Przejdź do treści.

Menu

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA PATRONATU STAROSTY ELBLĄSKIEGO

Rozdział I Zasady przyznawania Patronatu Starosty Elbląskiego

§ 1. Niniejszy regulamin określa zasady obejmowania i sprawowania Patronatu Starosty nad wszelkiego rodzaju imprezami lub wydarzeniami np.: zawody sportowe, imprezy kulturalne, konkursy, targi, itp.) o znaczeniu i zasięgu lokalnym oraz ponadlokalnym, zwanymi w treści regulaminu „przedsięwzięciami”.

2. W uzasadnionych sytuacjach Starosta może zadecydować o przyznaniu Patronatu Starosty Elbląskiego przedsięwzięciom o innym zasięgu niż w § 1 ust.1.

§ 2. 1. Prawo przyznania Patronatu Starosty Elbląskiego, jako wyróżnienia podkreślającego szczególny charakter przedsięwzięć organizowanych na terenie Powiatu Elbląskiego przysługuje wyłącznie Staroście Elbląskiemu.

2. Starosta może objąć swoim Patronatem przedsięwzięcia służące wykonywaniu zadań o charakterze powiatowym oraz realizacji celów strategii rozwoju powiatu i programów powiatowych, sprzyjające w szczególności:

- promocji powiatu,
- integracji społeczności lokalnych i regionalnych,
- pobudzaniu aktywności gospodarczej,
- rozwojowi sportu, turystyki, kultury,
- polityce społecznej,
- ochronie środowiska.

3. Starosta nie obejmuje Patronatu nad przedsięwzięciami czysto komercyjnymi oraz budzącymi wątpliwości co do zachowania zasad etyki.

§ 3. Patronat jest wyróżnieniem honorowym.

§ 4. 1. Przyznanie Patronatu nie jest związane bezpośrednio z udzieleniem wsparcia finansowego przez Powiat Elbląski.

2. Objęcie Patronatem Starosty Elbląskiego może być uzasadnieniem do wydatkowania środków finansowych powiatu w szczególności na zakup statuetek, pucharów oraz innych nagród rzeczowych.

§ 5. Informacja o przyznaniu Patronatu Starosty Elbląskiego zamieszczana jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Elblągu oraz przesyłana w sposób tradycyjny do wnioskodawcy.

Rozdział II Uprawnieni do wnioskowania o przyznanie Patronatu Starosty Elbląskiego

§ 6. Z wnioskiem o przyznanie Patronatu Starosty Elbląskiego w przedsięwzięciu występuje organizator.

§ 7. Organizator przedsięwzięcia mającego charakter imprezy masowej zapewnia spełnienie wymogów określonych
w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 roku o bezpieczeństwie imprez masowych Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz. 909 z późn. zm.)

§ 8. Wniosek o którym mowa w § 6. składany jest w postaci formularza dostępnego na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Elblągu: www.powiat.elblag.pl lub w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Elblągu ul. Saperów 14A pok. nr 106. Wzór wniosku o przyznaniu Patronatu Starosty Elbląskiego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 9. 1. Termin składania wniosku o przyznanie Patronatu Starosty Elbląskiego nie może być krótszy niż 3 miesiące przed planowaną datą organizacji przedsięwzięcia.

2. Wnioski składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Starosta może uwzględnić wnioski złożone po przekroczeniu terminu określonego w § 9 ust. 1.

Rozdział III Procedura Patronatu Starosty Elbląskiego

§ 10. 1. Organizator zwraca się do Starosty Elbląskiego z wnioskiem o przyznanie patronatu Starosty Elbląskiego dla danego przedsięwzięcia.

2. Wniosek powinien być dostarczony do Sekretariatu Starostwa Powiatowego w Elblągu osobiście lub pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Elblągu, ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg.

§ 11. 1. Złożony wniosek o przyznanie Patronatu Starosty Elbląskiego, jest kierowany do właściwego Naczelnika Wydziału Starostwa Powiatowego w celu wydania opinii merytorycznej w sprawie zasadności przyznania Patronatu.

2. Wydanie opinii następuje w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

§ 12. Po otrzymaniu opinii właściwego Naczelnika, wniosek kierowany jest do Starosty Elbląskiego.

§ 13. 1. O przyznaniu lub odmowie przyznania Patronatu Wnioskodawca informowany jest w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.

2. Odmowa przyznania Patronatu Starosty Elbląskiego nie wymaga uzasadnienia.

§ 14. 1. Przyznanie Patronatu Starosty Elbląskiego stanowi zobowiązanie organizatora do złożenia pisemnej informacji
z przebiegu przedsięwzięcia.

2. Organizator zobowiązany jest złożyć informację w sekretariacie Starostwa Powiatowego w ciągu 5 dni od zakończenia przedsięwzięcia. W miarę możliwości, do składanej informacji należy dołączyć dokumentację fotograficzną z przebiegu przedsięwzięcia .

§ 15. Ewidencję złożonych wniosków o przyznanie Patronatu Starosty Elbląskiego i informacji z przebiegu przedsięwzięć objętych Patronatem prowadzi sekretariat Starostwa Powiatowego w Elblągu.

§ 16. 1. Objęcie Patronatem Starosty określonego przedsięwzięcia wiąże się z obowiązkiem po stronie organizatora do poinformowania mediów o tym fakcie, zamieszczenia stosownych informacji w prasie oraz innych publikatorach oraz wizualizacji Patronatu poprzez umieszczenie symboli powiatu w miejscu przedsięwzięcia oraz na materiałach informacyjno-promocyjnych tj.: plakatach, reklamach, zaproszeniach, itp.

2. Podczas trwania przedsięwzięcia, któremu przyznany został Patronat Starosty Elbląskiego, organizator ma obowiązek umieszczenia znaków promocyjnych Powiatu Elbląskiego w widocznym miejscu.

3. Projekty materiałów promocyjnych z propozycjami umieszczenia symboli powiatu organizator dołącza do wniosku
o udzielenie Patronatu Starosty Elbląskiego.

§ 17. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych Patronat Starosty jest przyznawany każdorazowo na jedną edycję.

§ 18. Nie wywiązanie się ze zobowiązań zawartych w § 14 i § 15 stanowić może podstawę do odmowy przyznania organizatorowi przedsięwzięcia Patronatu Starosty Elbląskiego w przyszłości.

Rozdział IV Odebranie Patronatu Starosty Elbląskiego

§ 19. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Starosta Elbląski może, w oparciu o opinię właściwego Naczelnika Wydziału Starostwa Powiatowego w Elblągu, odebrać przyznany uprzednio patronat. O odebraniu Patronatu organizator informowany jest niezwłocznie.

§ 20. Odebranie Patronatu Starosty Elbląskiego nakłada na organizatora obowiązek bezzwłocznej rezygnacji z używania wyróżnienia przyznanego wnioskodawcy .

Poniżej znajdują się załączniki z formularzem wniosku o udzielenie patronatu.

bip.powiat.elblag.pl

bip

Nieruchomość w Rangórach k. Elbląga do sprzedaży

Główny Sponsor wyjazdu do Niemiec

Beznazwy 1

Połącz się z tłumaczem

Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Film Promocyjny

Newsletter

Wydarzenia

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski