Przejdź do treści.

Menu

Zdjęcie numer 1 w artykule: PO KL 2007-2013Zdjęcie numer 2 w artykule: PO KL 2007-2013

PROJEKT NR 1

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Priorytet: IX

Działanie: 9.2

Tytuł projektu: „Nabycie umiejętności poszukiwania pracy przez uczniów szkół zawodowych na polskim i europejskim rynku pracy”.

Miejsce realizacji projektu: Zespół Szkół w Pasłęku

Okres realizacji projektu: 05.01.2009 – 30.06.2009 r.

Ogólna wartość projektu: 51.305,27 zł

Uzyskana kwota dofinansowania: 44.763,85 zł

Ilość osób uczestniczących w projekcie: 30 uczniów

Opis projektu: Udział w projekcie umożliwi dziewczętom i chłopcom z Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum Handlowego naukę efektywnego poszukiwania informacji o funkcjonowaniu rynku pracy z wykorzystaniem nowych technologii informacyjnych, internetu i e-learningu, oceną własnych możliwości i umiejętności, racjonalnego zarządzania swoim czasem. Projekt zapewni uczniom dostosowanie się do wymogów ciągle zmieniającego się rynku pracy, budowanie poczucia odpowiedzialności za swój rozwój i poprawi perspektywę dalszej edukacji lub kariery zawodowej.

Więcej informacji o projekcie w załączniku

 

PROJEKT NR 2

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Priorytet: IX

Działanie: 9.2

Tytuł projektu: „Niwelowanie różnic edukacyjnych uczniów szkół zawodowych w zakresie języków obcych, matematyki i zajęć przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe”

Miejsce realizacji projektu: Zespół Szkół w Pasłęku

Okres realizacji projektu: 01.09.2008 – 28.08.2009 r.

Ogólna wartość projektu: 51.923,80 zł

Uzyskana kwota dofinansowania: 45.303,52 zł

Ilość osób uczestniczących w projekcie: 90 uczniów

Opis projektu: Wsparciem zostali objęci uczniowie, którzy wywodzą się z zagrożonych długotrwałym bezrobociem środowisk wiejskich i małomiasteczkowych oraz mają utrudniony dostęp do edukacji i niską motywację do nauki. Projekt założył realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych z języków obcych, matematyki i zajęć specjalistycznych, co umożliwi uczniom szkół zawodowych wyrównać braki edukacyjne oraz dać większą szansę na dalszą edukację na wyższych uczelniach.

Więcej informacji o projekcie w załączniku

 

PROJEKT NR 3

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Priorytet: IX

Działanie: 9.2

Tytuł projektu: „Podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych uczniów szkół zawodowych w celu zwiększenia szans na zatrudnienie na lokalnym i regionalnym rynku pracy we współpracy z pracodawcami”.

Miejsce realizacji projektu: Zespół Szkół w Pasłęku

Okres realizacji projektu: 01.09.2008 – 28.02.2009 r.

Ogólna wartość projektu: 51.859,95 zł

Uzyskana kwota dofinansowania: 45.247,81 zł

Ilość osób uczestniczących w projekcie: 30 uczniów

Opis projektu: Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum Handlowego uczestniczący w projekcie nabędą umiejętności i kwalifikacje z zakresu poruszania się po rynku pracy, przełamywania barier w kontaktach uczeń – pracodawca oraz sporządzania dokumentów związanych z poszukiwaniem pracy.

Więcej informacji o projekcie w załączniku

 

PROJEKT NR 4

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Priorytet: IX

Działanie: 9.2

Tytuł projektu: „Młodzi, ambitni, atrakcyjni zawodowo – szansą rozwoju regionu”.

Miejsce realizacji projektu: Zespół Szkół w Gronowie Górnym

Okres realizacji projektu: 15.08.2008 – 15.07.2009 r.

Ogólna wartość projektu: 51.078,00 zł

Uzyskana kwota dofinansowania: 44.565,56 zł

Ilość osób uczestniczących w projekcie: 68 uczniów

Opis projektu: Projekt zakłada wyrównanie poziomu edukacyjnego i podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów w zawodach technik agrobiznesu, technik organizacji usług gastronomicznych i technik plastyk m.in. poprzez realizację dodatkowych zajęć z języka obcego, technik graficznych i warsztatów w specjalistycznych pracowniach.

Więcej informacji o projekcie w załączniku

 

PROJEKT NR 5

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Priorytet: IX

Działanie: 9.2

Tytuł projektu: „Technik z uprawnieniami do kierowania pojazdem samochodowym i ciągnikiem”

Miejsce realizacji projektu: Zespół Szkół w Gronowie Górnym

Okres realizacji projektu: 01.09.2008 – 31.07.2009 r.

Ogólna wartość projektu: 52.212,84 zł

Uzyskana kwota dofinansowania: 45.555,70 zł

Ilość osób uczestniczących w projekcie: 22 uczniów

Opis projektu: Projekt zakłada organizację dla uczniów Technikum Agrobiznesu dodatkowych kursów na prawo jazdy kategorii B i T. Uczniowie uczestniczący w projekcie uzyskają dodatkowe kwalifikacje, co może mieć duże korzystne znaczenie przy poszukiwaniu pracy lub być wykorzystane przy prowadzeniu własnego gospodarstwa rolnego.

Więcej informacji o projekcie w załączniku

 

PROJEKT NR 6

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Priorytet: IX

Działanie: 9.2

Tytuł projektu: „Edukacja zawodowa drogą do sukcesu”.

Miejsce realizacji projektu: Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku

Okres realizacji projektu: 01.12.2008 – 30.09.2009 r.

Ogólna wartość projektu: 73.488,10 zł

Uzyskana kwota dofinansowania: 64.118,37 zł

Ilość osób uczestniczących w projekcie: 40 uczniów

Opis projektu: Projekt ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów klas zawodowych kształcących w zawodach: mechanik operator maszyn i pojazdów rolniczych oraz mechanik pojazdów samochodowych w ZSEiT w Pasłęku, udoskonalenie procesu kształcenia oraz dostosowanie umiejętności uczniów do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie w załączniku

 

PROJEKT NR 7

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Priorytet: IX

Działanie: 9.2

Tytuł projektu: „Nasz uczeń konkurencją na rynku gastronomicznym – umiesz więcej, możesz więcej”

Miejsce realizacji projektu: Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku

Okres realizacji projektu: 01.12.008-31.08.2009 r.

Ogólna wartość projektu: 80.914,00 zł

Uzyskana kwota dofinansowania: 70.385,94 zł

Ilość osób uczestniczących w projekcie: 30 uczniów

Opis projektu: Projekt skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, którzy podjęli kształcenie w zawodzie: kucharz małej gastronomii i technik organizacji usług gastronomicznych. Wyłoniona 30 osobowa grupa uczniów będzie miała możliwość poszerzyć swoje kwalifikacje oraz wzmocnić cechy niezbędne do efektywnej i odpowiedzialnej pracy zawodowej oraz odnalezienia się na rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie w załączniku

 

PROJEKT NR 8

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Priorytet: IX

Działanie: 9.2

Tytuł projektu: „Do sukcesu na kółkach – podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół zawodowych kończących się maturą w ZSEiT w Pasłęku”

Miejsce realizacji projektu: Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku

Okres realizacji projektu: 05.01.2009-28.01.2010 r.

Ogólna wartość projektu: 99.670,74 zł

Uzyskana kwota dofinansowania: 86.929,71 zł

Ilość osób uczestniczących w projekcie: 60 uczniów

Opis projektu: Projekt zakłada podniesienie kwalifikacji zawodowych i podniesienie jakości procesu kształcenia 60 uczniów z ZSEiT w Pasłęku poprzez zorganizowanie 4 dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych z matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii, geografii.

Więcej informacji o projekcie w załączniku

 

PROJEKT NR 9

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Priorytet: IX

Działanie: 9.1

Poddziałanie: 9.1.2

Tytuł projektu: „Podnoszenie mobilności edukacyjnej uczniów liceum ogólnokształcącego w kierunku wszechstronnego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w karierze szkolnej”

Miejsce realizacji projektu: Zespół Szkół w Pasłęku

Okres realizacji projektu: 01.09.2008-31.07.2009 r.

Ogólna wartość projektu: 103.971,00 zł

Uzyskana kwota dofinansowania: 103.971,00 zł

Ilość osób uczestniczących w projekcie: 132 uczniów

Opis projektu: Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego uczestniczący w projekcie zdobędą umiejętności poruszania się po nowych technologiach informacyjno-komunikacyjnych i ich przetwarzania oraz wykorzystywania, szczególnie z zakresu przedmiotów ogólnokształcących, w tym języków obcych i nauk przyrodniczo – matematycznych.

Więcej informacji o projekcie w załączniku

 

PROJEKT NR 10

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Priorytet: IX

Działanie: 9.1

Poddziałanie: 9.1.2

Tytuł projektu: „Od gimnazjalisty do maturzysty”.

Miejsce realizacji projektu: Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku

Okres realizacji projektu: 01.11.2008-31.08.2010 r.

Ogólna wartość projektu: 206.656,00 zł

Uzyskana kwota dofinansowania: 206.656,00 zł

Ilość osób uczestniczących w projekcie: 120 uczniów

Opis projektu: Wsparciem objęta będzie młodzież szkół gimnazjalnych z terenu Pasłęka oraz okolicznych małych miejscowości wokół Pasłęka. Realizacja projektu przyczyni się do wyrównania dysproporcji młodzieży w zakresie korzystania z poradnictwa zawodowego, posługiwania się językiem obcym i technologią informacyjną.

Więcej informacji o projekcie w załączniku

 

PROJEKT NR 11

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Priorytet: VII

Działanie: 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”

Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie”.

Tytuł projektu: „Nie – wykluczeniu społecznemu”

Miejsce realizacji projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu

Okres realizacji projektu: 01.08.2008 – 31.12.2012 r.

Ogólna wartość projektu: 664.783,35 zł.

Uzyskana kwota dofinansowania: 565.066,12 zł.

Ilość osób uczestniczących w projekcie: 72 osoby niepełnosprawne.

Opis projektu: Wsparciem zostały objęte osoby niepełnosprawne, mieszkańcy powiatu elbląskiego. 22 osoby niepełnosprawne, z którymi podpisano kontrakty socjalne, począwszy od września 2008 roku, 1 raz w tygodniu uczestniczył w zajęciach organizowanych przez Klub Aktywności Osób Niepełnosprawnych w Przezmarku. 50 osób skorzystało z działalności Punktu Informacyjno-Doradczego dla Osób Niepełnosprawnych, który została uruchomiony w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu.

 

PROJEKT NR 12

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Priorytet: IX

Działanie: 9.5

Tytuł projektu: „Dobrze przygotowana prezentacja to do sukcesu droga realna”.

Miejsce realizacji projektu: Zespół Szkół w Pasłęku

Okres realizacji projektu: 01.09.2009 – 28.02.2010 r.

Ogólna wartość projektu: 48 838,50 zł

Uzyskana kwota dofinansowania: 48 838,50 zł

Ilość osób uczestniczących w projekcie: 48 uczniów + 48 rodziców

Opis projektu: Realizacja projektu ma na celu poszerzenie wiadomości i umiejętności z jęz. polskiego, rozwój zainteresowań humanistycznych, kształtowanie doznań estetycznych, przełamywanie psychicznej blokady przed prezentacja publiczną, zapamiętywanie tekstu, zwiększenie zdawalności na egzaminie ustnym, umiejętność radzenia sobie ze stresem. Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności humanistycznych zapewni wzrost jakości kształcenia ogólnego w szkole, poprawi perspektywy dalszej edukacji lub kariery zawodowej uczniów.

 

PROJEKT NR 13

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Priorytet: IX

Działanie: 9.5

Tytuł projektu: „Podniesienie poziomu języka angielskiego zawodowego szansą na rozwój zawodowy uczniów.”

Miejsce realizacji projektu: Zespół Szkół w Pasłęku

Okres realizacji projektu: 01.09.2009 – 28.02.2010 r.

Ogólna wartość projektu: 49 498,50 zł

Uzyskana kwota dofinansowania: 49 498,50 zł

Ilość osób uczestniczących w projekcie: 36 uczniów + 36 rodziców

Opis projektu: Udział w projekcie umożliwi uczniom z Technikum Handlowego w Pasłęku podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych w zakresie języka angielskiego zawodowego oraz zapewni pomoc rodzicom uczniów w procesie wychowania. Podjęte działania przyczynią się do podwyższenia wyników Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, wpłyną na mobilność edukacyjną uczniów. Celami szczegółowymi projektu są: podniesienie poziomu umiejętności nawiązywania kontaktów handlowych, tworzenia pism handlowych, oferty handlowej w języku angielskim, umocnienie potencjału osobowego, przełamanie barier w kontaktach rodzice, uczniowie, szkoła, pracodawcy.

 

PROJEKT NR 14

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Priorytet: IX

Działanie: 9.2

Tytuł projektu: „Matematyka w szkole i w pracy”.

Miejsce realizacji projektu: Zespół Szkół w Pasłęku

Okres realizacji projektu: 01.09.2009 – 31.08.2010 r.

Ogólna wartość projektu: 179 682,00 zł

Uzyskana kwota dofinansowania: 156 772,54 zł

Ilość osób uczestniczących w projekcie: 120 uczniów

Opis projektu: Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z matematyki u 50 uczniów z Zespołu Szkół w Pasłęku, 50 uczniów z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku oraz 20 uczniów z Zespołu Szkół w Gronowie Górnym. Łącznie w projekcie uczestniczy 120 uczniów. Projekt zakłada zmniejszenie różnic edukacyjnych wśród uczniów wykazujących niskie osiągnięcia z matematyki poprzez udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, kształcenie umiejętności wyszukiwania, analizowania, przetwarzania informacji koniecznych do zdawania egzaminów zewnętrznych egzamin maturalny i zawodowy) przy wykorzystaniu ICP oraz kształcenie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego, wyrabianie samodzielności, systematyczności, pracowitości.

 

PROJEKT NR 15

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Priorytet: IX

Działanie: 9.2

Tytuł projektu: „Dodatkowe umiejętności w wykształceniu zawodowym perspektywą na lepszą

przyszłość”
Miejsce realizacji projektu: Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku

Okres realizacji projektu: 01.09.2009 – 31.08.2010 r.

Ogólna wartość projektu: 403 301,80 zł

Uzyskana kwota dofinansowania: 351 880,82 zł

Ilość osób uczestniczących w projekcie: 120 uczniów

Opis projektu: Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych dla 120 uczniów 90 uczniów ZSEiT w Pasłęku oraz 30 - ZS w Pasłęku). Poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, przeprowadzenie kursów zawodowych podnoszących kwalifikacje oraz organizację wycieczek dydaktycznych uczniowie uzyskają kwalifikacje odpowiadające potrzebom rynku pracy i wymaganiom pracodawców. Projekt skierowany jest do uczniów ZSEiT oraz ZS w Pasłęku kształconych w zawodach: kucharz małej gastronomii, technik organizacji usług gastronomicznych, technik ekonomista, technik agrobiznesu, technik handlowiec, technolog robót wykończeniowych w budownictwie oraz mechanik samochodowy.

 

PROJEKT NR 16

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Priorytet: IX

Działanie: 9.1.2

Tytuł projektu: „Sukces maturalny młodzieży powiatu elbląskiego z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych szansą zrealizowania planów życiowych”.

Miejsce realizacji projektu: Zespół Szkół w Pasłęku

Okres realizacji projektu: 01.09.2009 – 31.08.2010 r.

Ogólna wartość projektu: 201 590,80 zł

Uzyskana kwota dofinansowania: 201 590,80 zł

Ilość osób uczestniczących w projekcie: 195 uczniów

Opis projektu: Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych u 182 uczniów LO z Zespołu Szkół w Pasłęku i 13 uczniów LO z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku. Mając na uwadze maturalny sukces młodzieży, projekt stwarza bogaty i skuteczny system wsparcia dydaktycznego, poprzez atrakcyjne sposoby pogłębiania wiedzy i umiejętności, w tym zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - wyrównanie braków matematycznych, powtórzenie i utrwalenie materiału maturalnego oraz zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych z wykorzystaniem ICT - rozwój zainteresowań uczniów, zachęcenie do zdawania przedmiotów ścisłych w zakresie rozszerzonym i studiowania kierunków technicznych. Projektem objęci zostaną uczniowie LO kl. II i III z ZS i ZSEiT w Pasłęku, którzy zgłoszą chęć wyrównania i podniesienia wiedzy oraz umiejętności z zakresu: matematyki, biologii, chemii, fizyki lub geografii przy wykorzystaniu techn. ICT.

 

PROJEKT NR 17

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Priorytet: VII Promocja integracji społecznej

Działanie: 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Tytuł projektu: „Szansa”.

Miejsce realizacji projektu: Zespół Szkół Zawodowych w Pasłęku

Okres realizacji projektu: 01.02.2010 – 30.07.2010 r.

Ogólna wartość projektu: 44 216, 00 zł

Uzyskana kwota dofinansowania: 44 216, 00 zł

Ilość osób uczestniczących w projekcie: 30 uczniów

Opis projektu: Celem głównym projektu jest zaktywizowanie społeczne i zawodowe 30 słuchaczy Zespołu Szkół Zawodowych w Pasłęku zagrożonych wykluczeniem społecznym, w okresie luty – lipiec 2010r. Poradnictwo psychospołeczne umożliwi uczniom zwiększenie poczucia własnej wartości, zwiększenie motywacji do nauki, nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz zwiększenie poczucia odpowiedzialności za wykonywane działania, natomiast poradnictwo zawodowe oraz zajęcia wyrównywania szans edukacyjnych umożliwią nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy.

 

PROJEKT NR 18

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Priorytet: VII Promocja integracji społecznej

Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Poddziałanie: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Tytuł projektu: „Zadbaj o swoje kwalifikacje”.

Miejsce realizacji projektu: Zespół Szkół w Pasłęku

Okres realizacji projektu: 01.02.2010 – 30.04.2011 r.

Ogólna wartość projektu: 297 858,00 zł

Uzyskana kwota dofinansowania: 297 858,00 zł

Ilość osób uczestniczących w projekcie: 50 uczestników

Opis projektu: Projekt ma na celu wzrost aktywności społecznej i zawodowej u 24 osób w wieku 17-25 lat oraz 26 osób w wieku +45 zagrożonych wykluczeniem społecznym z Miasta i Gminy Pasłęk, w okresie od 01.02.2010 r. do 30.04.2011 r. Nastąpi podniesieniem kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczestników projektu tj. poruszanie się po rynku pracy, pisanie dokumentów aplikacyjnych przy wykorzystaniu technologii ICT oraz wzmocnienie psychologiczno-aktywizujące osób w zakresie radzenia sobie ze stresem, motywowanie do zmian, umocnienie potencjału osobowego, pokonywanie barier komunikowania oraz wzmocnienie psychospołeczne.

 

PROJEKT NR 19

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Priorytet: IX

Działanie: 9.2

Tytuł projektu: „Fundamenty przyszłości”

Miejsce realizacji projektu: Zespół Szkół w Pasłęku

Okres realizacji projektu: 01.02.2011 – 29.02.2012 r.

Ogólna wartość projektu: 269.466,00 zł

Uzyskana kwota dofinansowania: 235.108,00 zł

Ilość osób uczestniczących w projekcie: 120 uczniów

Opis projektu: Udział w projekcie ma na celu zwiększenie poziomu zdawalności egzaminów zawodowych i maturalnych poprzez podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z matematyki i przedmiotów zawodowych dzięki zajęciom dydaktyczno-wyrównawczym i pozalekcyjnym, rozwój praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych 72 uczniów z Zespołu Szkół oraz 48 uczniów z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku poprzez udział w praktykach, stażach, kursach, wyjazdach i wykładach z przedstawicielami rynku pracy; wzmacnianie i rozwój umiejętności i kompetencji psycho-zawodowych oraz kontaktów interpersonalnych, jak również łamanie stereotypów związanych z postrzeganiem kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

 

PROJEKT NR 20

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Priorytet: IX

Działanie: 9.2

Tytuł projektu: „Wiedza i umiejętności zawodowe to nasz kapitał na jutro”

Miejsce realizacji projektu: Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku

Okres realizacji projektu: 01.03.2011 – 31.03.2012 r.

Ogólna wartość projektu: 487.351,28 zł

Uzyskana kwota dofinansowania: 425.213,98 zł

Ilość osób uczestniczących w projekcie: 72 uczniów

Opis projektu: Projekt zakłada podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów, udoskonalenie procesu kształcenia, jak również dostosowanie ich umiejętności do potrzeb rynku pracy. Realizacja projektu daje również możliwość zwiększenia atrakcyjności oferty edukacyjnej szkoły w ramach nauczanych zawodów.

 

PROJEKT NR 21

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Priorytet: IX

Działanie: 9.2

Tytuł projektu: „Zawodowe filary sukcesu”

Miejsce realizacji projektu: Zespół Szkół w Pasłęku

Okres realizacji projektu: 01.10.2011 – 31.08.2013 r.

Ogólna wartość projektu: 373.723,00 zł

Uzyskana kwota dofinansowania: 326.063,00 zł

Ilość osób uczestniczących w projekcie: 90 uczniów

Opis projektu: Projekt ma na celu podniesienie: poziomu kompetencji kluczowych, rozwój umiejętności i kompetencji zawodowych, umiejętności posługiwania się językiem ojczystym i językiem obcym, kompetencji matematycznych oraz ICT, praktycznych umiejętności zawodowych we współpracy z pracodawcami, jak również wzmacnianie i rozwój umiejętności psycho-zawodowych oraz kontaktów interpersonalnych.

 

PROJEKT NR 22

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Priorytet: IX

Działanie: 9.1

Poddziałanie: 9.1.2

Tytuł projektu: „Z nauką i techniką w świat bez ograniczeń”

Miejsce realizacji projektu: Zespół Szkół w Pasłęku

Okres realizacji projektu: 01.08.2011 – 31.08.2013 r.

Ogólna wartość projektu: 290.054,00 zł

Uzyskana kwota dofinansowania: 290.054,00 zł

Ilość osób uczestniczących w projekcie: 172 uczniów

Opis projektu: Projekt skierowany jest do uczniów LO z Zespołu Szkół w Pasłęku i ma na celu podniesienie ich poziomu kompetencji matematyczno-przyrodniczych, jak również podniesienie umiejętności myślenia i analizowania przy wykorzystaniu ICT oraz wzmacnianie i rozwój umiejętności psycho-zawodowo-prawnych oraz kontaktów interpersonalnych.

 

PROJEKTNR 23

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Priorytet: V

Działanie: 5.2

Tytuł projektu: „Doskonalenie umiejętności pracowników JST w powiecie elbląskim szansą rozwoju regionu”.

Okres realizacji projektu: 01.08.2010 r. – 31.03.2012 r.

Ogólna wartość projektu: 803.000,00 zł

Uzyskana kwota dofinansowania: 722.700,00 zł

Ilość osób uczestniczących w projekcie: 116 pracowników

Opis projektu: Projekt realizowany był przez Powiat Elbląski w partnerstwie z Gminą Elbląg, Gminą Gronowo Elbląskie, Gminą Tolkmicko i Gminą Milejewo W ramach projektu przeprowadzono:

- szkolenia ogólne mające na celu podniesienie umiejętności urzędników w zakresie sprawnej iefektywnej obsługi klientów, budowania jakości i tworzenia pozytywnego wizerunku urzędnika icałego urzędu, oraz podniesienie podstawowych kompetencji kadry zarządzającej,

- szkolenia specjalistyczne mające na celu dostarczenie urzędnikom specjalistycznej wiedzy z zakresu niezbędnych aktów prawnych oraz specjalistycznych zagadnień, z którymi na co dzień spotykają się pracownicy administracji na swoich stanowiskach pracy,

- szkolenia specjalistyczne z zakresu stanowienia aktów prawa miejscowego oraz aktów administracyjnych mające na celu dostarczenie wiedzy niezbędnej do podniesienia jakości prawa lokalnego poprzez efektywne stanowienie uchwał i decyzji administracyjnych,

- kurs komputerowy dla osób w wieku 45+,

- spotkania w ramach „wymiany dobrych praktyk” służące wymianie doświadczeń oraz porównaniu jakości dotyczącej wybranych usług publicznych pomiędzy wszystkimi urzędami biorącymi udział wprojekcie.

W ramach projektu łącznie przeszkolono 116 urzędników, co stanowiło 67% łącznej liczby zatrudnionych w urzędach objętych projektem. Ponadto w ramach projektu skierowano 12 urzędników na studia podyplomowe z zakresu prawa publicznego i administracji, zarządzania zasobami ludzkimi i stanowienia prawa. Przeprowadzono również szereg zadań wdrożeniowych. Dotyczyły one opracowania i wdrożenia „mapy aktywności” organizacji pozarządowych, systemu „Dialog społeczny” w celu usprawnienia konsultacji społecznych oraz wdrożenia aktualizacji i ulepszeń stron internetowych urzędów partnerskich gmin i Starostwa Powiatowego. W ramach systemu ulepszeń wdrożono serwis dla niedowidzących, tłumaczenie stron internetowych na języki obce, a także opracowano i wdrożono „Wirtualny spacer” po Powiecie w ujęciu panoramicznym. Głównym celem projektu był wzrost jakości usług publicznych świadczonych przez urzędników jednostek administracji samorządowej na terenie powiatu elbląskiego, a tym samym wzrost zaufania społeczeństwa do administracji samorządowej.

 

PROJEKT NR 24

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Priorytet: IX

Działanie: 9.2

Tytuł projektu: „Dobre wykształcenie zawodowe gwarancją dobrego jutra”.

Miejsce realizacji projektu: Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku

Okres realizacji projektu: 01.07.2013 – 31.08.2014 r.

Ogólna wartość projektu: 886593,09 zł

Uzyskana kwota dofinansowania: 773552,47 zł

Ilość osób uczestniczących w projekcie: 80 uczniów

Opis projektu: Celem projektu jest zwiększenie ilości uczniów podchodzących do zewnętrznych egzaminów zawodowych poprzez wzrost kwalifikacji zawodowych u 80 uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku w roku szkolnym 2013/14.

 

PROJEKT NR 25

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Priorytet: IX

Działanie: 9.1.2

Tytuł projektu: „Moje kompetencje trampoliną w przyszłość zawodową”.

Miejsce realizacji projektu: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku

Okres realizacji projektu: 01.07.2013 – 31.03.2015 r.

Ogólna wartość projektu: 552982,68 zł

Uzyskana kwota dofinansowania: 552982,68 zł

Ilość osób uczestniczących w projekcie: 239 uczniów

Opis projektu: Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz rozwój umiejętności społecznych i edukacyjnych u 239 uczniów w tym 143 dziewcząt) w dwóch Liceach Ogólnokształcących miasta Pasłęka w okresie od lipca 2013 do marca 2015 r.

 

PROJEKT NR 26

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Priorytet: IX

Działanie: 9.2

Tytuł projektu: „Umiem – Projektuję – Pracuję”.

Miejsce realizacji projektu: Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym

Okres realizacji projektu: 01.07.2013 – 30.06.2015 r.

Ogólna wartość projektu: 341947 zł

Uzyskana kwota dofinansowania: 298347 zł

Ilość osób uczestniczących w projekcie: 60 uczniów

Opis projektu: Celem projektu jest podniesie kwalifikacji zawodowych 60 uczniów Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym 50 kobiet, 10 mężczyzn) poprzez dostosowanie oferty i metod i innowacyjnych form kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy w okresie 02.09.2013 – 30.06.2015.

 

PROJEKT NR 27

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Priorytet: IX
Działanie: 9.2
Tytuł projektu: „Na szlaku do pracy w branży turystycznej”.
Miejsce realizacji projektu: Zespół Szkół w Pasłęku
Okres realizacji projektu: 01.10.2013 – 30.06.2015 r.
Ogólna wartość projektu: 466443,04 zł
Uzyskana kwota dofinansowania: 406543,04 zł
Ilość osób uczestniczących w projekcie: 72 uczniów
Opis projektu: Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych i kwalifikacji zawodowych istotnych dla lokalnego rynku pracy u 72 uczniów ZSZ i Technikum Zespołu Szkół w Pasłęku w okresie 01.10.2013 – 30.06.2015 r. poprzez zajęcia innowacyjne, kursy, staże, poradnictwo edukacyjno-zawodowe.

 

PROJEKT NR 28

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Tytuł projektu: Koleżeńskie korepetycje

Miejsce realizacji projektu: Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku

Okres realizacji projektu: 08.2009-02.2010

Projekt realizowany przez SEWSM w Pasłęku przy ZSEiT

Kwota dotacji: 34 102 PLN

Opis projektu: Projekt, który trwał w ciągu I semestru roku szkolnego 2009/2010 polegał na tym, iż uczniowie wolontariusze przy współpracy z nauczycielami udzielali korepetycji swoim kolegom i koleżankom z: języka angielskiego, matematyki, chemii, fizyki i biologii. Na zakończenie projektu Komisja Konkursowa nagrodziła najlepszych wolontariuszy. Projekt miał na celu podwyższenie poziomu wiedzy z języka angielskiego, matematyki, chemii, fizyki, biologii, a także niwelowanie braków w edukacji, rozwijanie wrażliwości młodzieży na potrzeby innych, doskonalenie pracy wolontariuszy i integrację społeczności szkolnej. 3 września 2010 r. Stowarzyszenie Edukacyjne Wyrównania Szans Młodzieży w Pasłęku odwiedzili dziennikarze z Krajowego Ośrodka EFS z Warszawy. Ich celem było przygotowanie materiału filmowego na temat projektu „Koleżeńskie korepetycje", który został nominowany do Atlasu Dobrych Praktyk Inicjatyw Lokalnych PO KL. Projekt ten został wybrany spośród 112 nadesłanych do KOEFS jako jeden z tych, który służy pobudzaniu lokalnej społeczności w obszarze aktywności zawodowej, integracji środowisk i inicjatyw edukacyjnych. W ramach wizyty zostały przeprowadzone wywiady: z dyrektorem szkoły, prezesem stowarzyszenia i koordynatorem projektu, opiekunem dydaktycznym oraz uczniami-wolontariuszami na temat celu, działań i rezultatów powyższego projektu. Wynikiem tych wywiadów był 10-minutowy film, który został opublikowany na stronie krajowego ośrodka EFS.

 

PROJEKT NR 29

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Priorytet VII: Promocja integracji społecznej

Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Tytuł projektu: Poznaj Polskę – poznaj siebie

Miejsce realizacji projektu: Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku

Okres realizacji projektu: 02.2010-06.2012

Projekt realizowany przez SEWSM w Pasłęku przy ZSEiT

Kwota dotacji: 39 922 PLN

Opis projektu: Celem projektu była aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. W programie znalazły się takie zadania jak: warsztaty komunikacji społecznej, warsztaty tworzenia własnej ekonomii społecznej, warsztaty doradztwa zawodowego i uczestnictwo w akcjach społecznych. Projekt przyczynił się do podniesienia umiejętności zawodowych uczestników, takich jak: autoprezentacja, wchodzenie i poruszanie się po rynku pracy, badanie własnego potencjału oraz potrzeb lokalnego społeczeństwa do tworzenia miejsc pracy. Podczas szkoleń każdy uczestnik otrzymał indywidualne plany działań opracowane przez doradcę zawodowego. Młodzież wzięła także udział w akcjach społecznych, włączyła się w organizację Dni Rodziny oraz w akcję „Cała Polska czyta dzieciom", przeprowadziła także zajęcia w przedszkolach. Najaktywniejsi wyjechali na dwudniową wycieczkę do Warszawy oraz Bałtowa, a także zwiedzili „Wioskę Garncarską" w Kamionce.

 

PROJEKT NR 30

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Tytuł projektu: Rozwijaj umysł

Miejsce realizacji projektu: Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku

Okres realizacji projektu: 01.09.2012-31.01.2013

Projekt realizowany przez SEWSM w Pasłęku przy ZSEiT

Kwota dotacji: 41 122 PLN

Opis projektu: Celem głównym projektu było podniesienie średniej ocen i zmniejszenie ocen niedostatecznych u 24 uczniów ZSEiT w I semestrze roku szkolnego 2012/2013. W ramach projektu uczniowie zostali przeszkoleni i otrzymali certyfikat ukończenia kursu szybkiego czytania. Kurs ten trwał 12 tygodni, a jego celem było opanowanie przez uczestników programu umiejętności szybkiego czytania, ale również umiejętność zaangażowania w proces kształcenia się i wykorzystania swoich intelektualnych możliwości w celu szybszego i bardziej racjonalnego uczenia się. Odbywały się również warsztaty gier planszowych. Uczniowie wzięli udział w Festiwalu „Gramy – gdyńskie spotkania z grami planszowymi”, a w styczniu 2013r. został przeprowadzony wśród uczniów „Turniej Gier Planszowych”, w którym nagrodami dla 3 najlepszych uczestników były gry planszowe. Uczniowie poznali alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego i grali w różne typy planszówek: ekonomiczne, historyczne, rodzinne, logiczne, strategiczne, edukacyjne. Miało to na celu również ukazanie innej metody nauki poprzez gry planszowe. Efektem dużego zainteresowania uczniów grami planszowymi jest to, iż co roku w okresie zimowym przeprowadzamy w szkole „Planszowisko”, a w semestrze letnim w zaprzyjaźnionych gimnazjach „Międzyszkolny Turniej Gier Planszowych”.

 

Zdjęcie numer 1 galerii dla artykułu: PO KL 2007-2013
Zdjęcie numer 2 galerii dla artykułu: PO KL 2007-2013
Zdjęcie numer 3 galerii dla artykułu: PO KL 2007-2013
Zdjęcie numer 4 galerii dla artykułu: PO KL 2007-2013
Zdjęcie numer 5 galerii dla artykułu: PO KL 2007-2013

bip.powiat.elblag.pl

bip

Nieruchomość w Rangórach k. Elbląga do sprzedaży

Połącz się z tłumaczem

Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Film Promocyjny 2023

Newsletter

Wydarzenia

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski