preloader
Przejdź do treści.

Menu

P O R Z Ą D E K   O B R A D

XXIII Sesji Rady Powiatu w Elblągu

w dniu 29 maja 2020 r. o godz. 10.00

sala konferencyjna Starostwa Powiatowego

przy ul. Saperów 14 a w Elblągu (IV piętro)

Sesja odbędzie się w trybie zdalnym

 

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Składanie na piśmie interpelacji i zapytań Radnych.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Elblągu za okres od 12 maja 2020 r.  29 maja 2020 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Elblągu i informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Elblągu w 2019 roku.
 6. Informacja Komendanta Miejskiego PSP w Elblągu o stanie bezpieczeństwa Powiatu Elbląskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2019 rok.
 7. Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Delegatury w Elblągu o wynikach kontroli przeprowadzonych na terenie Powiatu Elbląskiego w 2019 roku.
 8. Informacjadotycząca podziału środków na realizację programów aktywizujących lokalny rynek pracy w 2020 roku.
 9. Sprawozdanie za 2019 r. z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 10. Debata nad Raportem o stanie Powiatu Elbląskiego za 2019 rok.
 11. Projekty uchwał Rady Powiatu w Elblągu:

11.1.    w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Elblągu wotum zaufania.
11.2.    w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za 2019 r. oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Elblągu.
11.3.    projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2020-2030.
11.4.    projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020.  
11.5.    w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tolkmicko.
11.6.    w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Markusy.
11.7.    w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Markusy.
11.8.    w  sprawie  udzielenia pomocy finansowej Gminie Godkowo.
11.9.    w  sprawie  udzielenia pomocy finansowej Gminie Markusy.
11.10.   w  sprawie  udzielenia pomocy finansowej Gminie Młynary.
11.11.    w  sprawie  udzielenia pomocy finansowej Gminie Elbląg.
11.12.   w  sprawie  udzielenia pomocy finansowej Gminie Gronowo Elbląskie.
11.13.   w  sprawie  udzielenia pomocy finansowej Gminie Tolkmicko.
11.14.   w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej  Powiatu Elbląskiego.
11.15.   w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/46/2015 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/ Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” zmienioną uchwałą Nr VIII/55/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 maja 2019 r.
11.16.    w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Starosty Elbląskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.
11.17.    projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektóre inne składniki wynagrodzenia oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Elbląski.
11.18.    projekt uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
11.19.    projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia  kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, dla których organem prowadzącym jest Powiat Elbląski.
11.20.      w sprawie  ustanowienia dorocznych nagród Starosty Elbląskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
11.21.      projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania stypendiów Starosty Elbląskiego dla uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Elbląski.

12. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach Radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.

13. Sprawy różne.

14. Zakończenie Sesji.

 

Zarządzanie Kryzysowe

Działka na sprzedaż

 

Newsletter

Wydarzenia

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
starosta.neb@powiatypolskie.pl
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 140747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski