Przejdź do treści.

Menu

Zezwolenie na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa

 • Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek
 2. Akt Zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon w języku polskim (tłumaczony przez tłumacza przysięgłego) z ustaloną przyczyną zgonu. (W przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon, do wniosku dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3a ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych tj. Dz. U. z dnia 2020r., poz. 1947).
 3. pełnomocnictwo/upoważnienie wymagane w przypadku braku pokrewieństwa z osobą zmarłą

 przepisy ww. ustawy dotyczące pochówku i przewozu zwłok stosuje się odpowiednio do  
   pochówku
i przewozu szczątków powstałych ze spopielenia zwłok.

 • Opłaty:

  Pozwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy jest wolne od opłaty skarbowej.

  W przypadku działania przez pełnomocnika – opłata wynosi17 zł od pełnomocnictwa(pełnomocnictwa udzielone wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej).

  Opłatę skarbowązgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2111), opłaty należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg lub wpłacić na konto Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  56 1020 1811 0000 0902 0334 1161

 • Miejsca złożenia dokumentów:
  Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Elblągu ul. Saperów 14A w sekretariacie lub na adresy e-mail sekretariat@powiat.elblag.pl
  i bpz@powiat.elblag.pl Po odbiór decyzji należy zgłosić się do Wieloosobowego Stanowiska ds. Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Spraw Społecznych, pokój nr 302, III piętro w godzinach pracy urzędu.
 • Termin załatwienia sprawy:
  Niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania wymaganych dokumentów.

 • Kontakt:
  Iwona Martynowicz Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych tel. 55 239-49-45.
 • Informacje dodatkowe:
  Zezwolenie wydaje Starosta właściwy dla miejsca, w którym zwłoki albo szczątki ludzkie mają być pochowane. Starosta wydając zezwolenie działa w porozumieniu z właściwym państwowym, powiatowym inspektorem sanitarnym.
 • Podstawa prawna:Na podstawie art. 104 i 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.), art. 14 ust 4 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1947), § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków.

 

 

Załączniki w formacie .DOC

document WNIOSEK (31 KB) document KLAUZULA INFORMACYJNA RODO (14 KB)

 Załączniki w formacie .PDF

pdf WNIOSEK (96 KB) pdf KLAUZULA INFORMACYJNA RODO (107 KB)

 

 

 

bip.powiat.elblag.pl

bip

Nieruchomość w Rangórach k. Elbląga do sprzedaży

Połącz się z tłumaczem

Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Film Promocyjny 2023

Newsletter

Wydarzenia

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski