Przejdź do treści.

Menu

logotypy

PROJEKT NR 1

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020

Osi priorytetowa: Kadry dla gospodarki
Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego
Poddziałanie: 2.4.2 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty ZIT Elbląg
Tytuł projektu:„Wiem jak i pracuję – staże zawodowe uczniów Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym drogą do szybkiego zatrudnienia”
Miejsce realizacji projektu: Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym
Okres realizacji projektu: 05.2017 r. - 31.10.2018 r.
Ogólna wartość projektu: 308.850,00 zł
Wkład własny powiatu elbląskiego: 31.250,00 zł.|
Opis projektu: Priorytetem projektu ,,Wiem i jak pracuje’’ jest lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy. Celem jest podniesienie u uczniów Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym kompetencji zawodowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz zwiększenie zatrudnienia uczniów poprzez poprawę jakości kształcenia zawodowego.
Dzięki realizacji projektu 48 uczniów którzy mają ukończone 18 lat będzie mogło odbyć staże zawodowe u 6 pracodawców, których profil działalności jest zgodny z zawodem plastyka w okresie miesięcy wakacyjnych w 2017 r. i 2018 r. Staż u pracodawcy będzie wynosił 150 godzin. Dodatkowym celem projektu będzie doskonalenie zawodowe 7 nauczycieli przedmiotów artystycznych pozwalające na zdobycie umiejętności wymaganych na współczesnym rynku pracy. Nauczyciele będą uczestniczyć w szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych. Dzięki udziałowi w projekcie poznają nowoczesne programy, uzupełnia swoją wiedzę i pogłębią swoje umiejętności.

 logotypy

PROJEKT NR 2

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020.

Oś priorytrtowa: RPWM 11.00.00. Włączenie społeczne
Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym
Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym
Tytuł projektu: "Aktywny start w przyszłość"
Okres realizacji projektu: 01.07.2017 - 30.11.2018
Miejsce realizacji projektu: Województwo Warmińsko-Mazurskie w obrębie Powiatu Elbląskiego
Wkład własny wynosi 8,00%, dofinansowanie natomiast 92%.
Lider: świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych
Partnerzy: zasiłki okresowe i celowe
Opis: Projektu polega na:
-
zwiększeniu dostępu do usług społecznych i wzrostu liczby osób objętych usługami społecznymi, które zagrożone są ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego,
- objęciem usługami wsparcia w okresie 01.07.2017 - 30.11.2018 rodzin zamieszkałych w powiecie elbląskim korzystających ze wsparcia pomocy społecznej.

 logotypy

PROJEKT NR 3

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020.

Tytuł projektu: Nowoczesny staż - mobilny uczeń RPWM.02.04.01-28-0010/17
Osi priorytetowa: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki;

Działanie: RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego;
Poddziałanie: RPWM.02.04.01 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe;
Okres realizacji: 01.09.2017 r-31.08.2019 r.
Wartość projektu ogółem: 513 610,13 zł
dofinansowanie 455 852,13 zł;
wkład powiatu elbląskiego 57 758 zł
Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół w Pasłęku; 14-400 Pasłęk, ul. Zwycięstwa 28
Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół w Pasłęku wśród 40 uczniów w zawodzie technik hotelarstwa i technik logistyk. Wsparcie skierowane do uczniów dotyczy indywidualnego poradnictwa edukacyjno-zawodowego, organizacji kursów i staży we współpracy z lokalnymi pracodawcami, ponadto 8 nauczycieli podniesie umiejętności i kwalifikacje zawodowe poprzez realizację studiów podyplomowych i staży u pracodawców. Szeroki zakres wsparcia ma na celu przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry średniego szczebla do pracy w sektorze turystyki - przedsiębiorczych, kreatywnych, mobilnych absolwentów szkoły. Nastąpi zacieśnienie, stałej i sformalizowanej współpracy Zespołu Szkół w Pasłęku z lokalnymi pracodawcami w zakresie kształcenia zawodowego.

 logotypy

PROJEKT NR 4

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo - Sierpin – Przezmark - Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie

Wartość projektu:                      13.211.665,35 zł

Wydatki kwalifikowalne:       13.009.545,60 zł

Wartość dofinansowania:       7.036.863,22 zł

Projekt jest realizowany w ramach poddziałania RPWM.07.02.02 Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 (RPO WiM).

Planowany termin realizacji: 2018-2019 r.

Lp. Kategorie kosztu  
 
1 Roboty budowlane  
2 Nadzór w projekcie  
3 Studium wykonalności  
4 Dokumentacja projektowa  
5 Promocja projektu  
6 Wniosek aplikacyjny, załącznik OOŚ  

Zakres robót obejmuje:

-  rozbudowę i przebudowę drogi dł. 7,75 km o pow. 50580m2 z poszerzeniem jezdni do 6m, wzmocnieniem konstrukcji dla obciążenia ruchem KR3 o nośności 100kN i korektą geometrii trasy,
- 
budowę 5 zatok autobusowych o pow. 520m2 i 125m2 miejsc parkingowych oraz 3450 m2 chodników w miejsc,
- 
budowę oraz przebudowę zjazdów do posesji (5560m2 bitumicznych i 1350m2 z kostki brukowej),
- 
budowę 620m przepustów pod zjazdami oraz 72,5m pod koroną drogi,
- 
budowę w ramach odwodnienia, sieci kanalizacji deszczowej Ø315 - 330,5 m i Ø250 383,5 w miejsc. Przezmark oraz odtworzenie lub remont rowów spławnych bądź rozsączająco - odparowujących na całym odcinku,
- 
budowę 7 kpl. doświetlenia (przejść dla pieszych oraz zatok autobusowych),
- 
wykonanie 2100m2 oznakowania poziom. i 120 szt. nowego oznakowania pion. drogi,
- 
wykonanie poboczy o pow. 12500m2,
- 
wykonanie 100m barier sprężystych i 110m barier wygrodzeniowych,
- 
wykonanie trawnika - konstrukcja warstwa ziemi urodzajnej 10cm,
- 
przebudowę skrzyżowania dr. woj. DW 509 (włączenie drogi powiatowej 1140N)

Głównym celem projektu jest rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo- Sierpin – Przezmark - Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona, na odcinku DW 509- Komorowo Żuławskie.

Cele szczegółowe projektu:

1. uzyskanie dogodnego, nowego jakościowo i o większej przepustowości połączenia drogowego drogi powiatowej nr 1140N;
2. zwiększenie bezpieczeństwa;
3. zwiększenie trwałości konstrukcji jezdni;
4. ujednolicenie przekroju drogi;
5. poprawa warunków pieszych,
6. poprawa warunków odwodnienia;
7. skrócenie czasu przejazdu;
8. polepszenie warunków ruchu i stanu bezpieczeństwa ruchu;
9. zwiększenie dostępności poszczególnych miejscowości do dużych miast regionu;
10. wzmocnienie konkurencyjności regionu;
11. sprzyjanie rozwojowi gospodarczemu w perspektywie wieloletniej, a także spójności ekonomicznej, społecznej oraz terytorialnej;
12. zapewnienia realizacji zrównoważonego, harmonijnego oraz trwałego rozwoju regionu.

Projekt wpisuje się także w oczekiwane w ramach RPO WiM 2014-2020 efekty, które można wyrazić wskaźnikami produktu i rezultatu, zgodnymi z SzOOP 7 osi priorytetowej - Infrastruktura transportowa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020:

Produkty Realizacji Projektu:

1. długość przebudowanych dróg powiatowych: 5,95km
2. długość wybudowanych dróg powiatowych:   1,80km
3. Liczba projektów w zakresie poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, kolejowego, morskiego i śródlądowego: 1 szt.

Rezultaty Realizacji Projektu:

1.skrócenie czasu przejazdu: 967282,00min.


W dniu 16 kwietnia 2019 r. Powiat Elbląski zawarł porozumienie z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie rozwiązania umowy Nr RPWM.07.02.02-28-0002/17-00 z dnia 25 kwietnia 2018 r. o dofinansowanie projektu "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 – Wilkowo - Sierpin – Przezmark - Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona, na odcinku DW 509- Komorowo Żuławskie" w ramach poddziałania RPWM.07.02.02 Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 (RPO WiM).

 

 logotypy

PROJEKT NR 5

Tytuł projektu: Remont infrastruktury szkolnej placówek oświatowych Powiatu Elbląskiego wraz z wyposażeniem w sprzęt specjalistyczny i materiały dydaktyczne RPWM.09.03.04-28-0013/17
Osi priorytetowa: RPWM.09.00.00 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych;

Działanie: RPWM. 09.03.00 Infrastruktura edukacyjna;
Poddziałanie: RPWM. 09.03.04 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej;
Okres realizacji: 12.04.2017 r. – 30.11.2018 r.
Wartość projektu ogółem: 837.179,46 zł
dofinansowanie 443.382,06 zł;
Jednostka realizująca projekt: Powiat Elbląski
Celem projektu jest poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej wspierającej umiejętności kluczowe uczniów placówek oświatowych, dla których Powiat elbląski jest organem prowadzącym, tj.

 • Zespół Szkół w Pasłęku (ZS),
 • Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku (ZSEiT),
 • Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym (LP),
 • Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim (MOW).

W ramach realizacji zadania przewidziano następujące działania:

 1. Remont dachu sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Pasłęku oraz zakup wyposażania, materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych.
 2. Remont (adaptacja) pomieszczeń siłowni i pracowni zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacyjnych oraz zakup wyposażania, materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych na potrzeby zajęć w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku.
 3. Instalację sieci komputerowej na budynkach szkolnych Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym oraz zakup niezbędnego wyposażenia komputerowego .
 4. Zakup sprzętu komputerowego, teleinformatycznego oraz wyposażenia, materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim

 logotypy

PROJEKT NR 6

Osi priorytetowa 4 – efektywność energetyczna
Działanie 4.3 kompleksowa modernizacja energetyczna budynków,
Poddziałanie 4.3.1 efektywność energetyczna w budynkach publicznych,
Tytuł projektu – Przebudowa istniejącego budynku na mieszkanie dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej
Okres realizacji – 2018r.
Ogólna wartość projektu – 876 049,87 zł
Uzyskana kwota dofinansowania – 516 991,59 zł

Opis projektu - Projekt obejmuje głęboką termomodernizację wraz z instalacją OZE oraz wymianę oświetlania i przebudowy obiektu w zakresie nie związanym z efektywnością energetyczną z pozostawieniem funkcji publicznej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z przeznaczeniem na funkcje zabezpieczenia potrzeb bytowych wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej. Budynek zlokalizowany jest w Zielonce Pasłęckiej (gm. Rychliki) na działce nr 672 ob. 0048 Zielonka Pasłęcka. Wybudowany w 1960 w starych technologiach, niespełniający na dzień dzisiejszy norm efektywności energetycznej właściwych dla obiektów publicznych. Budynek nie posiada żadnych izolacji termicznych. Przewiduję się modernizację: przegrody stropu zewnętrznego, systemu ciepłej wody użytkowej, przegrody stropu wewnętrznego, przegrody Stropu zewnętrznego (wiatrołap), przegrody podłoga na gruncie, ściany - typ 2 (północno-zachodnia), ściany - typ 1 (płn-wsch., pd-wsch., pd-zachd), grupy przegród "Drzwi", "Okna", instalacji cwu wraz z pompą ciepła, instalacji grzewczej wraz z pompą ciepła, oświetlenia oraz zakup i montaż tablicy informacyjnej i pamiątkowej. Zakres niekwalifikowany: - wymiana stolarki drzwiowej - wykonanie podłogi w piwnicy - roboty murowe, w zakresie konstrukcji - wyp. obiektu, w tym sanitarne - inst. elektryczne wewnętrzne, gniazda wtykowe - demontaż instalacji istniejących i montaż nowych w branży kanalizacji sanitarnej deszczowej - kominek, instalacja odgromowa Projekt wpisuje się w SzOOP RPO WiM dla osi IV Efektywność energetyczna, podd. 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych poprzez realizację celu szczegółowego tj. zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Realizacja projektu przyczynia się do osiągnięcia wskaźników tj. zmniejszenia rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych, wzrostu ilości zaoszczędzonej energii elektrycznej, wzrostu ilości zaoszczędzonej energii cieplnej.

 

logotypy                     

PROJEKT Nr 7

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramachRegionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 2014-2020
Oś priorytetowa:
III Cyfrowy Region
Działanie: 3.1.
Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych
Tytuł projektu:
"Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej powiatu elbląskiego"
Miejsce realizacji projektu:
powiat elbląski
Okres realizacji projektu:
30.11.2017 r. – 30.08.2019 r.
Ogólna wartość projektu:
6 399 112,03 zł
Wkład własny Powiatu Elbląskiego
: 1 299 112,03 zł
Dofinansowanie z EFRR:
5 100 000 zł
Opis projektu
: Projekt polega na zwiększeniu cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego poprzez przetworzenie do postaci cyfrowej dokumentacji Państwowego Zasobu Geodezyjnego     i Kartograficznego, budowę i modernizację baz danych geoprzestrzennych oraz wdrożenie e-usług publicznych. W ramach projektu zakupiony zostanie również nowoczesny sprzęt komputerowy, w tym serwery obsługujące wdrożone e-usługi oraz dane geoprzestrzenne. Dzięki realizacji projektu wdrożonych zostanie 20 e-usług publicznych. W efekcie wdrożenie projektu pozwoli na budowę zintegrowanej i uporządkowanej informacji geodezyjno-kartograficznej powiatu elbląskiego dostostosowanej do wymogów prawnych i standardów udostępniania i przekazywania Informacji Sektora Publicznego. Projekt poprawi jakość i dostępność zasobów sektora publicznego i usprawni funkcjonowanie administracji, zwiększając podaż usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz zwiększy zakres udostępnianych Informacji Sektora Publicznego w sieci.

Celem projektu jest:

 • skrócenie procesów administracyjnych w Starostwie poprzez ich informatyzację i automatyzację,
 • rozszerzenie możliwości dostępu do danych geoprzestrzennych poza godzinami pracy urzędu,
 • zapewnienie bezpiecznego i płynnego udostępniania danych geoprzestrzennych   w formie teleinformatycznej,
 • zwiększenie zasobów informacji sektora publicznego z zakresu kartografii i geodezji, poprzez przetworzenie do postaci elektronicznej dokumentacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) oraz utworzenie bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (SOG), bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz bazy danych obiektów topograficznych (BDOT),
 • modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków (EGiB) i aktualizacja tej bazy danych,
 • dostosowanie możliwości udostępniania informacji sektora publicznego z zakresu kartografii i geodezji do poziomu wynikającego z przepisów prawa w tym zakresie.

Wdrożone zostaną następujące rodzaje e-usług publicznych:

 1. Usługa geokodowania adresu
 2. Usługa pozyskiwania danych o adresie nieruchomości
 3. Zamówienie zbioru danych EGIB
 4. Usługa generowania licencji i wydania zbioru danych EGIB
 5. Zamówienie rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, zestawień tworzonych w bazie danych EGIB
 6. Usługa generowania licencji i wydania rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, zestawień tworzonych w bazie danych EGIB
 7. Zamówienie mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej
 8. Usługa generowania licencji i wydania mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej
 9. Zamówienie zbioru danych GESUT
 10. Usługa generowania licencji i wydania zbioru danych GESUT
 11. Zamówienie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z EGIB
 12. Usługa wydania wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z EGIB
 13. Zamówienie mapy w oparciu a bazę danych GESUT
 14. Usługa generowania licencji i wydania mapy w oparciu o bazę danych GESUT
 15. Zamówienie mapy w oparciu a bazę danych BDOT500
 16. Usługa generowania licencji i wydania mapy w oparciu o bazę danych BDOT500
 17. Usługa potwierdzająca istnienie określonej osoby w bazie EGIB
 18. Usługa przeglądania danych z bazy RCIWN
 19. Zamówienie zbioru danych RCIWN
 20. Usługa generowania Licencji i wydania zbioru danych RCiWN

                                                                logotypy

PROJEKT NR 8

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020.
Tytuł projektu:
Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika-Edycja II RPWM.02.04.01-28-0013/19   
Osi priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki;
Działanie 02.04: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego.
Poddziałanie 02.04.01: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe;
Kwota projektu: 479.318 zł,
w tym dofinasowanie Powiatu Elbląskiego: 72.000 zł
.
Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
Celem projektu jest podniesienie i nabycie nowych kwalifikacji i umiejętności poprzez kursy kwalifikacyjne, warsztaty rozwoju osobistego oraz praktyki i staże u pracodawców.
P
rojekt planowany dla 42 uczniów klas technikalnych i zawodowych i 5 nauczycieli
Plan zajęć w projekcie:

 • Październik 2019 diagnoza zawodowa
 • Listopad, Grudzień 2019 warsztaty rozwoju osobistego i rozwój kompetencji społecznych
 • Od stycznia do czerwca 2020 kursy zawodowe takie jak:
 • Dla branży gastronomicznej: Kurs Kelner Barman, Kurs carvingu, Kurs baristy
 • Dla branży przetwórstwa spożywczego: Wózki widłowe, szkolenie z obsługi programów komputerowych gospodarki magazynowej
 • Dla branży agrobiznes: kurs operatora kombajnów zbożowych, kurs spawania MIG MAG
 • Dla branży ekonomicznej: Szkolenie Exel-poziom średnio-zaawansowany, Język angielski w biznesie, Profesjonalna obsługa klienta

W okresie wakacji od czerwca do końca sierpnia uczniowie będą odbywać płatne staże 5 tygodniowe dla klas technikalnych i 4 tygodniowe dla klas zawodowych.
Staże odbywać się będą: Hotel Krasicki 6 os., Hotel Anders Stare Jabłonki 6 os., Spółdzielnia Mleczarska SpoMlek 5 os., Tymbark 4 os., RSY SA Iława - 6os., Agrimasz sp z o.o. - 3 os., Gospodarstwo Rolne Cieszymowo 3 os., Fricke sp z o.o. - 2 os., Kram SA -6 os., Crep -4 os.

Staże płatne 2541zł (5tyg), 1906 zł (4tyg)

logotypy

PROJEKT NR 9

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020.
Tytuł projektu:
Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika RPWM.02.04.01-28-0068/18
Osi priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki;
Działanie 02.04: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego.
Poddziałanie 02.04.01: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe;
Kwota projektu: 321 256 zł,
dofinansowanie Powiatu Elbląskiego: 48.400 zł.

Jednostka realizująca projekt:
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
Celem projektu jest podniesienie i nabycie nowych kwalifikacji i umiejętności poprzez kursy kwalifikacyjne, warsztaty rozwoju osobistego oraz praktyki i staże u pracodawców.
Do projektu przystąpiło 34 uczniów klas technikalnych i zawodowych.
Plan zajęć w projekcie:

 • Październik 2018 diagnoza zawodowa
 • Listopad, Grudzień 2018 warsztaty rozwoju osobistego i rozwój kompetencji społecznych
 • Od stycznia do czerwca 2019 kursy zawodowe takie jak:
 • Dla branży gastronomicznej: Kurs Kelner Barman (I-II. 2019)
  • Dla branży przetwórstwa spożywczego: Wózki widłowe (I-II.2019), szkolenie z obsługi programów komputerowych gospodarki magazynowej (VI.2019)
  • Dla branży agrobiznes: kurs operatora kombajnów zbożowych maj-czerwiec 2019

W okresie wakacji od czerwca do końca sierpnia uczniowie będą odbywać płatne staże 5 tygodniowe dla klas technikalnych i 4 tygodniowe dla klas zawodowych. Praktyki odbywać się będą: Hotel Krasicki 6 os., Hotel Anders Stare Jabłonki 6 os., Kram Pasłęk 5 os., ICC Sery Pasłęk 4 os., Spółdzielnia Mleczarska SpoMlek 5 os., Kruszewski Roman Kruszewski - 3 os., Agrimasz sp z o.o. - 3 os., Fricke sp z o.o. - 2 os.

Staże płatne 2541zł (5tyg), 1906 zł (4tyg)
Dla nauczycieli odbyły się: Studia mechatroniki, szkolenie z obsługi programów komputerowych gospodarki magazynowej
W okresie wakacji odbędą się praktyki: Hotel Krasicki, ICC Sery, Spóldzielnia Mleczarska SpoMlek

logotypy

PROJEKT NR 10

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020
Oś priorytetowa
9 – Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych
Działanie 9.2 Infrastruktura socjalna
Tytuł projektu – Przebudowa istniejącego budynku na mieszkanie dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej
Okres realizacji – 2019 r.
Ogólna wartość projektu – 1 182 639,23 zł
Uzyskana kwota dofinansowania – 398 021,35 zł
Opis projektu - Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i skuteczności usług Powiatu Elbląskiego w zakresie włączenia społecznego wychowanków ośrodka opiekuńczo-wychowawczego. Zdiagnozowane potrzeby interesariuszy determinują realizację następujących celów:

 1. Zabezpieczenie właściwych warunków bytowych postaw prospołecznych oraz zapobiegających wykluczeniu społecznemu poprzez umożliwienie powrotu wychowanków do rodziców biologicznych /opiekunów prawnych,
 2. Przystosowanie pomieszczeń do realizacji zadań Powiatu w zakresie pieczy zastępczej w formie małych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży,
 3. Zwiększenie wykorzystania możliwości podejścia zindywidualizowanego do wychowanków dzięki zmniejszeniu zagęszczenia wychowanków i podejściu zindywidualizowanym,
 4. Przystosowanie infrastruktury do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania,
 5. Zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 6. Zmniejszenie kosztów funkcjonowania ośrodka dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań energooszczędnych.

logotypy

PROJEKT NR 11

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo - Sierpin – Przezmark - Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona, na odcinku DW 509 Komorowo Żuławskie.
Etap I od km 4+140,00 do km 7+750

Wartość projektu:                     6.433.853,52 zł
Wydatki kwalifikowalne:         6.269.430,24 zł
Wartość dofinansowania:       5.266.948,34 zł

Projekt zrealizowany w ramach poddziałania RPWM.07.02.02 Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 (RPO WiM).

Termin realizacji: 2019-2020 r.

Lp. Kategorie kosztu  
 
1 Roboty budowlane  
2 Nadzór w projekcie  
3 Studium wykonalności  
4 Dokumentacja projektowa  
5 Promocja projektu  
6 Wniosek aplikacyjny, załącznik OOŚ  

Zakres robót:

 • rozbudowa i przebudowa drogi dł. 3,61 km o pow. 22200m2 z poszerzeniem jezdni do 6m, wzmocnieniem konstrukcji dla obciążenia ruchem KR3 o nośności 100kN i korektą geometrii trasy,
 • budowa 1 zatoki autobusowej o pow. 125m2 i 125m2 miejsc parkingowych oraz 2000 m2 chodników,
 • budowa oraz przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych (2197m2 bitumicznych i 703,70m2 z kostki brukowej),
 • budowa 365m przepustów pod zjazdami oraz 25m pod koroną drogi,
 • budowa w ramach odwodnienia, sieci kanalizacji deszczowej Ø315 – 330,5 m i Ø250 - 383,5m w miejscowości Przezmark oraz odtworzenie lub remont rowów spławnych bądź rozsączająco – odparowujących na całym odcinku,
 • budowa 6 kpl doświetlenia (przejść dla pieszych oraz zatoki autobusowej),
 • wykonanie 820m2 oznakowania poziom. i 74 szt. nowego oznakowania pionowego drogi,
 • wykonanie poboczy o pow. 5400m2,
 • wykonanie 65m barier wygrodzeniowych.
 • wykonanie trawnika - konstrukcja warstwa ziemi urodzajnej o grub. 10cm.

Główny cel projektu to rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo- Sierpin – Przezmark – Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona, na odcinku Komorowo Żuławskie - Przezmark.

Cele szczegółowe projektu:
1. uzyskanie dogodnego, nowego jakościowo i o większej przepustowości połączenia drogowego drogi powiatowej nr 1140N;
2. zwiększenie bezpieczeństwa;
3. zwiększenie trwałości konstrukcji jezdni;
4. ujednolicenie przekroju drogi;
5. poprawa warunków pieszych,
6. poprawa warunków odwodnienia;
7. skrócenie czasu przejazdu;
8. polepszenie warunków ruchu i stanu bezpieczeństwa ruchu;
9. zwiększenie dostępności poszczególnych miejscowości do dużych miast regionu;
10. wzmocnienie konkurencyjności regionu;
11. sprzyjanie rozwojowi gospodarczemu w perspektywie wieloletniej, a także spójności ekonomicznej, społecznej oraz terytorialnej;
12. zapewnienia realizacji zrównoważonego, harmonijnego oraz trwałego rozwoju regionu.

Projekt wpisuje się także w oczekiwane w ramach RPO WiM 2014-2020 efekty, które można wyrazić wskaźnikami produktu i rezultatu, zgodnymi z SzOOP 7 osi priorytetowej - Infrastruktura transportowa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020:

Produkty Realizacji Projektu:
1. długość przebudowanych dróg powiatowych: 3,11km
2. długość wybudowanych dróg powiatowych:   0,50km
3. Liczba projektów w zakresie poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, kolejowego, morskiego i śródlądowego: 1 szt.

Rezultaty Realizacji Projektu:
1.skrócenie czasu przejazdu: 401242.20 min.


logotypy

PROJEKT NR 12

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020

Tytuł projektu: Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu RPWM.02.02.01-28-0018/17
Osi priorytetowa: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki;

Działanie: RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów;
Poddziałanie: RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe;
Okres realizacji:
01.09.2018 - 30.06.2020.
Wartość projektu ogółem:806 500,80 zł,
dofinansowanie: 751 438,80 zł;
wkład powiatu elbląskiego:55 062,00zł.
Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół w Pasłęku; 14-400 Pasłęk, ul. Zwycięstwa 28

Celem projektu jestpodniesienie kompetencji matematyczno-przyrodniczych, językowych, ICT, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy wśród 216 uczniów (127K, 89M) I Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół w Pasłęku oraz zwiększenie kompetencji 25 nauczycieli (21K, 4M) w zakresie wspierania u uczniów kompetencji kluczowych i 22 rodziców (16K, 6M) w zakresie pobudzania motywacji dziecka do nauki, wspierania go w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej oraz wsparcie I LO w zakresie zakupu wyposażenia dydaktycznego.

Podniesienie kompetencji kluczowych poprzez udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz z j. obcego z wykorzystaniem ICT. Położony nacisk na kształtowanie umiejętności praktycznych z wykorzystaniem środowiska przyrodniczego i otoczenia oraz na innowacyjne metody nauczania (metoda projektowa). Zawiązana ścisła współpraca z organizacjami/instytucjami działającymi w Powiecie Elbląskim w organizacji warsztatów, wykładów, wyjazdów edukacyjnych, konkursów. Wsparciem objęci również rodzice w zakresie wiedzy i umiejętności dotyczących wspierania dzieci w wyborze kariery zawodowej. Nauczyciele podnoszą swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach nt. skutecznej komunikacji, informacji zwrotnej, rozwiązywania konfliktów oraz nauczyciel couch/trener.

I. ŚWIADOMY WYBÓR – doradztwo zawodowe

BLOK 1: MOJE ATUTY
a) indywidualne spotkania z doradcą zawodowym
b) kreatywny rozwój umiejętności miękkich- 2 dniowe warsztaty wyjazdowe
c) zadbaj o swój wizerunek-zajęcia z przedsiębiorczości

Blok 2- SZUKAM PRACY
a) spotkania z przedstawicielami PUP i lokalnych zakładów pracy
b) wyjazdy edukacyjno-zawodowe
c) świadomy rodzic/opiekun

II. CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE – metoda projektowa

1. PASŁĘK – nasza mała ojczyzna

1. Gra miejska

2. Mniejszości narodowe w Pasłęku

3. Atrakcje turystyczne Pasłęka

4. Życie społeczne i kulturalne Pasłęka

2. Praktyczne zastosowanie j. obcych w turystyce i na rynku pracy pow. elbląskiego

1. Język obcy w turystyce

2. J. obcy na rynku pracy

3. Różnorodność wód powierzchniowych pow. elbl., ich ochrona i turystyczne wykorzystanie
4. Bioróżnorodność i jej ochrona na terenie powiatu elbląskiego
5. Badania fizykochemiczne wód powiatu elbląskiego

III. KROK NAPRZÓD
1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
2. Zajęcia rozwijające.          

IV. NAUCZYCIEL-INNOWATOR
1. Tik w praktyce szkolnej.
2. Innowacyjne nauczanie.

Szeroki zakres wsparcia ma na celu podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów, na kształtowanie umiejętności praktycznych z wykorzystaniem środowiska przyrodniczego i otoczenia oraz na innowacyjne metody nauczania (metoda projektowa).


logotypy

PROJEKT NR 13

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020
Tytuł projektu: „Fundamenty zawodowca – kursy, szkolenia, staże” RPWM.02.02.01-28-0041/19
Numer projektu: RPWM.02.04.01-28-0041/19
Tytuł projektu:Fundamenty zawodowca – kursy, szkolenia, staże;
Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki;
Działanie 2.4: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego;
Poddziałanie 2.4.1: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe;
Okres realizacji:01.09.2019 - 31.12.2020
Wartość projektu ogółem:482 852,37 zł
Dofinansowanie:432 141,37 zł;
Wkład powiatu elbląskiego:50 711,00zł.
Jednostka realizująca projekt:Zespół Szkół w Pasłęku; 14-400 Pasłęk, ul. Zwycięstwa 28

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół w Pasłęku wśród 40 uczniów w zawodach: technik hotelarstwa, technik logistyk, technik organizacji reklamy poprzez diagnozowanie uczniów, podniesienie umiejętności uniwersalnych i kompetencji kluczowych (matematycznych, językowych, przedsiębiorczości z ICT). Zdobycie kwalifikacji zawodowych poprzez organizację kursów, staży we współpracy z lokalnymi pracodawcami oraz podniesienie umiejętności uniwersalnych i kwalifikacji zawodowych wśród 6 nauczycieli poprzez realizację staży, kursów, szkoleń w okresie 01.09.2019 - 31.12.2020.

Szeroki zakres wsparcia ma na celu przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry średniego szczebla do pracy w sektorze turystyki - przedsiębiorczych, kreatywnych, mobilnych absolwentów szkoły. Nastąpi zacieśnienie, stałej i sformalizowanej współpracy Zespołu Szkół w Pasłęku z lokalnymi pracodawcami w zakresie kształcenia zawodowego.


logotypy

PROJEKT NR 14

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Osi priorytetowa: Kadry dla gospodarki
Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego
Poddziałanie: 2.4.2 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty ZIT Elbląg
Tytuł projektu: „Jestem wartościowym pracownikiem - staże i szkolenia uczniów Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym dodatkową wartością na rynku pracy”
Miejsce realizacji projektu:
 Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym
Okres realizacji projektu:
 2019-01-02 do: 2020-09-30
Ogólna wartość projektu: 399 887,50 zł
Wkład własny powiatu elbląskiego: 40 000 zł.
Opis projektu:  Celem projektu było podniesienie u 48 uczniów Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym kompetencji zawodowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz zwiększenie zatrudnienia uczniów poprzez poprawę jakości kształcenia zawodowego Projekt realizowany był przez 2 lata. Uczestniczyło w nim 48 uczniów oraz 7 nauczycieli. W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w szkoleniach twardych (design thinking) i miękkich (komunikacja interpersonalna) a w okresie wakacyjnym odbyli miesięczne staże zawodowe u 6 elbląskich pracodawców.Za odbyty staż otrzymali stypendia stażowe. Dodatkowym celem projektu było doskonalenie zawodowe 7 nauczycieli przedmiotów artystycznych pozwalające na zdobycie umiejętności wymaganych na współczesnym rynku pracy. Nauczyciele uczestniczyli w warsztatach z technik malarskich, dwie nauczycielki ukończyły studia podyplomowe z zarządzania produkcją filmową oraz z rynku dzieł sztuki, również uczestniczyli w stażach zawodowych u pracodawców. Dzięki udziałowi w projekcie poznali nowoczesne programy, uzupełnili swoją wiedzę i pogłębili swoje kompetencje i umiejętności.


logotypy

PROJEKT NR 15

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020.
Tytuł projektu:
Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika-Edycja III RPWM.02.04.01-28-0041/20  
Osi priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki;
Działanie 02.04: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego.
Poddziałanie 02.04.01: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe;
Kwota projektu: 4
56 467,70 zł
w tym dofinasowanie Powiatu Elbląskiego: 68 500,00 zł
.
Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
Celem projektu 
Zwiększenie zatrudnialności uczniów ZSEiT w Pasłęku poprzez podniesienie i nabycie nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych u 54 uczniów i 8 nauczycieli ZSEiT w Pasłęku poprzez kursy kwalifikacyjne oraz praktyki i staże u pracodawców w okresie 4.01.2021-30.09.2021

Plan zajęć w projekcie:

 • Styczeń 2021 diagnoza zawodowa
 • Od stycznia do czerwca 2021 kursy zawodowe takie jak:
 • Dla branży gastronomicznej: Kurs Kelner Barman, Kurs baristy, szkolenie kulinarne
 • Dla branży agrobiznes: kurs operatora ładowarek teleskopowych, kurs operator suwnic, szkolenie energetyczne do 1KV, kurs z obsługi programów e-dopłat, szkolenie z diagnostyki urzadzeń rolniczych , kurs spawania metodą TIG
 • Dla branży ekonomicznej: Szkolenie Exel-poziom średnio i zaawansowany, kurs z obsługi programu Symfonia
 • Dla branży samochodowej: szkolenie PDR

W okresie wakacji od czerwca do końca sierpnia uczniowie będą odbywać płatne staże 4 tygodniowe dla klas technikalnych i dla klas zawodowych.
Staże odbywać się będą: Hotel radisson Blu Gdańsk 4 os., Hotel Anders Stare Jabłonki 10 os., restauracja Amore Mio Elbląg 4 os Spółdzielnia Mleczarska SpoMlek 4 os, Agrimasz sp z o.o. - 4 os., Gospodarstwo Rolne Cieszymowo 6 os., Fricke sp z o.o. - 4 os., Crep -4 os., Zakład Produkcji Opakowań i Tektury A.Cebula 4 os
(4os), Entc Dairy Solutions Sp. z o.o. Pasłęk (4 os), Agrimasz Sp z oo O/Fidszewo (4os), Fricke sp z oo(4os), Bosh Elbląg 3 os, Fiat Elblag 3 os.

Staże płatne 2.322 zł (4tyg) plus refundacja kosztów dojazdów i wyżywienia.


logotypy

PROJEKT NR 16

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo - Sierpin – Przezmark- Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona, na odcinku DW 509 Komorowo Żuławskie. Etap IIA

Wartość projektu:                    2.200.141,52 zł
Wydatki kwalifikowalne:        2.187.381,52 zł
Wartość dofinansowania:      1.593.288,70 zł

Projekt jest realizowany w ramach poddziałania RPWM.07.02.02 Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 (RPO WiM).
Planowany termin realizacji: 2020-2021 r., termin robót budowlanych do 22.12.2021r.

Lp. Kategorie kosztu  
 
1 Roboty budowlane  
2 Nadzór w projekcie  
3 Studium wykonalności  
4 Promocja projektu  
5 Wniosek aplikacyjny, załącznik OOŚ  

Zakres robót dla przedmiotowej inwestycji obejmuje między innymi:

- przebudowę drogi o dł. 1,0 km o pow. 6250m2 z poszerzeniem jezdni do 6m; wzmocnieniem konstrukcji dla obciążenia ruchem KR3, o nośności 115kN i korektą geometrii trasy;
- budowę dwóch zatok autobusowych o łącznej pow. 240m2;
- budowę chodników o łącznej pow. 350m2;
- budowę oraz przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych (705m2 bitumicznych i 80m2 z kostki brukowej);
- wykonanie doświetlenia (1 kpl. przejścia dla pieszych, 2 kpl. zatok autobusowych);
- wykonanie 250m2 oznakowania poziomego i 11 szt. nowego oznakowania pionowego drogi;
- wykonanie 37m barier energochłonnych;
- wykonanie poboczy gruntowych o pow. 1550m2;
- budowa przepustów o łącznej długości 125,5 m;
- wykonanie trawnika – na przygotowanej warstwie ziemi urodzajnej o gr. 10 cm. i pow. 2800 m2;
- wycinkę 44 drzew i krzewów oraz nasadzenie 36 nowych drzew.

Celem głównym projektu jest poprawa zewnętrznej dostępności i wewnętrznej spójności transportowej miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 1140N DW 509-Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona, na odcinku DW 509 – Komorowo Żuławskie od km 3+140,00 do km 4+140,00.
Projekt wpisuje się także w oczekiwane w ramach RPO WiM 2014-2020 efekty, które można wyrazić wskaźnikami produktu i rezultatu, zgodnymi z SzOOP 7 osi priorytetowej - Infrastruktura transportowa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020:

Produkty Realizacji Projektu:

1. długość przebudowanych dróg powiatowych: 1,00 km
2. Liczba projektów w zakresie poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, kolejowego, morskiego i śródlądowego: 1 szt.

Rezultaty Realizacji Projektu:

1.skrócenie czasu przejazdu: 140552.40min.


logotypy

PROJEKT NR 17

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Doposażenie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku w nowoczesne pomoce dydaktyczne i w narzędzia TIK”
Osi priorytetowa: RPWM.09.00.00 „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych”.
Działanie: RPWM. 09.03.00
Infrastruktura edukacyjna;
Poddziałanie: RPWM. 09.03.0
1Infrastruktura kształcenia zawodowego”;
Okres realizacji:
01.02.2023 r. – 29.12.2023 r.
Wartość projektu ogółem:
178.104,51
dofinansowanie 147.808,93 zł;
Jednostka realizująca projekt: Powiat Elbląski
Celem projektu jest
doposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK Technikum nr2 oraz BSI nr2 w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Elbląski. W zakres projektu wchodzi wyposaż. pracowni w nowoczesne śr. dydaktyczne oraz oprogr. komput., a także sprzęt rolniczy, które posłużą jako wsparcie bazy technolog.-dydaktycznej szkolnictwa w zawodach nauczanych w ZSEiT. Wyposaż. pracowni wpłynie na podwyższenie kwalifikacji i kompetencji uczniów, lepsze przygotowanie do egzaminów praktycznych, a tym samym wzmocni pozycję absolwentów na rynku pracy, oraz wpłynie na rozwój i poprawę umiejętności nauczycieli.

 


bip.powiat.elblag.pl

bip

Nieruchomość w Rangórach k. Elbląga do sprzedaży

Połącz się z tłumaczem

Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Film Promocyjny 2023

Newsletter

Wydarzenia

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski