Przejdź do treści.

Menu

R E G U L A M I N

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznej nagrody Starosty Elbląskiego w dziedzinie wolontariatu o nazwie „Wolontariusz Powiatu Elbląskiego”.

§ 1.

 1. Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinie wolontariatu. Jest formą podziękowania za bezinteresowną i nieodpłatną działalność na rzecz potrzebujących na terenie Powiatu Elbląskiego.
 2. Ze względu na szerokie znaczenie pojęcia „wolontariatu” ustala się, iż nagroda będzie przyznawana za działalność charytatywną na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, ubogich, pokrzywdzonych, a także na rzecz bezdomnych i cierpiących zwierząt.
 3. Nagroda, o której mowa w ust.1 przyznawana jest jeden raz w roku:

             - osobie fizycznej lub osobie prawnej lub jednostce nieposiadającej osobowości prawnej mającej szczególne osiągnięcia w pracy wolontariackiej.


 1. Ustala się, że prawo do ponownego nominowania laureata do nagrody Starosty Elbląskiego upływa po 4 latach.

§ 2.

Nagroda może być przyznana tylko raz za to samo przedsięwzięcie.

§ 3.

Przyznanie nagrody może nastąpić na wniosek:

1/ radnych Rady Powiatu w Elblągu,
2/ związków wyznaniowych i kościołów,

3/ Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
4/ dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu elbląskiego,
5/ organizacji pozarządowych, działających na terenie powiatu elbląskiego.

§ 4.

 1. Nominacje do Nagrody odbywają się poprzez złożenie wniosku, stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
 2. Każda nominacja musi zostać złożona w formie pisemnej, odrębnej dla każdego podmiotu.
 3. Wniosek o przyznanie tytułu „Wolontariusz Powiatu Elbląskiego” składa się na obowiązującym formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu, dostępnym na stronie internetowej Powiatu w zakładce organizacje pozarządowe.
 4. Wypełnione wnioski można składać osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Elblągu lub wysyłać pocztą na adres 82-300 Elbląg ul. Saperów 14A w terminie do dnia 15 listopada każdego roku kalendarzowego z dopiskiem na kopercie „Wolontariusz Powiatu Elbląskiego.
 5. Można zgłosić więcej niż jednego kandydata, przy czym dla każdego z nich należy wypełnić osobny wniosek.

§ 5.

 1. Ostateczną decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Zarząd Powiatu w Elblągu, po zasięgnięciu opinii Kapituły Nagrody Wolontariatu, która jest organem opiniodawczo-doradczym w zakresie oceny złożonych wniosków.
 2. Nagroda nosi nazwę „Wolontariusz Powiatu Elbląskiego”.
 3. Kapitułę Nagrody Wolontariatu, zwaną w dalszej części Kapitułą tworzą:


1/ Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki – Przewodniczący Kapituły,
2/ członek Zarządu Powiatu – Zastępca Przewodniczącego Kapituły,
3/ Naczelnik Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu – Sekretarz Kapituły,

4/ Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu,

5/ członek Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej.

Określa się następujący tryb pracy Kapituły:

1/      Kapituła przedkłada Zarządowi Powiatu w Elblągu propozycję do nagrody Starosty Elbląskiego wypracowaną podczas posiedzenia zwoływanego przez Przewodniczącego, ustalając na podstawie złożonych wniosków propozycje kolejności nominacji do nagrody.

2/      Zaproszenia do członków Kapituły wysyłane są pisemnie, jednocześnie powiadomienie o terminie i miejscu posiedzenia może nastąpić telefonicznie lub
w formie elektronicznej poprzez e-mail wysyłany do wszystkich członków lub sms.

3/      Pracami Kapituły kieruje Przewodniczący, a w czasie jego nieobecności Z-ca Przewodniczącego.

4/      Podczas posiedzenia omawiane są propozycje kandydatur, które w wyznaczonym terminie wypłynęły w formie określonej w § 4.

5/      Posiedzenie jest ważne jeśli uczestniczy w nim co najmniej trzech członków Kapituły.

6/      Kapituła podejmuje decyzje kolegialnie, dążąc w swoich pracach do osiągnięcia konsensusu.

7/      Jeżeli konsensus, o którym mowa w ust. 6 jest niemożliwy do osiągnięcia, Kapituła podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.              

8/      Ustalenia Kapituły mają formę pisemnego protokołu, sporządzonego po zakończeniu posiedzenia.

 1. Nagroda będzie uroczyście wręczona podczas sesji Rady Powiatu.
 2. Nagroda składa się z dyplomu i nagrody pieniężnej w wysokości jednokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (brutto) określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów na rok przyznawania nagrody.

Informacja o przyznanej nagrodzie podawana jest do publicznej wiadomości a w szczególności w Międzynarodowym Dniu Wolontariusza, czyli dnia 5 grudnia każdego roku kalendarzowego.

 

pdf Uchwała Rady Powiatu wolontariat (531 KB)

document Formularz zgłoszeniowy kandydatury do dorocznych nagród (21 KB) document
(21 KB)

Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Działka na sprzedaż

Newsletter

Wydarzenia

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski