Przejdź do treści.

Menu

Elbląg, 2024-04-23

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert Zarządu Powiatu na zadania z zakresu: sport, kultura, turystyka i edukacja w 2024 r.

Organizacje pozarządowe, którym Zarząd Powiatu w Elblągu udzielił wsparcia finansowego powinny przygotować i jak najszybciej dostarczyć do Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, następujące informacje:

1) numer konta bankowego organizacji;
2) imiona, nazwiska, funkcje, PESEL osób, które będą podpisywały umowę (zgodnie ze statutem i zapisami w KRS lub innym rejestrze);
3) w przypadku przyznania niższej niż wnioskowana kwota dotacji należy dokonać aktualizacji:
a) kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
b) opisu poszczególnych działań,
c) opisu rezultatów,
d) planu i harmonogramu działań.

Powyższe załączniki są niezbędne do sporządzenia umów na realizację zadań, które uzyskały dofinansowanie.

Wykaz zadań, które otrzymały wsparcie finansowe Zarządu Powiatu w Elblągu w ramach otwartego konkursu ofert dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych w 2024 r. z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

I. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

1. Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolski:

1) Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim - Elbląski Szkolny Związek Sportowy – 22.478 zł.

2. Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego:

1) Zawody rekreacyjno-sportowe - Integracyjny Klub Sportowy ATAK – 4.000 zł;
2) XXIX Międzynarodowy festiwal Unihokeja Dzieci i Młodzieży o „Puchar Bałtyku” - Elbląski Szkolny Związek Sportowy – 7.000 zł;
3) Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka - Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu – 2.500 zł;
4) XXV Otwarte Mistrzostwa Powiatu Elbląskiego w Biegu na Orientację - Elbląski Klub Orienteeringu GRYF przy Klubie Pułku Wsparcia Dowodzenia – 2.500 zł;
5) Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego " - Klub Sportowy „Elbląskie Włóczy-Kije”- 3.000 zł.

3. Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych:

1) Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych - Integracyjny Klub Sportowy ATAK – 3.500 zł.

II. z zakresu kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

1. Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych

1) 56 Dziecięcy Festiwal Kultury Ukraińskiej w Elbląg - Związek Ukraińców w Polsce, Zarząd Oddziału w Elblągu – 6.000 zł;

2. Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu

1) Plener plastyczny „Bliżej Natury” – Młynary 2024 - Stowarzyszenie Przyjaciół Młynar – 6.000 zł
2
) 32 Ogólnopolski Przegląd Kultury Mniejszości Narodowych INTEGRACJE 2024 - Stowarzyszenie Przyjaciół Młynar – 10.000 zł;
3) Piknik historyczny - Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej „Kuźnia Pruska”- 4.800 zł.

3. Integracja międzynarodowa i międzykulturowa społeczności lokalnych z zakresu dziedzictwa kulturowego powiatu elbląskiego

1) Aktywni we wspólnej Europie - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi „Aniołowo” – 10.000 zł.

4. Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego

1) Warsztaty Kulturalne dla dzieci w Elblągu - Związek Ukraińców w Polsce, Zarząd Oddziału w Elblągu – 5.000 zł.

III. z zakresu turystyki i krajoznawstwa

1. Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego

1) Aktywni na szlaku - imprezy cykliczne PTTK Elbląg - Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Elbląskiej w Elblągu – 3.000 zł;
2) Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego - Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej „Kuźnia Pruska” – 2.000 zł.

IV. z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

1.    Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z powiatu elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej

1) Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z powiatu elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej - Fundacja Elbląg–Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego – 4.000 zł.

Wykaz zadań, które nie otrzymały wsparcia finansowego Zarządu Powiatu w Elblągu w 2024 r.:

1) Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego integracja oraz umocnienie więzi pomiędzy druhami Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP Pogrodzie - OSP Pogrodzie.

 


Elbląg, 2024-03-27

Zarząd Powiatu w Elblągu

ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024 r.

I. Rodzaj zadania:

a) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 47.978 zł:

Tytuł zadania publicznego:

1. Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim – 25 478 zł,  

2. Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego - 19 000 zł,

3. Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych - 3 500 zł.

b) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwo narodowe – 42.000 zł:

Tytuł zadania publicznego:

1. Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych - 6 000 zł,

2. Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu - 21 000 zł,

3. Integracja międzynarodowa i międzykulturowa społeczności lokalnych z zakresu dziedzictwa kulturowego powiatu elbląskiego - 10 000 zł,

4. Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego - 5 000 zł.

c) turystyka i krajoznawstwo – 5.000 zł:

Tytuł zadania publicznego:

1. Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego - 5 000 zł.

d) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie – 4.000 zł:

Tytuł zadania publicznego:

1. Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z powiatu elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej - 4 000 zł.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2024 r. objętych ogłoszonym konkursem wynosi ogółem z poszczególnych zakresów:

1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 47.978 zł;

2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 42.000 zł;

3. turystyki i krajoznawstwa – 5.000 zł;

4. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania – 4.000 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji:

1. Podstawą prawną ogłoszenia konkursu jest Uchwała Nr LXIV/6/2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

2. W otwartym konkursie ofert uczestniczą organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

3. Złożona oferta winna być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057), tj. powinna zawierać: dane na temat podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulacje przewidzianych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania.

Wzór oferty można pobrać pod adresem internetowym: www.powiat.elblag.pl (zakładka Organizacje Pozarządowe) - https://powiat.elblag.pl/pl/organizacje-pozarzadowe/dokumenty-do-pobrania.

4. Środki przyznane organizacji pozarządowej w ramach współpracy nie mogą być wykorzystane na:

1) budowę, inwestycje i remonty z wyjątkiem, gdy remont stanowią warunek konieczny do realizacji zleconego zadania, w szczególności gdy obiekt, w którym ma być ono prowadzone jest własnością powiatu elbląskiego;

2) zakup budynków;

3) zakup gruntów;

4) działalność gospodarczą;

5) na pokrycie deficytu działalności organizacyjnej, wsteczne finansowanie projektów;

6) pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji (chyba, że stanowi koszt związany z bezpośrednią realizacją projektu);

7) działalność polityczną i religijną.

5. Do oferty należy dołączyć:

1) oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – zawarte w końcowej części ogłoszenia;

2) obowiązujący statut organizacji podpisany przez osoby reprezentujące organizację;

3) dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów) – w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru.

Przy składaniu kilku ofert organizacja składa jeden komplet dokumentów, bez względu na liczbę składanych ofert.

Wszystkie kopie złożonych dokumentów powinny zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z zapisem w statucie organizacji.

6. W formularzu oferty należy uzupełnić punkt 6 „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego” działu III - uznaje się wykonanie w przypadku osiągnięcia min. 80% rezultatów (dla każdego osobno). Rezultaty należy określić liczbowo nie procentowo.

Zmiany wykraczające ponad wskazany limit dokonywane mogą być wyłącznie za zgodą Zleceniodawcy po uprzednim aneksowaniu umowy.

7. Wnioskowana kwota dofinansowania nie może przekraczać 50% wartości całego przedsięwzięcia. Na pozostałe 50% winno się składać minimum 15% własnego wkładu finansowego lub z innych źródeł, a pozostałą wielkość stanowić może wkład osobowy (w tym praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy) wyceniony adekwatnie do rodzaju i nakładów pracy.

Wkład niefinansowy stanowi wniesiony wkład osobowy. Łączną wartość wkładu niefinansowego organizacja pozarządowa wskazuje w pkt V.B.3.2. oferty. Wniesiony do zadania wkład osobowy, stanowiący nieodpłatne świadczenia wolontariuszy lub pracę społeczną członków organizacji na rzecz zadania, powinien być udokumentowany przez organizację pozarządową poprzez np.: porozumienie z wolontariuszem, kartę pracy wolontariusza, oświadczenie o wniesieniu pracy społecznej przy realizacji zadania (szczegółową wycenę należy wykazać w pkt IV.2 oferty).

Oferent powinien wpisać w ofercie posiadane zasoby rzeczowe do realizacji zadania publicznego bez ich wyceny – wycena wkładu rzeczowego wnoszonego do oferty nie będzie brana pod uwagę.

8.Realizując zadanie organizacja pozarządowa będzie miała prawo dokonywać przesunięć pomiędzy poszczególnymi kosztami zawartymi w kosztorysie realizacji zadania, o ile nie zmniejszy się jej wkład własny w realizację zadania w stosunku do wydatkowanej kwoty dotacji, na następujących zasadach:

1) dokonywać zwiększenia poszczególnych kosztów w wysokości do 30% włącznie - bez konieczności zawarcia aneksu do umowy;

2) dokonywać zmniejszenia poszczególnych kosztów – bez konieczności zawarcia aneksu do umowy;

3) zwiększać wysokość danego kosztu powyżej 30% jego wartości – wymaga aneksowania umowy;

4) wprowadzać nowe pozycje do kosztorysu zadania – wymaga aneksowania umowy.

9. Zleceniodawca na etapie rozliczenia lub kontroli realizacji zadania może uznać dany koszt za zgodny z umową w przypadku jego zwiększenia powyżej limitu wskazanego w ust. 7 pkt 3 wówczas gdy jest on finansowany ze środków własnych organizacji pozarządowej bądź z pozyskanych przez nią innych źródeł lub pokryty z wkładu własnego osobowego lub rzeczowego. Ww. przesunięcia należy wykazać i opisać w części III. sprawozdania: „Dodatkowe informacje”.

10. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

1) Obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej i podmiotu zrównanego realizującego zadanie publiczne finansowane ze środków dotacji jest zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dostępność musi być zapewniona co najmniej w minimalnym wymiarze o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dotyczy to także stron internetowych i aplikacji jakie będą wykorzystane do realizacji zadania, które spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

2) W indywidualnym przypadku, jeżeli organizacja lub podmiot zrównany nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 ustawy o dostępności, podmiot ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny.

3) Rekomendujemy opisanie w składanej ofercie realizacji zadania publicznego w jaki sposób zostanie zapewniona dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami w wymiarze architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym, a także ewentualnie dostęp alternatywny.

11. Zarząd Powiatu w Elblągu może odmówić podmiotom wyłonionym w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

12. Osoba do kontaktu w zakresie przygotowania wniosków aplikacyjnych – Wydział Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, tel. 574940962.

IV. Terminy i warunki realizacji zadań:

Składane oferty powinny prezentować konkretne przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia złożenia oferty w ramach niniejszego konkursu i zakończy się najpóźniej do 16 grudnia 2024 r. zgodnie z warunkami zawartymi w umowie o realizację zadania publicznego. Koszty poniesione w związku z realizacją zadania będą uznawane za kwalifikowalne od dnia zawarcia umowy.

V. Składanie ofert:

Kompletne, wypełnione komputerowo wnioski wraz z załącznikami należy składać nie przekraczalnym terminie od dnia 27.03.2024 r. do dnia 17.04.2024 r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Elblągu ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg.

VI. Tryby i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz terminy dokonania wyboru ofert:

1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 24.05.2024 r.

Zarząd Powiatu w Elblągu zastrzega sobie prawo odwołania otwartego konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

2. Wyniki konkursu są publikowane na stronie internetowej powiatu w zakładce Organizacje Pozarządowe, w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Organizacje Pozarządowe – współpraca oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego niezwłocznie po wyborze ofert.

3. Oferty będą oceniane w dwóch etapach:

I. Etap I oceny oferty – zgodność oferty z wymogami formalnymi. Oceny dokonują pracownicy Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, którzy mogą wezwać organizację do usunięcia lub uzupełnienia braków formalnych lub innych wad oferty w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia listy ofert zawierających braki formalne na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu oraz na stronie internetowej www.powiat.elblag.pl (zakładka organizacje pozarządowe – „Otwarty konkurs ofert”). Oferta, która nie zostanie uzupełniona nie będzie rozpatrywana.

Kryteria formalne oceny oferty:

a) złożenie oferty i załączników bez podpisów osób upoważnionych,

b) niewłaściwe wypełnienie wszystkich pól wniosku zgodnie z wymogami rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 poz. 2057),

c) złożenie oferty bez wymaganych załączników,

d) dołączenie do oferty kopii dokumentów bez potwierdzenia zgodności z oryginałem przez osoby upoważnione,

e) złożenie oferty zawierającej błędy rachunkowe,

f) brak umowy partnerskiej lub oświadczenia partnera w przypadku wskazania w ofercie partnera przy realizacji zadania.

Oferty złożone po terminie, na niewłaściwym formularzu, przez podmiot nieuprawniony oraz złożone przez organizację, która według statutu nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem nie będą rozpatrywane.

II. Etap II oceny oferty – do etapu II dopuszczone zostaną wnioski, które spełniają wszystkie kryteria formalne. Oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Elblągu.

Kryteria dotyczące II etapu oceny ofert (ocena punktowa w skali 0 - 65):

1. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez wnioskodawcę (ocena punktowa w skali 0-10),

2. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, czy: (ocena punktowa w skali 0-10),

1) wydatki są realne, konieczne i uzasadnione;

2) budżet jest czytelny, jasny, pozycje budżetu są dostatecznie opisane;

3) kosztorys jest spójny z harmonogramem;

4) budżet nie zawiera błędów rachunkowych.

3. Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których wnioskodawca będzie realizował zadania (ocena punktowa w skali 0-5).

4. Ocena zadeklarowanego udziału środków własnych albo pozyskanych środków z innych źródeł na realizację zadania (ocena punktowa w skali 0-10).

5. Ocena zadeklarowanego przez wnioskodawcę wkładu osobowego, tj. świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków (ocena punktowa w skali 0-5).

6. Analiza i ocena wykonania zadań zleconych wnioskodawcy w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (ocena punktowa w skali 0-10) (organizacje, które składają wniosek po raz pierwszy otrzymują 5 pkt).

7. Ocena, czy realizacja zadania jest uzasadniona i celowa (ocena punktowa w skali 0-15), tj.:

1) odpowiada na potrzeby odbiorców;

2) cele są jasno określone, mierzalne i realne;

3) zostały określone efekty jakościowe i ilościowe włącznie z podaniem wartości liczbowych oraz czy są one spójne z celami;

4) w zależności od rodzaju zadania, ocena, czy przewidywany efekt jest trwały, wykonanie zadania będzie miało wpływ na poprawę/zmianę sytuacji odbiorców.

4. Przy rozpatrywaniu ofert uwzględniona będzie analiza i ocena realizacji przez wnioskodawcę w latach poprzednich zadań zleconych, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. Pomimo pozytywnej oceny oferty może ona nie otrzymać dofinansowania, szczególnie w przypadku nierzetelności, nieterminowości oraz nieprawidłowości rozliczenia zadań przez organizację w latach poprzednich.

5. W przypadku zadeklarowania w ofercie zamiaru pobierania wpłat i opłat od uczestników zadania organizacja pozarządowa jest zobowiązana wskazać dokument, z którego wynika zakres prowadzonej odpłatnej działalności pożytku publicznego. Brak podstaw prawnych prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego będzie skutkował oceną negatywną oferty na etapie oceny formalnej.

6. Do dofinansowania zostaną zaproponowane oferty według kolejności wynikającej z otrzymanej liczby punktów, odrębnie dla każdego rodzaju zadania.

7. Oferty, które otrzymają ocenę niższą niż 35 pkt nie zostaną zaproponowane do dofinansowania Zarządowi Powiatu.

8. Decyzję ostateczną podejmuje Zarząd Powiatu, po zasięgnięciu oceny Komisji Konkursowej.

Od decyzji Zarządu Powiatu nie przysługuje odwołanie.

9. Poszczególnej organizacji może być przyznana więcej niż jedna dotacja.

10. Konkurs zostanie rozstrzygnięty, jeżeli zostanie zgłoszona przynajmniej jedna oferta.

11. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku organizacja może zmniejszyć wkład własny przy zachowaniu proporcji procentowych lub wycofać swoją ofertę.

12. Wspólną ofertę w konkursie mogą złożyć dwie lub więcej organizacji działających wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

13. Przyznanie dotacji organizacji pozarządowej jest jednoznaczne z przyznaniem Patronatu Starosty.

VII. Informacja nt. zrealizowanych przez Powiat Elbląski w 2023 r. zadań publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – łącznie 89.500 zł, w tym:

 1. Dofinansowanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – łącznie 38.500 zł:

1. Tytuł zadania publicznego: Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim – 20.000 zł (1zadanie zlecone).

2. Tytuł zadania publicznego: Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego – 16.500 zł (5 zadania zlecone).

3. Tytuł zadania publicznego: Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych – 2.000 zł (1 zadanie zlecone).

b) Dofinansowanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – łącznie 44.500 zł:

1. Tytuł zadania publicznego: Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych na terenie powiatu elbląskiego – 7.500 zł (2 zadanie zlecone),

2. Tytuł zadania publicznego: Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu– 27.000 zł (5 zadań zleconych).

3. Tytuł zadania publicznego: Integracja międzynarodowa i międzykulturowa społeczności lokalnych z zakresu dziedzictwa kulturowego powiatu elbląskiego – 10.000 (1 zadanie zlecone).

c) Dofinansowanie z zakresu turystyki i krajoznawstwa – łącznie 5.000 zł:

1. Tytuł zadania publicznego: Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego – 5.000 zł (2 zadania zlecone).

d) Dofinansowanie z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania – 1.500 zł:

1. Tytuł zadania publicznego: Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z powiatu elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej – 1.500 zł (1 zadanie zlecone).


OŚWIADCZENIE

do oferty składanej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Powiatu Elbląskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2024 w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i/lub nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania i/lub kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i/lub turystyki i krajoznawstwa.

Organizacja: ………………………………………o nr KRS (lub innej ewidencji) ……………………… w związku ze składaniem oferty w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Elbląskiego, oświadcza, że przyjmuje do wiadomości treść poniższej klauzuli informacyjnej:

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentach składanych przez organizację pozarządową w związku z udziałem w ww. otwartym konkursie ofert, w szczególności w ofercie i jej aktualizacji, umowie, aneksach umowy, sprawozdaniu i dokumentach związanych z realizowanym zadaniem:

1) administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Elblągu reprezentowane przez Starostę Elbląskiego, ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg, tel. 55 239 49 00, email: sekretariat@powiat.elblag.pl (dalej: Administrator).

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: mfederewicz.iod@powiat.elblag.pl.

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestniczenia w ww. otwartym konkursie ofert, tj. podawane w dokumentacji składanej do Administratora w ramach konkursu, zawieranej umowy i sprawozdawczości w przypadku realizacji zadania zleconego wyłonionego w trybie tego konkursu. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

4) organizacja pozarządowa ma obowiązek poinformowania osób, których dotyczą przekazane przez nią Administratorowi dane osobowe, że przetwarza ich dane osobowe i przekazuje Administratorowi w celu wskazanym w pkt. 3.

5) osoby, których dane dotyczą, mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

6) dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7) w każdym czasie przysługuje osobom, których dane dotyczą prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8) jeżeli osoby, których dane dotyczą uważają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, mają one prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w ww. konkursie w zakresie wymaganym przez Administratora. W przypadku niepodania obowiązkowych danych, nie będzie możliwe uczestniczenie w ww. konkursie i realizacja zadania zleconego wyłonionego w wyniku postępowania konkursowego.

………………………………….                ………..……..……………………………..

Miejscowość, data                     Podpisy osób upoważnionych


Elbląg, 2023-11-27

Zarząd Powiatu w Elblągu

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego, z lokalizacją w miejscowości Pasłęk, ul. Wojska Polskiego 14.

Podmiot wyłoniony w otwartym konkursie ofert:Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej w Elblągu

Termin realizacji zadania: 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

Kwota dotacji:68.245,32


Elbląg, 2023-11-10

Braki formalne złożonych ofert na ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
na terenie Powiatu Elbląskiego w miejscowości Pasłęk, ul. Wojska Polskiego 14.

 

Lp. Nazwa organizacji pozarządowej Braki do uzupełnienia
1. Fundacja Inter Vivos 1. Dz. V.A - należy użyć właściwych rodzajów miar.
2. Stowarzyszenie Sursus Corda

1. Dz. V.A - należy użyć właściwych rodzajów miar
2. Dział V. A i B. - błąd w kalkulacji przewidywanych kosztów.

3. Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej

1. Dz. V.B – w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania błędy rachunkowe
2. Niespójne zapisy dz. V.B z dz. IV pkt 2.
3. Niewłaściwe wykreślenie pkt 2 w części VII Oświadczenia.

Skorygowane formularze ofertowe, brakujące załączniki i wyjaśnienia należy uzupełnić w nieprzekraczalnym terminie 5 dni kalendarzowych, tj. do 15 listopada 2023 r. i złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Elblągu ul. Saperów 14A.


Elbląg, 2023-10-17

ZARZĄD POWIATU w ELBLĄGU

ogłasza otwarty konkurs ofert

na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiegona terenie Powiatu Elbląskiego w 2024 r. w miejscowości Pasłęk, ul. Wojska Polskiego 14.

Postępowanie prowadzone jest w szczególności zgodnie z:

 1. ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (), zwanej dalej: ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej;
 2. ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571);
 3. ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.);
 4. rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2023 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2024 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 2135).
 1. Informacje ogólne:

1. Konkurs ogłasza Zarząd Powiatu w Elblągu.
2. Konkurs jest organizowany w związku z realizacją ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.
     Głównym celem zadania jest udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiegona terenie Powiatu Elbląskiego w 2024 r. w miejscowości Pasłęk, ul. Wojska Polskiego 14.
Pomocy prawnej mogą udzielać organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

3. Wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert podmiot prowadzący w 2024 roku punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Elbląskiego zobowiązany będzie do realizowania zadania zgodnie z przepisami ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.                                                                                       

II. Przedmiot konkursu:

1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie organizacji pozarządowej w zakresie realizacji rodzaju zadania zgodnie z lub 22a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wpisaną na listę, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, prowadzoną przez właściwego wojewodę, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, która podejmie się:

1) prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
albo
2) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Elbląskiego w 2024 roku.

2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski prowadzi listę organizacji pozarządowych, o których mowa w ust. 1, uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.
3. Organizacje, o których mowa w ust. 2 uprawnione są do złożenia ofert na otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Elbląskiego w 2024 roku
w miejscowości Pasłęk, ul. Wojska Polskiego 14.
4.
Starosta Elbląski w umowie zawartej z organizacją pozarządową określi m.in. szczegółowy harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Zgodnie z ustawą, nieodpłatna pomoc prawna powinna być udzielana w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu, co najmniej 4 godziny dziennie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach na obszarze powiatu elbląskiego, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie, przeczymy:
1) wydłużenie czasu trwania dyżuru następuje na żądanie Starosty. Możliwość wydłużenia czasu trwania dyżuru w trakcie roku określa się jako jeden z warunków otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571);
2) wydłużenie czasu trwania dyżuru nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku;
3)
osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 20), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w sytuacji, o której mowa powyżej, nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.

5. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1)
poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną” o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym lub
2)
wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub
3)
sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w ppkt. 1 i 2 z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym lub
4)
nieodpłatną mediację lub
5)
sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienia pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

6. Świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego obejmuje:
1)
działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zamierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji;
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych, porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego;
2)
nieodpłatną mediację.

7. Nieodpłatne mediacje obejmują:
1)
poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
2)
przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
3)
przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
4)
przeprowadzenie mediacji;
5)
udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

8. W sprawach nieuregulowanych ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej do nieodpłatnej mediacji stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1550 ze zm.) o mediacji.
9.
Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.
10.
Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.
11.
W przypadku, o którym mowa kartę pomocy wypełnia się tylko raz, po zakończeniu mediacji, wskazując dodatkowo liczbę i łączny czas trwania posiedzeń mediacyjnych oraz wynik mediacji.
12.
W przypadku nieodpłatnej mediacji zakłada się, że będzie ona prowadzona w zależności od bieżącego zapotrzebowania, czyli zgłoszonych, przez osoby uprawnione, potrzeb. Jedne spotkanie z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. w zakresie przeprowadzenia mediacji), podczas dyżuru nie może przekroczyć połowy czasu trwania dyżuru.
13.
Ponadto w ramach umowy, organizacji pozarządowej powierza się jednocześnie zadania z zakresu edukacji prawnej, realizowane w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zgodnie w art. 3b ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2024 r. W umowie Starosta może określić preferowane formy realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej.
14. Jeżeli organizacja pozarządowa przewiduje dyżury o określonej specjalizacji, zobowiązana jest do określenia tego w ofercie.
15. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:
1) Obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej i podmiotu zrównanego realizującego zadanie publiczne finansowane ze środków dotacji jest zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dostępność musi być zapewniony co najmniej w minimalnym wymiarze o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dotyczy to także stron internetowych i aplikacji jakie będą wykorzystane do realizacji zadania, które spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

2) W indywidualnym przypadku, jeżeli organizacja lub podmiot zrównany nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 ustawy o dostępności, podmiot ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny.
3) Rekomendujemy opisanie w składanej ofercie realizacji zadania publicznego w jaki sposób zostanie zapewniona dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami w wymiarze architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym, a także ewentualnie dostęp alternatywny.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 68.245,32 zł.

IV. Podmioty uprawnione do złożenia oferty:

1. O powierzenie prowadzenia w 2024 r. punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie albo udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może ubiegać się organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego w zakresie, o którym mowa w art. 4. ust. 1 pkt 1b lub 22a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która jest wpisana na listę, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, prowadzoną przez właściwego wojewodę, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
2. Zarząd Powiatu w Elblągu dokona wyboru oferty i powierzy realizację zadania w drodze umowy.
3. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa może być zawarta na czas realizacji zadania lub na czas określony, nie dłuższy niż do 31 grudnia 2024 roku. Wzór umowy stanowi załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057).
4. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyjmują powierzenie realizacji zadania na zasadach określonych w umowie, a Zarząd Powiatu w Elblągu zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania odpowiednich środków publicznych w formie dotacji.
5. Zarząd Powiatu może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
6. Pozostałe zasady przyznawania środków finansowych określają przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne przepisy prawne, w tym w szczególności ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej.

V. Terminy i warunki realizacji zadania:

 1. Termin realizacji zadania - od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
 2. Miejsce realizacji zadania: Pasłęk, ul. Wojska Polskiego 14 (Starostwo Powiatowe w Elblągu, Stanowisko Zamiejscowe w Pasłęku) poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 900 – 1300, środa w godz. 1300 – 1700.
 3. W przypadku zmiany lokalizacji punktu bądź godzin udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej zleceniobiorca zobowiązany jest do świadczenia nieodpłatnej pomoc prawnej w zmienionej lokalizacji bądź w zmienionych godzinach.
  W umowie o realizacji zadania, organizacji pozarządowej, która będzie prowadzić punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawna lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego powierzy się także realizację zadania z zakresu edukacji prawnej poprzez opracowanie informatorów i poradników o prawach i obowiązkach obywatelskich, a także o mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów. Na realizację zadania z zakresu edukacji prawnej organizacja pozarządowa otrzyma w ramach dotacji środki w wysokości 4.221,36 zł (3% kwoty przyznanej dla powiatu dotacji).

4. Dopuszcza się w trakcie realizacji zadania możliwość dokonywania przesunięć w zakresie poszczególnych pozycji kosztów działania oraz pomiędzy działaniami o 10%, z tym że nie zezwala się na przesunięcie pomiędzy kosztami przeznaczonymi na prowadzenie punku, a kosztami na edukację prawną. Zmiany do wyżej określonych poziomów nie wymagają aneksu do umowy.

5. Realizując zadanie z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy zapewnić profesjonalne i rzetelne świadczenie usług, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów oraz poufność w związku z udzielaniem pomocy i jego dokumentowaniem.
6.
Osoby realizujące bezpośrednio zadanie winny umożliwiać świadczenie usług osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2023 r. poz. 20). Wyżej wymienionym osobom może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem (w ramach wizyt domowych) albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
7.
Osoby realizujące bezpośrednio zadania muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w tym zakresie, zgodnie art. 5 oraz art. 11 ust. 3 (w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej) lub art. 11 ust. 3a (w zakresie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego) ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.
8.
Zleceniobiorca zapewnia właściwe oznakowanie lokalu na zewnątrz i wewnątrz budynku oraz informację o osobach uprawnionych i zakresie udzielanej pomocy lub porad od 1 stycznia 2024 r.
9.
Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego rozporządzeniem.
10.
Szczegółowe warunki realizacji zadania określa umowa.

VI. Termin i warunki składania ofert

1. Oferty sporządzone wg wzoru określonego w rozporządzeniu, o którym mowa powyżej, należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty polskiej w terminie od 18 października do 8 listopada 2023 r. na adres Starostwa Powiatowego w Elblągu, 82-300 Elbląg, ul. Saperów 14A, w godzinach pracy Urzędu.

Decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego.

2. Oferty należy sporządzić w języku polskim, pisemnie pod rygorem nieważności w formie komputerowej z wypełnieniem wszystkich miejsc w ofercie.
3.
Oferty powinny być sporządzone na drukach określonych w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
4
.W formularzu oferty należy uzupełnić punkt 6 „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego działu III” – rezultaty ilościowe, nie procentowe.
5.
Oferty przesłane faksem nie będą przyjmowane.
6.
Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
7.
O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiegomoże ubiegać się organizacja pozarządowa w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jest wpisana na listę, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, prowadzoną przez właściwego wojewodę, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
8.
Nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie nieopłatnej pomocy prawnej albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiegopowierzonej do prowadzenia organizacji pozarządowej może udzielać także:
1)
doradca podatkowy - w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) osoba, któa:
a) ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
b)
posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
c)
korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
d)
nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3) mediator w zakresie nieodpłatnej mediacji.

9. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty i oświadczenia (w przypadku kopii każda ze stron powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby reprezentujące dany podmiot):
1) oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - zawarte w końcowej części ogłoszenia;
2) aktualny statut podmiotu;
3) aktualny odpis z rejestru sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
4) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta;
5) kserokopię decyzji Wojewody o wpisaniu na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze Województwa Warmińsko-Mazurskiego ze wskazaniem zakresu udzielania pomocy, czyli z zaznaczeniem czy organizacja udziela nieodpłatnej pomocy prawnej, czy świadczy nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, czy prowadzi nieodpłatną mediację (dokument potwierdzony za zgodność z oryginałem).
W przypadku gdy złożona decyzja jest nieaktualna, a na stronie BIP Wojewody organizacja jest również wykreślona, weryfikacji dokonuje Komisja przy pomocy listy zamieszczonej na stornie BIP Wojewody – do oceny zostanie dołączony wyciąg z określoną datą.
6)
sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa);
7) informację zawierającą imiona i nazwiska adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, osób, o których mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, lub doradców oraz mediatorów, o których w art. 4a ust. 6 ww. ustawy, z którymi organizacja zawarła umowy o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub prowadzenie nieodpłatnej mediacji (zgodnie z art. 11 d ust. 8 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej);
8) porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu, w tym służyły asystą osobom, o których mowa w art. 4 ustawy mającym trudności w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych;
9) oświadczenie o zapewnieniu zastępstwa w przypadku wystąpienia przeszkody w realizacji zadania. Osoby zastępujące również muszą być wymienione na liście osób przekazanych przez organizację pozarządową Wojewodzie.

10. Niewskazane jest załączanie kserokopii CV zatrudnionych osób i rekomendacji dla organizacji.
11.Kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem.
12. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym, z zastrzeżeniem pkt VII ppkt 3-5.
13. Z organizacją wyłonioną w konkursie zostanie podpisana umowa, w której zostaną określone szczegółowe warunki prowadzenia zadania oraz sposób finansowania i rozliczania się z przyznanej dotacji.
14. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania publicznego otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.

VII. Tryb, kryteria i termin dokonania wyboru ofert

 1. Złożone oferty będą podlegały ocenie formalnej i ocenie merytorycznej.
 2. Złożone oferty przed przekazaniem do opinii Komisji Konkursowej, podlegają wstępnej ocenie formalnej przeprowadzonej przez pracownika Wydziału Organizacyjnego i koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Wydziale Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu.
 3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w ofercie, dopuszcza się możliwość wezwania oferentów do ich usunięcia w terminie 5 dni kalendarzowych.
 4. Lista ofert zawierająca braki formalne wraz z wezwaniem do ich usunięcia zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu oraz na stronie zakładka organizacje pozarządowe - „Otwarty konkurs ofert”. Przewidywany termin upublicznienia listy – 10 listopada 2023 r.
 5. Uzupełnieniu mogą podlegać wyłącznie następujące braki formalne:

1) niewypełnione lub niewłaściwe wypełnione wymagane pola formularza ofertowego;
2) niewykreślone lub niewypełnione pola oświadczenia w części końcowej oferty;
3) brak wymaganych załączników;
4) dołączone dokumenty są nieczytelne lub budzą wątpliwości;
5) brak podpisów osób uprawnionych do reprezentowania oferenta;
6) błędy w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego.

6. Do ostatecznej oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w ogłoszonym konkursie powołuje się uchwałą Zarządu Powiatu w Elblągu Komisję Konkursową. Szczegółowe zasady jej działania zostaną określone w regulaminie pracy Komisji. W skład Komisji może wchodzić dodatkowo przedstawiciel wojewody.

7. Odrzuceniu podlegają oferty:
1)
złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu;
2)
dotyczące zadania nieujętego w niniejszym ogłoszeniu konkursowym;
3)
złożone po terminie;
4)
których termin realizacji zadania jest inny niż w ogłoszeniu;
5)
złożone przez podmiot nieuprawniony;
6)
złożone przez organizację, która według statutu nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem;
7)
nie dotyczące pod względem merytorycznym zadania wskazanego w ogłoszeniu;
8)
podpisane przez osoby nieupoważnione;
9) oferty nie posiadające kompletu wymaganych załączników okreslonych w dziale VI, mimo wezwania do uzupełnienia;

10) które nie usunęły braków formalnych w wyznaczonym czasie, mimo wezwania do uzupełnienia.

8. Ocena merytoryczna obejmuje następujące kryteria:
1)
merytoryczne (stopień, w jakim oferta odpowiada warunkom realizacji zadania) – ocena do 15 pkt;
2) organizacyjne (posiadanie odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego) - ocena do 10 pkt;
3) dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu – ocena do 5 pkt;
4)
ocena dotychczasowej współpracy z administracją publiczną, rzetelne oraz terminowe wykonywanie i rozliczanie zadań zleconych w ubiegłych latach – ocena do 5 pkt;

5) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania – ocena do 5 pkt.

9. Po zsumowaniu punktów Komisja może wybrać więcej niż jedną ofertę. Ze swoich prac Komisja sporządza protokół, który przedkładany jest Zarządowi Powiatu w Elblągu.
10. Do decyzji Zarządu Powiatu w Elblągu w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.
11.
Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej powiatu, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Elblągu.
12.
O wyborze oferty i przyznaniu dofinansowania oferent zostanie powiadomiony telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mailem) lub pisemnie.
13.
Oferty wraz z dokumentami nie będą zwracane Oferentowi.
14.
W terminie do 30 listopada 2023 r. Zarząd Powiatu w Elblągu dokona wyboru oferty.

VIII. Z budżetu powiatu przeznaczono na ten cel środki finansowe w wysokości:
1) 64.020,00 zł w 2023 r.;

2) 64.020,00 zł w 2022 r.

IX. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym pod numerem telefonu 55 239-49-33 lub Wydziale Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu pod numerem telefonu 574940962.

X. Informacje końcowe:

1. W kwestiach nieuregulowanych powyższym ogłoszeniem mają zastosowanie przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz inne właściwe przepisy prawa.

2. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Administratorem danych osobowych zawartych w przesłanych ofertach jest Starosta Elbląski. Dane zostaną wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Elbląskiego w 2024 r.


OŚWIADCZENIE

do oferty składanej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Powiatu Elbląskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2024 w zakresie: prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego, z lokalizacją w miejscowości Pasłęk, ul. Wojska Polskiego 14.

Organizacja: ………………….…………………………………………………….… o nr KRS (lub innej ewidencji) …………………………………………… w związku ze składaniem oferty w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Elbląskiego, oświadcza, że przyjmuje do wiadomości treść poniższej klauzuli informacyjnej:

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentach składanych przez organizację pozarządową w związku z udziałem w ww. otwartym konkursie ofert, w szczególności w ofercie i jej aktualizacji, umowie, aktualizacjach umowy, sprawozdaniu i dokumentach związanych z realizowanym zadaniem:

1) administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Elblągu reprezentowane przez Starostę Elbląskiego, ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg, tel. 55 239 49 00, email: sekretariat@powiat.elblag.pl (dalej: Administrator).

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: mfederewicz@powiat.elblag.pl.

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestniczenia w ww. otwartym konkursie ofert, tj. podawane w dokumentacji składanej do Administratora w ramach konkursu, zawieranej umowy i sprawozdawczości w przypadku realizacji zadania zleconego wyłonionego w trybie tego konkursu. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

4) organizacja pozarządowa ma obowiązek poinformowania osób, których dotyczą przekazane przez nią Administratorowi dane osobowe, że przetwarza ich dane osobowe i przekazuje Administratorowi w celu wskazanym w pkt. 3.

5) osoby, których dane dotyczą mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

6) dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7) w każdym czasie przysługuje osobom, których dane dotyczą prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8) jeżeli osoby, których dane dotyczą uważają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, mają one prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w ww. konkursie w zakresie wymaganym przez Administratora. W przypadku niepodania obowiązkowych danych, nie będzie możliwe uczestniczenie w ww. konkursie i realizacja zadania zleconego wyłonionego w wyniku postępowania konkursowego.

………………………………….                                                                                                     ………..……..……………………………..

Miejscowość, data                                                                                                              Podpisy osób upoważnionych

 


Elbląg, 2023-03-30

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert Zarządu Powiatu na zadania z zakresu: sport, kultura i turystyka w 2023 r.

Organizacje pozarządowe, którym Zarząd Powiatu w Elblągu udzielił wsparcia finansowego powinny przygotować i jak najszybciej dostarczyć do Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, następujące informacje:

1) numer konta bankowego organizacji;
2) imiona, nazwiska, funkcje, PESEL osób, które będą podpisywały umowę (zgodnie ze statutem i zapisami w KRS lub innym rejestrze);
3) w przypadku przyznania niższej niż wnioskowana kwota dotacji należy dokonać aktualizacji:
a) kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
b) opisu poszczególnych działań,
c) opisu rezultatów,
d) planu i harmonogramu działań.

Powyższe załączniki są niezbędne do sporządzenia umów na realizację zadań, które uzyskały dofinansowanie.

Wykaz zadań, które otrzymały wsparcie finansowe Zarządu Powiatu w Elblągu w ramach otwartego konkursu ofert dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych w 2023 r. z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz turystyki i krajoznawstwa:

I. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

1. Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego:
1)
Integracyjny Turniej w Siatkówkę Plażową połączony z zawodami rekreacyjnymi - Integracyjny Klub Sportowy ATAK - 4 000 zł;
2) XXIV Otwarte Mistrzostwa Powiatu Elbląskiego w Biegu na Orientację - Elbląski Klub Orienteeringu GRYF przy Klubie Pułku Wsparcia Dowodzenia - 1 500 zł;
3) Ze sportem za pan brat - Senioriada - Pasłęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku - 3 000 zł;
4) Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego - Klub Sportowy "Elbląskie Włóczy-Kije" - 3 000 zł;
5) XXVIII Międzynarodowy festiwal Unihokeja Dzieci i Młodzieży o "Puchar Bałtyku" - Elbląski Szkolny Związek Sportowy - 5 000 zł.

2. Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych:
1)
Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych - Integracyjny Klub Sportowy ATAK - 2 000 zł.

II. z zakresu kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

1. Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych:
1)
Warsztaty Kulturalne dla dzieci w Elblągu - Związek Ukraińców w Polsce, Zarząd Oddziału w Elblągu - 2 000 zł;
2) 55 Dziecięcy Festiwal Kultury Ukraińskiej w Elbląg - Związek Ukraińców w Polsce, Zarząd Oddziału w Elblągu - 5 500 zł;

2. Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu:
1)
Jarmark św. Bartłomieja - Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej "Kuźnia Pruska" - 3 000 zł;
2) XI Pasłęcki Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej 2023 - Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Pasłęku - 6 000 zł;
3) IV Ogólnopolskie Biennale Inspiracji-Co dalej? - Stowarzyszenie "TalentArt"- 4 000 zł;
4) XXXI Ogólnopolski Przegląd Kultury Mniejszości Narodowych INTEGRACJE 2023 - Stowarzyszenie Przyjaciół Młynar - 9 000 zł;
5) Plener plastyczny "Bliżej Natury"–Młynary 2023" - Stowarzyszenie Przyjaciół Młynar - 5 000 zł;

2. Integracja międzynarodowa i międzykulturowa społeczności lokalnych z zakresu dziedzictwa kulturowego powiatu elbląskiego:
1)
Aktywni we wspólnej Europie - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi "Aniołowo" - 10 000 zł.

III. z zakresu turystyki i krajoznawstwa

1. Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskieg:
1)
Aktywni na szlaku-imprezy cykliczne PTTK Elbląg - Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Elbląskiej w Elblągu - 2 500 zł;
2) Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego - Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej "Kuźnia Pruska" - 2 500 zł.

Wykaz zadań, które nie otrzymały wsparcia finansowego Zarządu Powiatu w Elblągu w 2023 r.:
1)
Międzyklubowy Turniej Bokserski-Elbląg 2023 - Klub Sportowy Walki "Tygrys".

 


Elbląg, 2023-03-14

 

Wykaz ofert podlegających procedurze uzupełnień oceny formalnej w otwartym konkursie ofert Zarządu Powiatu w Elblągu dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych
i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych w 2023 w zakresie:

 1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 3. turystyki i krajoznawstwa.

W związku z zakończeniem wstępnej oceny formalnej ofert nadesłanych w otwartym konkursie ofert prosimy o zapoznanie się z listą ofert wymagających uzupełnienia/usunięcia braków formalnych lub innych wad oferty.

Wskazane w tabeli uchybienia formalne lub inne wad ofert należy uzupełnić/usunąć w ciągu 5 dni roboczych od dnia wywieszenia informacji, tj. od 14.03.2023 r. do 21.03.2023 r. Decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Elblągu.

Oferta, która nie zostanie uzupełniona nie jest rozpatrywana.

Uzupełnione oferty należy przesłać pocztą na adres:

1. tradycyjnie listownie na adres Starostwa Powiatowego w Elblągu ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg, (liczy się godzina wpływu przesyłki do urzędu, a nie data stempla pocztowego).

Godziny pracy urzędu: pn., wt., czw.: 7.30 – 15.30, śr.: 7.30 – 17.00, pt.: 7.30 – 14.00.

lub

2. osobiście do sekretariatu urzędu.

Urząd jest zamknięty w soboty, niedziele oraz pozostałe dni ustawowo wolne od pracy. pdf 2023.03.14 - braki w ofertach - uzupełnienie (129 KB)

Dół formularza

Elbląg, 2023-02-08
Zarząd Powiatu w Elblągu
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 r.
I. Rodzaj zadania:
a) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 18.500 zł:
Tytuł zadania publicznego:
1. Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego - 16.000 zł,
2. Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych - 2 500 zł.
b) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwo narodowe – 44.500 zł:
Tytuł zadania publicznego:
1. Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych - 7.500 zł,
2. Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu - 17.500 zł,
3. Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim - 2.000 zł,
4. Integracja międzynarodowa i międzykulturowa społeczności lokalnych z zakresu dziedzictwa kulturowego powiatu elbląskiego - 10.000 zł,
5. Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego - 5.000 zł,
6. Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu - 2.500 zł.
c) turystyka i krajoznawstwo – 5.000 zł:
Tytuł zadania publicznego:
1. Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego – 5.000 zł.
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2023 r. objętych ogłoszonym konkursem wynosi ogółem z poszczególnych zakresów:
1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 18.500 zł;
2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 44.500 zł;
3. turystyki i krajoznawstwa – 5.000 zł.
III. Zasady przyznawania dotacji:
1. Podstawą prawną ogłoszenia konkursu jest Uchwała Nr LI/69/2022 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
2. W otwartym konkursie ofert uczestniczą organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.).
3. Złożona oferta winna być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057), tj. powinna zawierać: dane na temat podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulacje przewidzianych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania.
Wzór oferty można pobrać pod adresem internetowym: www.powiat.elblag.pl (zakładka Organizacje Pozarządowe) - https://powiat.elblag.pl/pl/organizacje-pozarzadowe/dokumenty-do-pobrania.
4. Środki przyznane organizacji pozarządowej w ramach współpracy nie mogą być wykorzystane na:
1) budowę, inwestycje i remonty z wyjątkiem, gdy remont stanowią warunek konieczny do realizacji zleconego zadania, w szczególności gdy obiekt, w którym ma być ono prowadzone jest własnością powiatu elbląskiego;
2) zakup budynków;
3) zakup gruntów;
4) działalność gospodarczą;
5) na pokrycie deficytu działalności organizacyjnej, wsteczne finansowanie projektów;
6) pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji (chyba, że stanowi koszt związany z bezpośrednią realizacją projektu);
7) działalność polityczną i religijną.
5. Do oferty należy dołączyć:
1)  oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – zawarte w końcowej części ogłoszenia;
2) obowiązujący statut organizacji podpisany przez osoby reprezentujące organizację;
3) dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów) – w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru.
Przy składaniu kilku ofert organizacja składa jeden komplet dokumentów, bez względu na liczbę składanych ofert.
Wszystkie kopie złożonych dokumentów powinny zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z zapisem w statucie organizacji.
6. Przy planowaniu zadania będącego przedmiotem oferty organizacja pozarządowa winna w opisie zadania umieścić informację nt. sposobu jego realizacji (np. zastosowania alternatywnych form, działań, technologii informatycznych, technik on-line, mediów społecznościowych) w przypadku stanu zagrożenia epidemicznego, warunków zagrożenia i innych stanów kryzysowych.
7. W formularzu oferty należy uzupełnić punkt 6 „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego” działu III - uznaje się wykonanie w przypadku osiągnięcia min. 80% rezultatów (dla każdego osobno).
8. Wnioskowana kwota dofinansowania nie może przekraczać 50% wartości całego przedsięwzięcia. Na pozostałe 50% winno się składać minimum 15% własnego wkładu finansowego lub z innych źródeł, a pozostałą wielkość stanowić może wkład osobowy (w tym praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy) wyceniony adekwatnie do rodzaju i nakładów pracy.
Wkład niefinansowy stanowi wniesiony wkład osobowy. Łączną wartość wkładu niefinansowego organizacja pozarządowa wskazuje w pkt V.B.3.2. oferty. Wniesiony do zadania wkład osobowy, stanowiący nieodpłatne świadczenia wolontariuszy lub pracę społeczną członków organizacji na rzecz zadania, powinien być udokumentowany przez organizację pozarządową poprzez np.: porozumienie z wolontariuszem, kartę pracy wolontariusza, oświadczenie o wniesieniu pracy społecznej przy realizacji zadania (szczegółową wycenę należy wykazać w pkt IV.2 oferty).
Oferent powinien wpisać w ofercie posiadane zasoby rzeczowe do realizacji zadania publicznego bez ich wyceny – wycena wkładu rzeczowego wnoszonego do oferty nie będzie brana pod uwagę.
9. Dopuszcza się w trakcie realizacji zadania możliwość dokonywania przesunięć w zakresie poszczególnych pozycji kosztów działania oraz pomiędzy działaniami o 10 %. Zmiany do wyżej określonych poziomów nie wymagają aneksu do umowy.
10. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:
1) Obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej i podmiotu zrównanego realizującego zadanie publiczne finansowane ze środków dotacji jest zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dostępność musi być zapewniona co najmniej w minimalnym wymiarze o którym mowa w art. 6 ustawy  z dnia 19 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.  Dotyczy to także stron internetowych i aplikacji jakie będą wykorzystane do realizacji zadania, które spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
2) W indywidualnym przypadku, jeżeli organizacja lub podmiot zrównany nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 ustawy o dostępności, podmiot ten jest obowiązany  zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny.
3) Rekomendujemy opisanie w składanej ofercie realizacji zadania publicznego w jaki sposób zostanie zapewniona dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami w wymiarze architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym, a także ewentualnie dostęp alternatywny.
11. Zarząd Powiatu w Elblągu może odmówić podmiotom wyłonionym w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
12. Osoba do kontaktu w zakresie przygotowania wniosków aplikacyjnych – Wydział Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, tel. 574940962, Magdalena Federewicz, Karina Ulewska.
IV. Terminy i warunki realizacji zadań:
Składane oferty powinny prezentować konkretne przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia złożenia oferty w ramach niniejszego konkursu i zakończy się najpóźniej do 31 grudnia 2023 r. zgodnie z warunkami zawartymi w umowie o realizację zadania publicznego. Koszty poniesione w związku z realizacją zadania będą uznawane za kwalifikowalne od dnia zawarcia umowy.
V. Składanie ofert:
Kompletne, wypełnione komputerowo wnioski wraz z załącznikami należy składać nie przekraczalnym terminie od dnia 08.02.2023 r. do dnia 01.03.2023 r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Elblągu ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg.
VI. Tryby i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz terminy dokonania wyboru ofert:
1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31.03.2023 r.
Zarząd Powiatu w Elblągu zastrzega sobie prawo odwołania otwartego konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.
2. Wyniki konkursu są publikowane na stronie internetowej powiatu w zakładce Organizacje Pozarządowe, w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Organizacje Pozarządowe – współpraca oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego niezwłocznie po wyborze ofert.
3. Oferty będą oceniane w dwóch etapach:
I. Etap I oceny oferty – zgodność oferty z wymogami formalnymi. Oceny dokonują pracownicy Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, którzy mogą wezwać organizację do usunięcia lub uzupełnienia braków formalnych lub innych wad oferty w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia listy ofert zawierających braki formalne na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu oraz na stronie internetowej www.powiat.elblag.pl (zakładka organizacje pozarządowe – „Otwarty konkurs ofert”). Oferta, która nie zostanie uzupełniona nie będzie rozpatrywana.
Kryteria formalne oceny oferty:
a) złożenie oferty i załączników bez podpisów osób upoważnionych,
b) niewłaściwe wypełnienie wszystkich pól wniosku zgodnie z wymogami rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 poz. 2057),
c) złożenie oferty bez wymaganych załączników,
d) dołączenie do oferty kopii dokumentów bez potwierdzenia zgodności z oryginałem przez osoby upoważnione,
e) złożenie oferty zawierającej błędy rachunkowe w przewidywanych kosztach realizacji zadania,
f) brak umowy partnerskiej lub oświadczenia partnera w przypadku wskazania w ofercie partnera przy realizacji zadania.
Oferty złożone po terminie, na niewłaściwym formularzu, przez podmiot nieuprawniony oraz złożone przez organizację, która według statutu nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem nie będą rozpatrywane.
II. Etap II oceny oferty – do etapu II dopuszczone zostaną wnioski, które spełniają wszystkie kryteria formalne. Oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Elblągu.
Kryteria dotyczące II etapu oceny ofert (ocena punktowa w skali 0 - 65):
1. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez wnioskodawcę (ocena punktowa w skali 0-10),
2. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, czy: (ocena punktowa w skali 0-10),
1) wydatki są realne, konieczne i uzasadnione;
2) budżet jest czytelny, jasny, pozycje budżetu są dostatecznie opisane;
3) kosztorys jest spójny z harmonogramem;
4) budżet nie zawiera błędów rachunkowych.
3. Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których wnioskodawca będzie realizował zadania (ocena punktowa w skali 0-5).
4. Ocena zadeklarowanego udziału środków własnych albo pozyskanych środków z innych źródeł na realizację zadania (ocena punktowa w skali 0-10).
5. Ocena zadeklarowanego przez wnioskodawcę wkładu osobowego, tj. świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków (ocena punktowa w skali 0-5).
6. Analiza i ocena wykonania zadań zleconych wnioskodawcy w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (ocena punktowa w skali 0-10) (organizacje, które składają wniosek po raz pierwszy otrzymują 5 pkt).
7. Ocena, czy realizacja zadania jest uzasadniona i celowa (ocena punktowa w skali 0-15), tj.:
1) odpowiada na potrzeby odbiorców;
2) cele są jasno określone, mierzalne i realne;
3) zostały określone efekty jakościowe i ilościowe włącznie z podaniem wartości liczbowych oraz czy są one spójne z celami;
4) w zależności od rodzaju zadania, ocena, czy przewidywany efekt jest trwały, wykonanie zadania będzie miało wpływ na poprawę/zmianę sytuacji odbiorców.
4. Przy rozpatrywaniu ofert uwzględniona będzie analiza i ocena realizacji przez wnioskodawcę w latach poprzednich zadań zleconych, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. Pomimo pozytywnej oceny oferty może ona nie otrzymać dofinansowania, szczególnie w przypadku nierzetelności, nieterminowości oraz nieprawidłowości rozliczenia zadań przez organizację w latach poprzednich.
5. W przypadku zadeklarowania w ofercie zamiaru pobierania wpłat i opłat od uczestników zadania organizacja pozarządowa jest zobowiązana wskazać dokument, z którego wynika zakres prowadzonej odpłatnej działalności pożytku publicznego. Brak podstaw prawnych prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego będzie skutkował oceną negatywną oferty na etapie oceny formalnej.
6. Do dofinansowania zostaną zaproponowane oferty według kolejności wynikającej z otrzymanej liczby punktów, odrębnie dla każdego rodzaju zadania.
7. Oferty, które otrzymają ocenę niższą niż 35 pkt nie zostaną zaproponowane do dofinansowania Zarządowi Powiatu.
8. Decyzję ostateczną podejmuje Zarząd Powiatu, po zasięgnięciu oceny Komisji Konkursowej.
Od decyzji Zarządu Powiatu nie przysługuje odwołanie.
9. Poszczególnej organizacji może być przyznana więcej niż jedna dotacja.
10. Konkurs zostanie rozstrzygnięty, jeżeli zostanie zgłoszona przynajmniej jedna oferta.
11. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku organizacja może zmniejszyć wkład własny przy zachowaniu proporcji procentowych lub wycofać swoją ofertę.
12. Wspólną ofertę w konkursie mogą złożyć dwie lub więcej organizacji działających wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.).
13. Przyznanie dotacji organizacji pozarządowej jest jednoznaczne z przyznaniem Patronatu Starosty.
VII. Informacja nt. zrealizowanych przez Powiat Elbląski w 2022 r. zadań publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – łącznie 64.000 zł, w tym:
a) Dofinansowanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – łącznie 21.500 zł:
1. Tytuł zadania publicznego: Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego – 19.000 zł (4 zadania zlecone).
2. Tytuł zadania publicznego: Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych – 2.500 zł (1 zadanie zlecone).
b) Dofinansowanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – łącznie 37.500 zł:
1. Tytuł zadania publicznego: Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych na terenie powiatu elbląskiego – 4.000 zł (1 zadanie zlecone),
2. Tytuł zadania publicznego: Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu – 32.000 zł (6 zadań zleconych).
3. Tytuł zadania publicznego: Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim – nie realizowano.
4. Tytuł zadania publicznego Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego – 1.500 (1 zadanie zlecone).
5. Tytuł zadania publicznego: Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu elbląskiego – nie realizowano.
c) Dofinansowanie z zakresu turystyki i krajoznawstwa – łącznie 5.000 zł:
1. Tytuł zadania publicznego: Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego
OŚWIADCZENIE
do oferty składanej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Powiatu Elbląskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2023 w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i/lub nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania i/lub kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i/lub turystyki i krajoznawstwa.
Organizacja: ………………….……………………………… o nr KRS (lub innej ewidencji) ……………………… w związku ze składaniem oferty w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Elbląskiego, oświadcza, że przyjmuje do wiadomości treść poniższej klauzuli informacyjnej:
Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentach składanych przez organizację pozarządową w związku z udziałem w ww. otwartym konkursie ofert, w szczególności w ofercie i jej aktualizacji, umowie, aneksach umowy, sprawozdaniu i dokumentach związanych z realizowanym zadaniem:
1) administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Elblągu reprezentowane przez Starostę Elbląskiego, ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg, tel. 55 239 49 00, email: sekretariat@powiat.elblag.pl (dalej: Administrator).
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: gdawidziuk@powiat.elblag.pl .
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestniczenia w ww. otwartym konkursie ofert, tj. podawane w dokumentacji składanej do Administratora w ramach konkursu, zawieranej umowy i sprawozdawczości w przypadku realizacji zadania zleconego wyłonionego w trybie tego konkursu. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
4) organizacja pozarządowa ma obowiązek poinformowania osób, których dotyczą przekazane przez nią Administratorowi dane osobowe, że przetwarza ich dane osobowe i przekazuje Administratorowi w celu wskazanym w pkt. 3.
5) osoby, których dane dotyczą, mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
6) dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
7) w każdym czasie przysługuje osobom, których dane dotyczą prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8) jeżeli osoby, których dane dotyczą uważają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, mają one prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w ww. konkursie w zakresie wymaganym przez Administratora. W przypadku niepodania obowiązkowych danych, nie będzie możliwe uczestniczenie w w/w konkursie i realizacja zadania zleconego wyłonionego w wyniku postępowania konkursowego.
……………………………..                                                     ………..……..……………………..………..
Miejscowość, data                                                       Podpisy osób upoważnionych

Elbląg, 2023-01-25

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Wykaz zadań, które otrzymały wsparcie finansowe Zarządu Powiatu w Elblągu w ramach otwartego konkursu ofert dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 r.:

I. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

1) Tytuł zadania: Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim
Wnioskodawca: Elbląski Szkolny Związek Sportowy 
Wysokość dofinansowania – 20 000,00 zł.

II. z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Tytuł zadania: Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z powiatu elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej
Wnioskodawca: Fundacja Elbląg – Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego
Wysokość dofinansowania – 1 500,00 zł.


W związku z powyższym organizacje proszone są o pilne przedłożenie do Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu:

- numer konta bankowego organizacji,

- imiona, nazwiska, funkcje, PESEL osób, które będą podpisywały umowy (zgodnie ze statutem i zapisami w KRS lub innym rejestrze).

Załączniki te są niezbędne do sporządzenia umów na realizację ww. zadań, które uzyskały dofinansowanie.

Termin podpisania umów będzie zależny od przesłania ww. danych.


Elbląg, 2022-12-14

Zarząd Powiatu w Elblągu

ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 r.

I. Rodzaj zadania:

1. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

a) Tytuł zadania publicznego: Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim – 20.000 zł,

b) Tytuł zadania publicznego: Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych – 1.500 zł;

2. nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie:

a) Tytuł zadania publicznego: Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z powiatu elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej – 1.500 zł.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2023 r. objętych ogłoszonym konkursem wynosi ogółem z poszczególnych zakresów:

1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 21.500 zł,
2. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania – 1.500 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji:
1.
Podstawą prawną ogłoszenia konkursu jest Uchwała Nr XXXIX/78/2021 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
2. W otwartym konkursie ofert uczestniczą organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.).

3. Złożona oferta winna być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057), tj. powinna zawierać: dane na temat podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulacje przewidzianych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania.
Wzór oferty można pobrać pod adresem internetowym: www.powiat.elblag.pl (zakładka Organizacje Pozarządowe), Biuletyn Informacji Publicznej (zakładka Organizacje Pozarządowe – współpraca) - https://powiat.elblag.pl/pl/organizacje-pozarzadowe/dokumenty-do-pobrania.

4. Środki przyznane organizacji pozarządowej w ramach współpracy nie mogą być wykorzystane na:
1) budowę, inwestycje i remonty z wyjątkiem, gdy remont stanowią warunek konieczny do realizacji zleconego zadania, w szczególności gdy obiekt, w którym ma być ono prowadzone jest własnością powiatu elbląskiego;
2) zakup budynków;
3) zakup gruntów;
4) działalność gospodarczą;
5) na pokrycie deficytu działalności organizacyjnej, wsteczne finansowanie projektów;
6) pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji (chyba, że stanowi koszt związany z bezpośrednią realizacją projektu);
7) działalność polityczną i religijną.

5. Do oferty należy dołączyć:
1) oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – zawarte w końcowej części ogłoszenia;
2) obowiązujący statut organizacji podpisany przez osoby reprezentujące organizację;
3) dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów) – w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru.
Przy składaniu kilku ofert organizacja składa jeden komplet dokumentów, bez względu na liczbę składanych ofert.
Wszystkie kopie złożonych dokumentów powinny zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z zapisem w statucie organizacji.

6. Przy planowaniu zadania będącego przedmiotem oferty organizacja pozarządowa winna w opisie zadania umieścić informację nt. sposobu jego realizacji (np. zastosowania alternatywnych form, działań, technologii informatycznych, technik on-line, mediów społecznościowych) w przypadku stanu zagrożenia epidemicznego, warunków zagrożenia i innych stanów kryzysowych.
7. W formularzu oferty należy uzupełnić punkt 6 „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego” działu III - uznaje się wykonanie w przypadku osiągnięcia min. 80% rezultatów (dla każdego osobno).
8. Wnioskowana kwota dofinansowania nie może przekraczać 50% wartości całego przedsięwzięcia. Na pozostałe 50% winno się składać minimum 15% własnego wkładu finansowego lub z innych źródeł, a pozostałą wielkość stanowić może wkład osobowy (w tym praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy) wyceniony adekwatnie do rodzaju i nakładów pracy.

Wkład niefinansowy stanowi wniesiony wkład osobowy. Łączną wartość wkładu niefinansowego organizacja pozarządowa wskazuje w pkt V.B.3.2. oferty. Wniesiony do zadania wkład osobowy, stanowiący nieodpłatne świadczenia wolontariuszy lub pracę społeczną członków organizacji na rzecz zadania, powinien być udokumentowany przez organizację pozarządową poprzez np.: porozumienie z wolontariuszem, kartę pracy wolontariusza, oświadczenie o wniesieniu pracy społecznej przy realizacji zadania (szczegółową wycenę należy wykazać w pkt IV.2 oferty).
Oferent powinien wpisać w ofercie posiadane zasoby rzeczowe do realizacji zadania publicznego bez ich wyceny – wycena wkładu rzeczowego wnoszonego do oferty nie będzie brana pod uwagę.
9. Dopuszcza się w trakcie realizacji zadania możliwość dokonywania przesunięć w zakresie poszczególnych pozycji kosztów działania oraz pomiędzy działaniami o 10 %. Zmiany do wyżej określonych poziomów nie wymagają aneksu do umowy.

10. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

1) Obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej i podmiotu zrównanego realizującego zadanie publiczne finansowane ze środków dotacji jest zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dostępność musi być zapewniony co najmniej w minimalnym wymiarze o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dotyczy to także stron internetowych i aplikacji jakie będą wykorzystane do realizacji zadania, które spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

2) W indywidualnym przypadku, jeżeli organizacja lub podmiot zrównany nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 ustawy o dostępności, podmiot ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny.

3) Rekomendujemy opisanie w składanej ofercie realizacji zadania publicznego w jaki sposób zostanie zapewniona dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami w wymiarze architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym, a także ewentualnie dostęp alternatywny.

    11. Zarząd Powiatu w Elblągu może odmówić podmiotom wyłonionym w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
12. Osoba do kontaktu w zakresie przygotowania wniosków aplikacyjnych – Wydział Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, tel. 55 239 49 00, Magdalena Federewicz, Karina Ulewska.

IV. Terminy i warunki realizacji zadań:

Składane oferty powinny zawierać konkretne przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż od 01.01.2023 r. i zakończy się najpóźniej do 31.12.2023 r., zgodnie z warunkami zawartymi w umowie o realizację zadania publicznego.

Koszty poniesione w związku z realizacją zadania będą uznawane za kwalifikowalne od dnia zawarcia umowy.

V. Składanie ofert:
Kompletne, wypełnione komputerowo wnioski wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie od dnia 14.12.2022 r. do dnia 04.01.2023 r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Elblągu ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg.

VI. Tryby i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz terminy dokonania wyboru ofert:
1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 01.02.2023 r.
Zarząd Powiatu w Elblągu zastrzega sobie prawo odwołania otwartego konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.
2. Wyniki konkursu są publikowane na stronie internetowej powiatu w zakładce Organizacje Pozarządowe, w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Organizacje Pozarządowe – współpraca oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego niezwłocznie po wyborze ofert.
3. Oferty będą oceniane w dwóch etapach:

I. Etap I oceny oferty – zgodność oferty z wymogami formalnymi. Oceny dokonują pracownicy Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, którzy mogą wezwać organizację do usunięcia lub uzupełnienia braków formalnych lub innych wad oferty w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia listy ofert zawierających braki formalne na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu oraz na stronie internetowej www.powiat.elblag.pl (zakładka organizacje pozarządowe – „Otwarty konkurs ofert”). Oferta, która nie zostanie uzupełniona nie będzie rozpatrywana.
Kryteria formalne oceny oferty:
a) złożenie oferty i załączników bez podpisów osób upoważnionych,
b) niewłaściwe wypełnienie wszystkich pól wniosku zgodnie z wymogami rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 poz. 2057),
c) złożenie oferty bez wymaganych załączników,
d) dołączenie do oferty kopii dokumentów bez potwierdzenia zgodności z oryginałem przez osoby upoważnione,
e) złożenie oferty zawierającej błędy rachunkowe w przewidywanych kosztach realizacji zadania,
f) brak umowy partnerskiej lub oświadczenia partnera w przypadku wskazania w ofercie partnera przy realizacji zadania.
Oferty złożone po terminie, na niewłaściwym formularzu, przez podmiot nieuprawniony oraz złożone przez organizację, która według statutu nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem nie będą rozpatrywane.

II. Etap II oceny oferty – do etapu II dopuszczone zostaną wnioski, które spełniają wszystkie kryteria formalne. Oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Elblągu.
Kryteria dotyczące II etapu oceny ofert (ocena punktowa w skali 0 - 65):
1. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez wnioskodawcę (ocena punktowa w skali 0-10),
2. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, czy: (ocena punktowa w skali 0-10),
1) wydatki są realne, konieczne i uzasadnione;
2) budżet jest czytelny, jasny, pozycje budżetu są dostatecznie opisane;
3) kosztorys jest spójny z harmonogramem;
4) budżet nie zawiera błędów rachunkowych.
3. Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których wnioskodawca będzie realizował zadania (ocena punktowa w skali 0-5).
4. Ocena zadeklarowanego udziału środków własnych albo pozyskanych środki z innych źródeł na realizację zadania (ocena punktowa w skali 0-10).
5. Ocena zadeklarowanego przez wnioskodawcę wkładu osobowego, tj. świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków (ocena punktowa w skali 0-5).
6. Analiza i ocena wykonania zadań zleconych wnioskodawcy w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (ocena punktowa w skali 0-10) (organizacje, które składają wniosek po raz pierwszy otrzymują 5 pkt).
7. Ocena, czy realizacja zadania jest uzasadniona i celowa (ocena punktowa w skali 0-15), tj.:
1) odpowiada na potrzeby odbiorców;
2) cele są jasno określone, mierzalne i realne;
3) zostały określone efekty jakościowe i ilościowe włącznie z podaniem wartości liczbowych oraz czy są one spójne z celami;
4) w zależności od rodzaju zadania ocena, czy: przewidywany efekt jest trwały, wykonanie zadania będzie miało wpływ na poprawę/zmianę sytuacji odbiorców.
4. Przy rozpatrywaniu ofert uwzględniona będzie analiza i ocena realizacji przez wnioskodawcę w latach poprzednich zadań zleconych, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. Pomimo pozytywnej oceny oferty może ona nie otrzymać dofinansowania, szczególnie w przypadku nierzetelności, nieterminowości oraz nieprawidłowości rozliczenia zadań przez organizację w latach poprzednich.
5. W przypadku zadeklarowania w ofercie zamiaru pobierania wpłat i opłat od uczestników zadania organizacja pozarządowa jest zobowiązana wskazać dokument, z którego wynika zakres prowadzonej odpłatnej działalności pożytku publicznego. Brak podstaw prawnych prowadzenia działalno
ści odpłatnej pożytku publicznego będzie skutkował oceną negatywną oferty na etapie oceny formalnej.
6. Do dofinansowania zostaną zaproponowane oferty według kolejności wynikającej z otrzymanej liczby punktów, odrębnie dla każdego rodzaju zadania.
7. Oferty, które otrzymają ocenę niższą niż 35 pkt nie zostaną zaproponowane do dofinansowania Zarządowi Powiatu.
8. Decyzję ostateczną podejmuje Zarząd Powiatu, po zasięgnięciu oceny Komisji Konkursowej. Od decyzji Zarządu Powiatu nie przysługuje odwołanie.
9. Poszczególnej organizacji może być przyznana więcej niż jedna dotacja.
10. Konkurs zostanie rozstrzygnięty, jeżeli zostanie zgłoszona przynajmniej jedna oferta.
11. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku organizacja może zmniejszyć wkład własny przy zachowaniu proporcji procentowych lub wycofać swoją ofertę.
12. Wspólną ofertę w konkursie może złożyć dwie lub więcej organizacji działających wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.).
13. Przyznanie dotacji organizacji pozarządowej jest jednoznaczne z przyznaniem Patronatu Starosty.

VII. Informacja nt. zrealizowanych przez Powiat Elbląski w 2021 r. i 2022 r. zadań publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – łącznie 54.000 zł, w tym:

a) 2022 r. - dofinansowanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – łącznie:
1. Tytuł zadania publicznego: Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim.
Konkurs – grudzień 2021 r. do realizacji w 2022 r. – 16.000 zł (1 zadanie zlecone).
1. Tytuł zadania publicznego: Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych.
Konkurs – grudzień 2021 r. do realizacji w 2022 r. – 1.500 zł (1 zadanie zlecone);

b) 2021 r. - dofinansowanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
1. Tytuł zadania publicznego: Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim.
Konkurs – grudzień 2020 r. do realizacji w 2021 r. – 32.000 zł (1 zadanie zlecone).

c) 2022 r. - dofinansowanie z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania:
1. Tytuł zadania publicznego: Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z powiatu elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej.
Konkurs – grudzień 2021 r. do realizacji w 2022 r. – 1.500 zł (1 zadanie zlecone).

d) 2021 r. - dofinansowanie z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania:
1. Tytuł zadania publicznego: Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z powiatu elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej.
Konkurs – grudzień 2020 r. do realizacji w 2021 r. – 3.000 zł (1 zadanie zlecone).

OŚWIADCZENIE

do oferty składanej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Powiatu Elbląskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2023 w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i/lub nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania i/lub kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i/lub turystyki i krajoznawstwa.

Organizacja: ………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… o nr KRS (lub innej ewidencji) …………………………………………………………… w związku ze składaniem oferty w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Elbląskiego, oświadcza, że przyjmuje do wiadomości treść poniższej klauzuli informacyjnej:

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentach składanych przez organizację pozarządową w związku z udziałem w ww. otwartym konkursie ofert, w szczególności w ofercie i jej aktualizacji, umowie, aktualizacjach umowy, sprawozdaniu i dokumentach związanych z realizowanym zadaniem:

1) administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Elblągu reprezentowane przez Starostę Elbląskiego, ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg, tel. 55 239 49 00, email: sekretariat@powiat.elblag.pl (dalej: Administrator).

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: gdawidziuk@powiat.elblag.pl.

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestniczenia w ww. otwartym konkursie ofert, tj. podawane w dokumentacji składanej do Administratora w ramach konkursu, zawieranej umowy i sprawozdawczości w przypadku realizacji zadania zleconego wyłonionego w trybie tego konkursu. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

4) organizacja pozarządowa ma obowiązek poinformowania osób, których dotyczą przekazane przez nią Administratorowi dane osobowe, że przetwarza ich dane osobowe i przekazuje Administratorowi w celu wskazanym w pkt. 3.

5) osoby, których dane dotyczą mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

6) dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7) w każdym czasie przysługuje osobom, których dane dotyczą prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8) jeżeli osoby, których dane dotyczą uważają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, mają one prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w ww. konkursie w zakresie wymaganym przez Administratora. W przypadku niepodania obowiązkowych danych, nie będzie możliwe uczestniczenie w w/w konkursie i realizacja zadania zleconego wyłonionego w wyniku postępowania konkursowego.

………………………………….                                                                ………..……..……………………………..

Miejscowość, data                                                                           Podpisy osób upoważnionych


Elbląg, 2022-11-30

Zarząd Powiatu w Elblągu

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego, z lokalizacją w miejscowości Pasłęk, ul. Wojska Polskiego 14.

Podmiot wyłoniony w otwartym konkursie ofert:Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej w Elblągu

Termin realizacji zadania: 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.

Kwota dotacji:64 020,00 zł.


Elbląg, 2022-11-16

Braki formalne złożonych ofert na ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
na terenie Powiatu Elbląskiego w miejscowości Pasłęk, ul. Wojska Polskiego 14.

Lp. Nazwa organizacji pozarządowej Braki do uzupełnienia
1. Fundacja Togatus Pro Bono

1. Brak oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych (zawarte w końcowej części ogłoszenia konkursowego).

2. Brak sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa).

3. Niewłaściwe wykreślenie pkt 2 w części VII Oświadczenia.

4. Dział V. A i B. - błąd w kalkulacji przewidywanych kosztów.

2.

Gdańska Fundacja Pomocy Prawno-Psychologicznej

 

1. Do uzupełnienia tytuł zadania publicznego (dział III.1).

2. Do wyjaśnienia liczba dni i godzin dostępności punktu w III.6.

3. Brak sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa).

4. Brak załącznika z informacją zawierającą imiona i nazwiska adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, osób […] z którymi organizacja zawarła umowy o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub prowadzenie nieodpłatnej mediacji […].

5. Brak porozumień o wolontariacie zawartych z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu […].

6. Brak oświadczenia o zapewnieniu zastępstwa w przypadku wystąpienia przeszkody w realizacji zadania. Osoby zastępujące również muszą być wymienione na liście osób przekazanych przez organizację pozarządową Wojewodzie.

7. Do wyjaśnienia znaczenia rodzajów miary, tj. usługa i dzieło (Dział V. A).

3. Fundacja Inter Vivos

1. Niewłaściwe wykreślenie pkt 2 w części VII.Oświadczenia.

2. Dz. III.6 – należy podać rezultaty liczbowo, a nie procentowo.

3. Do wyjaśnienia znaczenia rodzajów miary, tj. usługa (Dział V. A).

4. Brak oświadczenia o zapewnieniu zastępstwa w przypadku wystąpienia przeszkody w realizacji zadania. Osoby zastępujące również muszą być wymienione na liście osób przekazanych przez organizację pozarządową Wojewodzie.

4.

Stowarzyszenie Sursus Corda

 

1. Do wyjaśnienia znaczenia rodzajów miary, tj. usługa, licencja (Dział V. A).

2. Należy doprecyzować treść „oświadczenia o zapewnieniu zastępstwa w przypadku wystąpienia przeszkody w realizacji zadania. Osoby zastępujące również muszą być wymienione na liście osób przekazanych przez organizację pozarządową Wojewodzie” zgodnie z ogłoszeniem konkursowym.

5. Elbląskie Centrum Mediacji
i Aktywizacji Społecznej

1. Do wyjaśnienia znaczenia rodzajów miary, tj. usługa (Dział V. A).

2. Brak sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa).

6. Stowarzyszenie Obywatelskiej Pomocy Prawnej

1. Brak informacji o zasobach finansowych oferenta (Dz.IV.2).

2. Należy doprecyzować treść „oświadczenia o zapewnieniu zastępstwa w przypadku wystąpienia przeszkody w realizacji zadania. Osoby zastępujące również muszą być wymienione na liście osób przekazanych przez organizację pozarządową Wojewodzie” zgodnie z ogłoszeniem konkursowym.

3. Do wyjaśnienia znaczenia rodzajów miary, tj. usługa, spotkanie (Dział V. A).

7. „Pasieka” – Fundacja Rozwoju i Wsparcia

1. Należy doprecyzować treść „oświadczenia o zapewnieniu zastępstwa w przypadku wystąpienia przeszkody w realizacji zadania. Osoby zastępujące również muszą być wymienione na liście osób przekazanych przez organizację pozarządową Wojewodzie” zgodnie z ogłoszeniem konkursowym.

2. Brak informacji o zasobach finansowych oferenta (Dz.IV.2).

Skorygowane formularze ofertowe, brakujące załączniki i wyjaśnienia należy uzupełnić w nieprzekraczalnym terminie 5 dni kalendarzowych, tj. do 21 listopada 2022 r. i złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Elblągu ul. Saperów 14A.


 Elbląg, 2022-10-25

ZARZĄD POWIATU w ELBLĄGU

ogłasza otwarty konkurs ofert

na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiegona terenie Powiatu Elbląskiego w 2023 r. w miejscowości Pasłęk, ul. Wojska Polskiego 14.

Postępowanie prowadzone jest w szczególności zgodnie z:

 1. ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (), zwanej dalej: ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej;
 2. ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.);
 3. ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.);
 4. rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2022 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2023 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2154).
 1. Informacje ogólne:

1. Konkurs ogłasza Zarząd Powiatu w Elblągu.

2. Konkurs jest organizowany w związku z realizacją ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.

     Głównym celem zadania jest udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Pomocy prawnej mogą udzielać organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

3. Wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert podmiot prowadzący w 2023 roku punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Elbląskiego zobowiązany będzie do realizowania zadania zgodnie z przepisami ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.

4. Przy planowaniu zadania będącego przedmiotem oferty organizacja pozarządowa winna w opisie zadania umieścić informację nt. sposobu jego realizacji (np. zastosowania alternatywnych form, działań, technologii informatycznych, technik on-line, mediów społecznościowych) w przypadku stanu zagrożenia epidemicznego, warunków zagrożenia i innych stanów kryzysowych.

                                                                                          

II. Przedmiot konkursu:

1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie organizacji pozarządowej w zakresie realizacji rodzaju zadania zgodnie z lub 22a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wpisaną na listę, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, prowadzoną przez właściwego wojewodę, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, która podejmie się:

1) prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
albo
2) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Elbląskiego w 2023 roku.

2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski prowadzi listę organizacji pozarządowych, o których mowa w ust. 1, uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.
3. Organizacje, o których mowa w ust. 2 uprawnione są do złożenia ofert na otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Elbląskiego w 2023 roku w miejscowości Pasłęk, ul. Wojska Polskiego 14.
4. Starosta Elbląski w umowie zawartej z organizacją pozarządową określi m.in. szczegółowy harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Zgodnie z ustawą, nieodpłatna pomoc prawna powinna być udzielana w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu, co najmniej 4 godziny dziennie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach na obszarze powiatu elbląskiego, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie, przeczymy:

1) wydłużenie czasu trwania dyżuru następuje na żądanie Starosty. Możliwość wydłużenia czasu trwania dyżuru w trakcie roku określa się jako jeden z warunków otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.);

2) wydłużenie czasu trwania dyżuru nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku;

3) Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w sytuacji, o której mowa powyżej, nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.

5. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną” o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub

3)sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w ppkt. 1 i 2 z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym lub

4) nieodpłatną mediację lub

5) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienia pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

6. Świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego obejmuje:

1) działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zamierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji;

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych, porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego;

2) nieodpłatną mediację.

7. Nieodpłatne mediacje obejmują:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

2) Przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

4) przeprowadzenie mediacji;

5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

8. W sprawach nieuregulowanych ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej do nieodpłatnej mediacji stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1805 ze zm.) o mediacji.

9. Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.

10. Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.

11. W przypadku, o którym mowa kartę pomocy wypełnia się tylko raz, po zakończeniu mediacji, wskazując dodatkowo liczbę i łączny czas trwania posiedzeń mediacyjnych oraz wynik mediacji.

12. W przypadku nieodpłatnej mediacji zakłada się, że będzie ona prowadzona w zależności od bieżącego zapotrzebowania, czyli zgłoszonych, przez osoby uprawnione, potrzeb. Jedne spotkanie z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. w zakresie przeprowadzenia mediacji), podczas dyżuru nie może przekroczyć połowy czasu trwania dyżuru.

13. Ponadto w ramach umowy, organizacji pozarządowej powierza się jednocześnie zadania z zakresu edukacji prawnej, realizowane w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zgodnie w art. 3b ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2023 r. W umowie Starosta może określić preferowane formy realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej.

14. Jeżeli organizacja pozarządowa przewiduje dyżury o określonej specjalizacji, zobowiązana jest do określenia tego w ofercie.

15. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

1) Obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej i podmiotu zrównanego realizującego zadanie publiczne finansowane ze środków dotacji jest zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dostępność musi być zapewniony co najmniej w minimalnym wymiarze o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dotyczy to także stron internetowych i aplikacji jakie będą wykorzystane do realizacji zadania, które spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

2) W indywidualnym przypadku, jeżeli organizacja lub podmiot zrównany nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 ustawy o dostępności, podmiot ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny.

3) Rekomendujemy opisanie w składanej ofercie realizacji zadania publicznego w jaki sposób zostanie zapewniona dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami w wymiarze architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym, a także ewentualnie dostęp alternatywny.


III. Wysokość środków
publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

64 020,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych 00/100).

IV. Podmioty uprawnione do złożenia oferty:

1. O powierzenie prowadzenia w 2023 r. punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie albo udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może ubiegać się organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego w zakresie, o którym mowa w art. 4. ust. 1 pkt 1b lub 22a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która jest wpisana na listę, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, prowadzoną przez właściwego wojewodę, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

2. Zarząd Powiatu w Elblągu dokona wyboru oferty i powierzy realizację zadania w drodze umowy.
3. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa może być zawarta na czas realizacji zadania lub na czas określony, nie dłuższy niż do 31 grudnia 2023 roku. Wzór umowy stanowi załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057).

4. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyjmują powierzenie realizacji zadania na zasadach określonych w umowie, a Zarząd Powiatu w Elblągu zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania odpowiednich środków publicznych w formie dotacji.

5. Zarząd Powiatu może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

6. Pozostałe zasady przyznawania środków finansowych określają przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne przepisy prawne, w tym w szczególności ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej.

 V. Terminy i warunki realizacji zadania:
1. Termin realizacji zadania - od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
2. Miejsce realizacji zadania: Pasłęk, ul. Wojska Polskiego 14 (Starostwo Powiatowe w Elblągu, Stanowisko Zamiejscowe w Pasłęku) poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 900 – 1300, środa w godz. 1300 – 1700.
3. W przypadku zmiany lokalizacji punktu bądź godzin udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej zleceniobiorca zobowiązany jest do świadczenia nieodpłatnej pomoc prawnej w zmienionej lokalizacji bądź w zmienionych godzinach.

W umowie o realizacji zadania, organizacji pozarządowej, która będzie prowadzić punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawna lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego powierzy się także realizację zadania z zakresu edukacji prawnej poprzez opracowanie informatorów i poradników o prawach i obowiązkach obywatelskich, a także o mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów. Na realizację zadania z zakresu edukacji prawnej organizacja pozarządowa dodatkowo otrzyma środki w wysokości 3 960 zł (3% kwoty przyznanej dla powiatu dotacji).

4. Dopuszcza się w trakcie realizacji zadania możliwość dokonywania przesunięć w zakresie poszczególnych pozycji kosztów działania oraz pomiędzy działaniami o 10 %, z tym że nie zezwala się na przesunięcie pomiędzy kosztami przeznaczonymi na prowadzenie punku, a kosztami na edukację prawną. Zmiany do wyżej określonych poziomów nie wymagają aneksu do umowy.

5. Realizując zadanie z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy zapewnić profesjonalne i rzetelne świadczenie usług, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów oraz poufność w związku z udzielaniem pomocy i jego dokumentowaniem.

6. Osoby realizujące bezpośrednio zadanie winny umożliwiać świadczenie usług osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824 ze zm.). Wyżej wymienionym osobom może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem (w ramach wizyt domowych) albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

7. Osoby realizujące bezpośrednio zadania muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w tym zakresie, zgodnie art. 5 oraz art. 11 ust. 3 (w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej) lub art. 11 ust. 3a (w zakresie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego) ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.

8. Zleceniobiorca zapewnia właściwe oznakowanie lokalu na zewnątrz i wewnątrz budynku oraz informację o osobach uprawnionych i zakresie udzielanej pomocy lub porad od 1 stycznia 2023 r.

9. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego rozporządzeniem.

10. Szczegółowe warunki realizacji zadania określa umowa.


VI. Termin i warunki składania ofert

1. Oferty sporządzone wg wzoru określonego w rozporządzeniu, o którym mowa powyżej, należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty polskiej w terminie od 25 października do 15 listopada 2022 r. na adres Starostwa Powiatowego w Elblągu, 82-300 Elbląg, ul. Saperów 14A, w godzinach pracy Urzędu.
Decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego.

2. Oferty należy sporządzić w języku polskim, pisemnie pod rygorem nieważności w formie komputerowej z wypełnieniem wszystkich miejsc w ofercie.
3. Oferty powinny być sporządzone na drukach określonych w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

4. W formularzu oferty należy uzupełnić punkt 6 „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego działu III”.
5. Oferty przesłane faksem nie będą przyjmowane.
6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
7. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiegomoże ubiegać się organizacja pozarządowa w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jest wpisana na listę, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, prowadzoną przez właściwego wojewodę, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

8. Nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie nieopłatnej pomocy prawnej albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego powierzonej do prowadzenia organizacji pozarządowej może udzielać także:
1) doradca podatkowy - w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) osoba, która:
a) ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
b) posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
c)  korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
d) nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3) mediator w zakresie nieodpłatnej mediacji.
9. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty i oświadczenia (w przypadku kopii każda ze stron powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby reprezentujące dany podmiot):
1) oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - zawarte w końcowej części ogłoszenia;

2) aktualny statut podmiotu;
3) aktualny odpis z rejestru sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
4) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta;
5) kserokopię decyzji Wojewody o wpisaniu na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze Województwa Warmińsko-Mazurskiego ze wskazaniem zakresu udzielania pomocy, czyli z zaznaczeniem czy organizacja udziela nieodpłatnej pomocy prawnej, czy świadczy nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, czy prowadzi nieodpłatną mediację (dokument potwierdzony za zgodność z oryginałem).

W przypadku gdy złożona decyzja jest nieaktualna, a na stronie BIP Wojewody organizacja jest również wykreślona, weryfikacji dokonuje Komisja przy pomocy listy zamieszczonej na stornie BIP Wojewody – do oceny zostanie dołączony wyciąg z określoną datą.

6) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa);

7) informację zawierającą imiona i nazwiska adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, osób, o których mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, lub doradców oraz mediatorów, o których w art. 4a ust. 6 w/w ustawy, z którymi organizacja zawarła umowy o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub prowadzenie nieodpłatnej mediacji (zgodnie z art. 11 d ust. 8 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej);
8) porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu, w tym służyły asystą osobom, o których mowa w art. 4 ustawy mającym trudności w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych;
9) oświadczenie o zapewnieniu zastępstw w przypadku wystąpienia przeszkody w realizacji zadania. Osoby zastępujące również musza być wymienione na liście osób przekazanych przez organi8zację pozarządową Wojewodzie.

10. Niewskazane jest załączanie kserokopii CV zatrudnionych osób i rekomendacji dla organizacji.

11.Kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem.
12.
Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym, z zastrzeżeniem pkt VII ppkt 3-5.
13. Z organizacją wyłonioną w konkursie zostanie podpisana umowa, w której zostaną określone szczegółowe warunki prowadzenia zadania oraz sposób finansowania i rozliczania się z przyznanej dotacji.
14. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania publicznego otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.

VII. Tryb, kryteria i termin dokonania wyboru ofert

 1. Złożone oferty będą podlegały ocenie formalnej i ocenie merytorycznej.
 2. Złożone oferty przed przekazaniem do opinii Komisji Konkursowej, podlegają wstępnej ocenie formalnej przeprowadzonej przez pracownika Wydziału Organizacyjnego i koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Wydziale Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu.
 3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w ofercie, dopuszcza się możliwość wezwania oferentów do ich usunięcia w terminie 5 dni kalendarzowych.
 4. Lista ofert zawierająca braki formalne wraz z wezwaniem do ich usunięcia zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu oraz na stronie zakładka organizacje pozarządowe - „Otwarty konkurs ofert”. Przewidywany termin upublicznienia listy – 16 listopada 2022 r.
 5. Uzupełnieniu mogą podlegać wyłącznie następujące braki formalne:
  1) niewypełnione wymagane pola formularza ofertowego;
  2) niewykreślone lub niewypełnione pola oświadczenia w części końcowej oferty;
  3) brak wymaganych załączników;
  4) dołączone dokumenty są nieczytelne lub budzą wątpliwości;
  5) brak podpisów osób uprawnionych do reprezentowania oferenta;
  6) błędy w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego.

6. Do ostatecznej oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w ogłoszonym konkursie powołuje się uchwałą Zarządu Powiatu w Elblągu Komisję Konkursową. Szczegółowe zasady jej działania zostaną określone w regulaminie pracy Komisji. W skład Komisji może wchodzić dodatkowo przedstawiciel wojewody.
7. Odrzuceniu podlegają oferty:
1) złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu;
2) dotyczące zadania nieujętego w niniejszym ogłoszeniu konkursowym;
3) złożone po terminie;
4) których termin realizacji zadania jest inny niż w ogłoszeniu;
5) złożone przez podmiot nieuprawniony;
6) złożone przez organizację, która według statutu nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem;
7) nie dotyczące pod względem merytorycznym zadania wskazanego w ogłoszeniu;
8) podpisane przez osoby nieupoważnione;
9) oferty nie posiadające kompletu wymaganych załącznikó określonych w dziale VI, mimo wezwania do uzupełnienia;
10) które nie usunęły braków formalnych w wyznaczonym czasie, mimo wezwania do uzupełnienia.

8. Ocena merytoryczna obejmuje następujące kryteria:
1) merytoryczne (stopień, w jakim oferta odpowiada warunkom realizacji zadania) – ocena do 15 pkt;
2) organizacyjne (posiadanie odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego) - ocena do 10 pkt;
3) dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu – ocena do 5 pkt;
4) ocena dotychczasowej współpracy z administracją publiczną, rzetelne oraz terminowe wykonywanie i rozliczanie zadań zleconych w ubiegłych latach - ocena do 5 pkt;
5) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania - ocena do 5 pkt.
9. Po zsumowaniu punktów Komisja może wybrać więcej niż jedną ofertę. Ze swoich prac Komisja sporządza protokół, który przedkładany jest Zarządowi Powiatu w Elblągu.
10. Do decyzji Zarządu Powiatu w Elblągu w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.
11. Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej powiatu, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Elblągu.
12. O wyborze oferty i przyznaniu dofinansowania oferent zostanie powiadomiony telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mailem) lub pisemnie.
13. Oferty wraz z dokumentami nie będą zwracane Oferentowi.
14. W terminie do 30 listopada 2022 r. Zarząd Powiatu w Elblągu dokona wyboru oferty.

VIII. Z budżetu powiatu przeznaczono na ten cel środki finansowe w wysokości:
1) 64.020,00 zł - w 2021 r.;
2) 64.020,00 zł w 2021 r. 

IX. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym pod numerem telefonu 55 239-49-33 lub Wydziale Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu pod numerem telefonu 55 239-49-62.

X. Informacje końcowe:

1. W kwestiach nieuregulowanych powyższym ogłoszeniem mają zastosowanie przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz inne właściwe przepisy prawa.

2. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Administratorem danych osobowych zawartych w przesłanych ofertach jest Starosta Elbląski. Dane zostaną wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Elbląskiego w 2023 r.

OŚWIADCZENIE

do oferty składanej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Powiatu Elbląskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022 w zakresie: prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego, z lokalizacją w miejscowości Pasłęk, ul. Wojska Polskiego 14.

Organizacja: ………………….………………………………………………………………………………………………………….…………………………

……………………………………………………………… o nr KRS (lub innej ewidencji) ………………………………………………………
w związku ze składaniem oferty w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Elbląskiego, oświadcza, że przyjmuje do wiadomości treść poniższej klauzuli informacyjnej:

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentach składanych przez organizację pozarządową w związku z udziałem w ww. otwartym konkursie ofert, w szczególności w ofercie i jej aktualizacji, umowie, aktualizacjach umowy, sprawozdaniu i dokumentach związanych z realizowanym zadaniem:

1) administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Elblągu reprezentowane przez Starostę Elbląskiego, ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg, tel. 55 239 49 00, email: sekretariat@powiat.elblag.pl (dalej: Administrator).

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: gdawidziuk@powiat.elblag.pl.

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestniczenia w ww. otwartym konkursie ofert, tj. podawane w dokumentacji składanej do Administratora w ramach konkursu, zawieranej umowy i sprawozdawczości w przypadku realizacji zadania zleconego wyłonionego w trybie tego konkursu. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

4) organizacja pozarządowa ma obowiązek poinformowania osób, których dotyczą przekazane przez nią Administratorowi dane osobowe, że przetwarza ich dane osobowe i przekazuje Administratorowi w celu wskazanym w pkt. 3.

5) osoby, których dane dotyczą mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

6) dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7) w każdym czasie przysługuje osobom, których dane dotyczą prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8) jeżeli osoby, których dane dotyczą uważają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, mają one prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w ww. konkursie w zakresie wymaganym przez Administratora. W przypadku niepodania obowiązkowych danych, nie będzie możliwe uczestniczenie w w/w konkursie i realizacja zadania zleconego wyłonionego w wyniku postępowania konkursowego.

………………………………….                                                                                                     ………..……..……………………………..

Miejscowość, data                                                                                                              Podpisy osób upoważnionych


Elbląg, 2022-03-30

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert Zarządu Powiatu na zadania z zakresu: sport, kultura i turystyka w 2022 r.

Organizacje pozarządowe, którym Zarząd Powiatu w Elblągu udzielił wsparcia finansowego powinny przygotować i jak najszybciej dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Elblągu ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg, następujące informacje:

1) numer konta bankowego organizacji;
2) imiona, nazwiska, funkcje, PESEL osób, które będą podpisywały umowę (zgodnie ze statutem i zapisami w KRS lub innym rejestrze);
3) w przypadku przyznania niższej niż wnioskowana kwota dotacji należy dokonać aktualizacji poniższych elementów (niecałej oferty):
     a) kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
     b) ew. opisu poszczególnych działań,
     c) ew. opisu rezultatów,
     d) ew. planu i harmonogramu działań.

Powyższe załączniki są niezbędne do sporządzenia umów na realizację zadań, które uzyskały dofinansowanie.

Wykaz zadań, które otrzymały wsparcie finansowe Zarządu Powiatu w Elblągu w ramach otwartego konkursu ofert dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych w 2022 r. z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz turystyki i krajoznawstwa:

I. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

1. Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego:
1) XXIII Otwarte Mistrzostwa Powiatu Elbląskiego w Biegu na Orientację - Elbląski Klub Orienteeringu GRYF przy Klubie Pułku Wsparcia Dowodzenia – 2.000 zł.
2) Integracyjny turniej w siatkówkę Plażową połączony z zawodami rekreacyjnymi - Integracyjny Klub Sportowy ATAK – 7.000 zł.
3) Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka - Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu – 3.000 zł.
4) XXVII Międzynarodowy festiwal Unihokeja Dzieci i Młodzieży o "Puchar Bałtyku" - Elbląski Szkolny Związek Sportowy – 7.000 zł.
5) Towarzyskie i regionalne zawody jeździeckie
- Fundacja Czterolistna-KONI-czyna - brak dofinansowania z przyczyn formalnych.

2. Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych:
1) Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych - Integracyjny Klub Sportowy ATAK – 2.500 zł.
2) Wyjazd reprezentacji Rugby Łamie Bariery na International Mixed Ability Rugby Tournament 2022 - Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Rugby - brak złożonych korekt do oferty.

II. z zakresu kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

1. Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych:
1) 54 Dziecięcy Festiwal Kultury Ukraińskiej w Elbląg - Związek Ukraińców w Polsce, Zarząd Oddziału w Elblągu – 4.000 zł.

2. Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu
1) XXX Ogólnopolski Przegląd Kultury Mniejszości Narodowych INTEGRACJE 2022 - Stowarzyszenie Przyjaciół Młynar – 9.000 zł.
2) XXII Międzynarodowy Plener Malarsko-Rzeźbiarski "Bliżej Natury"
- Stowarzyszenie Przyjaciół Młynar – 3.500 zł.
3) XVII Złot Miłośników Aniołów
- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi "Aniołowo" – 4.500 zł.
4) X Pasłęcki Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Pasłęku – 9.000 zł (ocena warunkowa – skorygowanie usterki w kosztorysie).
5) Spotkania z historią
- Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej "Kuźnia Pruska" – 4.000 zł.
6) Palinocka Godkowska
- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Godkowo "Pomocna Dłoń" – 2.000 zł.

3. Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego
1) XVIII Pasłęcka Uczta Kultur Wschodu - Związek Ukraińców w Polsce, Zarząd Oddziału w Elblągu – 3.500 zł.
2) Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego
- Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Zalesie "Zalesianka" – 1.500 zł.

III. z zakresu turystyki i krajoznawstwa:

1. Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego
1) Aktywni na szlaku - imprezy cykliczne PTTK Elbląg - Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Elbląskiej w Elblągu – 2.500 zł.
2) Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego
- Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej "Kuźnia Pruska" – 2.500 zł.

 


Elbląg, 2022-03-09

 

 

Wykaz ofert podlegających procedurze uzupełnień oceny formalnej w otwartym konkursie ofert Zarządu Powiatu w Elblągu dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych w 2022 w zakresie:

 

 1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 3. turystyki i krajoznawstwa.
 W związku z zakończeniem wstępnej oceny formalnej ofert nadesłanych w otwartym konkursie ofert prosimy o zapoznanie się z listą ofert wymagających uzupełnienia/usunięcia braków formalnych lub innych wad oferty.
 
Wskazane w tabeli uchybienia formalne lub inne wad ofert należy uzupełnić/usunąć w ciągu 5 dni roboczych od dnia wywieszenia informacji, tj. od 09.03.2022 r. do 16.03.2022 r. Decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Elblągu.

Oferta, która nie zostanie uzupełniona nie jest rozpatrywana.

Uzupełnione oferty należy przesłać pocztą na adres:

1. tradycyjnie listownie na adres Starostwa Powiatowego w Elblągu ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg, (liczy się godzina wpływu przesyłki do urzędu, a nie data stempla pocztowego).

Godziny pracy urzędu: pn., wt., czw.: 7.30 – 15.30, śr.: 7.30 – 17.00, pt.: 7.30 – 14.00.

lub

2. osobiście do sekretariatu urzędu.

Urząd jest zamknięty w soboty, niedziele oraz pozostałe dni ustawowo wolne od pracy.

pdf 2022.03.09 - braki w ofertach - uzupełnienie (165 KB)


Elbląg, 2022-02-01

Zarząd Powiatu w Elblągu

ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 r.

I. Rodzaj zadania publicznego:

a) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 22.500 zł:

Tytuł zadania publicznego:

1. Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego – 20.000 zł;

2. Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych – 2.500 zł.

b) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwo narodowe – 40.000 zł:

Tytuł zadania publicznego:

1.   Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych na terenie powiatu elbląskiego – 7.500 zł;

2. Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu – 17.500 zł;

3.   Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim – 5.000 zł;

4.   Wsparcie przygotowania i wydania publikacji spełniających standardy merytoryczne i redakcyjne promujące dziedzictwo kulturowe Powiatu Elbląskiego – 1.250 zł;

5.   Prowadzenie zajęć i warsztatów dla dzieci, młodzieży, dorosłych i rodzin z zakresu dziedzictwa kulturowego Powiatu Elbląskiego, w tym z wykorzystaniem technologii informatycznych, możliwości pracy on-line i mediów społecznościowych - 1.250 zł;

6.   Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego – 5.000 zł;

7.   Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu elbląskiego – 2.500 zł.

c) turystyka i krajoznawstwo – 5.000 zł:

Tytuł zadania publicznego:

1. Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego – 5.000 zł.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2022 r. objętych ogłoszonym konkursem wynosi ogółem z poszczególnych zakresów:

1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 22.500 zł;

2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 40.000 zł;

3. turystyki i krajoznawstwa – 5.000 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji:

1. Podstawą prawną ogłoszenia konkursu jest Uchwała Nr XXXIX/78/2021 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

2. W otwartym konkursie ofert uczestniczą organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).

3. Złożona oferta winna być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057), tj. powinna zawierać: dane na temat podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulacje przewidzianych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania.

Wzór oferty można pobrać pod adresem internetowym: www.powiat.elblag.pl (zakładka Organizacje Pozarządowe), Biuletyn Informacji Publicznej (zakładka Organizacje Pozarządowe – współpraca).

4. Środki przyznane organizacji pozarządowej w ramach współpracy nie mogą być wykorzystane na:

1) budowę, inwestycje i remonty z wyjątkiem, gdy remont stanowią warunek konieczny do realizacji zleconego zadania, w szczególności gdy obiekt, w którym ma być ono prowadzone jest własnością powiatu elbląskiego;

2) zakup budynków;

3) zakup gruntów;

4) działalność gospodarczą;

5) na pokrycie deficytu działalności organizacyjnej, wsteczne finansowanie projektów;

6) pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji (chyba, że stanowi koszt związany z bezpośrednią realizacją projektu);

7) działalność polityczną i religijną.

5. Do oferty należy dołączyć:
1) oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – zawarte w końcowej części ogłoszenia;
2) obowiązujący statut organizacji podpisany przez osoby reprezentujące organizację;
3) dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów) – w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru.

Przy składaniu kilku ofert organizacja składa jeden komplet dokumentów, bez względu na liczbę składanych ofert.

Wszystkie kopie złożonych dokumentów powinny zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z zapisem w statucie organizacji.

6. Przy planowaniu zadania będącego przedmiotem oferty organizacja pozarządowa winna w opisie zadania umieścić informację nt. sposobu jego realizacji (np. zastosowania alternatywnych form, działań, technologii informatycznych, technik on-line, mediów społecznościowych) w kontekście stanu epidemii w kraju.

7. W roku 2022 w związku z epidemią (COVID-19) organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, zobowiązane są, w toku realizacji zadań przestrzegać wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i postanowień zawartych w aktach prawnych wyższego rzędu dotyczących COVID-19.

8. W formularzu oferty należy uzupełnić punkt 6 „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego” działu III - uznaje się wykonanie w przypadku osiągnięcia min. 80% rezultatów (dla każdego osobno).

9. Wnioskowana kwota dofinansowania nie może przekraczać 50% wartości całego przedsięwzięcia. Na pozostałe 50% winno się składać minimum 15% własnego wkładu finansowego lub z innych źródeł, a pozostałą wielkość stanowić może wkład osobowy (w tym praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy) wyceniony adekwatnie do rodzaju i nakładów pracy.

Wkład niefinansowy stanowi wniesiony wkład osobowy. Łączną wartość wkładu niefinansowego organizacja pozarządowa wskazuje w pkt V.B.3.2. oferty. Wniesiony do zadania wkład osobowy, stanowiący nieodpłatne świadczenia wolontariuszy lub pracę społeczną członków organizacji na rzecz zadania, powinien być udokumentowany przez organizację pozarządową poprzez np.: porozumienie z wolontariuszem, kartę pracy wolontariusza, oświadczenie o wniesieniu pracy społecznej przy realizacji zadania (szczegółową wycenę należy wykazać w pkt IV.2 oferty).

Oferent powinien wpisać w ofercie posiadane zasoby rzeczowe do realizacji zadania publicznego bez ich wyceny – wycena wkładu rzeczowego wnoszonego do oferty nie będzie brana pod uwagę.

10. Dopuszcza się w trakcie realizacji zadania możliwość dokonywania przesunięć w zakresie poszczególnych pozycji kosztów działania oraz pomiędzy działaniami o 10 %. Zmiany do wyżej określonych poziomów nie wymagają aneksu do umowy.

11. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:
1) Obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej i podmiotu zrównanego realizującego zadanie publiczne finansowane ze środków dotacji jest zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dostępność musi być zapewniony co najmniej w minimalnym wymiarze o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dotyczy to także stron internetowych i aplikacji jakie będą wykorzystane do realizacji zadania, które spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
2) W indywidualnym przypadku, jeżeli organizacja lub podmiot zrównany nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 ustawy o dostępności, podmiot ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny.
3) Rekomendujemy opisanie w składanej ofercie realizacji zadania publicznego w jaki sposób zostanie zapewniona dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami w wymiarze architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym, a także ewentualnie dostęp alternatywny.

12. Zarząd Powiatu w Elblągu może odmówić podmiotom wyłonionym w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

13. Osoba do kontaktu w zakresie przygotowania wniosków aplikacyjnych – Karina Ulewska – Wydział Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, tel. 55 239 49 62, kulewska@powiat.elblag.pl.

IV. Terminy i warunki realizacji zadań:

Składane oferty powinny prezentować konkretne przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia złożenia oferty w ramach niniejszego konkursu i zakończy się najpóźniej do 31 grudnia 2022 r. zgodnie z warunkami zawartymi w umowie o realizację zadania publicznego.

Koszty poniesione w związku z realizacją zadania będą uznawane za kwalifikowalne od dnia zawarcia umowy.

V. Składanie ofert:

Kompletne, wypełnione komputerowo wnioski wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie od dnia 02.02.2022 r. do dnia 23.02.2022 r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Elblągu ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg.

W przypadku zmian wytycznych sanitarnych dotyczących dostępności urzędów, informacje o sposobie dostarczenia dokumentów będą zamieszczone na stronie internetowej urzędu.

VI. Tryby i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz terminy dokonania wyboru ofert:

1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31.03.2022 r.

Zarząd Powiatu w Elblągu zastrzega sobie prawo odwołania otwartego konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

2. Wyniki konkursu są publikowane na stronie internetowej powiatu w zakładce Organizacje Pozarządowe, w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Organizacje Pozarządowe – współpraca oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego niezwłocznie po wyborze ofert.

3. Oferty będą oceniane w dwóch etapach:

I. Etap I oceny oferty – zgodność oferty z wymogami formalnymi. Oceny dokonują pracownicy Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, którzy mogą wezwać organizację do usunięcia lub uzupełnienia braków formalnych lub innych wad oferty w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia listy ofert zawierających braki formalne na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu oraz na stronie internetowej www.powiat.elblag.pl (zakładka organizacje pozarządowe – „Otwarty konkurs ofert”). Oferta, która nie zostanie uzupełniona nie będzie rozpatrywana.

Kryteria formalne oceny oferty:
a) złożenie oferty i załączników bez podpisów osób upoważnionych,
b) niewłaściwe wypełnienie wszystkich pól wniosku zgodnie z wymogami rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 poz. 2057),
c) złożenie oferty bez wymaganych załączników,
d) dołączenie do oferty kopii dokumentów bez potwierdzenia zgodności z oryginałem przez osoby upoważnione,
e) złożenie oferty zawierającej błędy rachunkowe w przewidywanych kosztach realizacji zadania,
f) brak umowy partnerskiej lub oświadczenia partnera w przypadku wskazania w ofercie partnera przy realizacji zadania.

Oferty złożone po terminie, na niewłaściwym formularzu, przez podmiot nieuprawniony oraz złożone przez organizację, która według statutu nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem nie będą rozpatrywane.

II. Etap II oceny oferty – do etapu II dopuszczone zostaną wnioski, które spełniają wszystkie kryteria formalne. Oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Elblągu.

Kryteria dotyczące II etapu oceny ofert (ocena punktowa w skali 0 - 65):
1. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez wnioskodawcę (ocena punktowa w skali 0-10 pkt),
2. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, czy: (ocena punktowa w skali 0-10),
1) wydatki są realne, konieczne i uzasadnione;
2) budżet jest czytelny, jasny, pozycje budżetu są dostatecznie opisane;
3) kosztorys jest spójny z harmonogramem;
4) budżet nie zawiera błędów rachunkowych.
3. Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których wnioskodawca będzie realizował zadania (ocena punktowa w skali 0-5).
4. Ocena zadeklarowanego udziału środków własnych albo pozyskanych środki z innych źródeł na realizację zadania (ocena punktowa w skali 0-10).
5. Ocena zadeklarowanego przez wnioskodawcę wkładu osobowego, tj. świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków (ocena punktowa w skali 0-5).
6. Analiza i ocena wykonania zadań zleconych wnioskodawcy w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (ocena punktowa w skali 0-10) (organizacje, które składają wniosek po raz pierwszy otrzymują 5 pkt).
7. Ocena, czy realizacja zadania jest uzasadniona i
celowa (ocena punktowa w skali 0-15), tj.:
1) odpowiada na potrzeby odbiorców;
2) cele są jasno określone, mierzalne i realne;
3) zostały określone efekty jakościowe i ilościowe włącznie z podaniem wartości liczbowych oraz czy są one spójne z celami;
4) w zależności od rodzaju zadania ocena, czy: przewidywany efekt jest trwały, wykonanie zadania będzie miało wpływ na poprawę/zmianę sytuacji odbiorców.

4. Przy rozpatrywaniu ofert uwzględniona będzie analiza i ocena realizacji przez wnioskodawcę w latach poprzednich zadań zleconych, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. Pomimo pozytywnej oceny oferty może ona nie otrzymać dofinansowania, szczególnie w przypadku nierzetelności, nieterminowości oraz nieprawidłowości rozliczenia zadań przez organizację w latach poprzednich.

5. W przypadku zadeklarowania w ofercie zamiaru pobierania wpłat i opłat od uczestników zadania organizacja pozarządowa jest zobowiązana wskazać dokument, z którego wynika zakres prowadzonej odpłatnej działalności pożytku publicznego. Brak podstaw prawnych prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego będzie skutkował oceną negatywną oferty na etapie oceny formalnej.

6. Do dofinansowania zostaną zaproponowane oferty według kolejności wynikającej z otrzymanej liczby punktów, odrębnie dla każdego rodzaju zadania.

7. Oferty, które otrzymają ocenę niższą niż 35 pkt nie zostaną zaproponowane do dofinansowania Zarządowi Powiatu.

8. Decyzję ostateczną podejmuje Zarząd Powiatu, po zasięgnięciu oceny Komisji Konkursowej.
Od decyzji Zarządu Powiatu nie przysługuje odwołanie.

9. Poszczególnej organizacji może być przyznana więcej niż jedna dotacja.

10. Konkurs zostanie rozstrzygnięty, jeżeli zostanie zgłoszona przynajmniej jedna oferta.

11. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku organizacja może zmniejszyć wkład własny przy zachowaniu proporcji procentowych lub wycofać swoją ofertę.

12. Wspólną ofertę w konkursie może złożyć dwie lub więcej organizacji działających wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).

13. Przyznanie dotacji organizacji pozarządowej jest jednoznaczne z przyznaniem Patronatu Starosty.

VII. Informacja nt. zrealizowanych przez Powiat Elbląski w 2021 r. zadań publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – łącznie 82.000 zł, w tym:

a) Dofinansowanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – łącznie 18.000 zł:
1. Tytuł zadania publicznego:
Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego – 13.000 zł (3 zadania zlecone).
2. Tytuł zadania publicznego: Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych – 5.000 zł (1 zadanie zlecone).

b) Dofinansowanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – łącznie 56.500 zł:
1. Tytuł zadania publicznego:
Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych na terenie powiatu elbląskiego – nie realizowano,
2. Tytuł zadania publicznego:
Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu– 45.000 zł (7 zadań zleconych).
3. Tytuł zadania publicznego: Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim – 6.000 zł (1 zadanie zlecone).
4. Tytuł zadania publicznego: Wsparcie przygotowania i wydania publikacji spełniających standardy merytoryczne i redakcyjne promujące dziedzictwo kulturowe Powiatu Elbląskiego – 2.500 zł
(1 zadanie zlecone).

5. Tytuł zadania publicznego: Prowadzenie zajęć i warsztatów dla dzieci, młodzieży, dorosłych i rodzin z zakresu dziedzictwa kulturowego Powiatu Elbląskiego, w tym z wykorzystaniem technologii informatycznych, możliwości pracy on-line i mediów społecznościowych - nie realizowano.
6.
Tytuł zadania publicznego Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego – nie realizowano.
7. Tytuł zadania publicznego: Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu elbląskiego
– 3.000 zł
(1 zadanie zlecone).

c) Dofinansowanie z zakresu turystyki i krajoznawstwa – łącznie 7.500 zł:
1. Tytuł zadania publicznego: Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego – 7.500 zł (2 zadania zlecone).

 

 

OŚWIADCZENIE

do oferty składanej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Powiatu Elbląskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022 w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i/lub nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania i/lub kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i/lub turystyki i krajoznawstwa.

Organizacja: ………………….………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………… o nr KRS (lub innej ewidencji) ………………………………………………………
w związku ze składaniem oferty w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Elbląskiego, oświadcza, że przyjmuje do wiadomości treść poniższej klauzuli informacyjnej:

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentach składanych przez organizację pozarządową
w związku z udziałem w ww. otwartym konkursie ofert, w szczególności w ofercie i jej aktualizacji, umowie, aktualizacjach umowy, sprawozdaniu i dokumentach związanych z realizowanym zadaniem
:

1) administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Elblągu reprezentowane przez Starostę Elbląskiego, ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg, tel. 55 239 49 00, email: sekretariat@powiat.elblag.pl (dalej: Administrator).

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: gdawidziuk@powiat.elblag.pl.

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestniczenia w ww. otwartym konkursie ofert, tj. podawane w dokumentacji składanej do Administratora w ramach konkursu, zawieranej umowy i sprawozdawczości w przypadku realizacji zadania zleconego wyłonionego w trybie tego konkursu. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

4) organizacja pozarządowa ma obowiązek poinformowania osób, których dotyczą przekazane przez nią Administratorowi dane osobowe, że przetwarza ich dane osobowe i przekazuje Administratorowi w celu wskazanym w pkt. 3.

5) osoby, których dane dotyczą mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

6) dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7) w każdym czasie przysługuje osobom, których dane dotyczą prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8) jeżeli osoby, których dane dotyczą uważają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, mają one prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w ww. konkursie w zakresie wymaganym przez Administratora. W przypadku niepodania obowiązkowych danych, nie będzie możliwe uczestniczenie w w/w konkursie i realizacja zadania zleconego wyłonionego w wyniku postępowania konkursowego.

………………………………….                                                                                                     ………..……..……………………………..

Miejscowość, data                                                                                                              Podpisy osób upoważnionych


Elbląg, 2022-01-18

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

 

Wykaz zadań, które otrzymały wsparcie finansowe Zarządu Powiatu w Elblągu w ramach otwartego konkursu ofert dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 r.:

I. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

1) Tytuł zadania: Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim
Wnioskodawca: Elbląski Szkolny Związek Sportowy 
Wysokość dofinansowania – 16 000,00 zł.

2) Tytuł zadania: Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych – Puchar Starosty Elbląskiego
Wnioskodawca: Elbląski Szkolny Związek Sportowy 
Wysokość dofinansowania – 1 500,00 zł.

II. z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Tytuł zadania: Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z powiatu elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej
Wnioskodawca: Fundacja Elbląg – Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego
Wysokość dofinansowania – 1 500,00 zł.

III. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Tytuł zadania: Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego – XXVII Międzynarodowy Festiwal Unihokeja Dzieci i Młodzieży o „Puchar Bałtyku
Wnioskodawca: Elbląski Szkolny Związek Sportowy
Uwagi: Złożona oferta nie wpisuje się w ogłoszony konkurs.

 

W związku z powyższym organizacje proszone są o pilne przedłożenie do Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu ul. Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg:

- numer konta bankowego organizacji,

- imiona, nazwiska, funkcje, PESEL osób, które będą podpisywały umowy (zgodnie ze statutem i zapisami w KRS lub innym rejestrze).

Załączniki te są niezbędne do sporządzenia umów na realizację ww. zadań, które uzyskały dofinansowanie.

Termin podpisania umów będzie zależny od przesłania ww. danych.


Elbląg, 2021-12-15

Zarząd Powiatu w Elblągu

ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 r. 

I. Rodzaj zadania:

1. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

a) Tytuł zadania publicznego: Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim – 16.000 zł,

b) Tytuł zadania publicznego: Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych – 1.500 zł;

2. nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie:

a) Tytuł zadania publicznego: Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z powiatu elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej – 1.500 zł.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2022 r. objętych ogłoszonym konkursem wynosi ogółem z poszczególnych zakresów:

1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 17.500 zł,

2. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania – 1.500 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji:

1. Podstawą prawną ogłoszenia konkursu jest Uchwała Nr XXVIII/79/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

2. W otwartym konkursie ofert uczestniczą organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).

3. Złożona oferta winna być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057), tj. powinna zawierać: dane na temat podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulacje przewidzianych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania.

Wzór oferty można pobrać pod adresem internetowym: www.powiat.elblag.pl (zakładka Organizacje Pozarządowe), Biuletyn Informacji Publicznej (zakładka Organizacje Pozarządowe – współpraca). https://powiat.elblag.pl/pl/organizacje-pozarzadowe/dokumenty-do-pobrania

4. Środki przyznane organizacji pozarządowej w ramach współpracy nie mogą być wykorzystane na:

1) budowę, inwestycje i remonty z wyjątkiem, gdy remont stanowią warunek konieczny do realizacji zleconego zadania, w szczególności gdy obiekt, w którym ma być ono prowadzone jest własnością powiatu elbląskiego;

2) zakup budynków;

3) zakup gruntów;

4) działalność gospodarczą;

5) na pokrycie deficytu działalności organizacyjnej, wsteczne finansowanie projektów;

6) pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji (chyba, że stanowi koszt związany z bezpośrednią realizacją projektu);

7) działalność polityczną i religijną.

5. Do oferty należy dołączyć:

1) oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych;

2) obowiązujący statut organizacji podpisany przez osoby reprezentujące organizację;

3) dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów) – w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru.

Przy składaniu kilku ofert organizacja składa jeden komplet dokumentów, bez względu na liczbę składanych ofert.

Wszystkie kopie złożonych dokumentów powinny zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z zapisem w statucie organizacji.

6. Przy planowaniu zadania będącego przedmiotem oferty organizacja pozarządowa winna w opisie zadania umieścić informację nt. sposobu jego realizacji (np. zastosowania alternatywnych form, działań, technologii informatycznych, technik on-line, mediów społecznościowych) w kontekście stanu epidemii w kraju.

7. W roku 2022 w związku z epidemią (COVID-19) organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, zobowiązane są, w toku realizacji zadań przestrzegać wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i postanowień zawartych w aktach prawnych wyższego rzędu dotyczących COVID-19.

8. W formularzu oferty należy uzupełnić punkt 6 „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego” działu III - uznaje się wykonanie w przypadku osiągnięcia min. 80% rezultatów (dla każdego osobno).

9. Wnioskowana kwota dofinansowania nie może przekraczać 50% wartości całego przedsięwzięcia. Na pozostałe 50% winno się składać minimum 15% własnego wkładu finansowego lub z innych źródeł, a pozostałą wielkość stanowić może wkład osobowy (w tym praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy) wyceniony adekwatnie do rodzaju i nakładów pracy.

Wkład niefinansowy stanowi wniesiony wkład osobowy. Łączną wartość wkładu niefinansowego organizacja pozarządowa wskazuje w pkt V.B.3.2. oferty. Wniesiony do zadania wkład osobowy, stanowiący nieodpłatne świadczenia wolontariuszy lub pracę społeczną członków organizacji na rzecz zadania, powinien być udokumentowany przez organizację pozarządową poprzez np.: porozumienie z wolontariuszem, kartę pracy wolontariusza, oświadczenie o wniesieniu pracy społecznej przy realizacji zadania (szczegółową wycenę należy wykazać w pkt IV.2 oferty).

Oferent powinien wpisać w ofercie posiadane zasoby rzeczowe do realizacji zadania publicznego bez ich wyceny – wycena wkładu rzeczowego wnoszonego do oferty nie będzie brana pod uwagę.

10. Dopuszcza się w trakcie realizacji zadania możliwość dokonywania przesunięć w zakresie poszczególnych pozycji kosztów działania oraz pomiędzy działaniami o 10 %. Zmiany do wyżej określonych poziomów nie wymagają aneksu do umowy.

11. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

1) Obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej i podmiotu zrównanego realizującego zadanie publiczne finansowane ze środków dotacji jest zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dostępność musi być zapewniony co najmniej w minimalnym wymiarze o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dotyczy to także stron internetowych i aplikacji jakie będą wykorzystane do realizacji zadania, które spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

2) W indywidualnym przypadku, jeżeli organizacja lub podmiot zrównany nie jest w stanie,
w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 ustawy o dostępności, podmiot ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny.

3) Rekomendujemy opisanie w składanej ofercie realizacji zadania publicznego w jaki sposób zostanie zapewniona dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami w wymiarze architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym, a także ewentualnie dostęp alternatywny.

12. Zarząd Powiatu w Elblągu może odmówić podmiotom wyłonionym w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

13. Osoba do kontaktu w zakresie przygotowania wniosków aplikacyjnych – Karina Ulewska – Wydział Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, tel. 55 239 49 62, kulewska@powiat.elblag.pl.

IV. Terminy i warunki realizacji zadań:

Składane oferty powinny zawierać konkretne przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż od 01.01.2022 r. i zakończy się najpóźniej do 31.12.2022 r., zgodnie z warunkami zawartymi w umowie o realizację zadania publicznego.

Koszty poniesione w związku z realizacją zadania będą uznawane za kwalifikowalne od dnia zawarcia umowy.

V. Składanie ofert:

Kompletne, wypełnione komputerowo wnioski wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie od dnia 15.12.2021 r. do dnia 05.01.2022 r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Elblągu ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg.

W przypadku zmian wytycznych sanitarnych dotyczących dostępności urzędów, informacje o sposobie dostarczenia dokumentów będą zamieszczone na stronie internetowej urzędu.

VI. Tryby i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz terminy dokonania wyboru ofert:

1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 01.02.2022 r.

Zarząd Powiatu w Elblągu zastrzega sobie prawo odwołania otwartego konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

2. Wyniki konkursu są publikowane na stronie internetowej powiatu w zakładce Organizacje Pozarządowe, w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Organizacje Pozarządowe – współpraca oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego niezwłocznie po wyborze ofert.

3. Oferty będą oceniane w dwóch etapach:

I. Etap I oceny oferty – zgodność oferty z wymogami formalnymi. Oceny dokonują pracownicy Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, którzy mogą wezwać organizację do usunięcia lub uzupełnienia braków formalnych lub innych wad oferty w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia listy ofert zawierających braki formalne na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu oraz na stronie internetowej www.powiat.elblag.pl (zakładka organizacje pozarządowe – „Otwarty konkurs ofert”). Oferta, która nie zostanie uzupełniona nie będzie rozpatrywana.

Kryteria formalne oceny oferty:

a) złożenie oferty i załączników bez podpisów osób upoważnionych,

b) niewłaściwe wypełnienie wszystkich pól wniosku zgodnie z wymogami rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 poz. 2057),

c) złożenie oferty bez wymaganych załączników,

d) dołączenie do oferty kopii dokumentów bez potwierdzenia zgodności z oryginałem przez osoby upoważnione,

e) złożenie oferty zawierającej błędy rachunkowe w przewidywanych kosztach realizacji zadania,

f) brak umowy partnerskiej lub oświadczenia partnera w przypadku wskazania w ofercie partnera przy realizacji zadania.

Oferty złożone po terminie, na niewłaściwym formularzu, przez podmiot nieuprawniony oraz złożone przez organizację, która według statutu nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem nie będą rozpatrywane.

II. Etap II oceny oferty – do etapu II dopuszczone zostaną wnioski, które spełniają wszystkie kryteria formalne. Oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Elblągu.

Kryteria dotyczące II etapu oceny ofert (ocena punktowa w skali 0 - 65):

1. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez wnioskodawcę (ocena punktowa w skali 0-10),

2. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, czy: (ocena punktowa w skali 0-10),

1) wydatki są realne, konieczne i uzasadnione;

2) budżet jest czytelny, jasny, pozycje budżetu są dostatecznie opisane;

3) kosztorys jest spójny z harmonogramem;

4) budżet nie zawiera błędów rachunkowych.

3. Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których wnioskodawca będzie realizował zadania (ocena punktowa w skali 0-5).

4. Ocena zadeklarowanego udziału środków własnych albo pozyskanych środki z innych źródeł na realizację zadania (ocena punktowa w skali 0-10).

5. Ocena zadeklarowanego przez wnioskodawcę wkładu osobowego, tj. świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków (ocena punktowa w skali 0-5).

6. Analiza i ocena wykonania zadań zleconych wnioskodawcy w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (ocena punktowa w skali 0-10) (organizacje, które składają wniosek po raz pierwszy otrzymują 5 pkt).

7. Ocena, czy realizacja zadania jest uzasadniona i celowa (ocena punktowa w skali 0-15), tj.:

1) odpowiada na potrzeby odbiorców;

2) cele są jasno określone, mierzalne i realne;

3) zostały określone efekty jakościowe i ilościowe włącznie z podaniem wartości liczbowych oraz czy są one spójne z celami;

4) w zależności od rodzaju zadania ocena, czy: przewidywany efekt jest trwały, wykonanie zadania będzie miało wpływ na poprawę/zmianę sytuacji odbiorców.

4. Przy rozpatrywaniu ofert uwzględniona będzie analiza i ocena realizacji przez wnioskodawcę w latach poprzednich zadań zleconych, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. Pomimo pozytywnej oceny oferty może ona nie otrzymać dofinansowania, szczególnie w przypadku nierzetelności, nieterminowości oraz nieprawidłowości rozliczenia zadań przez organizację w latach poprzednich.

5. W przypadku zadeklarowania w ofercie zamiaru pobierania wpłat i opłat od uczestników zadania organizacja pozarządowa jest zobowiązana wskazać dokument, z którego wynika zakres prowadzonej odpłatnej działalności pożytku publicznego. Brak podstaw prawnych prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego będzie skutkował oceną negatywną oferty na etapie oceny formalnej.

6. Do dofinansowania zostaną zaproponowane oferty według kolejności wynikającej z otrzymanej liczby punktów, odrębnie dla każdego rodzaju zadania.

7. Oferty, które otrzymają ocenę niższą niż 35 pkt nie zostaną zaproponowane do dofinansowania Zarządowi Powiatu.

8. Decyzję ostateczną podejmuje Zarząd Powiatu, po zasięgnięciu oceny Komisji Konkursowej.

Od decyzji Zarządu Powiatu nie przysługuje odwołanie.

9. Poszczególnej organizacji może być przyznana więcej niż jedna dotacja.

10. Konkurs zostanie rozstrzygnięty, jeżeli zostanie zgłoszona przynajmniej jedna oferta.

11. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku organizacja może zmniejszyć wkład własny przy zachowaniu proporcji procentowych lub wycofać swoją ofertę.

12. Wspólną ofertę w konkursie może złożyć dwie lub więcej organizacji działających wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).

13. Przyznanie dotacji organizacji pozarządowej jest jednoznaczne z przyznaniem Patronatu Starosty.

 

VII. Informacja nt. zrealizowanych przez Powiat Elbląski w 2020 r. i 2021 r. zadań publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – łącznie 73.000 zł, w tym:

a) 2020 r. - dofinansowanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – łącznie:

1. Tytuł zadania publicznego: Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

Konkurs – grudzień 2019 r. do realizacji w 2020 r. – 32.000 zł (1 zadanie zlecone).

1. Tytuł zadania publicznego: Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych.

Konkurs – grudzień 2019 r. do realizacji w 2020 r. – 3.000 zł (1 zadanie zlecone);

b) 2021 r. - dofinansowanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

1. Tytuł zadania publicznego: Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

Konkurs – grudzień 2020 r. do realizacji w 2021 r. – 32.000 zł (1 zadanie zlecone).

c) 2020 r. - dofinansowanie z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania:

1. Tytuł zadania publicznego: Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z powiatu elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej.

Konkurs – grudzień 2019 r. do realizacji w 2020 r. – 3.000 zł (1 zadanie zlecone).

d) 2021 r. - dofinansowanie z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania:

1. Tytuł zadania publicznego: Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z powiatu elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej.

Konkurs – grudzień 2020 r. do realizacji w 2021 r. – 3.000 zł (1 zadanie zlecone).

 

OŚWIADCZENIE

do oferty składanej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Powiatu Elbląskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022 w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i/lub nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania i/lub kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i/lub turystyki i krajoznawstwa.

Organizacja: ………………….………………………………………… o nr KRS (lub innej ewidencji) …………………………………… w związku ze składaniem oferty w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Elbląskiego, oświadcza, że przyjmuje do wiadomości treść poniższej klauzuli informacyjnej:

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentach składanych przez organizację pozarządową w związku z udziałem w ww. otwartym konkursie ofert, w szczególności w ofercie i jej aktualizacji, umowie, aktualizacjach umowy, sprawozdaniu i dokumentach związanych z realizowanym zadaniem:

1) administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Elblągu reprezentowane przez Starostę Elbląskiego, ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg, tel. 55 239 49 00, email: sekretariat@powiat.elblag.pl (dalej: Administrator).

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: gdawidziuk@powiat.elblag.pl.

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestniczenia w ww. otwartym konkursie ofert, tj. podawane w dokumentacji składanej do Administratora w ramach konkursu, zawieranej umowy i sprawozdawczości w przypadku realizacji zadania zleconego wyłonionego w trybie tego konkursu. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

4) organizacja pozarządowa ma obowiązek poinformowania osób, których dotyczą przekazane przez nią Administratorowi dane osobowe, że przetwarza ich dane osobowe i przekazuje Administratorowi w celu wskazanym w pkt. 3.

5) osoby, których dane dotyczą mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

6) dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7) w każdym czasie przysługuje osobom, których dane dotyczą prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8) jeżeli osoby, których dane dotyczą uważają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
o ochronie danych osobowych, mają one prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w ww. konkursie w zakresie wymaganym przez Administratora. W przypadku niepodania obowiązkowych danych, nie będzie możliwe uczestniczenie w w/w konkursie i realizacja zadania zleconego wyłonionego w wyniku postępowania konkursowego.

…………………………………       ………..……..……………………………..

Miejscowość, data           Podpisy osób upoważnionych


Elbląg, 2021-11-25

Zarząd Powiatu w Elblągu

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego, z lokalizacją w miejscowości Pasłęk, ul. Wojska Polskiego 14.

Podmiot wyłoniony w otwartym konkursie ofert:Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej w Elblągu

Termin realizacji zadania: 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

Kwota dotacji:64 020,00 zł.


Elbląg, 2021-10-28

Braki formalne złożonych ofert na ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
na terenie Powiatu Elbląskiego w miejscowości Pasłęk, ul. Wojska Polskiego 14.

 

document 2021 10 28 braki w ofertach uzupełnienie (65 KB)

Skorygowane formularze ofertowe oraz brakujące załączniki należy uzupełnić w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych, tj. do 5 listopada 2021 r. do godz. 14.00 i złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Elblągu ul. Saperów 14A.


Elbląg, 2021-09-28

ZARZĄD POWIATU w ELBLĄGU

ogłasza otwarty konkurs ofert

na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiegona terenie Powiatu Elbląskiego w 2022 roku w miejscowości Pasłęk, ul. Wojska Polskiego 14.

 

Postępowanie prowadzone jest w szczególności zgodnie z:

 1. ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (), zwanej dalej: ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej;
 2. ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057);
 3. ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.);
 4. rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2022 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1487).
 1. Informacje ogólne:

1. Konkurs ogłasza Zarząd Powiatu w Elblągu.

2. Konkurs jest organizowany w związku z realizacją ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.

     Głównym celem zadania jest udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Pomocy prawnej mogą udzielać organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

3. Wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert podmiot prowadzący w 2022 roku punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Elbląskiego zobowiązany będzie do realizowania zadania zgodnie z przepisami ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.

4. Przy planowaniu zadania będącego przedmiotem oferty organizacja pozarządowa winna w opisie zadania umieścić informację nt. sposobu jego realizacji (np. zastosowania alternatywnych form, działań, technologii informatycznych, technik on-line, mediów społecznościowych) w kontekście stanu pandemii w kraju.

5. W związku z pandemią (COVID-19) organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, zobowiązane są, w toku realizacji zadania przestrzegać wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i postanowień zawartych w aktach prawnych dotyczących stanu pandemii. 

II. Przedmiot konkursu:

 1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie organizacji pozarządowej w zakresie realizacji rodzaju zadania zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1b lub 22a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wpisaną na listę, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, prowadzoną przez właściwego wojewodę, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, która podejmie się:
  1) prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

albo

2) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Elbląskiego w 2022 roku.

2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski prowadzi listę organizacji pozarządowych, o których mowa w ust. 1, uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

3. Organizacje, o których mowa w ust. 2 uprawnione są do złożenia ofert na otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Elbląskiego w 2022 roku w miejscowości Pasłęk, ul. Wojska Polskiego 14.

4. Starosta Elbląski w umowie zawartej z organizacją pozarządową określi m.in. szczegółowy harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Zgodnie z ustawą, nieodpłatna pomoc prawna powinna być udzielana w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu, co najmniej 4 godziny dziennie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach na obszarze powiatu elbląskiego, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie, przy czym:
1) wydłużenie czasu trwania dyżuru następuje na żądanie Starosty. Możliwość wydłużenia czasu trwania dyżuru w trakcie roku określa się jako jeden z warunków otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057);
2) wydłużenie czasu trwania dyżuru nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku;
3) osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w sytuacji, o której mowa powyżej, nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.

5.Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1)
poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną” o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w ppkt. 1 i 2 z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym lub
4) nieodpłatną mediację lub
5) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienia pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

6. Świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego obejmuje:
1) działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zamierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji;
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych, porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego;
2) nieodpłatną mediację.

7. Nieodpłatne mediacje obejmują:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
4) przeprowadzenie mediacji;
5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

8. W sprawach nieuregulowanych ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej do nieodpłatnej mediacji stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1575, ze zm.) o mediacji.

9. Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.

10. Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.

11. W przypadku, o którym mowa kartę pomocy wypełnia się tylko raz, po zakończeniu mediacji, wskazując dodatkowo liczbę i łączny czas trwania posiedzeń mediacyjnych oraz wynik mediacji.

12. W przypadku nieodpłatnej mediacji zakłada się, że będzie ona prowadzona w zależności od bieżącego zapotrzebowania, czyli zgłoszonych, przez osoby uprawnione, potrzeb. Jedne spotkanie z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. w zakresie przeprowadzenia mediacji), podczas dyżuru nie może przekroczyć połowy czasu trwania dyżuru.

13. Ponadto w ramach umowy, organizacji pozarządowej powierza się jednocześnie zadania z zakresu edukacji prawnej, realizowane w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zgodnie w art. 3b ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2022 r. W umowie Starosta może określić preferowane formy realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej.

14. Jeżeli organizacja pozarządowa przewiduje dyżury o określonej specjalizacji, zobowiązana jest do określenia tego w ofercie.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

64 020,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych 00/100).

 

IV. Podmioty uprawnione do złożenia oferty:

1. O powierzenie prowadzenia w 2022 r. punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie albo udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może ubiegać się organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego w zakresie, o którym mowa w art. 4. ust. 1 pkt 1b lub 22a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która jest wpisana na listę, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, prowadzoną przez właściwego wojewodę, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

2. Zarząd Powiatu w Elblągu dokona wyboru oferty i powierzy realizację zadania w drodze umowy.

3. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa może być zawarta na czas realizacji zadania lub na czas określony, nie dłuższy niż do 31 grudnia 2022 roku. Wzór umowy stanowi załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057).

4. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyjmują powierzenie realizacji zadania na zasadach określonych w umowie, a Zarząd Powiatu w Elblągu zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania odpowiednich środków publicznych w formie dotacji.

5. Zarząd Powiatu może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

6. Pozostałe zasady przyznawania środków finansowych określają przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne przepisy prawne, w tym w szczególności ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej.

V. Terminy i warunki realizacji zadania:

 1. Termin realizacji zadania - od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku.
 2. Miejsce realizacji zadania: Pasłęk, ul. Wojska Polskiego 14 (Starostwo Powiatowe w Elblągu, Stanowisko Zamiejscowe w Pasłęku) poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 900 – 1300, środa w godz. 1300 – 1700.
 3. W przypadku zmiany lokalizacji punktu bądź godzin udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej zleceniobiorca zobowiązany jest do świadczenia nieodpłatnej pomoc prawnej w zmienionej lokalizacji bądź w zmienionych godzinach.
 4. W umowie o realizacji zadania, organizacji pozarządowej, która będzie prowadzić punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawna lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego powierzy się także realizację zadania z zakresu edukacji prawnej poprzez opracowanie informatorów i poradników o prawach i obowiązkach obywatelskich, a także o mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów. Na realizację zadania z zakresu edukacji prawnej organizacja pozarządowa dodatkowo otrzyma środki w wysokości 3 960 zł (3% kwoty przyznanej dla powiatu dotacji).

5. Realizując zadanie z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy zapewnić profesjonalne i rzetelne świadczenie usług, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów oraz poufność w związku z udzielaniem pomocy i jego dokumentowaniem.

6.Osoby realizujące bezpośrednio zadanie winny umożliwiać świadczenie usług osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824). Wyżej wymienionym osobom może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem (w ramach wizyt domowych) albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

7. Osoby realizujące bezpośrednio zadania muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w tym zakresie, zgodnie art. 5 oraz art. 11 ust. 3 (w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej) lub art. 11 ust. 3a (w zakresie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego) ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.

8. Zleceniobiorca zapewnia właściwe oznakowanie lokalu na zewnątrz i wewnątrz budynku oraz informację o osobach uprawnionych i zakresie udzielanej pomocy lub porad od 1 stycznia 2022 r.

9. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego rozporządzeniem.

10. Szczegółowe warunki realizacji zadania określa umowa.

 

VI. Termin i warunki składania ofert

1. Oferty sporządzone wg wzoru określonego w rozporządzeniu, o którym mowa powyżej, należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty polskiej w terminie od 29 września 2021 r. do 20 października 2021 r. na adres Starostwa Powiatowego w Elblągu, 82-300 Elbląg, ul. Saperów 14A, w godzinach pracy Urzędu.

Decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego.

2. Oferty należy sporządzić w języku polskim, pisemnie pod rygorem nieważności w formie komputerowej z wypełnieniem wszystkich miejsc w ofercie.

3. Oferty powinny być sporządzone na drukach określonych w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

4. W formularzu oferty należy uzupełnić punkt 6 „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego działu III”.

5. Oferty przesłane faksem nie będą przyjmowane.

6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

7. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiegomoże ubiegać się organizacja pozarządowa w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jest wpisana na listę, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, prowadzoną przez właściwego wojewodę, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

8. Nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie nieopłatnej pomocy prawnej albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiegopowierzonej do prowadzenia organizacji pozarządowej może udzielać także:

1) doradca podatkowy - w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) osoby, które są:
a)
ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
b)
posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
c) korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
d) nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3) mediator w zakresie nieodpłatnej mediacji.

9. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty i oświadczenia (w przypadku kopii każda ze stron powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby reprezentujące dany podmiot):
1)
aktualny statut podmiotu;
2) aktualny odpis z rejestru sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
3) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta;
4) kserokopię decyzji Wojewody o wpisaniu na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze Województwa Warmińsko-Mazurskiego ze wskazaniem zakresu udzielania pomocy, czyli z zaznaczeniem czy organizacja udziela nieodpłatnej pomocy prawnej, czy świadczy nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, czy prowadzi nieodpłatną mediację (dokument potwierdzony za zgodność z oryginałem).

W przypadku gdy założona decyzja jest nieaktualna, a na stronie BIP Wojewody organizacja jest również wykreślona, weryfikacji dokonuje Komisja przy pomocy listy zamieszczonej na stornie BIP Wojewody – do oceny zostanie dołączony wyciąg z określoną datą.

5) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa);
6) informacja zawierająca imiona i nazwiska adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, osób, których mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, lub doradców oraz mediatorów, o których w art. 4a ust. 6 w/w ustawy, z którymi organizacja zawarła umowy o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub prowadzenie nieodpłatnej mediacji (zgodnie z art. 11 d ust. 8 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej);
7) porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu, w tym służyły asystą osobom, o których mowa w art. 4 ustawy mającym trudności w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych;
8) oświadczenie o zapewnieniu zastępstwa w przypadku wystąpienia przeszkody w realizacji zadania. Osoby zastępujące również muszą być wymienione na liście osób przekazanych przez organizację pozarządową Wojewodzie

10. Niewskazane jest załączanie kserokopii CV osób i rekomendacji.

11. Kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem.

12. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym, z zastrzeżeniem pkt VII ppkt 3-5.

13. Z organizacją wyłonioną w konkursie zostanie podpisana umowa, w której zostaną określone szczegółowe warunki prowadzenia zadania oraz sposób finansowania i rozliczania się z przyznanej dotacji.

14. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania publicznego otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.

VII. Tryb, kryteria i termin dokonania wyboru ofert

 1. Złożone oferty będą podlegały ocenie formalnej i ocenie merytorycznej.
 2. Złożone oferty przed przekazaniem do opinii Komisji Konkursowej, podlegają wstępnej ocenie formalnej przeprowadzonej przez pracownika Wydziału Organizacyjnego i koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Wydziale Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu.
 3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w ofercie, dopuszcza się możliwość wezwania oferentów do ich usunięcia w terminie 5 dni roboczych.
 4. Lista ofert zawierająca braki formalne wraz z wezwaniem do ich usunięcia zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu oraz na stronie zakładka organizacje pozarządowe - „Otwarty konkurs ofert”. Przewidywany termin upublicznienia listy – 28 października 2021 r.
 5. Uzupełnieniu mogą podlegać wyłącznie następujące braki formalne:

1) niewypełnione wymagane pola formularza ofertowego;

2) niewykreślone lub niewypełnione pola oświadczenia w części końcowej oferty;

3) brak wymaganych załączników;

4) dołączone dokumenty są nieczytelne lub budzą wątpliwości;

5) brak podpisów osób uprawnionych do reprezentowania oferenta;

6) błędy w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego.

6. Do ostatecznej oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w ogłoszonym konkursie powołuje się uchwałą Zarządu Powiatu w Elblągu Komisję Konkursową. Szczegółowe zasady jej działania zostaną określone w regulaminie pracy Komisji. W skład Komisji może wchodzić dodatkowo przedstawiciel wojewody.

7. Odrzuceniu podlegają oferty:

 1. złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu;
 2. dotyczące zadania nieujętego w niniejszym ogłoszeniu konkursowym;
 3. złożone po terminie;
 4. których termin realizacji zadania jest inny niż w ogłoszeniu;
 5. złożone przez podmiot nieuprawniony;
 6. złożone przez organizację, która według statutu nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem;
 7. nie dotyczące pod względem merytorycznym zadania wskazanego w ogłoszeniu;
 8. podpisane przez osoby nieupoważnione;
 9. oferty nie posiadające kompletu wymaganych załączników określonych w dziale VI, mimo wezwania do uzupełnienia

8. Ocena merytoryczna obejmuje następujące kryteria:

 

1)   merytoryczne (stopień, w jakim oferta odpowiada warunkom realizacji zadania) – ocena do 15 pkt;
2)  
organizacyjne (posiadanie odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego) – ocena do10 pkt;
3)  
dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu – ocena do 5 pkt;
4)  
ocena dotychczasowej współpracy z administracją publiczną, rzetelne oraz terminowe wykonywanie i rozliczanie zadań zleconych w ubiegłych latach – ocena do 5 pkt;
5) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania – ocena do 5 pkt

9. Po zsumowaniu punktów Komisja może wybrać więcej niż jedną ofertę. Ze swoich prac Komisja sporządza protokół, który przedkładany jest Zarządowi Powiatu w Elblągu.

10. Do decyzji Zarządu Powiatu w Elblągu w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.

11. Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej powiatu, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Elblągu.

12. O wyborze oferty i przyznaniu dofinansowania oferent zostanie powiadomiony telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mailem) lub pisemnie.

13. Oferty wraz z dokumentami nie będą zwracane Oferentowi.

14. W terminie do 30 listopada 2021 r. Zarząd Powiatu w Elblągu dokona wyboru oferty.

VIII. Z budżetu powiatu przeznaczono na ten cel środki finansowe w wysokości:

1)   64.020,00 zł w 2021 r.;

2)   64.020,00 zł w 2020 r.

 

IX. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym pod numerem telefonu 55 239-49-00 lub Wydziale Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu pod numerem telefonu 55 239-49-62.

 

X. Informacje Końcowe:

1. W kwestiach nieuregulowanych powyższym ogłoszeniem mają zastosowanie przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz inne właściwe przepisy prawa.

2. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Administratorem danych osobowych zawartych w przesłanych ofertach jest Starosta Elbląski. Dane zostaną wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Elbląskiego w 2022 r.


 
Elbląg, 29.03.2021 r.
 
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert Zarządu Powiatu na zadania z zakresu: sport, kultura i turystyka w 2021 r.
 
Organizacje pozarządowe, którym Zarząd Powiatu w Elblągu udzielił wsparcia finansowego powinny przygotować i jak najszybciej dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Elblągu, ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg, następujące informacje:
 1. numer konta bankowego organizacji;
 2. imiona, nazwiska, funkcje, PESEL osób, które będą podpisywały umowę (zgodnie ze statutem i zapisami w KRS lub innym rejestrze);
 3. w przypadku warunkowego przyznania dotacji należy obowiązkowo dokonać zmiany terminu rozpoczęcia realizacji zadania (najwcześniej od dn. 01.05.2021 r.);
 4. w przypadku przyznania niższej niż wnioskowana kwota dotacji należy dokonać aktualizacji:
 1. terminu realizacji zadania publicznego - daty rozpoczęcia realizację zadania i jego zakończenia;
 2. planu i harmonogramu działań;
 3. kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
 4. opisu zadania;
 5. opisu rezultatów.
Powyższe załączniki są niezbędne do sporządzenia umów na realizację zadań, które uzyskały dofinansowanie.
 
Wykaz zadań, które otrzymały wsparcie finansowe Zarządu Powiatu w Elblągu w ramach otwartego konkursu ofert dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych w 2021 r. z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz turystyki i krajoznawstwa:
 
I. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 1. Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego
1) XXII Otwarte Mistrzostwa Powiatu Elbląskiego w Biegu na Orientację - Elbląski Klub Orienteeringu GRYF przy Klubie Pułku Wsparcia Dowodzenia - 3 000,00 zł (warunek otrzymania dotacji – zmiana terminu rozpoczęcia realizacji zadania najwcześniej od dn. 01.05.2021 r.);
2) Integracyjny turniej w siatkówkę Plażową połączony z zawodami rekreacyjnymi - Integracyjny Klub Sportowy ATAK - 6 000,00 zł;
3) Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka - Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu - 4 000,00 zł;
4) XXVII Międzynarodowy festiwal Unihokeja Dzieci i Młodzieży o "Puchar Bałtyku" - Elbląski Szkolny Związek Sportowy - 8 000,00 zł (warunek otrzymania dotacji – zmiana terminu rozpoczęcia realizacji zadania najwcześniej od dn. 01.05.2021 r.).
       2. Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych
1) Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych - Integracyjny Klub Sportowy ATAK - 5 000,00 zł.
 
II. z zakresu kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 1. Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu
1) Noc muzeów w Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym - Stowarzyszenie "TalentArt" - 5 000,00 zł (warunek otrzymania dotacji – zmiana terminu rozpoczęcia realizacji zadania najwcześniej od dn. 01.05.2021 r.);
2) III Ogólnopolskie Biennale Inspiracji – Początek - Stowarzyszenie "TalentArt" - 5 000,00 zł;
3) XVI Złot Miłośników Aniołów - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi "Aniołowo" - 7 000,00 zł (warunek otrzymania dotacji – zmiana terminu rozpoczęcia realizacji zadania najwcześniej od dn. 01.05.2021 r.);
4) Śladami dawnej twórczości - Stowarzyszenie Jantar - 7 000,00 zł;
5) Zajęcia artystyczne w Wiosce Smerfów - Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Zalesie "Zalesianka" - 5 000,00 zł;
6) Spotkania z historią - Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej "Kuźnia Pruska" - 6 000,00 zł (warunek otrzymania dotacji – zmiana terminu rozpoczęcia realizacji zadania najwcześniej od dn. 01.05.2021 r.);
7) IX Pasłęcki Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej - Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Pasłęku - 10 000,00 zł.
2. Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim
1) Wsparcie zespołu Integraton - Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Młynary - 6 000,00 zł (warunek otrzymania dotacji – zmiana terminu rozpoczęcia realizacji zadania najwcześniej od dn. 01.05.2021 r.).
3. Wsparcie przygotowania i wydania publikacji spełniających standardy merytoryczne i redakcyjne promujące dziedzictwo kulturowe Powiatu Elbląskiego
1) Mennonici na Żuławach - przewodnik Turystyczny - Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi "Oleśno - wieś z pomysłem" - 2 500,00 zł.
4. Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu
1) XVIII Edycja Powiatowego Konkursu Piosenki Obcej - Towarzystwo Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Pasłęku - 3 000,00 zł.
 
III. z zakresu turystyki i krajoznawstwa
 1. Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego
1) Nawigacyjny Rajd Rowerowy - Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej "Kuźnia Pruska" - 5 000,00 zł (warunek otrzymania dotacji – zmiana terminu rozpoczęcia realizacji zadania najwcześniej od dn. 01.05.2021 r.);
2) Kreatywna turystyka - Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi "Oleśno - wieś z pomysłem" - 2 500,00 zł.
  
Wykaz zadań, które nie otrzymały wsparcia finansowego Zarządu Powiatu w Elblągu w 2021 r.:
 1. Zdalne warsztaty modelarskie dziedzictwa architektonicznego - Stowarzyszenie "GD".
 2. Grand Prix Polski I Turniej Cheerleaders w Pasłęku - Stowarzyszenie Energy Cheerleaders.
________________________________________
Elbląg, 2021-01-27
 
Zarząd Powiatu w Elblągu
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 r.
I. Rodzaj zadania publicznego:
a) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 45.000 zł:
Tytuł zadania publicznego:
1. Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego – 40.000 zł;
2. Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych – 5.000 zł.
b) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwo narodowe – 80.000 zł:
Tytuł zadania publicznego:
1.  Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych – 15.000 zł;
2. Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu – 35.000 zł;
3.  Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim – 10.000 zł;
4.  Wsparcie przygotowania i wydania publikacji spełniających standardy merytoryczne i redakcyjne promujące dziedzictwo kulturowe Powiatu Elbląskiego – 2.500 zł;
5.  Prowadzenie zajęć i warsztatów dla dzieci, młodzieży, dorosłych i rodzin z zakresu dziedzictwa kulturowego Powiatu Elbląskiego, w tym z wykorzystaniem technologii informatycznych, możliwości pracy on-line i mediów społecznościowych - 2.500 zł;
6.  Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego – 10.000 zł;
7.  Organizacja konkursów  związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu – 5.000 zł.
c) turystyka i krajoznawstwo – 10.000 zł:
Tytuł zadania publicznego:
1. Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego – 10.000 zł.
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2021 r. objętych ogłoszonym konkursem wynosi ogółem z poszczególnych zakresów:
1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 45.000 zł;
2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 80.000 zł;
3. turystyki i krajoznawstwa – 10.000 zł.
III. Zasady przyznawania dotacji:
1. Podstawą prawną ogłoszenia konkursu jest Uchwała Nr XXVIII/79/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
2. W otwartym konkursie ofert uczestniczą organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).
3. Złożona oferta winna być zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057), tj. powinna zawierać: dane na temat podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulacje przewidzianych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania.
Wzór oferty można pobrać pod adresem internetowym: www.powiat.elblag.pl (zakładka Organizacje Pozarządowe), Biuletyn Informacji Publicznej (zakładka Organizacje Pozarządowe – współpraca).
4. Środki przyznane organizacji pozarządowej w ramach współpracy nie mogą być wykorzystane na:
1. budowę, inwestycje i remonty, z wyjątkiem sytuacji, gdy remont stanowi warunek konieczny do realizacji zleconego zadania, w szczególności gdy obiekt, w którym ma być ono prowadzone jest własnością powiatu elbląskiego;
2. zakup budynków;
3. zakup gruntów;
4. działalność gospodarczą;
5. pokrycie deficytu działalności organizacyjnej, wsteczne finansowanie projektów;
6. pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji (chyba, że stanowi koszt związany z bezpośrednią realizacją projektu);
7. działalność polityczną i religijną.
    5. Do oferty należy dołączyć:
1. oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych;
2. obowiązujący statut organizacji podpisany przez osoby reprezentujące organizację;
     3. dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów) – w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru.
Przy składaniu kilku ofert organizacja składa jeden komplet dokumentów, bez względu na liczbę składanych ofert.
Wszystkie kopie złożonych dokumentów powinny zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z zapisem w statucie organizacji.
6. Przy planowaniu zadania będącego przedmiotem oferty organizacja pozarządowa powinna w opisie zadania umieścić informację nt. sposobu jego realizacji (np.: zastosowania alternatywnych form, działań, technologii informatycznych, technik on-line, mediów społecznościowych) w kontekście stanu epidemii w kraju.
7. W roku 2021 w związku z epidemią (COVID-19) organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, zobowiązane są, w toku realizacji zadań, przestrzegać wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i postanowień zawartych w aktach prawnych dotyczących stanu epidemii.
8. W formularzu oferty należy uzupełnić punkt 6 działu III „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego”.
9. Wnioskowana kwota dofinansowania nie może przekraczać 50% wartości całego przedsięwzięcia. Na pozostałe 50% winno się składać minimum 15% własnego wkładu finansowego lub z innych źródeł, a pozostałą wielkość stanowić może wkład osobowy (w tym praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy) wyceniony adekwatnie do rodzaju i nakładów pracy.
Wkład niefinansowy stanowi wniesienie wkładu osobowego. Łączną wartość wkładu niefinansowego organizacja pozarządowa wskazuje w pkt V.B.3.2. oferty. Wniesiony do zadania wkład osobowy, stanowiący nieodpłatne świadczenia wolontariuszy lub pracę społeczną członków organizacji na rzecz zadania, powinien być udokumentowany przez organizację pozarządową poprzez np.: porozumienie z wolontariuszem, kartę pracy wolontariusza, oświadczenie o wniesieniu pracy społecznej przy realizacji zadania (szczegółową wycenę należy wykazać w pkt IV.2 oferty).
10. Zarząd Powiatu w Elblągu może odmówić podmiotom wyłonionym w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
11. Osoba do kontaktu w zakresie przygotowania wniosków aplikacyjnych – Karina Ulewska – Wydział Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, tel. 55 239 49 62, kulewska@powiat.elblag.pl .
IV. Terminy i warunki realizacji zadań:
   Składane oferty powinny prezentować konkretne przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia złożenia oferty w ramach niniejszego konkursu i zakończy się najpóźniej do 31 grudnia 2021 r. według warunków zawartych w umowie.
   Koszty poniesione w związku z realizacją zadania będą uznawane za kwalifikowalne od dnia zawarcia umowy.
V. Składanie ofert:
   Kompletne, wypełnione komputerowo wnioski wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie od dnia 27.01.2021 r. do dnia 17.02.2021 r.
   Wnioski składać można:
   1. tradycyjnie listownie na adres Starostwa Powiatowego w Elblągu ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg, (liczy się godzina wpływu przesyłki do urzędu, a nie data stempla pocztowego).
   2. do umieszczonej przy drzwiach głównych urzędu skrzynki wrzutowej - w przypadku problemów można skorzystać z numerów telefonu: 55 239 49 00/ 55 239 49 09 – wówczas pracownik Urzędu odbierze od składających dokumenty.
   W przypadku zmian wytycznych sanitarnych – osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Elblągu ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg w ww. terminie.
VI. Tryby i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz terminy dokonania wyboru ofert:
    1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31.03.2021 r.
Zarząd Powiatu w Elblągu zastrzega sobie prawo odwołania otwartego konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.
2. Wyniki konkursu są publikowane na stronie internetowej powiatu w zakładce Organizacje Pozarządowe, w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Organizacje Pozarządowe – współpraca oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego niezwłocznie po wyborze ofert.
3. Oferty będą oceniane w dwóch etapach:
      I. Etap I oceny oferty – zgodność oferty z wymogami formalnymi. Oceny dokonują pracownicy Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, którzy mogą wezwać organizację do usunięcia lub uzupełnienia braków formalnych lub innych wad oferty w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia listy ofert zawierających braki formalne na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu oraz na stronie internetowej www.powiat.elblag.pl zakładka organizacje pozarządowe – „Otwarty konkurs ofert”. Oferta, która nie zostanie uzupełniona nie będzie rozpatrywana.
  Kryteria formalne oceny oferty – braki formalne:
a. złożenie oferty i załączników bez podpisów osób upoważnionych;
b. niewłaściwe wypełnienie wszystkich pól wniosku zgodnie z wymogami rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 poz. 2057);
c. złożenie oferty bez wymaganych załączników;
d. dołączenie do oferty kopii dokumentów bez potwierdzenia zgodności z oryginałem przez osoby upoważnione;
e. złożenie oferty zawierającej błędy rachunkowe w przewidywanych kosztach realizacji zadania;
f. brak umowy partnerskiej lub oświadczenia partnera w przypadku wskazania w ofercie partnera przy realizacji zadania.
      Oferty złożone po terminie, na niewłaściwym formularzu, przez podmiot nieuprawniony oraz złożone przez organizację, która według statutu nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem nie będą rozpatrywane.
     II. Etap II oceny oferty – do etapu II dopuszczone zostaną wnioski, które spełniają wszystkie kryteria formalne. Oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Elblągu.
     Kryteria dotyczące II etapu oceny ofert (ocena punktowa w skali 0 - 65):
1. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez wnioskodawcę (ocena punktowa
w skali 0-10 pkt
).
2. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, czy: (ocena punktowa w skali 0-10),
1) wydatki są realne, konieczne i uzasadnione;
2) budżet jest czytelny, jasny, pozycje budżetu są dostatecznie opisane;
3) kosztorys jest spójny z harmonogramem;
4) budżet nie zawiera błędów rachunkowych.
3. Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których wnioskodawca będzie realizował zadania (ocena punktowa w skali 0-5).
4. Ocena zadeklarowanego udziału środków własnych albo pozyskanych środki z innych źródeł na realizację zadania (ocena punktowa w skali 0-10).
5. Ocena zadeklarowanego przez wnioskodawcę wkładu osobowego, tj. świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków (ocena punktowa w skali 0-5).
6. Analiza i ocena wykonania zadań zleconych wnioskodawcy w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (ocena punktowa w skali 0-10) (organizacje, które składają wniosek po raz pierwszy otrzymują 5 pkt).
7. Ocena, czy realizacja zadania jest uzasadniona i celowa (ocena punktowa w skali 0-15), tj.:
1) odpowiada na potrzeby odbiorców;
2) cele są jasno określone, mierzalne i realne;
3) zostały określone efekty jakościowe i ilościowe włącznie z podaniem wartości liczbowych oraz czy są one spójne z celami;
4) w zależności od rodzaju zadania ocena, czy: przewidywany efekt jest trwały, wykonanie zadania będzie miało wpływ na poprawę/zmianę sytuacji odbiorców.
4. Przy rozpatrywaniu ofert uwzględniona będzie analiza i ocena realizacji przez wnioskodawcę w latach poprzednich zadań zleconych, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. Pomimo pozytywnej oceny oferty może ona nie otrzymać dofinansowania, szczególnie w przypadku nierzetelności, nieterminowości oraz nieprawidłowości rozliczenia zadań przez organizację w latach poprzednich.
5. W przypadku zadeklarowania w ofercie zamiaru pobierania wpłat i opłat od uczestników zadania organizacja pozarządowa jest zobowiązana wskazać dokument, z którego wynika zakres prowadzonej odpłatnej działalności pożytku publicznego. Brak podstaw prawnych prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego będzie skutkował oceną negatywną oferty na etapie oceny formalnej.
6. Do dofinansowania zostaną zaproponowane oferty według kolejności wynikającej z otrzymanej liczby punktów, odrębnie dla każdego rodzaju zadania.
7. Oferty, które otrzymają ocenę niższą niż 35 pkt, nie zostaną zaproponowane do dofinansowania Zarządowi Powiatu.
8. Decyzję ostateczną podejmuje Zarząd Powiatu, po zasięgnięciu oceny Komisji Konkursowej.
Od decyzji Zarządu Powiatu nie przysługuje odwołanie.
9. Poszczególnej organizacji może być przyznana więcej niż jedna dotacja.
10. Konkurs zostanie rozstrzygnięty, jeżeli zostanie zgłoszona przynajmniej jedna oferta.
11. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku organizacja może zmniejszyć wkład własny przy zachowaniu proporcji procentowych lub wycofać swoją ofertę.
12. Wspólną ofertę w konkursie mogą złożyć dwie lub więcej organizacji działających wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).
13. Przyznanie dotacji organizacji pozarządowej jest jednoznaczne z przyznaniem Patronatu Starosty.
VII. Informacja nt. zrealizowanych przez Powiat Elbląski w 2020 r. zadań publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – łącznie 0 zł, w tym:
a) Dofinansowanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – łącznie 0 zł:
1. Tytuł zadania publicznego: Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego – 0 zł (0 zadań zleconych).
2. Tytuł zadania publicznego: Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych – 0 zł (0 zadań zleconych).
 b) Dofinansowanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – łącznie 0 zł:
1. Tytuł zadania publicznego: Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych na terenie powiatu elbląskiego – 0 zł (0 zadań zleconych),
2. Tytuł zadania publicznego: Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu elbląskiego – 0 zł (0 zadań zleconych).
3.  Tytuł zadania publicznego: Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim – nie realizowano.
4.  Tytuł zadania publicznego: Wsparcie przygotowania i wydania publikacji spełniających standardy merytoryczne i redakcyjne promujące dziedzictwo kulturowe Powiatu Elbląskiego – nie realizowano.
5.  Tytuł zadania publicznego: Prowadzenie zajęć i warsztatów dla dzieci, młodzieży, dorosłych i rodzin z zakresu dziedzictwa kulturowego Powiatu Elbląskiego, w tym z wykorzystaniem technologii informatycznych, możliwości pracy on-line i mediów społecznościowych - nie realizowano.
6. Tytuł zadania publicznego Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego – 0 zł (0 zadań zleconych).
7. Tytuł zadania publicznego: Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu elbląskiego – 0 zł (0 zadań zleconych).
 c) Dofinansowanie z zakresu turystyki i krajoznawstwa – łącznie 0 zł:
 1. Tytuł zadania publicznego: Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego – 0 zł (0 zadań zleconych).
 

Elbląg, 2021-01-27
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert
Wykaz zadań, które otrzymały wsparcie finansowe Zarządu Powiatu w Elblągu w ramach otwartego konkursu ofert dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 r.:
I. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
Tytuł zadania publicznego: Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim:
1) Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim – Elbląski Szkolny Związek Sportowy – 32.000 zł.
II. z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania:
Tytuł zadania publicznego: Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z powiatu elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej:
1) Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z powiatu elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej – Fundacja Elbląg - Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego – 3.000 zł.
 
W związku z powyższym organizacje proszone są o pilne przedłożenie do Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu ul. Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg:
- numer konta bankowego organizacji,
- imiona, nazwiska, funkcje, PESEL osób, które będą podpisywały umowy (zgodnie ze statutem i zapisami w KRS lub innym rejestrze).
Załączniki te są niezbędne do sporządzenia umów na realizację ww. zadań, które uzyskały dofinansowanie.
Termin podpisania umów będzie zależny od przesłania ww. danych.
______________________________________________
2020-12-16
Zarząd Powiatu w Elblągu
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 r.
 
 
 1. Rodzaj zadania:
 1. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:
Tytuł zadania publicznego: Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim.
b) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie:
Tytuł zadania publicznego: Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z powiatu elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej.
 
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2021 r. objętych ogłoszonym konkursem wynosi ogółem z poszczególnych zakresów:
 1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 32.000 zł,
 2. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania – 3.000 zł.
 
III. Zasady przyznawania dotacji:
1. Podstawą prawną ogłoszenia konkursu jest Uchwała Nr XV/118/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
2. W otwartym konkursie ofert uczestniczą organizacje pozarządowe, podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).
3. Złożona oferta winna być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057), tj. powinna zawierać: dane na temat podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulacje przewidzianych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania.
Wzór oferty można pobrać pod adresem internetowym: www.powiat.elblag.pl (zakładka Organizacje Pozarządowe), Biuletyn Informacji Publicznej (zakładka Organizacje Pozarządowe – współpraca).
4. Środki przyznane organizacji pozarządowej w ramach współpracy nie mogą być wykorzystane na:
 1. budowę, inwestycje i remonty z wyjątkiem, gdy remont stanowią warunek konieczny
  do realizacji zleconego zadania, w szczególności gdy obiekt, w którym ma być ono prowadzone jest własnością powiatu elbląskiego;
 2. zakup budynków;
 3. zakup gruntów;
 4. działalność gospodarczą;
 5. na pokrycie deficytu działalności organizacyjnej, wsteczne finansowanie projektów;
 6. pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji (chyba, że stanowi koszt związany z bezpośrednią realizacją projektu);
 7. działalność polityczną i religijną.
5. Do oferty należy dołączyć:
 1. oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych;
 2. kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany;
Nie dotyczy organizacji znajdujących się w ewidencji Klubów Sportowych i Uczniowskich Klubów Sportowych Starostwa Powiatowego w Elblągu.
 1. obowiązujący statut organizacji podpisany przez osoby reprezentujące organizację;
 2. dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów) – w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający
  z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru.
Przy składaniu kilku ofert organizacja składa jeden komplet dokumentów, bez względu na liczbę składanych ofert.
Wszystkie kopie złożonych dokumentów powinny zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z zapisem w statucie organizacji.
6. Przy planowaniu zadania będącego przedmiotem oferty organizacja pozarządowa powinna w opisie zadania umieścić informację nt. sposobu jego realizacji (np. zastosowania alternatywnych form, działań, technologii informatycznych, technik on-line, mediów społecznościowych) w kontekście stanu epidemii w kraju.
7. W roku 2021 w związku z epidemią (COVID-19) organizacje pozarządowe oraz podmioty
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, zobowiązane są, w toku realizacji zadań przestrzegać wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i postanowień zawartych
w aktach prawnych dotyczących stanu epidemii.
8. W formularzu oferty należy uzupełnić punkt 6 „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego” działu III.
9. Wnioskowana kwota dofinansowania nie może przekraczać 50% wartości całego przedsięwzięcia. Na pozostałe 50% winno się składać minimum 15% własnego wkładu finansowego lub z innych źródeł, a pozostałą wielkość stanowić może wkład osobowy (w tym praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy) wyceniony adekwatnie do rodzaju i nakładów pracy.
Wkład niefinansowy stanowi wniesienie wkładu osobowego. Łączną wartość wkładu niefinansowego organizacja pozarządowa wskazuje w pkt V.B.3.2. oferty. Wniesiony do zadania wkład osobowy, stanowiący nieodpłatne świadczenia wolontariuszy lub pracę społeczną członków organizacji na rzecz zadania, powinien być udokumentowany przez organizację pozarządową poprzez np.: porozumienie z wolontariuszem, kartę pracy wolontariusza, oświadczenie o wniesieniu pracy społecznej przy realizacji zadania (szczegółową wycenę należy wykazać w pkt IV.2 oferty).
10. Zarząd Powiatu w Elblągu może odmówić podmiotom wyłonionym w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność
do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
11. Osoba do kontaktu:
 1. w zakresie przygotowania wniosków aplikacyjnych – Karina Ulewska – Wydział Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, tel. 55 239 49 62, kulewska@powiat.elblag.pl .
 
IV. Terminy i warunki realizacji zadań:
Składane oferty powinny zawierać konkretne przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż od 01.01.2021 r. i zakończy się najpóźniej do 31.12.2021 r., zgodnie z warunkami zawartymi w umowie o realizację zadania publicznego.
Koszty poniesione w związku z realizacją zadania będą uznawane za kwalifikowalne od dnia zawarcia umowy.
 
V. Składanie ofert:
Kompletne, wypełnione komputerowo wnioski wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie od dnia 16.12.2020 r. do dnia 06.01.2021 r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Elblągu ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg.
 
VI. Tryby i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz terminy dokonania wyboru ofert:
1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31.01.2021 r.
Zarząd Powiatu w Elblągu zastrzega sobie prawo odwołania otwartego konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.
2. Wyniki konkursu są publikowane na stronie internetowej powiatu w zakładce Organizacje Pozarządowe, w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Organizacje Pozarządowe – współpraca oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego niezwłocznie po wyborze ofert.
3. Oferty będą oceniane w dwóch etapach:
 1. Etap I oceny oferty – zgodność oferty z wymogami formalnymi. Oceny dokonują pracownicy Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, którzy mogą wezwać organizację
  do usunięcia lub uzupełnienia braków formalnych lub innych wad oferty w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia listy ofert zawierających braki formalne na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu oraz na stronie internetowej www.powiat.elblag.pl zakładka organizacje pozarządowe – „Otwarty konkurs ofert”. Oferta, która nie zostanie uzupełniona nie będzie rozpatrywana.
Kryteria formalne oceny oferty:
 1. złożenie oferty i załączników bez podpisów osób upoważnionych,
 2. niewłaściwe wypełnienie wszystkich pól wniosku zgodnie z wymogami rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.
  (Dz. U. z 2018 poz. 2057),
 3. złożenie oferty bez wymaganych załączników,
 4. dołączenie do oferty kopii dokumentów bez potwierdzenia zgodności z oryginałem przez osoby upoważnione,
 5. złożenie oferty zawierającej błędy rachunkowe w przewidywanych kosztach realizacji zadania,
 6. brak umowy partnerskiej lub oświadczenia partnera w przypadku wskazania w ofercie partnera przy realizacji zadania.
Oferty złożone po terminie, na niewłaściwym formularzu, przez podmiot nieuprawniony oraz złożone przez organizację, która według statutu nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem nie będą rozpatrywane.
II. Etap II oceny oferty – do etapu II dopuszczone zostaną wnioski, które spełniają wszystkie kryteria formalne. Oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu
w Elblągu.
Kryteria dotyczące II etapu oceny ofert (ocena punktowa w skali 0 - 65):
 1. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez wnioskodawcę (ocena punktowa
  w skali 0-10 pkt
  ),
 2. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, czy: (ocena punktowa w skali 0-10),
1) wydatki są realne, konieczne i uzasadnione;
2) budżet jest czytelny, jasny, pozycje budżetu są dostatecznie opisane;
3) kosztorys jest spójny z harmonogramem;
4) budżet nie zawiera błędów rachunkowych.
 1. Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których wnioskodawca będzie realizował zadania (ocena punktowa w skali 0-5).
 2. Ocena zadeklarowanego udziału środków własnych albo pozyskanych środki z innych źródeł
  na realizację zadania (ocena punktowa w skali 0-10).
 3. Ocena zadeklarowanego przez wnioskodawcę wkładu osobowego, tj. świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków (ocena punktowa w skali 0-5).
 4. Analiza i ocena wykonania zadań zleconych wnioskodawcy w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (ocena punktowa w skali 0-10) (organizacje, które składają wniosek po raz pierwszy otrzymują 5 pkt).
 5. Ocena, czy realizacja zadania jest uzasadniona i celowa (ocena punktowa w skali 0-15), tj.:
1) odpowiada na potrzeby odbiorców;
2) cele są jasno określone, mierzalne i realne;
3) zostały określone efekty jakościowe i ilościowe włącznie z podaniem wartości liczbowych oraz czy są one spójne z celami;
4) w zależności od rodzaju zadania ocena, czy: przewidywany efekt jest trwały, wykonanie zadania będzie miało wpływ na poprawę/zmianę sytuacji odbiorców.
4. Przy rozpatrywaniu ofert uwzględniona będzie analiza i ocena realizacji przez wnioskodawcę w latach poprzednich zadań zleconych, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. Pomimo pozytywnej oceny oferty może ona nie otrzymać dofinansowania, szczególnie w przypadku nierzetelności, nieterminowości oraz nieprawidłowości rozliczenia zadań przez organizację w latach poprzednich.
5. W przypadku zadeklarowania w ofercie zamiaru pobierania wpłat i opłat od uczestników zadania organizacja pozarządowa jest zobowiązana wskazać dokument, z którego wynika zakres prowadzonej odpłatnej działalności pożytku publicznego. Brak podstaw prawnych prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego będzie skutkował oceną negatywną oferty
na etapie oceny formalnej.
6. Do dofinansowania zostaną zaproponowane oferty według kolejności wynikającej z otrzymanej liczby punktów, odrębnie dla każdego rodzaju zadania.
7. Oferty, które otrzymają ocenę niższą niż 35 pkt nie zostaną zaproponowane do dofinansowania Zarządowi Powiatu.
8. Decyzję ostateczną podejmuje Zarząd Powiatu, po zasięgnięciu oceny Komisji Konkursowej.
Od decyzji Zarządu Powiatu nie przysługuje odwołanie.
9. Poszczególnej organizacji może być przyznana więcej niż jedna dotacja.
10. Konkurs zostanie rozstrzygnięty, jeżeli zostanie zgłoszona przynajmniej jedna oferta.
11. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku organizacja może zmniejszyć wkład własny przy zachowaniu proporcji procentowych lub wycofać swoją ofertę.
12. Wspólną ofertę w konkursie może złożyć dwie lub więcej organizacji działających wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).
13. Przyznanie dotacji organizacji pozarządowej jest jednoznaczne z przyznaniem Patronatu Starosty.
 
VII. Informacja nt. zrealizowanych przez Powiat Elbląski w 2019 r. i 2020 r. zadań publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – łącznie 70.000 zł, w tym:
a) 2019 r. - dofinansowanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – łącznie:
 1. Tytuł zadania publicznego: Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim.
Konkurs – grudzień 2018 r. do realizacji w 2019 r. – 32.000 zł (1 zadanie zlecone).
b) 2020 r. - dofinansowanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
 1. Tytuł zadania publicznego: Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim.
Konkurs – grudzień 2019 r. do realizacji w 2020 r. – 32.000 zł (1 zadanie zlecone).
c) 2019 r. - dofinansowanie z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania:
1. Tytuł zadania publicznego: Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z powiatu elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej.
Konkurs – grudzień 2018 r. do realizacji w 2019 r. – 3.000 zł (1 zadanie zlecone).
d) 2020 r. - dofinansowanie z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania:
1. Tytuł zadania publicznego: Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z powiatu elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej.
Konkurs – grudzień 2019 r. do realizacji w 2020 r. – 3.000 zł (1 zadanie zlecone).

 

 

Elbląg, 2020-11-13
Zarząd Powiatu w Elblągu
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego, z lokalizacją w miejscowości Pasłęk, ul. Wojska Polskiego 14.
 
Podmiot wyłoniony w otwartym konkursie ofert: Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej w Elblągu
Termin realizacji zadania: 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.
Kwota dotacji: 64 020,00 zł.
__________________________________-
Elbląg, 2020-09-22
 
 
ZARZĄD POWIATU w ELBLĄGU
 
Ogłasza otwarty konkurs ofert
na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Elbląskiego w 2021 roku w miejscowości Pasłęk, ul. Wojska Polskiego 14.
 
Postępowanie prowadzone jest w szczególności zgodnie z:
 1. ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.), zwanej dalej: ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej;
 2. ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057);
 3. ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.);
 4. rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2021 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1501).
 
 1. Informacje ogólne:
1. Konkurs ogłasza Zarząd Powiatu w Elblągu.
2. Konkurs jest organizowany w związku z realizacją ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.
     Głównym celem zadania jest udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Pomocy prawnej mogą udzielać organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
3. Wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert podmiot prowadzący w 2021 roku punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Elbląskiego zobowiązany będzie do realizowania zadania zgodnie z przepisami ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.
                                                                                           
II. Przedmiot konkursu:
 1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie organizacji pozarządowej w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b lub 22a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wpisaną na listę, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, prowadzoną przez właściwego wojewodę, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, która podejmie się:
  1) prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
albo
2) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Elbląskiego w 2021 roku. Powyższa pomoc świadczona będzie w Pasłęku, przy ul. Wojska Polskiego 14.
 
2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski prowadzi listę organizacji pozarządowych, o których mowa w ust. 1, uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.
3. Organizacje, o których mowa w ust. 2 uprawnione są do złożenia ofert na otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Elbląskiego w 2021 roku w miejscowości Pasłęk, ul. Wojska Polskiego 14.
4. Starosta Elbląski w umowie zawartej z organizacją pozarządową określi m.in. szczegółowy harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Zgodnie z ustawą, nieodpłatna pomoc prawna powinna być udzielana w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu, co najmniej 4 godziny dziennie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach na obszarze powiatu elbląskiego, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie, przeczymy:
1) wydłużenie czasu trwania dyżuru następuje na żądanie Starosty. Możliwość wydłużenia czasu trwania dyżuru w trakcie roku określa się jako jeden z warunków otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057);
2) wydłużenie czasu trwania dyżuru nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku;
3) osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w sytuacji, o której mowa powyżej, nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.
5. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną” o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w ppkt. 1 i 2 z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym lub
4) nieodpłatną mediację lub
5) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienia pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
6. Świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego obejmuje:
1) działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zamierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji;
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych, porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego;
2) nieodpłatną mediację.
7. Nieodpłatne mediacje obejmują:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
4) przeprowadzenie mediacji;
5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.
8. W sprawach nieuregulowanych ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej do nieodpłatnej mediacji stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1460, z późn. zm.) o mediacji.
9. Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.
10. Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.
11. W przypadku, o którym mowa kartę pomocy wypełnia się tylko raz, po zakończeniu mediacji, wskazując dodatkowo liczbę i łączny czas trwania posiedzeń mediacyjnych oraz wynik mediacji.
12. W przypadku nieodpłatnej mediacji zakłada się, że będzie ona prowadzona w zależności od bieżącego zapotrzebowania, czyli zgłoszonych, przez osoby uprawnione, potrzeb. Jedne spotkanie z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. w zakresie przeprowadzenia mediacji), podczas dyżuru nie może przekroczyć połowy czasu trwania dyżuru.
13. Ponadto w ramach umowy, organizacji pozarządowej powierza się jednocześnie zadania z zakresu edukacji prawnej, realizowane w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zgodnie w art. 3b ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2021 r. W umowie Starosta może określić preferowane formy realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej.
14. Jeżeli organizacja pozarządowa przewiduje dyżury o określonej specjalizacji, zobowiązana jest do określenia tego w ofercie.
 
III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
64 020,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych 00/100).
 
IV. Podmioty uprawnione do złożenia oferty:
1. O powierzenie prowadzenia w 2021 r. punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie albo udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może ubiegać się organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego w zakresie, o którym mowa w art. 4. ust. 1 pkt 1b lub 22a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która jest wpisana na listę, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, prowadzoną przez właściwego wojewodę, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
2. Zarząd Powiatu w Elblągu dokona wyboru oferty i powierzy realizację zadania w drodze umowy.
3. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa może być zawarta na czas realizacji zadania lub na czas określony, nie dłuższy niż do 31 grudnia 2021 roku. Wzór umowy stanowi załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057).
4. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyjmują powierzenie realizacji zadania na zasadach określonych w umowie, a Zarząd Powiatu w Elblągu zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania odpowiednich środków publicznych w formie dotacji.
5. Zarząd Powiatu może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
6. Pozostałe zasady przyznawania środków finansowych określają przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne przepisy prawne, w tym w szczególności ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej.
 
V. Terminy i warunki realizacji zadania:
 1. Termin realizacji zadania - od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 roku.
 2. Miejsce realizacji zadania: Pasłęk, ul. Wojska Polskiego 14 (Starostwo Powiatowe w Elblągu, Stanowisko Zamiejscowe w Pasłęku) poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 900 – 1300, środa w godz. 1300 – 1700.
 3. W przypadku zmiany lokalizacji punktu bądź godzin udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej zleceniobiorca zobowiązany jest do świadczenia nieodpłatnej pomoc prawnej w zmienionej lokalizacji bądź w zmienionych godzinach.
 4. W umowie o realizacji zadania, organizacji pozarządowej, która będzie prowadzić punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawna lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego powierzy się także realizację zadania z zakresu edukacji prawnej poprzez opracowanie informatorów i poradników o prawach i obowiązkach obywatelskich, a także o mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów. Na realizację zadania z zakresu edukacji prawnej organizacja pozarządowa dodatkowo otrzyma środki w wysokości 3 960 zł (3% kwoty przyznanej dla powiatu dotacji).
 5. Realizując zadanie z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy zapewnić profesjonalne i rzetelne świadczenie usług, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów oraz poufność w związku z udzielaniem pomocy i jego dokumentowaniem.
 6. Osoby realizujące bezpośrednio zadanie winny umożliwiać świadczenie usług osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście także poza punktem (w ramach wizyt domowych) albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
 7. Osoby realizujące bezpośrednio zadania muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w tym zakresie, zgodnie art. 5 oraz art. 11 ust. 3 (w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej) lub art. 11 ust. 3a (w zakresie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego) ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.
 8. Zleceniobiorca zapewnia właściwe oznakowanie lokalu na zewnątrz i wewnątrz budynku oraz informację o osobach uprawnionych i zakresie udzielanej pomocy lub porad od 1 stycznia 2021 r.
 9. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego rozporządzeniem.
 10. Szczegółowe warunki realizacji zadania określa umowa.
 
VI. Termin i warunki składania ofert
 1. Oferty sporządzone wg wzoru określonego w rozporządzeniu, o którym mowa powyżej, należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty polskiej w terminie od 23 września 2020 r. do 14 października 2020 r. na adres Starostwa Powiatowego w Elblągu, 82-300 Elbląg, ul. Saperów 14A, w godzinach pracy Urzędu. Decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego.
 2. Oferty należy sporządzić w języku polskim, pisemnie pod rygorem nieważności w formie komputerowej z wypełnieniem wszystkich miejsc w ofercie.
 3. Oferty powinny być sporządzone na drukach określonych w (Dz. U. poz. 2057).
 4. W formularzu oferty należy uzupełnić punkt 6 „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego działu III”.
 5. Oferty przesłane faksem nie będą przyjmowane.
 6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 7. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może ubiegać się organizacja pozarządowa w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jest wpisana na listę, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, prowadzoną przez właściwego wojewodę, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 8. Nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie nieopłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego powierzonej do prowadzenia organizacji pozarządowej może udzielać także:
1) doradca podatkowy - w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) osoba, która:
a) ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
b) posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
c) korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
d) nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3) mediator w zakresie nieodpłatnej mediacji.
9. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty i oświadczenia (w przypadku kopii każda ze stron powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby reprezentujące dany podmiot):
1) aktualny statut podmiotu;
2) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
3) w przypadku gdy organizacja nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – statut, sprawozdania za rok ubiegły: merytoryczne z prowadzonej działalności i finansowe;
4) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta;
5) kserokopię decyzji Wojewody o wpisaniu na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze Województwa Warmińsko-Mazurskiego ze wskazaniem zakresu udzielania pomocy, czyli z zaznaczeniem czy organizacja udziela nieodpłatnej pomocy prawnej, czy świadczy nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, czy prowadzi nieodpłatną mediację (dokument potwierdzony za zgodność z oryginałem).
W przypadku gdy założona decyzja jest nieaktualna, a na stronie BIP Wojewody organizacja jest również wykreślona, weryfikacji dokonuje Komisja przy pomocy listy zamieszczonej na stornie BIP Wojewody – do oceny zostanie dołączony wyciąg z określona datą.
6) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa);
7) może dołączyć porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu, w tym służyły asystą osobom, o których mowa w art. 4 ustawy mającym trudności w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych;
8) dokument standardów obsługi i wewnętrznego system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
9) oświadczenie o zapewnieniu zastępstwa w przypadku wystąpienia przeszkody w realizacji zadania. Osoby zastępujące również muszą być wymienione na liście osób przekazanych przez organizację pozarządową Wojewodzie.
10. Kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem.
11. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym, z zastrzeżeniem pkt VII ppkt 3-5.
12. Z organizacją wyłonioną w konkursie zostanie podpisana umowa, w której zostaną określone szczegółowe warunki prowadzenia zadania oraz sposób finansowania i rozliczania się z przyznanej dotacji.
13. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania publicznego otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
 
VII. Tryb, kryteria i termin dokonania wyboru ofert
 1. Złożone oferty będą podlegały ocenie formalnej i ocenie merytorycznej.
 2. Złożone oferty przed przekazaniem do opinii Komisji Konkursowej, podlegają wstępnej ocenie formalnej przeprowadzonej przez pracownika Wydziału Organizacyjnego i koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Wydziale Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu.
 3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w ofercie, dopuszcza się możliwość wezwania oferentów do ich usunięcia w terminie 5 dni roboczych.
 4. Lista ofert zawierająca braki formalne wraz z wezwaniem do ich usunięcia zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu oraz na stronie www.powiat.elblag.pl zakładka organizacje pozarządowe - „Otwarty konkurs ofert”. Przewidywany termin upublicznienia listy – 22 października 2020 r.
 5. Uzupełnieniu mogą podlegać wyłącznie następujące braki formalne:
1) niewypełnione wymagane pola formularza ofertowego;
2) niewykreślone lub niewypełnione pola oświadczenia w części końcowej oferty;
3) brak wymaganych załączników;
4) dołączone dokumenty są nieczytelne lub budzą wątpliwości;
5) brak podpisów osób uprawnionych do reprezentowania oferenta;
6) błędy w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego.
6. Do ostatecznej oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w ogłoszonym konkursie powołuje się uchwałą Zarządu Powiatu w Elblągu Komisję Konkursową. Szczegółowe zasady jej działania zostaną określone w regulaminie pracy Komisji. W skład Komisji może wchodzić dodatkowo przedstawiciel wojewody.
7. Odrzuceniu podlegają oferty:
1) złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu;
2) dotyczące zadania nieujętego w niniejszym ogłoszeniu konkursowym;
3) złożone po terminie;
4) których termin realizacji zadania jest inny niż w ogłoszeniu;
5) złożone przez podmiot nieuprawniony;
6) złożone przez organizację, która według statutu nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem;
7) nie dotyczące pod względem merytorycznym zadania wskazanego w ogłoszeniu;
8) podpisane przez osoby nieupoważnione;
9) oferty nie posiadające kompletu wymaganych załączników określonych w dziale VI, mimo wezwania do uzupełnienia.
8. Ocena merytoryczna obejmuje następujące kryteria:
1) merytoryczne (stopień, w jakim oferta odpowiada warunkom realizacji zadania) – ocena do 15 pkt;
2) organizacyjne (posiadanie odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego) ;
3) dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu – ocena do 5 pkt;
4) ocena dotychczasowej współpracy z administracją publiczną, rzetelne oraz terminowe wykonywanie i rozliczanie zadań zleconych w ubiegłych latach – ocena do 5 pkt;
5) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania – ocena do 5 pkt.
9. Po zsumowaniu punktów Komisja może wybrać więcej niż jedną ofertę. Ze swoich prac Komisja sporządza protokół, który przedkładany jest Zarządowi Powiatu w Elblągu.
10. Do decyzji Zarządu Powiatu w Elblągu w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.
11. Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej powiatu, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Elblągu.
12. O wyborze oferty i przyznaniu dofinansowania oferent zostanie powiadomiony telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mailem) lub pisemnie.
13. Oferty wraz z dokumentami nie będą zwracane Oferentowi.
14. W terminie do 30 listopada 2020 r. Zarząd Powiatu w Elblągu dokona wyboru oferty.
 
VIII. Z budżetu powiatu przeznaczono na ten cel środki finansowe w wysokości:
1) 64.020,00 zł w 2020 r.;
2) 64.020,00 zł w 2019 r.
 
IX. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym pod numerem telefonu 55 239-49-00 lub Wydziale Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu pod numerem telefonu 55 239-49-62.
 
X. Informacje Końcowe:
1. W kwestiach nieuregulowanych powyższym ogłoszeniem mają zastosowanie przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz inne właściwe przepisy prawa.
2. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Administratorem danych osobowych zawartych w przesłanych ofertach jest Starosta Elbląski. Dane zostaną wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Elbląskiego w 2021 r.
 

Elbląg, 2020-03-25
 
Odwołanie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 r. następujących zakresach:
1. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwo narodowe,
2. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
3. turystyka i krajoznawstwo.
 
W związku z wprowadzonym stanem epidemii na terenie całego kraju oraz wynikającymi z niego konsekwencjami w postaci czasowego zawieszenia działalności kulturalnej, sportowej i turystycznej przez organizacje oraz instytucje, a także zakazem zgromadzeń, Zarząd Powiatu w Elblągu na podstawie zapisu w ogłoszeniu konkursowym (dział VI pkt 1), odwołuje ogłoszony w dniu 29.01.2020 r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 r. na następujące zadania publiczne:
1. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwo narodowe:
Tytuł zadania publicznego:
1) Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych,
2) Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu,
3) Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim,
4) Zorganizowanie Pikniku Organizacji Pozarządowych Powiatu Elbląskiego,
5) Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego,
6) Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu.
2. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:
Tytuł zadania publicznego:
1) Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego,
2) Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych.
3. turystyka i krajoznawstwo:
Tytuł zadania publicznego:
1) Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego.
 
______________________________________________
Elbląg, 2020-01-29
Zarząd Powiatu w Elblągu
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 r.
 
 1. Rodzaj zadania:
a) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 80.000 zł:
Tytuł zadania publicznego
1.  Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych – 15.000 zł,
2.  Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu – 35.000 zł,
3.  Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim – 10.000 zł,
4. Zorganizowanie Pikniku Organizacji Pozarządowych Powiatu Elbląskiego – 5.000 zł,
5.  Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego – 10.000 zł,
6.  Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu – 5.000 zł.
 
b) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 45.000 zł:
Tytuł zadania publicznego:
1.  Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego – 40.000 zł,
2.  Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych – 5.000 zł.
 
c) turystyki i krajoznawstwa – 10.000 zł:
Tytuł zadania publicznego
 1. Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego – 10.000 zł.
 
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań w 2020 r. objętych ogłoszonym konkursem wynosi ogółem z poszczególnych zakresów:
 1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 80.000 zł,
 2. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 45.000 zł,
 3. turystyki i krajoznawstwa – 10.000 zł.
 
III. Zasady przyznawania dotacji:
1. Podstawą prawną ogłoszenia konkursu jest Uchwała Nr XV/118/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
2. W otwartym konkursie ofert uczestniczą organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).
3. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057) i winna zawierać dane na temat podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulacje przewidzianych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania. Wzór oferty można pobrać pod adresem internetowym: www.powiat.elblag.pl w zakładce Organizacje Pozarządowe, w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Organizacje Pozarządowe – współpraca lub osobiście u koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Wydziale Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Elblągu.
4. Środki przyznane organizacji pozarządowej w ramach współpracy nie mogą być wykorzystane na:
      1) budowę, inwestycje i remonty z wyjątkiem, gdy remont stanowią warunek konieczny do realizacji zleconego zadania, w szczególności gdy obiekt, w którym ma być ono prowadzone jest własnością powiatu elbląskiego,
      2) zakup budynków, zakup gruntów,
      3) działalność gospodarczą,
      4) na pokrycie deficytu działalności organizacyjnej, wsteczne finansowanie projektów,
      5) pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji (chyba, że stanowi koszt związany z bezpośrednią realizacją projektu),
     6) działalność polityczną i religijną.
5. Do oferty należy dołączyć:
     1) Kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany.
Nie dotyczy organizacji znajdujących się w ewidencji Klubów Sportowych i Uczniowskich Klubów Sportowych Starostwa Powiatowego w Elblągu.
    2) Obowiązujący statut organizacji podpisany przez osoby reprezentujące organizację.
   3) W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów).
Przy składaniu kilku ofert organizacja składa jeden komplet dokumentów, bez względu na liczbę składanych ofert.
Wszystkie kopie złożonych dokumentów powinny zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z zapisem w statucie.
6. W formularzu oferty należy uzupełnić punkt 6 Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego działu III.
7. Wnioskowana kwota dofinansowania nie może przekraczać 50% wartości całego przedsięwzięcia. Na pozostałe 50% winno się składać minimum 15% własnego wkładu finansowego lub z innych źródeł, a pozostałą wielkość stanowić może wkład osobowy (w tym praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy) wyceniony adekwatnie do rodzaju i nakładów pracy.
8. Dokonywanie przesunięć w zakresie ponoszenia wydatków uznaje się za zgodne z umową gdy dana pozycja kosztorysu nie zmieniła się o więcej niż 10%.
9. Zarząd Powiatu w Elblągu może odmówić podmiotom wyłonionym w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
10. Osoby do kontaktu:
1) W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa: Marek Murdzia, Magdalena Federewicz – Wydział Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, tel. 55 239 49 63, 55 233 74 56;
2) W zakresie przygotowania wniosków aplikacyjnych – Karina Ulewska – Wydział Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, tel. 55 239 49 62, kulewska@powiat.elblag.pl .
 
IV. Terminy i warunki realizacji zadań:
Składane oferty powinny prezentować konkretne przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia złożenia oferty w ramach niniejszego konkursu i zakończy się najpóźniej do 31 grudnia 2020 r. według warunków zawartych w umowie.
Koszty poniesione w związku z realizacją zadania będą uznawane za kwalifikowalne od dnia zawarcia umowy.
 
V. Składanie ofert:
Kompletne, wypełnione komputerowo wnioski wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie od dnia 29.01.2020 r. do dnia 19.02.2020 r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Elblągu ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg.
 
VI. Tryby i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz terminy dokonania wyboru ofert:
1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31.03.2020 r.
Zarząd Powiatu w Elblągu zastrzega sobie prawo odwołania otwartego konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.
2. Wyniki konkursu są publikowane na stronie internetowej powiatu w zakładce Organizacje Pozarządowe, w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Organizacje Pozarządowe – współpraca oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego niezwłocznie po wyborze ofert.
3. Oferty będą oceniane w dwóch etapach:
I. Etap I oceny – zgodność oferty z wymogami formalnymi. Oceny dokonują pracownicy Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, którzy mogą wezwać organizację do usunięcia lub uzupełnienia braków formalnych lub innych wad oferty w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia listy ofert zawierających braki formalne na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu oraz na stronie internetowej www.powiat.elblag.pl zakładka organizacje pozarządowe – „Otwarty konkurs ofert”. Oferta, która nie zostanie uzupełniona nie jest rozpatrywana.
Kryterium formalne:
      a) złożenie oferty i załączników bez podpisów osób upoważnionych;
      b) niewłaściwe wypełnienie wszystkich pól wniosku zgodnie z wymogami rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U. poz. 2057);
      c) złożenie oferty bez wymaganych załączników;
      d) dołączenie do oferty kopii dokumentów bez potwierdzenia zgodności z oryginałem przez osoby upoważnione;
      e) złożenie oferty zawierającej błędy rachunkowe w przewidywanych kosztach realizacji zadania;
      f) brak umowy partnerskiej lub oświadczenia partnera w przypadku wskazania w ofercie partnera przy realizacji zadania.
Oferty złożone po terminie, na niewłaściwym formularzu, przez podmiot nieuprawniony oraz złożone przez organizację, która według statutu nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem nie będą rozpatrywane.
II. Etap II oceny – do etapu II dopuszczone zostaną oferty, które spełniają wszystkie kryteria formalne. Oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Elblągu.
Kryteria II etapu oceny (0 - 65 pkt):
 1. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez wnioskodawcę-ocena 0-10 pkt,
 2. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania - ocena 0-10 pkt,
1) wydatki są realne, konieczne i uzasadnione,
2) budżet jest czytelny, jasny, pozycje budżetu są dostatecznie opisane,
3) kosztorys jest spójny z harmonogramem,
4) budżet nie zawiera błędów rachunkowych.
     3.Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których wnioskodawca będzie realizował zadania - ocena 0-5 pkt,
     4.Zadeklarowany udział środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania - ocena 0-10 pkt,
     5.Zadeklarowany przez wnioskodawcę wkład rzeczowy, osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków - ocena 0-5 pkt,
    6.Analiza i ocena wykonania zadań zleconych wnioskodawcy w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków - ocena 0-10 pkt (organizacje, które składają wniosek po raz pierwszy otrzymują 5 pkt).
    7. Realizacja zadania jest uzasadniona i celowa - ocena 0-15 pkt,
1) odpowiada na potrzeby odbiorców,
2) cele są jasno określone, mierzalne i realne,
3) zostały wymienione efekty jakościowe i ilościowe włącznie z podaniem wartości liczbowych; są one spójne z celami,
4) w zależności od rodzaju zadania: przewidywany efekt jest trwały; wykonanie zadania będzie miało wpływ na poprawę/zmianę sytuacji odbiorców.
4. Przy rozpatrywaniu ofert uwzględniona będzie analiza i ocena realizacji przez wnioskodawcę w latach poprzednich zadań zleconych, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. Mimo pozytywnej oceny oferty może ona nie otrzymać dofinansowania w szczególnych przypadkach nierzetelności, nieterminowości oraz nieprawidłowości rozliczenia zadań przez organizację w latach poprzednich.
5. W przypadku zadeklarowania w ofercie zamiaru pobierania wpłat i opłat od uczestników zadania organizacja pozarządowa jest zobowiązana wskazać dokument, z którego wynika zakres prowadzonej działalności odpłatnej pożytku publicznego. Brak podstaw prawnych prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego będzie skutkował oceną negatywną oferty na etapie oceny formalnej.
6. Do dofinansowania zostaną zaproponowane oferty według kolejności wynikającej z otrzymanej liczby punktów, odrębnie dla każdego rodzaju zadania.
7. Oferty, które otrzymają mniej niż 35 pkt nie zostaną zaproponowane do dofinansowania.
8. Decyzję ostateczną podejmuje Zarząd Powiatu po zasięgnięciu oceny Komisji Konkursowej. Od decyzji Zarządu Powiatu nie przysługuje odwołanie.
9. Poszczególnej organizacji może być przyznana więcej niż jedna dotacja.
10. Konkurs zostanie rozstrzygnięty, jeżeli zostanie zgłoszona przynajmniej jedna oferta.
11. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku organizacja może zmniejszyć wkład własny przy zachowaniu proporcji procentowych lub wycofać swoją ofertę.
12. Wspólną ofertę w konkursie może złożyć dwie lub więcej organizacji działających wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).
13. Przyznanie dotacji organizacji pozarządowej jest jednoznaczne z przyznaniem Patronatu Starosty.
 
VII. Informacja nt. zrealizowanych przez Powiat Elbląski w 2019 r. zadań publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – łącznie 111.285 zł, w tym:
a) Dofinansowanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – łącznie 30.375 zł:
1. Tytuł zadania publicznego: Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego – 25.375 zł (6 zadań zleconych).
2. Tytuł zadania publicznego: Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych – 5.000 zł (1 zadanie zlecone).
 b) Dofinansowanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – łącznie 72.700 zł:
1. Tytuł zadania publicznego: Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych na terenie powiatu elbląskiego – 16.000 zł (2 zadania zlecone),
2. Tytuł zadania publicznego: Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu elbląskiego – 44.400 zł (6 zadań zleconych).
     3. Tytuł zadania publicznego Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego – 9.000 zł (1 zadanie zlecone).
     4. Tytuł zadania publicznego: Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu elbląskiego – 3.300 zł (1 zadanie zlecone).
 c) Dofinansowanie z zakresu turystyki i krajoznawstwa – łącznie 8.210 zł:
1. Tytuł zadania publicznego: Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego – 8.210 zł (2 zadania zlecone).
 

Elbląg, 2020-01-27
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert
Wykaz zadań, które otrzymały wsparcie finansowe Zarządu Powiatu w Elblągu w ramach otwartego konkursu ofert dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na powierzenie realizacji zadań publicznych w 2020 r:
I. . z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Tytuł zadania publicznego: Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim:
 1. Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim – Elbląski Szkolny Związek Sportowy – 32.000 zł.
 
W związku z powyższym organizacje proszone są o pilne przedłożenie do Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu ul. Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg:
- numer konta bankowego organizacji,
- imiona, nazwiska, funkcje, PESEL osób, które będą podpisywały umowy (zgodnie ze statutem i zapisami w KRS lub innym rejestrze),
- odpis KRS potwierdzonego za zgodność z oryginałem, podpisany przez osoby upoważnione (winno być: funkcja, czytelnie imię i nazwisko, pieczątki, data).
Załączniki te są niezbędne do sporządzenia umów na realizację ww. zadań, które uzyskały dofinansowanie.
Termin podpisania umów będzie zależny od przesłania ww. danych.
____________________________________________________________________
Elbląg, 2020-01-27
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert
Wykaz zadań, które otrzymały wsparcie finansowe Zarządu Powiatu w Elblągu w ramach otwartego konkursu ofert dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 r.:
I. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
Tytuł zadania publicznego: Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych:
1) Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych – Puchar Starosty Elbląskiego – Elbląski Szkolny Związek Sportowy – 3.000 zł.
II. z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania:
Tytuł zadania publicznego: Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z powiatu elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej:
1) Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z powiatu elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej – Fundacja Elbląg - Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego – 3.000 zł.
 
W związku z powyższym organizacje proszone są o pilne przedłożenie do Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu ul. Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg:
- numer konta bankowego organizacji,
- imiona, nazwiska, funkcje, PESEL osób, które będą podpisywały umowy (zgodnie ze statutem i zapisami w KRS lub innym rejestrze),
- odpis KRS potwierdzonego za zgodność z oryginałem, podpisany przez osoby upoważnione (winno być: funkcja, czytelnie imię i nazwisko, pieczątki, data).
Załączniki te są niezbędne do sporządzenia umów na realizację ww. zadań, które uzyskały dofinansowanie.
Termin podpisania umów będzie zależny od przesłania ww. danych.
______________________________________________________________________
Elbląg, 2019-12-17
Zarząd Powiatu w Elblągu
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na powierzenie realizacji zadań publicznych w 2020 r.
 
 1. Rodzaj zadania: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:
Tytuł zadania publicznego: Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim.
 
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na powierzenie realizacji zadania w ramach niniejszego konkursu wynosi ogółem: 32.000 zł.
 
III. Zasady przyznawania dotacji:
1. Podstawą prawną ogłoszenia konkursu jest Uchwała Nr XXXVIII/80/2018 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 26 października 2018 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
2. W otwartym konkursie ofert uczestniczą organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).
3. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057) i winna zawierać dane na temat podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulacje przewidzianych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania. Wzór oferty można pobrać pod adresem internetowym: www.powiat.elblag.pl w zakładce Organizacje Pozarządowe, w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Organizacje Pozarządowe – współpraca lub osobiście u koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Wydziale Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Elblągu.
4. Środki przyznane organizacji pozarządowej w ramach współpracy nie mogą być wykorzystane na:
1) budowę, inwestycje i remonty z wyjątkiem, gdy remont stanowią warunek konieczny do realizacji zleconego zadania, w szczególności gdy obiekt, w którym ma być ono prowadzone jest własnością powiatu elbląskiego;
2) zakup budynków, zakup gruntów;
3) działalność gospodarczą;
4) na pokrycie deficytu działalności organizacyjnej, wsteczne finansowanie projektów;
5) pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji (chyba, że stanowi koszt związany z bezpośrednią realizacją projektu);
6) działalność polityczną i religijną.
5. Do oferty należy dołączyć:
1) Kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany.
Nie dotyczy organizacji znajdujących się w ewidencji Klubów Sportowych i Uczniowskich Klubów Sportowych Starostwa Powiatowego w Elblągu.
2) Obowiązujący statut organizacji podpisany przez osoby reprezentujące organizację.
3) W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów).
Przy składaniu kilku ofert organizacja składa jeden komplet dokumentów, bez względu na liczbę składanych ofert.
Wszystkie kopie złożonych dokumentów powinny zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z zapisem w statucie.
6. W formularzu oferty należy uzupełnić punkt 6 Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego działu III.
7. Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne, nie mogą przekroczyć 20% wnioskowanej dotacji.
8. Zarząd Powiatu w Elblągu może odmówić podmiotom wyłonionym w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
9. Osoby do kontaktu:
 1. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – Marek Murdzia – Wydział Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, tel. 55 239 49 63, mmurdzia@powiat.elblag.pl ;
 2. W zakresie przygotowania wniosków aplikacyjnych – Karina Ulewska – Wydział Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, tel. 55 239 49 62, kulewska@powiat.elblag.pl .
IV. Terminy i warunki realizacji zadań:
Składane oferty powinny prezentować konkretne przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż od 01.01.2020 r. i zakończy się najpóźniej do 31.12.2020 r. według warunków zawartych w umowie.
Koszty poniesione w związku z realizacją zadania będą uznawane za kwalifikowalne od dnia zawarcia umowy.
 
V. Składanie ofert:
Kompletne, wypełnione komputerowo wnioski wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie od dnia 17.12.2019 r. do dnia 07.01.2020 r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Elblągu ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg.
 
VI. Tryby i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz terminy dokonania wyboru ofert:
1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31.01.2020 r.
Zarząd Powiatu w Elblągu zastrzega sobie prawo odwołania otwartego konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.
2. Wyniki konkursu są publikowane na stronie internetowej powiatu w zakładce Organizacje Pozarządowe, w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Organizacje Pozarządowe – współpraca oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego niezwłocznie po wyborze ofert.
3. Oferty będą oceniane w dwóch etapach:
 1. Etap I oceny – zgodność oferty z wymogami formalnymi. Oceny dokonują pracownicy Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, którzy mogą wezwać organizację do usunięcia lub uzupełnienia braków formalnych lub innych wad oferty w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia listy ofert zawierających braki formalne na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu oraz na stronie internetowej www.powiat.elblag.pl zakładka organizacje pozarządowe – „Otwarty konkurs ofert”. Oferta, która nie zostanie uzupełniona nie jest rozpatrywana.
  Kryterium formalne:
  a) złożenie oferty i załączników bez podpisów osób upoważnionych,
  b) niewłaściwe wypełnienie wszystkich pól wniosku zgodnie z wymogami rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U. poz. 2057),
  c) złożenie oferty bez wymaganych załączników,
  d) dołączenie do oferty kopii dokumentów bez potwierdzenia zgodności z oryginałem przez osoby upoważnione,
  e) złożenie oferty zawierającej błędy rachunkowe w przewidywanych kosztach realizacji zadania,
  Oferty złożone po terminie, na niewłaściwym formularzu, przez podmiot nieuprawniony oraz złożone przez organizację, która według statutu nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem nie będą rozpatrywane.
II. Etap II oceny – do etapu II dopuszczone zostaną oferty, które spełniają wszystkie kryteria formalne. Oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Elblągu.
   Kryteria II etapu oceny (0 - 65 pkt):
       1. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez wnioskodawcę-ocena 0-10 pkt,
       2. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania - ocena 0-10 pkt,
1) wydatki są realne, konieczne i uzasadnione;
2) budżet jest czytelny, jasny, pozycje budżetu są dostatecznie opisane;
3) kosztorys jest spójny z harmonogramem;
4) budżet nie zawiera błędów rachunkowych.
       3. Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których wnioskodawca będzie realizował zadania - ocena 0-5 pkt,
       4. Zadeklarowany udział środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania - ocena 0-10 pkt,
       5. Zadeklarowany przez wnioskodawcę wkład rzeczowy, osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków - ocena 0-5 pkt,
       6. Analiza i ocena wykonania zadań zleconych wnioskodawcy w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków - ocena 0-10 pkt (organizacje, które składają wniosek po raz pierwszy otrzymują 5 pkt).
      7. Realizacja zadania jest uzasadniona i celowa - ocena 0-15 pkt,
1) odpowiada na potrzeby odbiorców;
2) cele są jasno określone, mierzalne i realne;
3) zostały wymienione efekty jakościowe i ilościowe włącznie z podaniem wartości liczbowych, są one spójne z celami;
4) w zależności od rodzaju zadania: przewidywany efekt jest trwały, wykonanie zadania będzie miało wpływ na poprawę/zmianę sytuacji odbiorców.
4. Przy rozpatrywaniu ofert uwzględniona będzie analiza i ocena realizacji przez wnioskodawcę w latach poprzednich zadań zleconych, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. Mimo pozytywnej oceny oferty może ona nie otrzymać dofinansowania w szczególnych przypadkach nierzetelności, nieterminowości oraz nieprawidłowości rozliczenia zadań przez organizację w latach poprzednich.
5. W przypadku zadeklarowania w ofercie zamiaru pobierania wpłat i opłat od uczestników zadania organizacja pozarządowa jest zobowiązana wskazać dokument, z którego wynika zakres prowadzonej działalności odpłatnej pożytku publicznego. Brak podstaw prawnych prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego będzie skutkował oceną negatywną oferty na etapie oceny formalnej.
6. Do dofinansowania zostaną zaproponowane oferty według kolejności wynikającej z otrzymanej liczby punktów, odrębnie dla każdego rodzaju zadania.
7. Oferty, które otrzymają mniej niż 35 pkt nie zostaną zaproponowane do dofinansowania.
8. Decyzję ostateczną podejmuje Zarząd Powiatu po zasięgnięciu oceny Komisji Konkursowej. Od decyzji Zarządu Powiatu nie przysługuje odwołanie.
9. Poszczególnej organizacji może być przyznana więcej niż jedna dotacja.
10. Konkurs zostanie rozstrzygnięty, jeżeli zostanie zgłoszona przynajmniej jedna oferta.
11. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku organizacja może zmniejszyć wkład własny przy zachowaniu proporcji procentowych lub wycofać swoją ofertę.
12. Wspólną ofertę w konkursie może złożyć dwie lub więcej organizacji działających wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).
13. Przyznanie dotacji organizacji pozarządowej jest jednoznaczne z przyznaniem Patronatu Starosty.
 
VII. Informacja nt. zrealizowanych przez Powiat Elbląski w 2018 r. i 2019 r. zadań publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – łącznie 64.000 zł, w tym:
a) 2019 r. - dofinansowanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – łącznie:
1. Tytuł zadania publicznego: Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim.
Konkurs – grudzień 2018 r. do realizacji w 2019 r. – 32.000 zł (1 zadanie zlecone);
b) 2018 r. - dofinansowanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
1. Tytuł zadania publicznego: Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim.
Konkurs – grudzień 2017 r. do realizacji w 2018 r. – 32.000 zł (1 zadanie zlecone).
 
__________________________________________________
Elbląg, 2019-12-17
Zarząd Powiatu w Elblągu
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 r.
 
 1. Rodzaj zadania:
a) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:
Tytuł zadania publicznego: Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych.
b) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie:
Tytuł zadania publicznego: Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z powiatu elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej.
 
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2020 r. objętych ogłoszonym konkursem wynosi ogółem z poszczególnych zakresów:
 1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 3.000 zł,
 2. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania – 3.000 zł.
III. Zasady przyznawania dotacji:
1. Podstawą prawną ogłoszenia konkursu jest Uchwała Nr XXXVIII/80/2018 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 26 października 2018 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
2. W otwartym konkursie ofert uczestniczą organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).
3. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057) i winna zawierać dane na temat podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulacje przewidzianych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania. Wzór oferty można pobrać pod adresem internetowym: www.powiat.elblag.pl w zakładce Organizacje Pozarządowe, w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Organizacje Pozarządowe – współpraca lub osobiście u koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Wydziale Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Elblągu.
4. Środki przyznane organizacji pozarządowej w ramach współpracy nie mogą być wykorzystane na:
1) budowę, inwestycje i remonty z wyjątkiem, gdy remont stanowią warunek konieczny do realizacji zleconego zadania, w szczególności gdy obiekt, w którym ma być ono prowadzone jest własnością powiatu elbląskiego;
2) zakup budynków, zakup gruntów;
3) działalność gospodarczą;
4) na pokrycie deficytu działalności organizacyjnej, wsteczne finansowanie projektów;
5) pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji (chyba, że stanowi koszt związany z bezpośrednią realizacją projektu);
6) działalność polityczną i religijną.
5. Do oferty należy dołączyć:
1) Kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany.
Nie dotyczy organizacji znajdujących się w ewidencji Klubów Sportowych i Uczniowskich Klubów Sportowych Starostwa Powiatowego w Elblągu.
2) Obowiązujący statut organizacji podpisany przez osoby reprezentujące organizację.
3) W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów).
Przy składaniu kilku ofert organizacja składa jeden komplet dokumentów, bez względu na liczbę składanych ofert.
Wszystkie kopie złożonych dokumentów powinny zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z zapisem w statucie.
6. W formularzu oferty należy uzupełnić punkt 6 Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego działu III.
7. Wnioskowana kwota dofinansowania nie może przekraczać 50% wartości całego przedsięwzięcia. Na pozostałe 50% winno się składać minimum 15% własnego wkładu finansowego lub z innych źródeł, a pozostałą wielkość stanowić może wkład osobowy (w tym praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy) wyceniony adekwatnie do rodzaju i nakładów pracy.
Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne, nie mogą przekroczyć 20% wnioskowanej dotacji.
8. Zarząd Powiatu w Elblągu może odmówić podmiotom wyłonionym w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
9. Osoby do kontaktu:
 1. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania – Marek Murdzia – Wydział Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, tel. 55 239 49 63, mmurdzia@powiat.elblag.pl ;
 2. W zakresie przygotowania wniosków aplikacyjnych – Karina Ulewska – Wydział Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, tel. 55 239 49 62, kulewska@powiat.elblag.pl .
IV. Terminy i warunki realizacji zadań:
Składane oferty powinny prezentować konkretne przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż od 01.01.2020 r. i zakończy się najpóźniej do 31.12.2020 r. według warunków zawartych w umowie.
Koszty poniesione w związku z realizacją zadania będą uznawane za kwalifikowalne od dnia zawarcia umowy.
 
V. Składanie ofert:
Kompletne, wypełnione komputerowo wnioski wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie od dnia 17.12.2019 r. do dnia 07.01.2020 r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Elblągu ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg.
 
VI. Tryby i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz terminy dokonania wyboru ofert:
1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31.01.2020 r.
Zarząd Powiatu w Elblągu zastrzega sobie prawo odwołania otwartego konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.
2. Wyniki konkursu są publikowane na stronie internetowej powiatu w zakładce Organizacje Pozarządowe, w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Organizacje Pozarządowe – współpraca oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego niezwłocznie po wyborze ofert.
3. Oferty będą oceniane w dwóch etapach:
 1. Etap I oceny – zgodność oferty z wymogami formalnymi. Oceny dokonują pracownicy Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, którzy mogą wezwać organizację do usunięcia lub uzupełnienia braków formalnych lub innych wad oferty w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia listy ofert zawierających braki formalne na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu oraz na stronie internetowej www.powiat.elblag.pl zakładka organizacje pozarządowe – „Otwarty konkurs ofert”. Oferta, która nie zostanie uzupełniona nie jest rozpatrywana.
  Kryterium formalne:
  a) złożenie oferty i załączników bez podpisów osób upoważnionych,
  b) niewłaściwe wypełnienie wszystkich pól wniosku zgodnie z wymogami rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U. poz. 2057),
  c) złożenie oferty bez wymaganych załączników,
  d) dołączenie do oferty kopii dokumentów bez potwierdzenia zgodności z oryginałem przez osoby upoważnione,
  e) złożenie oferty zawierającej błędy rachunkowe w przewidywanych kosztach realizacji zadania,
  Oferty złożone po terminie, na niewłaściwym formularzu, przez podmiot nieuprawniony oraz złożone przez organizację, która według statutu nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem nie będą rozpatrywane.
II. Etap II oceny – do etapu II dopuszczone zostaną oferty, które spełniają wszystkie kryteria formalne. Oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Elblągu.
   Kryteria II etapu oceny (0 - 65 pkt):
       1. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez wnioskodawcę-ocena 0-10 pkt,
       2. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania - ocena 0-10 pkt,
1) wydatki są realne, konieczne i uzasadnione;
2) budżet jest czytelny, jasny, pozycje budżetu są dostatecznie opisane;
3) kosztorys jest spójny z harmonogramem;
4) budżet nie zawiera błędów rachunkowych.
       3. Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których wnioskodawca będzie realizował zadania - ocena 0-5 pkt,
       4. Zadeklarowany udział środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania - ocena 0-10 pkt,
       5. Zadeklarowany przez wnioskodawcę wkład rzeczowy, osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków - ocena 0-5 pkt,
       6. Analiza i ocena wykonania zadań zleconych wnioskodawcy w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków - ocena 0-10 pkt (organizacje, które składają wniosek po raz pierwszy otrzymują 5 pkt).
      7. Realizacja zadania jest uzasadniona i celowa - ocena 0-15 pkt,
1) odpowiada na potrzeby odbiorców;
2) cele są jasno określone, mierzalne i realne;
3) zostały wymienione efekty jakościowe i ilościowe włącznie z podaniem wartości liczbowych, są one spójne z celami;
4) w zależności od rodzaju zadania: przewidywany efekt jest trwały, wykonanie zadania będzie miało wpływ na poprawę/zmianę sytuacji odbiorców.
 
4. Przy rozpatrywaniu ofert uwzględniona będzie analiza i ocena realizacji przez wnioskodawcę w latach poprzednich zadań zleconych, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. Mimo pozytywnej oceny oferty może ona nie otrzymać dofinansowania w szczególnych przypadkach nierzetelności, nieterminowości oraz nieprawidłowości rozliczenia zadań przez organizację w latach poprzednich.
5. W przypadku zadeklarowania w ofercie zamiaru pobierania wpłat i opłat od uczestników zadania organizacja pozarządowa jest zobowiązana wskazać dokument, z którego wynika zakres prowadzonej działalności odpłatnej pożytku publicznego. Brak podstaw prawnych prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego będzie skutkował oceną negatywną oferty na etapie oceny formalnej.
6. Do dofinansowania zostaną zaproponowane oferty według kolejności wynikającej z otrzymanej liczby punktów, odrębnie dla każdego rodzaju zadania.
7. Oferty, które otrzymają mniej niż 35 pkt nie zostaną zaproponowane do dofinansowania.
8. Decyzję ostateczną podejmuje Zarząd Powiatu po zasięgnięciu oceny Komisji Konkursowej. Od decyzji Zarządu Powiatu nie przysługuje odwołanie.
9. Poszczególnej organizacji może być przyznana więcej niż jedna dotacja.
10. Konkurs zostanie rozstrzygnięty, jeżeli zostanie zgłoszona przynajmniej jedna oferta.
11. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku organizacja może zmniejszyć wkład własny przy zachowaniu proporcji procentowych lub wycofać swoją ofertę.
12. Wspólną ofertę w konkursie może złożyć dwie lub więcej organizacji działających wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).
13. Przyznanie dotacji organizacji pozarządowej jest jednoznaczne z przyznaniem Patronatu Starosty.
 
VII. Informacja nt. zrealizowanych przez Powiat Elbląski w 2018 r. i 2019 r. zadań publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – łącznie 12.000 zł, w tym:
a) 2019 r. - dofinansowanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – łącznie:
Tytuł zadania publicznego: Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych.
Konkurs – grudzień 2018 r. do realizacji w 2019 r. – 3.000 zł (1 zadanie zlecone).
b) 2018 r. - dofinansowanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
Tytuł zadania publicznego: Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych.
Konkurs – grudzień 2017 r. do realizacji w 2018 r. – 3.000 zł (1 zadanie zlecone).
c) 2019 r. - dofinansowanie z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania:
1. Tytuł zadania publicznego: Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z powiatu elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej.
Konkurs – grudzień 2018 r. do realizacji w 2019 r. – 3.000 zł (1 zadanie zlecone).
d) 2018 r. - dofinansowanie z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania:
1. Tytuł zadania publicznego: Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z powiatu elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej.
Konkurs – grudzień 2017 r. do realizacji w 2018 r. – 3.000 zł (1 zadanie zlecone).
 

Elbląg, 2019-11-28
Zarząd Powiatu w Elblągu
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego, z lokalizacją w miejscowości Pasłęk, ul. Wojska Polskiego 14.
 
Podmiot wyłoniony w otwartym konkursie ofert: Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej w Elblągu
Termin realizacji zadania: 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
Kwota dotacji: 64 020,00 zł.
___________________________________________
Elbląg, 2019-10-16
ZARZĄD POWIATU w ELBLĄGU
 
Ogłasza otwarty konkurs ofert
na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Elbląskiego w 2020 roku w miejscowości Pasłęk ul. Wojska Polskiego 14.
 
Postępowanie prowadzone jest w szczególności zgodnie z:
1. ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294), zwanej dalej: ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej;
2. ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.);
3. ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.);
4. rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1930).
 
I. Informacje ogólne:
1. Konkurs ogłasza Zarząd Powiatu w Elblągu.
2. Konkurs jest organizowany w związku z realizacją ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.
Głównym celem zadania jest udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Pomocy prawnej mogą udzielać organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
3. Wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert podmiot prowadzący w 2020 roku punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Elbląskiego zobowiązany będzie do realizowania zadania zgodnie z przepisami ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.
                                                                                           
II. Przedmiot konkursu:
1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie organizacji pozarządowej w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b lub 22a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wpisana na listę, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, prowadzoną przez właściwego wojewodę, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, która podejmie się:
1) prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo
2) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Elbląskiego w 2020 roku. Powyższa pomoc świadczona będzie w Pasłęku przy ul. Wojska Polskiego 14.
2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski prowadzi listę organizacji pozarządowych, o których mowa w ust. 1, uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.
3. Organizacje, o których mowa w ust. 2 są uprawnione do złożenia ofert na otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Elbląskiego w 2020 roku w miejscowości Pasłęk ul. Wojska Polskiego 14
4. Starosta Elbląski w umowie zawartej z organizacją pozarządową określi m. in. szczegółowy harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Zgodnie z ustawą, nieodpłatna pomoc prawna powinna być udzielana w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu, co najmniej 4 godziny dziennie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach na obszarze powiatu elbląskiego, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie, przeczymy:
1) wydłużenie czasu trwania dyżuru następuje na żądanie Starosty. Możliwość wydłużenia czasu trwania dyżuru w trakcie roku określa się jako jeden z warunków otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.);
2) wydłużenie czasu trwania dyżuru nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku;
3) osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.
5. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną” o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym lub,
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub,
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w ppkt. 1 i 2 z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym lub,
4) nieodpłatną mediację lub,
5) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienia pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
6. Świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego obejmuje:
1) działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zamierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych, porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
2) Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.
7. Nieodpłatne mediacje obejmują:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
4) przeprowadzenie mediacji;
5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.
8. W sprawach nieuregulowanych ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej do nieodpłatnej mediacji stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2018r. poz. 1360, z późn. zm.) o mediacji.
9. Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.
10. Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.
11. W przypadku, o którym mowa kartę pomocy wypełnia się tylko raz, po zakończeniu mediacji, wskazując dodatkowo liczbę i łączny czas trwania posiedzeń mediacyjnych oraz wynik mediacji.
12. W przypadku nieodpłatnej mediacji zakłada się, że będzie ona prowadzona w zależności od bieżącego zapotrzebowania, czyli zgłoszonych, przez osoby uprawnione, potrzeb. Jedne spotkanie z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. w zakresie przeprowadzenia mediacji), podczas dyżuru nie może przekroczyć połowy czasu trwania dyżuru.
13. Ponadto w ramach umowy, organizacji pozarządowej powierza się jednocześnie zadania z zakresu edukacji prawnej, realizowane w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zgodnie w art. 3b ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2020 r. W umowie Starosta może określić preferowane formy realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej.
14. Jeżeli organizacja pozarządowa przewiduje dyżury o określonej specjalizacji, zobowiązana jest do określenia tego w ofercie.
 
III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
64 020,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych 00/100).
 
IV. Podmioty uprawnione do złożenia oferty:
1. O powierzenie prowadzenia w 2020 r. punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie albo udzielana nieodpłatna pomocy prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może ubiegać się organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego w zakresie, o którym mowa w art. 4. ust. 1 pkt 1b lub 22a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie która jest wpisana na listę, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, prowadzoną przez właściwego wojewodę, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
2. Zarząd Powiatu w Elblągu dokona wyboru oferty i powierzy realizację zadania w drodze umowy.
3. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa może być zawarta na czas realizacji zadania lub na czas określony, nie dłuższy niż do 31 grudnia 2020 roku. Wzór umowy stanowi załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057).
4. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyjmują powierzenie realizacji zadania na zasadach określonych w umowie, a Zarząd Powiatu w Elblągu zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania odpowiednich środków publicznych w formie dotacji.
5. Zarząd Powiatu może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
6. Pozostałe zasady przyznawania środków finansowych określają przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne przepisy prawne w tym w szczególności ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej.
 
V. Terminy i warunki realizacji zadania:
1. Termin realizacji zadania - od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 roku.
2. Miejsce realizacji zadania: Pasłęk ul. Wojska Polskiego 14 (Starostwo Powiatowe w Elblągu, Stanowisko Zamiejscowe w Pasłęku) poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 900 – 1300, środa w godz. 1300 – 1700.
3. W przypadku zmiany lokalizacji punktu bądź godzin udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej zleceniobiorca zobowiązany jest do świadczenia nieodpłatnej pomoc prawnej w zmienionej lokalizacji bądź w zmienionych godzinach.
4. W umowie o realizacji zadania, organizacji pozarządowej, która będzie prowadzić punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawna lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego powierzy się także realizację zadania z zakresu edukacji prawnej poprzez opracowanie informatorów i poradników o prawach i obowiązkach obywatelskich, a także o mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów. Na realizację zadania z zakresu edukacji prawnej organizacja pozarządowa dodatkowo otrzyma środki w wysokości 3 960 zł (3% kwoty przyznanej dla powiatu dotacji).
5. Realizując zadanie z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy zapewnić profesjonalne i rzetelne świadczenie usług, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów oraz poufność w związku z udzielaniem pomocy i jego dokumentowaniem.
6. Osoby realizujące bezpośrednio zadanie winny umożliwiać świadczenie usług osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście także poza punktem (w ramach wizyt domowych) albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
7. Osoby realizujące bezpośrednio zadania muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w tym zakresie, zgodnie art. 5 oraz art. 11 ust. 3 (w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej) lub art. 11 ust. 3a (w zakresie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego) ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.
8. Zleceniobiorca zapewnia właściwe oznakowanie lokalu na zewnątrz i wewnątrz budynku oraz informację o osobach uprawnionych i zakresie udzielanej pomocy lub porad od 1 stycznia 2020 r.
9. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego rozporządzeniem.
10. Szczegółowe warunki realizacji zadania określa umowa.
 
VI. Termin i warunki składania ofert
1. Oferty sporządzone wg wzoru określonego w rozporządzeniu, o którym mowa wyżej, należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty polskiej w terminie od 16 października 2019 r. do 6 listopada 2019 r. na adres Starostwa Powiatowego w Elblągu, 82-300 Elbląg, ul. Saperów 14A, w godzinach pracy Urzędu.
Decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego.
2. Oferty należy sporządzić w języku polskim, pisemnie pod rygorem nieważności w formie komputerowej z wypełnieniem wszystkich miejsc w ofercie.
3. Oferty powinny być sporządzone na drukach określonych w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057).
4. Oferty przesłane faksem nie będą przyjmowane.
5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
6. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może ubiegać się organizacja pozarządowa w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jest wpisana na listę, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, prowadzoną przez właściwego wojewodę, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
7. Nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie nieopłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego powierzonej do prowadzenia organizacji pozarządowej może udzielać także:
1) doradca podatkowy - w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
2) osoba, która:
a) ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
b) posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
c) korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
d) nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
     3) mediator w zakresie nieodpłatnej mediacji.
8. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty i oświadczenia (w przypadku kopii każda ze stron powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby reprezentujące dany podmiot):
1) aktualny statut podmiotu,
2) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
3) w przypadku gdy organizacja nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – statut, sprawozdania za rok ubiegły: merytoryczne z prowadzonej działalności i finansowe,
4) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta,
5) kserokopię decyzji Wojewody o wpisaniu na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze Województwa Warmińsko-Mazurskiego ze wskazaniem zakresu udzielania pomocy, czyli z zaznaczeniem czy organizacja udziela nieodpłatnej pomocy prawnej, czy świadczy nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, czy prowadzi nieodpłatną mediację (dokument potwierdzony za zgodność z oryginałem).
W przypadku gdy założona decyzja jest nieaktualna, a na stronie BIP Wojewody organizacja jest również wykreślona, weryfikacji dokonuje Komisja przy pomocy listy zamieszczonej na stornie BIP Wojewody – do oceny zostanie dołączony wyciąg z określona datą.
6) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa),
7) może dołączyć porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu, w tym służyły asystą osobom, o których mowa w art. 4 ustawy mającym trudności w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych,
8) dokument standardów obsługi i wewnętrznego system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
9) oświadczenie o zapewnieniu zastępstwa w przypadku wystąpienia przeszkody w realizacji zadania. Osoby zastępujące również muszą być wymienione na liście osób przekazanych przez organizację pozarządową Wojewodzie.
9. Kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem.
10. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym, z zastrzeżeniem pkt VII ppkt 3-5.
11. Z organizacją wyłonioną w konkursie zostanie podpisana umowa, w której zostaną określone szczegółowe warunki prowadzenia zadania oraz sposób finansowania i rozliczania się z przyznanej dotacji.
12. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania publicznego otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
 
VII. Tryb, kryteria i termin dokonania wyboru ofert
1. Złożone oferty będą podlegały ocenie formalnej i ocenie merytorycznej.
2. Złożone oferty przed przekazaniem do opinii Komisji Konkursowej, podlegają wstępnej ocenie formalnej przeprowadzonej przez pracownika Wydziału Organizacyjnego i koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Wydziale Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu.
3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w ofercie, dopuszcza się możliwość wezwania oferentów do ich usunięcia w terminie 5 dni roboczych.
4. Lista ofert zawierająca braki formalne wraz z wezwaniem do ich usunięcia zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu oraz na stronie www.powiat.elblag.pl zakładka organizacje pozarządowe - „Otwarty konkurs ofert”. Przewidywany termin upublicznienia listy – 12 listopada 2019 r.
5. Uzupełnieniu mogą podlegać wyłącznie następujące braki formalne:
1) niewypełnione wymagane pola formularza ofertowego,
2) niewykreślone lub niewypełnione pola oświadczenia w części końcowej oferty,
3) brak wymaganych załączników,
4) dołączone dokumenty są nieczytelne lub budzą wątpliwości,
5) brak podpisów osób uprawnionych do reprezentowania oferenta.
6. Do ostatecznej oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w ogłoszonym konkursie powołuje się uchwałą Zarządu Powiatu w Elblągu Komisję Konkursową. Szczegółowe zasady jej działania zostaną określone w regulaminie pracy Komisji. W skład Komisji może wchodzić dodatkowo przedstawiciel wojewody.
7. Odrzuceniu podlegają oferty:
1) złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu,
2) dotyczące zadania nieujętego w niniejszym ogłoszeniu konkursowym,
3) złożone po terminie,
4) których termin realizacji zadania jest inny niż w ogłoszeniu,
5) złożone przez podmiot nieuprawniony,
6) nie dotyczące pod względem merytorycznym zadania wskazanego w ogłoszeniu,
7) podpisane przez osoby nieupoważnione,
8) oferty nie posiadające kompletu wymaganych załączników określonych w dziale VI, mimo wezwania do uzupełnienia.
8. Ocena merytoryczna obejmuje następujące kryteria:
1) merytoryczne (stopień, w jakim oferta odpowiada warunkom realizacji zadania) – ocena do 15 pkt,
2) organizacyjne (posiadanie odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego) – ocena do10 pkt,
3) dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu – ocena do 5 pkt,
4) ocena dotychczasowej współpracy z administracją publiczną, rzetelne oraz terminowe wykonywanie i rozliczanie zadań zleconych w ubiegłych latach – ocena do 5 pkt.
5) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania – ocena do 5 pkt.
9. Po zsumowaniu punktów Komisja może wybrać więcej niż jedną ofertę. Ze swoich prac Komisja sporządza protokół, który przedkładany jest Zarządowi Powiatu w Elblągu.
10. Do decyzji Zarządu Powiatu w Elblągu w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.
11. Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej powiatu, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Elblągu.
12. O wyborze oferty i przyznaniu dofinansowania oferent zostanie powiadomiony telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mailem) lub pisemnie.
13. Oferty wraz z dokumentami nie będą zwracane Oferentowi.
14. W terminie do 30 listopada 2019 r. Zarząd Powiatu w Elblągu dokona wyboru oferty.
 
VIII. W 2019 r. z budżetu powiatu przeznaczono 64.020,00 zł na ten cel. W 2018 r. z budżetu powiatu przeznaczono 60.725,88 zł na ten cel.
 
IX. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym pod numerem telefonu 55 239-49-34 lub Wydziale Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu pod numerem telefonu 55 239-49-62.
 
X. Informacje Końcowe:
1. W kwestiach nieuregulowanych powyższym ogłoszeniem mają zastosowanie przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz inne właściwe przepisy prawa.
2. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Administratorem danych osobowych zawartych w przesłanych ofertach jest Starosta Elbląski. Dane zostaną wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Elbląskiego w 2020 r.
 

Elbląg, 2019-05-30
 
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert Zarządu Powiatu na zadania z zakresu:
sport, kultura i turystyka w 2019 r.
 
Organizacje pozarządowe, którym Zarząd Powiatu w Elblągu udzielił wsparcia finansowego powinny przygotować i jak najszybciej dostarczyć do Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu ul. Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg:
 1. numer konta bankowego organizacji;
 2. imiona, nazwiska, funkcje, PESEL osób, które będą podpisywały umowę (zgodnie ze statutem i zapisami w KRS lub innym rejestrze);
 3. odpis KRS potwierdzonego za zgodność z oryginałem, podpisany przez osoby upoważnione (winno być: funkcja, czytelnie imię i nazwisko, pieczątki, data);
 4. w przypadku niższej kwoty dotacji niż oczekiwana:
 1. zaktualizowany harmonogram działań;
 2. zaktualizowana kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania;
 3. zaktualizowany opis poszczególnych działań.
Załączniki te są niezbędne do sporządzenia umów na realizację zadań, które uzyskały dofinansowanie.
 
Wykaz zadań, które otrzymały wsparcie finansowe Zarządu Powiatu w Elblągu w ramach otwartego konkursu ofert dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych w 2019 r. z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i turystyki i krajoznawstwa:
 
I. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
1. Tytuł zadania publicznego: Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego:
1) Integracyjny turniej w siatkówkę plażową połączony z zawodami rekreacyjnymi - Integracyjny Klub Sportowy ATAK – 6.300 zł.
 
II. z zakresu kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
1. Tytuł zadania publicznego: Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu:
1) VII Pasłęcki Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej - Parafia Rzymskokatolicka  p.w. św. Józefa w Pasłęku – 10.000 zł;
2) XXI Międzynarodowy Plener Malarsko-Rzeźbiarski "Bliżej Natury" - Stowarzyszenie Przyjaciół Młynar – 4.000 zł.
___________________________________________
Elbląg, 05.04.2019 r.
 
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert Zarządu Powiatu na zadania z zakresu:
sport, kultura i turystyka w 2019 r.
 
Organizacje pozarządowe, którym Zarząd Powiatu w Elblągu udzielił wsparcia finansowego powinny przygotować i jak najszybciej dostarczyć do Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu ul. Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg:
- w przypadku niższej kwoty dotacji niż oczekiwana:
1. zaktualizowaną kalkulację przewidywanych kosztów (tabela przedmiotowa, tabela przewidywane źródła finansowania zadania publicznego),
2. zweryfikowany i zaktualizowany harmonogram,
3. zweryfikowany i zaktualizowany opis poszczególnych działań,
- numer konta bankowego organizacji,
- imiona, nazwiska, funkcje, PESEL osób, które będą podpisywały umowę (zgodnie ze statutem i zapisami w KRS lub innym rejestrze),
- odpis KRS potwierdzonego za zgodność z oryginałem, podpisany przez osoby upoważnione (winno być: funkcja, czytelnie imię i nazwisko, pieczątki, data).
Załączniki te są niezbędne do sporządzenia umów na realizację zadań, które uzyskały dofinansowanie.
 
Wykaz zadań, które otrzymały wsparcie finansowe Zarządu Powiatu w Elblągu w ramach otwartego konkursu ofert dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych w 2019 r. z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i turystyki i krajoznawstwa:
 
I. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
1. Tytuł zadania publicznego: Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego:
- XXVI Międzynarodowy Festiwal Unihokeja Dzieci i Młodzieży o „Puchar Bałtyku” - Elbląski Szkolny Związek Sportowy - 5 000,00
- Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka - Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu - 4 000,00
- XXI Otwarte Mistrzostwa Powiatu Elbląskiego w Biegu na Orientację - Elbląski Klub Orienteeringu GRYF przy JW. 4260  - 3 000,00
- IV Bieg LANZANII 2019 - Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tolkmickiej "Lanzania" - 1 755,00
- Upowszechnianie piłki ręcznej i tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży w ramach programu „Szukamy Talentów” - UKS Tajfun - 5 320,00
2. Tytuł zadania publicznego: Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych:
- Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych - Integracyjny Klub Sportowy ATAK - 5 000,00
 
II. z zakresu kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
1. Tytuł zadania publicznego: Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych:
- 53 Dziecięcy Festiwal Kultury Ukraińskiej w Elbląg - Związek Ukraińców w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Zarząd Oddziału w Elblągu - 6 000,00
- XXIX Ogólnopolski Przegląd Kultury Mniejszości Narodowych INTEGRACJE 2019 - Stowarzyszenie Przyjaciół Młynar - 10 000,00
2. Tytuł zadania publicznego: Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu:
- II Ogólnopolskie Biennale Inspiracji – „Centrum” - Stowarzyszenie "TalentArt" - 8 800,00
- XV Międzynarodowy Zlot Miłośników Aniołów - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi „Aniołowo” - 8 000,00
- Palinocka - warsztatowa impreza kulturalna w klimacie słowiańskim - Stowarzyszenie Na Rzecz - Rozwoju Gminy Godkowo "Pomocna Dłoń" - 5 500,00
- W zasięgu ręki - o sztuce dalekiej i bliskiej - Stowarzyszenie Jantar - 8 100,00
3. Tytuł zadania publicznego: Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego:
- XVII Pasłęcka Uczta Kultur Wschodu - Związek Ukraińców w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Zarząd Oddziału w Elblągu - 9 000,00
4. Tytuł zadania publicznego: Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu:
- XVII Edycja Powiatowego Konkursu Piosenki Obcej - Towarzystwo Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Pasłęku - 3 300,00
 
III. z zakresu turystyki i krajoznawstwa
1. Tytuł zadania publicznego: Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego:
- Wiosna, jesień na Wysoczyźnie Elbląskiej - rajdy piesze 2019 - Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tolkmickiej "Lanzania" - 3 360,00
- Aktywni na szlaku - imprezy cykliczne PTTK Elbląg - Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Elbląskiej w Elblągu - 4 850,00
 
 
Wykaz zadań, które nie otrzymały wsparcia finansowego Zarządu Powiatu w Elblągu w 2019 r.:
- Integracyjny turniej w siatkówce plażowej połączony z zawodami rekreacyjnymi - Integracyjny Klub Sportowy ATAK,
- XII Regionalne Zawody Jeździeckie w Skokach przez Przeszkody - IX Memoriał Henryka Hucza w dniu 11.05.2019 Regionalne Zawody Jeździeckie w Skokach przez Przeszkody o Puchar Prezesa MKJ Nenia 13.07.2019 Derby Pasłęckie Regionalne Zawody Jeździeckie 14.09.2019 r. - Młodzieżowy Klub Jeździecki Nenia w Pasłęku,
- Spotkania z historią - Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej "Kuźnia Pruska",
- VII Pasłęcki Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej - Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Pasłęku,
- Konserwacja i restauracja części rzeźbiarskiego wystroju ambony i baptysterium - Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Pasłęku,
- Znam zabytki mojego powiatu - warsztaty zabytkowej architektury sakralnej powiatu elbląskiego dla dzieci - Fundacja Nowoczesny Konin.
___________________________________________
 
Elbląg, 2019-04-03
Zarząd Powiatu w Elblągu
 
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych w 2019 r.
 
 1. Rodzaj zadania:
a) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 21.300 zł:
Tytuł zadania publicznego
1.  Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu – 4.600 zł,
2.  Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim – 10.000 zł,
3. Zorganizowanie Pikniku Organizacji Pozarządowych Powiatu Elbląskiego – 5.000 zł,
4.  Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu – 1.700 zł.
b) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 20.925 zł:
Tytuł zadania publicznego:
1.  Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego – 20.925 zł,
c) turystyki i krajoznawstwa – 1.790 zł:
Tytuł zadania publicznego:
1. Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego – 1.790 zł.
 
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań w 2019 r. objętych ogłoszonym konkursem wynosi ogółem z poszczególnych zakresów:
 1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 21.300 zł,
 2. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 20.925 zł,
 3. turystyki i krajoznawstwa – 1.790 zł.
 
III. Zasady przyznawania dotacji:
1. Podstawą prawną ogłoszenia konkursu jest Uchwała Nr XXXVIII/80/2018 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 26 października 2018 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
2. W otwartym konkursie ofert uczestniczą organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).
3. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057) i winna zawierać dane na temat podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulacje przewidzianych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania. Wzór oferty można pobrać pod adresem internetowym: www.powiat.elblag.pl w zakładce Organizacje Pozarządowe, w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Organizacje Pozarządowe – współpraca lub osobiście u koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Wydziale Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Elblągu.
4. Środki przyznane organizacji pozarządowej w ramach współpracy nie mogą być wykorzystane na:
 1. budowę, inwestycje i remonty z wyjątkiem, gdy remont stanowią warunek konieczny do realizacji zleconego zadania, w szczególności gdy obiekt, w którym ma być ono prowadzone jest własnością powiatu elbląskiego,
 2. zakup budynków, zakup gruntów,
 3. działalność gospodarczą,
 4. na pokrycie deficytu działalności organizacyjnej, wsteczne finansowanie projektów,
 5. pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji (chyba, że stanowi koszt związany z bezpośrednią realizacją projektu),
 6. działalność polityczną i religijną.
5. Do oferty należy dołączyć:
 1. Kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany.
  Nie dotyczy organizacji znajdujących się w ewidencji Klubów Sportowych i Uczniowskich Klubów Sportowych Starostwa Powiatowego w Elblągu.
 2. Obowiązujący statut organizacji podpisany przez osoby reprezentujące organizację.
 3. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów).
  Przy składaniu kilku ofert organizacja składa jeden komplet dokumentów, bez względu na liczbę składanych ofert.
  Wszystkie kopie złożonych dokumentów powinny zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z zapisem w statucie.
6. Zarząd Powiatu w Elblągu odstępuje od wymogu składania dodatkowych informacji dotyczących rezultatów w realizacji zadania publicznego, jeżeli rodzaj zadania uniemożliwia ich określenie (dział III. pkt 6).
7. Wnioskowana kwota dofinansowania nie może przekraczać 50% wartości całego przedsięwzięcia. Na pozostałe 50% winno się składać minimum 15% własnego wkładu finansowego lub z innych źródeł, a pozostałą wielkość stanowić może wkład osobowy (w tym praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy) wyceniony adekwatnie do rodzaju i nakładów pracy.
Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne, nie mogą przekroczyć 20% wnioskowanej dotacji.
8. Zarząd Powiatu w Elblągu może odmówić podmiotom wyłonionym w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
9. Osoby do kontaktu:
 1. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – Marek Murdzia – Wydział Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, tel. 55 239 49 63, powiat@powiat.elblag.pl ;
 2. W zakresie przygotowania wniosków aplikacyjnych – Karina Ulewska – Wydział Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, tel. 55 239 49 62, kulewska@powiat.elblag.pl .
 
IV. Terminy i warunki realizacji zadań:
Składane oferty powinny prezentować konkretne przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia złożenia oferty w ramach niniejszego konkursu i zakończy się najpóźniej do 31 grudnia 2019 r. według warunków zawartych w umowie.
Koszty poniesione w związku z realizacją zadania będą uznawane za kwalifikowalne od dnia zawarcia umowy.
 
V. Składanie ofert:
Kompletne, wypełnione komputerowo wnioski wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie od dnia 03.04.2019 r. do dnia 25.04.2019 r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Elblągu ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg.
 
VI. Tryby i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz terminy dokonania wyboru ofert:
1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31.05.2019 r.
Zarząd Powiatu w Elblągu zastrzega sobie prawo odwołania otwartego konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.
2. Wyniki konkursu są publikowane na stronie internetowej powiatu w zakładce Organizacje Pozarządowe, w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Organizacje Pozarządowe – współpraca oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego niezwłocznie po wyborze ofert.
3. Oferty będą oceniane w dwóch etapach:
 1. Etap I oceny – zgodność oferty z wymogami formalnymi. Oceny dokonują pracownicy Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, którzy mogą wezwać organizację do usunięcia lub uzupełnienia braków formalnych lub innych wad oferty w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia listy ofert zawierających braki formalne na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu oraz na stronie internetowej www.powiat.elblag.pl zakładka organizacje pozarządowe – „Otwarty konkurs ofert”. Oferta, która nie zostanie uzupełniona nie jest rozpatrywana.
Kryterium formalne:
 1. złożenie oferty i załączników bez podpisów osób upoważnionych;
 2. niewłaściwe wypełnienie wszystkich pól wniosku zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. poz. 2057);
 3. złożenie oferty bez wymaganych załączników;
 4. dołączenie do oferty kopii dokumentów bez potwierdzenia zgodności z oryginałem przez osoby upoważnione;
 5. złożenie oferty zawierającej błędy rachunkowe w przewidywanych kosztach realizacji zadania;
 6. brak umowy partnerskiej lub oświadczenia partnera w przypadku wskazania w ofercie partnera przy realizacji zadania.
Oferty złożone po terminie, na niewłaściwym formularzu, przez podmiot nieuprawniony oraz złożone przez organizację, która według statutu nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem nie będą rozpatrywane.
II. Etap II oceny – do etapu II dopuszczone zostaną oferty, które spełniają wszystkie kryteria formalne. Oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Elblągu.
Kryteria II etapu oceny (0 - 65 pkt):
          1. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez wnioskodawcę-ocena 0-10 pkt,
          2. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania - ocena 0-10 pkt,
1) wydatki są realne, konieczne i uzasadnione,
2) budżet jest czytelny, jasny, pozycje budżetu są dostatecznie opisane,
3) kosztorys jest spójny z harmonogramem,
4) budżet nie zawiera błędów rachunkowych.
        3. Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których wnioskodawca będzie realizował zadania - ocena 0-5 pkt,
        4. Zadeklarowany udział środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania - ocena 0-10 pkt,
       5. Zadeklarowany przez wnioskodawcę wkład rzeczowy, osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków - ocena 0-5 pkt,
       6. Analiza i ocena wykonania zadań zleconych wnioskodawcy w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków - ocena 0-10 pkt (organizacje, które składają wniosek po raz pierwszy otrzymują 5 pkt).
       7. Realizacja zadania jest uzasadniona i celowa - ocena 0-15 pkt,
1) odpowiada na potrzeby odbiorców,
2) cele są jasno określone, mierzalne i realne,
3) zostały wymienione efekty jakościowe i ilościowe włącznie z podaniem wartości liczbowych; są one spójne z celami,
4) w zależności od rodzaju zadania: przewidywany efekt jest trwały; wykonanie zadania będzie miało wpływ na poprawę/zmianę sytuacji odbiorców.
 
4. Przy rozpatrywaniu ofert uwzględniona będzie analiza i ocena realizacji przez wnioskodawcę w latach poprzednich zadań zleconych, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. Mimo pozytywnej oceny oferty może ona nie otrzymać dofinansowania w szczególnych przypadkach nierzetelności, nieterminowości oraz nieprawidłowości rozliczenia zadań przez organizację w latach poprzednich.
5. W przypadku zadeklarowania w ofercie zamiaru pobierania wpłat i opłat od uczestników zadania organizacja pozarządowa jest zobowiązana wskazać dokument, z którego wynika zakres prowadzonej działalności odpłatnej pożytku publicznego. Brak podstaw prawnych prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego będzie skutkował oceną negatywną oferty na etapie oceny formalnej.
6. Do dofinansowania zostaną zaproponowane oferty według kolejności wynikającej z otrzymanej liczby punktów, odrębnie dla każdego rodzaju zadania.
7. Oferty, które otrzymają mniej niż 35 pkt nie zostaną zaproponowane do dofinansowania.
8. Decyzję ostateczną podejmuje Zarząd Powiatu po zasięgnięciu oceny Komisji Konkursowej. Od decyzji Zarządu Powiatu nie przysługuje odwołanie.
9. Poszczególnej organizacji może być przyznana więcej niż jedna dotacja.
10. Konkurs zostanie rozstrzygnięty, jeżeli zostanie zgłoszona przynajmniej jedna oferta.
11. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku organizacja może zmniejszyć wkład własny przy zachowaniu proporcji procentowych lub wycofać swoją ofertę.
12. Wspólną ofertę w konkursie może złożyć dwie lub więcej organizacji działających wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).
13. Przyznanie dotacji organizacji pozarządowej jest jednoznaczne z przyznaniem Patronatu Starosty.
 
VII. Informacja nt. zrealizowanych przez Powiat Elbląski w 2018 r. i 2019 r. zadań publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – łącznie 206.384 zł, w tym:
2018 r.:
a) Dofinansowanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – łącznie 26.460 zł:
1. Tytuł zadania publicznego: Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego – 22.860 zł (6 zadań zleconych).
2. Tytuł zadania publicznego: Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych – 3.600 zł (1 zadanie zlecone).
 b) Dofinansowanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – łącznie 80.000 zł:
1. Tytuł zadania publicznego: Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych na terenie powiatu elbląskiego – 15.000 zł (2 zadania zlecone),
2. Tytuł zadania publicznego: Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu elbląskiego – 51.700 zł (8 zadań zleconych),
     3. Tytuł zadania publicznego Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego – 10.000 zł (1 zadanie zlecone),
     4. Tytuł zadania publicznego: Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu elbląskiego – 3.300 zł (1 zadanie zlecone).
 c) Dofinansowanie z zakresu turystyki i krajoznawstwa – łącznie 8.939 zł:
1. Tytuł zadania publicznego: Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego – 8.939 zł (3 zadania zlecone).
2019 r.:
a) Dofinansowanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – łącznie 24.075 zł:
1. Tytuł zadania publicznego: Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego – 19.075 zł (5 zadań zleconych).
2. Tytuł zadania publicznego: Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych – 5.000 zł (1 zadanie zlecone).
 b) Dofinansowanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – łącznie 58.700 zł:
1. Tytuł zadania publicznego: Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych na terenie powiatu elbląskiego – 16.000 zł (2 zadania zlecone),
2. Tytuł zadania publicznego: Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu elbląskiego – 30.400 zł (4 zadań zleconych),
    3. Tytuł zadania publicznego Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego – 9.000 zł (1 zadanie zlecone),
    4. Tytuł zadania publicznego: Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu elbląskiego – 3.300 zł (1 zadanie zlecone).
 c) Dofinansowanie z zakresu turystyki i krajoznawstwa – łącznie 8.210 zł:
1. Tytuł zadania publicznego: Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego – 8.210 zł (2 zadania zlecone).
 
Elbląg, 2019-01-30
Zarząd Powiatu w Elblągu
 
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych w 2019 r.
 
 1. Rodzaj zadania:
a) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 80.000 zł:
Tytuł zadania publicznego
1.  Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych – 15.000 zł,
2.  Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu – 35.000 zł,
3.  Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim – 10.000 zł,
4. Zorganizowanie Pikniku Organizacji Pozarządowych Powiatu Elbląskiego – 5.000 zł,
5.  Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego – 10.000 zł,
6.  Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu – 5.000 zł.
 
b) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 45.000 zł:
Tytuł zadania publicznego:
1.  Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego – 40.000 zł,
2.  Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych – 5.000 zł.
 
c) turystyki i krajoznawstwa – 10.000 zł:
Tytuł zadania publicznego
 1. Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego – 10.000 zł.
 
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań w 2019 r. objętych ogłoszonym konkursem wynosi ogółem z poszczególnych zakresów:
 1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 80.000 zł,
 2. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 45.000 zł,
 3. turystyki i krajoznawstwa – 10.000 zł.
III. Zasady przyznawania dotacji:
1. Podstawą prawną ogłoszenia konkursu jest Uchwała Nr XXXVIII/80/2018 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 26 października 2018 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
2. W otwartym konkursie ofert uczestniczą organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).
3. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057) i winna zawierać dane na temat podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulacje przewidzianych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania. Wzór oferty można pobrać pod adresem internetowym: www.powiat.elblag.pl w zakładce Organizacje Pozarządowe, w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Organizacje Pozarządowe – współpraca lub osobiście u koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Wydziale Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Elblągu.
4. Środki przyznane organizacji pozarządowej w ramach współpracy nie mogą być wykorzystane na:
 1. budowę, inwestycje i remonty z wyjątkiem, gdy remont stanowią warunek konieczny do realizacji zleconego zadania, w szczególności gdy obiekt, w którym ma być ono prowadzone jest własnością powiatu elbląskiego,
 2. zakup budynków, zakup gruntów,
 3. działalność gospodarczą,
 4. na pokrycie deficytu działalności organizacyjnej, wsteczne finansowanie projektów,
 5. pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji (chyba, że stanowi koszt związany z bezpośrednią realizacją projektu),
 6. działalność polityczną i religijną.
5. Do oferty należy dołączyć:
 1. Kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany.
Nie dotyczy organizacji znajdujących się w ewidencji Klubów Sportowych i Uczniowskich Klubów Sportowych Starostwa Powiatowego w Elblągu.
 1. Obowiązujący statut organizacji podpisany przez osoby reprezentujące organizację.
 2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów).
Przy składaniu kilku ofert organizacja składa jeden komplet dokumentów, bez względu na liczbę składanych ofert.
Wszystkie kopie złożonych dokumentów powinny zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z zapisem w statucie.
6. Wnioskowana kwota dofinansowania nie może przekraczać 50% wartości całego przedsięwzięcia. Na pozostałe 50% winno się składać minimum 15% własnego wkładu finansowego lub z innych źródeł, a pozostałą wielkość stanowić może wkład osobowy (w tym praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy) wyceniony adekwatnie do rodzaju i nakładów pracy.
Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne, nie mogą przekroczyć 20% wnioskowanej dotacji.
7. Zarząd Powiatu w Elblągu może odmówić podmiotom wyłonionym w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
8. Osoby do kontaktu:
 1. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – Marek Murdzia – Wydział Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, tel. 55 239 49 63, powiat@powiat.elblag.pl ;
 2. W zakresie przygotowania wniosków aplikacyjnych – Karina Ulewska – Wydział Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, tel. 55 239 49 62, kulewska@powiat.elblag.pl .
 
IV. Terminy i warunki realizacji zadań:
Składane oferty powinny prezentować konkretne przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia złożenia oferty w ramach niniejszego konkursu i zakończy się najpóźniej do 15 listopada 2019 r. według warunków zawartych w umowie.
Koszty poniesione w związku z realizacją zadania będą uznawane za kwalifikowalne od dnia zawarcia umowy.
 
V. Składanie ofert:
Kompletne, wypełnione komputerowo wnioski wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie od dnia 30.01.2019 r. do dnia 21.02.2019 r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Elblągu ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg.
 
VI. Tryby i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz terminy dokonania wyboru ofert:
1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 05.04.2019 r.
Zarząd Powiatu w Elblągu zastrzega sobie prawo odwołania otwartego konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.
2. Wyniki konkursu są publikowane na stronie internetowej powiatu w zakładce Organizacje Pozarządowe, w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Organizacje Pozarządowe – współpraca oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego niezwłocznie po wyborze ofert.
3. Oferty będą oceniane w dwóch etapach:
 1. Etap I oceny – zgodność oferty z wymogami formalnymi. Oceny dokonują pracownicy Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, którzy mogą wezwać organizację do usunięcia lub uzupełnienia braków formalnych lub innych wad oferty w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia listy ofert zawierających braki formalne na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu oraz na stronie internetowej www.powiat.elblag.pl zakładka organizacje pozarządowe – „Otwarty konkurs ofert”. Oferta, która nie zostanie uzupełniona nie jest rozpatrywana.
Kryterium formalne:
 1. złożenie oferty i załączników bez podpisów osób upoważnionych;
 2. niewłaściwe wypełnienie wszystkich pól wniosku zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. poz. 2057);
 3. złożenie oferty bez wymaganych załączników;
 4. dołączenie do oferty kopii dokumentów bez potwierdzenia zgodności z oryginałem przez osoby upoważnione;
 5. złożenie oferty zawierającej błędy rachunkowe w przewidywanych kosztach realizacji zadania;
 6. brak umowy partnerskiej lub oświadczenia partnera w przypadku wskazania w ofercie partnera przy realizacji zadania.
Oferty złożone po terminie, na niewłaściwym formularzu, przez podmiot nieuprawniony oraz złożone przez organizację, która według statutu nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem nie będą rozpatrywane.
II. Etap II oceny – do etapu II dopuszczone zostaną oferty, które spełniają wszystkie kryteria formalne. Oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Elblągu.
Kryteria II etapu oceny (0 - 65 pkt):
          1. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez wnioskodawcę-ocena 0-10 pkt,
          2. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania - ocena 0-10 pkt,
1) wydatki są realne, konieczne i uzasadnione,
3) budżet jest czytelny, jasny, pozycje budżetu są dostatecznie opisane,
4) kosztorys jest spójny z harmonogramem,
5) budżet nie zawiera błędów rachunkowych.
          3. Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których wnioskodawca będzie realizował zadania - ocena 0-5 pkt,
          4. Zadeklarowany udział środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania - ocena 0-10 pkt,
          5. Zadeklarowany przez wnioskodawcę wkład rzeczowy, osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków - ocena 0-5 pkt,
          6. Analiza i ocena wykonania zadań zleconych wnioskodawcy w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków - ocena 0-10 pkt (organizacje, które składają wniosek po raz pierwszy otrzymują 5 pkt).
          7. Realizacja zadania jest uzasadniona i celowa - ocena 0-15 pkt,
1) odpowiada na potrzeby odbiorców,
2) cele są jasno określone, mierzalne i realne,
3) zostały wymienione efekty jakościowe i ilościowe włącznie z podaniem wartości liczbowych; są one spójne z celami,
4) w zależności od rodzaju zadania: przewidywany efekt jest trwały; wykonanie zadania będzie miało wpływ na poprawę/zmianę sytuacji odbiorców.
4. Przy rozpatrywaniu ofert uwzględniona będzie analiza i ocena realizacji przez wnioskodawcę w latach poprzednich zadań zleconych, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. Mimo pozytywnej oceny oferty może ona nie otrzymać dofinansowania w szczególnych przypadkach nierzetelności, nieterminowości oraz nieprawidłowości rozliczenia zadań przez organizację w latach poprzednich.
5. W przypadku zadeklarowania w ofercie zamiaru pobierania wpłat i opłat od uczestników zadania organizacja pozarządowa jest zobowiązana wskazać dokument, z którego wynika zakres prowadzonej działalności odpłatnej pożytku publicznego. Brak podstaw prawnych prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego będzie skutkował oceną negatywną oferty na etapie oceny formalnej.
6. Do dofinansowania zostaną zaproponowane oferty według kolejności wynikającej z otrzymanej liczby punktów, odrębnie dla każdego rodzaju zadania.
7. Oferty, które otrzymają mniej niż 35 pkt nie zostaną zaproponowane do dofinansowania.
8. Decyzję ostateczną podejmuje Zarząd Powiatu po zasięgnięciu oceny Komisji Konkursowej. Od decyzji Zarządu Powiatu nie przysługuje odwołanie.
9. Poszczególnej organizacji może być przyznana więcej niż jedna dotacja.
10. Konkurs zostanie rozstrzygnięty, jeżeli zostanie zgłoszona przynajmniej jedna oferta.
11. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku organizacja może zmniejszyć wkład własny przy zachowaniu proporcji procentowych lub wycofać swoją ofertę.
12. Wspólną ofertę w konkursie może złożyć dwie lub więcej organizacji działających wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).
13. Przyznanie dotacji organizacji pozarządowej jest jednoznaczne z przyznaniem Patronatu Starosty.
 
VII. Informacja nt. zrealizowanych przez Powiat Elbląski w 2018 r. zadań publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – łącznie 115.399 zł, w tym:
a) Dofinansowanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – łącznie 26.460 zł:
1. Tytuł zadania publicznego: Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego – 22.860 zł (6 zadań zleconych).
2. Tytuł zadania publicznego: Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych – 3.600 zł (1 zadanie zlecone).
 b) Dofinansowanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – łącznie 80.000 zł:
1. Tytuł zadania publicznego: Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych na terenie powiatu elbląskiego – 15.000 zł (2 zadania zlecone),
2. Tytuł zadania publicznego: Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu elbląskiego – 51.700 zł (8 zadań zleconych),
     3. Tytuł zadania publicznego Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego – 10.000 zł (1 zadanie zlecone),
     4. Tytuł zadania publicznego: Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu elbląskiego – 3.300 zł (1 zadanie zlecone).
 c) Dofinansowanie z zakresu turystyki i krajoznawstwa – łącznie 8.939 zł:
    1. Tytuł zadania publicznego: Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego – 8.939 zł (3 zadania zlecone).

 
Elbląg, 2019-01-17
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert
Wykaz zadań, które otrzymały wsparcie finansowe Zarządu Powiatu w Elblągu w ramach otwartego konkursu ofert dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych w 2019 r. z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania:
I. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
1. Tytuł zadania publicznego: Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim:
- Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim – Elbląski Szkolny Związek Sportowy – 32.000 zł,
2. Tytuł zadania publicznego: Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych:
- Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych – Elbląski Szkolny Związek Sportowy – 3.000 zł.
II. z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
1. Tytuł zadania publicznego: Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z powiatu elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej:
- Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z powiatu elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej – Fundacja Elbląg - Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego – 3.000 zł.
 
W związku z powyższym organizacje proszone są o pilne przedłożenie do Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu ul. Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg:
- numer konta bankowego organizacji,
- imiona, nazwiska, funkcje, PESEL osób, które będą podpisywały umowy (zgodnie ze statutem i zapisami w KRS lub innym rejestrze),
- odpis KRS potwierdzonego za zgodność z oryginałem, podpisany przez osoby upoważnione (winno być: funkcja, czytelnie imię i nazwisko, pieczątki, data).
Załączniki te są niezbędne do sporządzenia umów na realizację ww. zadań, które uzyskały dofinansowanie.
Termin podpisania umów będzie zależny od przesłania ww. danych.


Elbląg, 2018-12-13
Zarząd Powiatu w Elblągu
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego
w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego w miejscowości Pasłęk ul. Wojska Polskiego 14.
Podmiot wyłoniony w otwartym konkursie ofert: Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej w Elblągu
Termin realizacji zadania: 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.
Kwota dotacji: 64 020,00 zł.

Elbląg, 2018-12-11
 
Zarząd Powiatu w Elblągu 
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych w 2019 r.
 
 1. Rodzaj zadania:
    a) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 35.000 zł:
Tytuł zadania publicznego:
1.  Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim – 32.000 zł,
2.  Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych – 3.000 zł.
    b) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania – 3.000 zł:
 Tytuł zadania publicznego:
1.  Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z powiatu elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej.
 
 II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2019 r. objętych ogłoszonym konkursem wynosi ogółem z poszczególnych zakresów:
1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 35.000 zł,
2. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania – 3.000 zł.
 
 III. Zasady przyznawania dotacji:
1. Podstawą prawną ogłoszenia konkursu jest Uchwała Nr XXVII/81/2017 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 27 października 2017 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
2. W otwartym konkursie ofert uczestniczą organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).
3. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057) i winna zawierać dane na temat podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulacje przewidzianych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania. Wzór oferty można pobrać pod adresem internetowym: www.powiat.elblag.pl w zakładce Organizacje Pozarządowe, w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Organizacje Pozarządowe – współpraca lub osobiście u koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Wydziale Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Elblągu.
4. Środki przyznane organizacji pozarządowej w ramach współpracy nie mogą być wykorzystane na:
      1) budowę, inwestycje i remonty z wyjątkiem, gdy remont stanowią warunek konieczny do realizacji zleconego zadania, w szczególności gdy obiekt, w którym ma być ono prowadzone jest własnością powiatu elbląskiego,
       2) zakup budynków, zakup gruntów,
       3) działalność gospodarczą,
       4) na pokrycie deficytu działalności organizacyjnej, wsteczne finansowanie projektów,
      5) pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji (chyba, że stanowi koszt związany z bezpośrednią realizacją projektu),
      6) działalność polityczną i religijną.
 5. Do oferty należy dołączyć:
1. Kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany.
Nie dotyczy organizacji znajdujących się w ewidencji Klubów Sportowych i Uczniowskich Klubów Sportowych Starostwa Powiatowego w Elblągu.
2. Obowiązujący statut organizacji podpisany przez osoby reprezentujące organizację.
3. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów).
Przy składaniu kilku ofert organizacja składa jeden komplet dokumentów, bez względu na liczbę składanych ofert.
Wszystkie kopie złożonych dokumentów powinny zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z zapisem w statucie.
6. Wnioskowana kwota dofinansowania nie może przekraczać 50% wartości całego przedsięwzięcia. Na pozostałe 50% winno się składać minimum 15% własnego wkładu finansowego lub z innych źródeł, a pozostałą wielkość stanowić może wkład osobowy (w tym praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy) wyceniony adekwatnie do rodzaju i nakładów pracy.
Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne, nie mogą przekroczyć 20% wnioskowanej dotacji.
7. Zarząd Powiatu w Elblągu może odmówić podmiotom wyłonionym w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
8. Osoby do kontaktu:
 1. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - Marek Murdzia – Wydział Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, tel. 55 239 49 63, powiat@powiat.elblag.pl ;
 2. Karina Ulewska – Wydział Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, tel. 55 239 49 62, kulewska@powiat.elblag.pl ;
 3. W zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania - Magdalena Federewicz - Wydział Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, tel. 55 233 74 56, mfederewicz@powiat.elblag.pl .
IV. Terminy i warunki realizacji zadań:
Składane oferty powinny prezentować konkretne przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż od 01.01.2019 r. i zakończy się najpóźniej do 31.12.2019 r. według warunków zawartych w umowie.
Koszty poniesione w związku z realizacją zadania będą uznawane za kwalifikowalne od dnia zawarcia umowy.
 
V. Składanie ofert:
Kompletne, wypełnione komputerowo wnioski wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie od dnia 11.12.2018 r. do dnia 01.01.2019 r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Elblągu ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg.
 
VI. Tryby i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz terminy dokonania wyboru ofert:
     1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 18.01.2019 r.
Zarząd Powiatu w Elblągu zastrzega sobie prawo odwołania otwartego konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.
2. Wyniki konkursu są publikowane na stronie internetowej powiatu w zakładce Organizacje Pozarządowe, w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Organizacje Pozarządowe – współpraca oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego niezwłocznie po wyborze ofert.
3. Oferty będą oceniane w dwóch etapach:
 1. Etap I oceny – zgodność oferty z wymogami formalnymi. Oceny dokonują pracownicy Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, którzy mogą wezwać organizację do usunięcia lub uzupełnienia braków formalnych lub innych wad oferty w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia listy ofert zawierających braki formalne na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu oraz na stronie internetowej www.powiat.elblag.pl zakładka organizacje pozarządowe – „Otwarty konkurs ofert” w terminie do 04.01.2019 r. Oferta, która nie zostanie uzupełniona nie jest rozpatrywana.
Kryterium formalne:
 1. złożenie oferty i załączników bez podpisów osób upoważnionych;
 2. niewłaściwe wypełnienie wszystkich pól wniosku zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300);
 3. złożenie oferty bez wymaganych załączników;
 4. dołączenie do oferty kopii dokumentów bez potwierdzenia zgodności z oryginałem przez osoby upoważnione;
 5. złożenie oferty zawierającej błędy rachunkowe w przewidywanych kosztach realizacji zadania;
 6. brak umowy partnerskiej lub oświadczenia partnera w przypadku wskazania w ofercie partnera przy realizacji zadania.
Oferty złożone po terminie, na niewłaściwym formularzu, przez podmiot nieuprawniony oraz złożone przez organizację, która według statutu nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem nie będą rozpatrywane. 
 
II. Etap II oceny – do etapu II dopuszczone zostaną oferty, które spełniają wszystkie kryteria formalne. Oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Elblągu.
Kryteria II etapu oceny (0 - 65 pkt):
1. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez wnioskodawcę-ocena 0-10 pkt,
2. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania - ocena 0-10 pkt,
1) wydatki są realne, konieczne i uzasadnione,
3) budżet jest czytelny, jasny, pozycje budżetu są dostatecznie opisane,
4) kosztorys jest spójny z harmonogramem,
5) budżet nie zawiera błędów rachunkowych.
3. Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których wnioskodawca będzie realizował zadania - ocena 0-5 pkt,
4. Zadeklarowany udział środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania - ocena 0-10 pkt,
5. Zadeklarowany przez wnioskodawcę wkład rzeczowy, osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków - ocena 0-5 pkt,
6. Analiza i ocena wykonania zadań zleconych wnioskodawcy w okresie poprzednim,
z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków - ocena 0-10 pkt (organizacje, które składają wniosek po raz pierwszy otrzymują 5 pkt).
7. Realizacja zadania jest uzasadniona i celowa - ocena 0-15 pkt,
1) odpowiada na potrzeby odbiorców,
2) cele są jasno określone, mierzalne i realne,
3) zostały wymienione efekty jakościowe i ilościowe włącznie z podaniem wartości liczbowych; są one spójne z celami,
4) w zależności od rodzaju zadania: przewidywany efekt jest trwały; wykonanie zadania będzie miało wpływ na poprawę/zmianę sytuacji odbiorców.
4. Przy rozpatrywaniu ofert uwzględniona będzie analiza i ocena realizacji przez wnioskodawcę w latach poprzednich zadań zleconych, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. Mimo pozytywnej oceny oferty może ona nie otrzymać dofinansowania w szczególnych przypadkach nierzetelności, nieterminowości oraz nieprawidłowości rozliczenia zadań przez organizację w latach poprzednich.
5. W przypadku zadeklarowania w ofercie zamiaru pobierania wpłat i opłat od uczestników zadania organizacja pozarządowa jest zobowiązana wskazać dokument, z którego wynika zakres prowadzonej działalności odpłatnej pożytku publicznego. Brak podstaw prawnych prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego będzie skutkował odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
6. Do dofinansowania zostaną zaproponowane oferty według kolejności wynikającej z otrzymanej liczby punktów, odrębnie dla każdego rodzaju zadania.
7. Oferty, które otrzymają mniej niż 35 pkt nie zostaną zaproponowane do dofinansowania.
8. Decyzję ostateczną o wyborze ofert wyłonionych przez Komisję i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej. Od decyzji Zarządu Powiatu nie przysługuje odwołanie.
9. Poszczególnej organizacji może być przyznana więcej niż jedna dotacja.
10. Konkurs zostanie rozstrzygnięty, jeżeli zostanie zgłoszona przynajmniej jedna oferta.
11. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku organizacja może zmniejszyć wkład własny przy zachowaniu proporcji procentowych lub wycofać swoją ofertę.
12. Wspólną ofertę w konkursie może złożyć dwie lub więcej organizacji działających wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).
13. Przyznanie dotacji organizacji pozarządowej jest jednoznaczne z przyznaniem Patronatu Starosty.
 
VII. Informacja nt. zrealizowanych przez Powiat Elbląski w 2018 r. i 2017 r. zadań publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – łącznie 76.000 zł, w tym:
a) 2017 r. - dofinansowanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – łącznie:
1. Tytuł zadania publicznego: Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim:
Konkurs 1 – grudzień 2016 r. do realizacji w 2017 r. – 32.000 zł (1 zadanie zlecone);
2. Tytuł zadania publicznego: Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych:
Konkurs 1 – grudzień 2016 r. do realizacji w 2017 r. – 3.000 zł (1 zadanie zlecone);
b) 2018 r. - dofinansowanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
1. Tytuł zadania publicznego: Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim:
Konkurs 1 – grudzień 2017 r. do realizacji w 2018 r. – 32.000 zł (1 zadanie zlecone);
2.Tytuł zadania publicznego: Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych:
Konkurs 1 – grudzień 2017 r. do realizacji w 2018 r. – 3.000 zł (1 zadanie zlecone);
c) 2017 r. - dofinansowanie z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania:
1. Tytuł zadania publicznego: Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z powiatu elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej:
Konkurs 1 – grudzień 2016 r. do realizacji w 2017 r. – 3.000 zł (1 zadanie zlecone);
d) 2018 r. - dofinansowanie z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania:
1. Tytuł zadania publicznego: Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z powiatu elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej:
Konkurs 1 – grudzień 2017 r. do realizacji w 2018 r. – 3.000 zł (1 zadanie zlecone).

 
Elbląg, 2018-10-26
ZARZĄD POWIATU w ELBLĄGU
Ogłasza otwarty konkurs ofert
na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Elbląskiego w 2019 roku
w miejscowości Pasłęk ul. Wojska Polskiego 14.
 
Postępowanie prowadzone jest w szczególności, zgodnie z:
1. ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz.1467);
2. ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dn. 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650,723,1365);
3. ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000,1366);
4. rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2018 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadania polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 r. (Dz. U. poz. 1755).
 
I. Informacje ogólne:
1. Konkurs ogłasza Zarząd Powiatu w Elblągu (pełne ogłoszenie znajdusze się równiez na dole strony).
2. Konkurs jest organizowany w związku z realizacją ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.
     Głównym celem zadania jest udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Pomocy prawnej mogą udzielać organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego.
3. Wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert podmiot prowadzący w 2019 roku punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Elbląskiego zobowiązany będzie do realizowania zadania zgodnie z przepisami ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
                                                                                           
II. Przedmiot konkursu:
1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, która w ramach działań statutowych podejmie się prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Elbląskiego w 2019 roku. Pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone będzie w Pasłęku przy ul. Wojska Polskiego 14.
2. Starosta Elbląski w umowie zawartej z organizacją pozarządową określi m. in. szczegółowy harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Zgodnie z ustawą, nieodpłatna pomoc prawna powinna być udzielana w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu co najmniej 4 godziny dziennie z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach na obszarze powiatu elbląskiego, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie.
1) Wydłużenie czasu trwania dyżuru następuje na żądanie Starosty. Możliwość wydłużenia czasu trwania dyżuru w trakcie roku określa się jako jeden z warunków otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650,723,1365),
2) Wydłużenie czasu trwania dyżuru nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku,
3) Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w sytuacji, o której mowa
w zdaniu poprzednim, nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.
3. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną” o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym lub,
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub,
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w lit. a i b z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym lub,
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienia pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
4. Świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego obejmuje:
1) działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zamierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje szczególności porady dla osób zadłużonych, porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
5. Świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie w ramach dyżurów dotyczących udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.
6. Ponadto w ramach umowy, organizacji pozarządowej powierza się jednocześnie zadania z zakresu edukacji prawnej, realizowane w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok w szczególności w formach, o których mowa w art. 3 b. ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2019 r. W umowie Starosta może określić preferowane formy realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej.
 
III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
64 020,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych 00/100).
 
IV. Podmioty uprawnione do złożenia oferty:
O powierzenie prowadzenia w 2019 r. punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może ubiegać się organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego w zakresie, o którym mowa w art. 4. ust. 1 pkt 1b lub 22a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650,723,1365), która:
1. W przypadku przeznaczenia punktu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, łącznie spełnia następujące warunki:
1) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych, lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
2) posiada umowę zawartą z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2019 r.
3) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:
a) poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej,
b)  profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,
c) przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,
4) opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej.
2.  W przypadku przeznaczenia punktu na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, łącznie spełnia następujące warunki:
1)  posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabyte w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie oferty lub co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego,
2)  posiada umowę zawartą z osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3a ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2019 r.
3)  daje gwarancję należytego wykonania zadania w szczególności w zakresie zapewnienia:
a) poufności w związku ze świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jego dokumentowania,
b) profesjonalnego i rzetelnego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
c) przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności, w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,
4) opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
3. O powierzenie prowadzenia w 2019 r. punktu nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie ostatnich dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo od dnia rozwiązania umowy.
4. Zarząd Powiatu w Elblągu dokona wyboru oferty i powierzy realizację zadania w drodze umowy.
5. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa może być zawarta na czas realizacji zadania lub na czas określony, nie dłuższy niż do 31 grudnia 2019 roku. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300),
6. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyjmują zlecenie realizacji zadania na zasadach określonych w umowie, a Zarząd Powiatu w Elblągu zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania odpowiednich środków publicznych w formie dotacji.
7. Zarząd Powiatu może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
8. Pozostałe zasady przyznawania środków finansowych określają przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne przepisy prawne.
 
V. Terminy i warunki realizacji zadania:
1. Termin realizacji zadania - od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 roku.
2. Miejsce realizacji zadania: Pasłęk ul. Wojska Polskiego 14 (Starostwo Powiatowe w Elblągu, Stanowisko Zamiejscowe w Pasłęku) poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 900 – 1300, środa w godz. 1300 – 1700.
3. W przypadku zmiany lokalizacji punktu bądź godzin udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej zleceniobiorca zobowiązany jest do świadczenia nieodpłatnej pomoc prawnej w zmienionej lokalizacji bądź w zmienionych godzinach,
4. W umowie o realizacji zadania, organizacji pozarządowej, która będzie prowadzić punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego powierzy się także realizację zadania z zakresu edukacji prawnej poprzez opracowanie informatorów i poradników o prawach i obowiązkach obywatelskich, a także o mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów. Na realizację zadania z zakresu edukacji prawnej organizacja pozarządowa dodatkowo otrzyma środki w wysokości 3 960 zł (3% kwoty przyznanej dla powiatu dotacji).
 5.Realizując zadanie z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy zapewnić profesjonalne i rzetelne świadczenie usług nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w sytuacji gdy zachodzi konflikt interesów oraz poufność w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jego dokumentowaniem.
6. Osoby realizujące bezpośrednio zadanie winny umożliwiać świadczenie usług osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście także poza punktem (w ramach wizyt domowych) albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
7. Osoby realizujące bezpośrednio zadania muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w tym zakresie, zgodnie art. 5 oraz art. 11 ust. 3 lub art. 11 ust. 3a ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
8. Zleceniobiorca zapewnia właściwe oznakowanie lokalu na zewnątrz i wewnątrz budynku oraz informację o osobach uprawnionych i zakresie udzielanej pomocy lub porad od 1 stycznia 2019 r.
9. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego rozporządzeniem.
10. Szczegółowe warunki realizacji zadania określa umowa.
 
VI. Termin i warunki składania ofert
Oferty sporządzone wg wzoru określonego w rozporządzeniu, o którym mowa wyżej, należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty polskiej w terminie od 26.10.2018 r. do 16.11.2018 r. na adres Starostwa Powiatowego w Elblągu, 82-300 Elbląg, ul. Saperów 14A, w godzinach pracy Urzędu.
Decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego.
1. Oferty należy sporządzić w języku polskim, pisemnie pod rygorem nieważności w formie komputerowej z wypełnieniem wszystkich miejsc w ofercie.
2. Oferty powinny być sporządzone na drukach określonych w rozporządzeniu Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) - na dole strony.
     3. Oferty przesłane faksem nie będą przyjmowane.
4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
5. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może ubiegać się organizacja pozarządowa w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która spełnia łącznie następujące warunki:
1) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się
z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego;
2) przedstawi zawarte umowy z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 lub art. 11 ust. 3a ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej;
3) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania:
a) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,
6. Nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie nieopłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego powierzonej do prowadzenia organizacji pozarządowej może udzielać także:
1) doradca podatkowy - w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
2) osoba, która:
a) ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
b) posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
c) korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
d) nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
7. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert:
1) nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego,
2) wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania,
3) organizacja pozarządowa, z którą starosta rozwiązał umowę.
Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.
8. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty i oświadczenia (w przypadku kopii każda ze stron powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby reprezentujące dany podmiot):
1) aktualny statut podmiotu,
2) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
3) w przypadku gdy organizacja nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – statut, sprawozdania za rok ubiegły: merytoryczne z prowadzonej działalności i finansowe,
4) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta,
5) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa),
6) zawarte umowy z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, na okres co najmniej od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., ustalające zakres pracy w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie.
7) oświadczenia organizacji, że nie zachodzą przesłanki wykluczające możliwość ubiegania się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. O których nowa w art. 11 ust. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
8) porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu w tym służyły asystą osobom, o których mowa w art. 4 ustawy mającym trudności w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych,
9) dokument standardów obsługi i wewnętrznego system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
10) kopia (poświadczona za zgodność z oryginałem) zaświadczenia o ukończeniu kursu dla każdej osoby mającej świadczyć poradnictwo obywatelskie a także oświadczenia dotyczące:
a) okresu posiadanego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;
b) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
c) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.
9. Kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem.
10. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
11. Z organizacją wyłonioną w konkursie zostanie podpisana umowa, w której zostaną określone szczegółowe warunki prowadzenia zadania oraz sposób finansowania i rozliczania się z przyznanej dotacji.
12. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania publicznego otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
Kserokopie będące załącznikami do oferty należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.
 
VII. Tryb, kryteria i termin dokonania wyboru ofert
1. Złożone oferty będą podlegały ocenie formalnej i ocenie merytorycznej.
2. Złożone oferty przed przekazaniem do opinii Komisji Konkursowej, podlegają wstępnej ocenie formalnej przeprowadzonej przez pracownika Wydziału Organizacyjnego i koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Wydziale Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu.
3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w ofercie, dopuszcza się możliwość wezwania oferentów do ich usunięcia w terminie 5 dni roboczych.
4. Lista ofert zawierająca braki formalne wraz z wezwaniem do ich usunięcia zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu oraz na stronie www.powiat.elblag.pl zakładka organizacje pozarządowe - „Otwarty konkurs ofert”. Przewidywany termin upublicznienia listy – 23.11.2018 r.
5. Uzupełnieniu mogą podlegać wyłącznie następujące braki formalne:
1) niewypełnione wymagane pola formularza ofertowego,
2) niewykreślone lub niewypełnione pola Oświadczenia w części końcowej oferty,
3) brak wymaganych załączników,
4) dołączone dokumenty są nieczytelne lub budzą wątpliwości,
5) brak podpisów osób uprawnionych do reprezentowania oferenta
6. Do ostatecznej oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w ogłoszonym konkursie powołuje się uchwałą Zarządu Powiatu w Elblągu Komisję Konkursową. Szczegółowe zasady jej działania zostaną określone w regulaminie pracy Komisji.
7. Odrzuceniu podlegają oferty:
1) złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu,
2) dotyczące zadania nieujętego w niniejszym ogłoszeniu konkursowym,
3) złożone po terminie,
4) których termin realizacji zadania jest inny niż w ogłoszeniu,
5) dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę,
6) złożone przez podmiot nieuprawniony,
7) nie dotyczące pod względem merytorycznym zadania wskazanego w ogłoszeniu,
8) podpisane przez osoby nieupoważnione,
9) oferty nie posiadające kompletu wymaganych załączników określonych w dziale IV, mimo wezwania do uzupełnienia.
8. Ocena merytoryczna obejmuje następujące kryteria:
1) merytoryczne (stopień, w jakim oferta odpowiada warunkom realizacji zadania) – ocena do 15 pkt,
2) organizacyjne (posiadanie odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego) – ocena do10 pkt,
3) dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu – ocena do 5 pkt,
4) ocena dotychczasowej współpracy z administracją publiczną, rzetelne oraz terminowe wykonywanie i rozliczanie zadań zleconych w ubiegłych latach – ocena do 5 pkt.
5) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania – ocena do 5 pkt.
9. Po zsumowaniu punktów Komisja może wybrać więcej niż jedną ofertę. Ze swoich prac Komisja sporządza protokół, który przedkładany jest Zarządowi Powiatu w Elblągu.
10. Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej powiatu, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Elblągu.
11. Do decyzji Zarządu Powiatu w Elblągu w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.
12. O wyborze oferty i przyznaniu dofinansowania oferent zostanie powiadomiony telefonicznie, mail-em lub pisemnie.
13. Oferty wraz z dokumentami nie będą zwracane Oferentowi.
14. W terminie do 15 grudnia 2018 r. Zarząd Powiatu w Elblągu dokona wyboru oferty.
 
VIII. W 2018 r. z budżetu powiatu przeznaczono 60 725,88 zł. na ten cel. W 2017 r. budżetu powiatu przeznaczono 60 725,88 zł. na ten cel.
 
IX. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym pod numerem telefonu 55 239-49-37 lub Wydziale Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu pod numerem telefonu 55 239-49-62.
 
X. Informacje Końcowe:
1. W kwestiach nieuregulowanych powyższym ogłoszeniem mają zastosowanie przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24.04.2003 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650,723,1365),
2. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Administratorem danych osobowych zawartych w przesłanych ofertach jest Starosta Elbląski. Dane zostaną wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Elbląskiego
w 2019 r.

Elbląg, 15.03.2018 r.
 
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert Zarządu Powiatu na zadania z zakresu:
sport, kultura i turystyka w 2018 r.
 
Organizacje pozarządowe, którym Zarząd Powiatu w Elblągu udzielił wsparcia finansowego powinny przygotować i jak najszybciej dostarczyć do Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu ul. Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg:
- w przypadku niższej kwoty dotacji niż oczekiwana:
1. zaktualizowaną kalkulację przewidywanych kosztów (tabela przedmiotowa, tabela przewidywane źródła finansowania zadania publicznego),
2. zweryfikowany i zaktualizowany harmonogram,
3. zweryfikowany i zaktualizowany opis poszczególnych działań,
- numer konta bankowego organizacji,
- imiona, nazwiska, funkcje, PESEL osób, które będą podpisywały umowę (zgodnie ze statutem i zapisami w KRS lub innym rejestrze),
- odpis KRS potwierdzonego za zgodność z oryginałem, podpisany przez osoby upoważnione (winno być: funkcja, czytelnie imię i nazwisko, pieczątki, data).
Załączniki te są niezbędne do sporządzenia umów na realizację zadań, które uzyskały dofinansowanie.
 
Wykaz zadań, które otrzymały wsparcie finansowe Zarządu Powiatu w Elblągu w ramach otwartego konkursu ofert dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych w 2018 r. z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i turystyki i krajoznawstwa:
 
I. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
1. Tytuł zadania publicznego: Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego:
- Integracyjny turniej w siatkówce plażowej połączony z zawodami rekreacyjnymi - Integracyjny Klub Sportowy ATAK - 5 000,00
- Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka - Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu - 3 000,00
- XX Otwarte Mistrzostwa Powiatu Elbląskiego w Biegu na Orientację - Elbląski Klub Orienteeringu GRYF przy JW. 4260 - 3 000,00
- XXV Międzynarodowy Festiwal Unihokeja Dzieci i Młodzieży o "Puchar Bałtyku" - Elbląski Szkolny Związek Sportowy - 5 000,00
- Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego - UKS Tajfun - 5 000,00
- III Bieg LANZANII 2018 - Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tolkmickiej "Lanzania" - 1 860,00
2. Tytuł zadania publicznego: Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych:
- Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych - Integracyjny Klub Sportowy ATAK - 3 600,00
 
II. z zakresu kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
1. Tytuł zadania publicznego: Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych:
- 52 Dziecięcy Festiwal Kultury Ukraińskiej w Elbląg - Związek Ukraińców w Polsce Zarząd Główny w Warszawie - 5 000,00
- XXVIII Ogólnopolski Przegląd Kultury Mniejszości Narodowych INTEGRACJE 2018 - Stowarzyszenie Przyjaciół Młynar - 10 000,00
2. Tytuł zadania publicznego: Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu:
- Zaprojektuj, zrób, pokaż - międzyszkolne warsztaty ceramiczne z happeningiem - Stowarzyszenie "TalentArt" - 6 000,00
- Przyszłość sztuki przeszłości - Stowarzyszenie Jantar - 8 100,00
- Plener artystyczny w Wiosce Smerfów - Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Zalesie "Zalesianka" - 2 680,00
- XIV Międzynarodowy Zlot Miłośników Aniołów - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi "Aniołowo" - 8 000,00
- VI Pasłęcki Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej - Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Pasłęku - 14 420,00
- Spotkania z historią - Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej "Kuźnia Pruska" - 5 500,00
- Coolturalni Słowianie - Strażackie działania z dawno zapomnianym - Ochotnicza Straż Pożarna w Godkowie - 3 000,00
- XX Międzynarodowy Plener Malarsko-Rzeźbiarski "Bliżej Natury" - Stowarzyszenie Przyjaciół Młynar - 4 000,00
3. Tytuł zadania publicznego: Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego:
- XVI Pasłęcka Uczta Kultur Wschodu - Związek Ukraińców w Polsce Zarząd Główny w Warszawie - 10 000,00
4. Tytuł zadania publicznego: Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu:
- XVI Edycja Powiatowego Konkursu Piosenki Obcej - Towarzystwo Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Pasłęku - 3 300,00
 
III. z zakresu turystyki i krajoznawstwa
1. Tytuł zadania publicznego: Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego:
- Wiosna, jesień na Wysoczyźnie Elbląskiej - rajdy piesze 2018 - Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tolkmickiej "Lanzania" - 3 068,00
- Aktywni na szlaku - imprezy cykliczne PTTK Elbląg - Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Elbląskiej w Elblągu - 4 100,00
- V Rowerowy Zawrót Głowy - Stowarzyszenie IWA - 1 771,00
 
 
Wykaz zadań, które nie otrzymały wsparcia finansowego Zarządu Powiatu w Elblągu w 2018 r.:
- Biało-Czerwona Familiada - Krasin 2018 - Stowarzyszenie Niepoprawnych Optymistów Krasina
- X Warsztaty pieśni chóralnej - Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Pasłęku
- Wiejskie tradycje - życie dawnej wsi polskiej - Stowarzyszenie Polska Izba Dziedzictwa Kulturowego
- Święto Wiatru we Wiosce Wiatru i Podcieni - Stowarzyszenie Polska Izba Dziedzictwa Kulturowego
- 20. Jubileuszowy Spływ Kajakowy "Integracja 2018" - Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA
________________________________________________________
Elbląg, 2018-01-10
 
Zarząd Powiatu w Elblągu
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych w 2018
 1. Rodzaj zadania:
 
a) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 80.000 zł:
Tytuł zadania publicznego
1.  Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych – 15.000 zł,
2.  Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu – 35.000 zł,
3.  Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim – 10.000 zł,
4. Zorganizowanie Pikniku Organizacji Pozarządowych Powiatu Elbląskiego – 5.000 zł,
5.  Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego – 10.000 zł,
6.  Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu – 5.000 zł.
 
 1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 45.000 zł:
Tytuł zadania publicznego:
1.  Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego – 40.000 zł,
2.  Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych – 5.000 zł.
 
c) turystyki i krajoznawstwa – 10.000 zł:
Tytuł zadania publicznego
 1. Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego – 10.000 zł.
 
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2018 r. objętych ogłoszonym konkursem wynosi ogółem z poszczególnych zakresów:
 1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 80.000 zł,
 2. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 45.000 zł,
 3. turystyki i krajoznawstwa – 10.000 zł.
 
III. Zasady przyznawania dotacji:
1. Podstawą prawną ogłoszenia konkursu jest Uchwała Nr XXVII/81/2017 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 27 października 2017 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
2. W otwartym konkursie ofert uczestniczą organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).
3. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) i winna zawierać dane na temat podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulacje przewidzianych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania. Wzór oferty można pobrać pod adresem internetowym: www.powiat.elblag.pl w zakładce Organizacje Pozarządowe, w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Organizacje Pozarządowe – współpraca lub osobiście u koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Wydziale Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Elblągu.
4. Środki przyznane organizacji pozarządowej w ramach współpracy nie mogą być wykorzystane na:
 1. budowę, inwestycje i remonty z wyjątkiem, gdy remont stanowią warunek konieczny do realizacji zleconego zadania, w szczególności gdy obiekt, w którym ma być ono prowadzone jest własnością powiatu elbląskiego,
 2. zakup budynków, zakup gruntów,
 3. działalność gospodarczą,
 4. na pokrycie deficytu działalności organizacyjnej, wsteczne finansowanie projektów,
 5. pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji (chyba, że stanowi koszt związany z bezpośrednią realizacją projektu),
 6. działalność polityczną i religijną.
5. Do oferty należy dołączyć:
 1. Kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany.
Nie dotyczy organizacji znajdujących się w ewidencji Klubów Sportowych i Uczniowskich Klubów Sportowych Starostwa Powiatowego w Elblągu.
2. Obowiązujący statut organizacji podpisany przez osoby reprezentujące organizację.
3. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów).
Przy składaniu kilku ofert organizacja składa jeden komplet dokumentów, bez względu na liczbę składanych ofert.
Wszystkie kopie złożonych dokumentów powinny zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z zapisem w statucie.
6. Wnioskowana kwota dofinansowania nie może przekraczać 50% wartości całego przedsięwzięcia. Na pozostałe 50% winno się składać minimum 15% własnego wkładu finansowego lub z innych źródeł, a pozostałą wielkość stanowić może wkład osobowy (w tym praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy) wyceniony adekwatnie do rodzaju i nakładów pracy.
Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne, nie mogą przekroczyć 20% wnioskowanej dotacji.
7. Zarząd Powiatu w Elblągu może odmówić podmiotom wyłonionym w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
8. Osoby do kontaktu:
 1. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – Marek Murdzia – Wydział Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, tel. 55 239 49 63, powiat@powiat.elblag.pl ;
 2. W zakresie przygotowania wniosków aplikacyjnych – Karina Ulewska – Wydział Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, tel. 55 239 49 62, kulewska@powiat.elblag.pl .
 
IV. Terminy i warunki realizacji zadań:
Składane oferty powinny prezentować konkretne przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia złożenia oferty w ramach niniejszego konkursu i zakończy się najpóźniej do 15 listopada 2018 r. według warunków zawartych w umowie.
Koszty poniesione w związku z realizacją zadania będą uznawane za kwalifikowalne od dnia zawarcia umowy.
 
V. Składanie ofert:
Kompletne, wypełnione komputerowo wnioski wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie od dnia 10.01.2018 r. do dnia 01.02.2018 r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Elblągu ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg.
 
VI. Tryby i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz terminy dokonania wyboru ofert:
1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15.03.2018 r.
Zarząd Powiatu w Elblągu zastrzega sobie prawo odwołania otwartego konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.
2. Wyniki konkursu są publikowane na stronie internetowej powiatu w zakładce Organizacje Pozarządowe, w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Organizacje Pozarządowe – współpraca oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego niezwłocznie po wyborze ofert.
3. Oferty będą oceniane w dwóch etapach:
 
 1. Etap I oceny – zgodność oferty z wymogami formalnymi. Oceny dokonują pracownicy Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, którzy mogą wezwać organizację do usunięcia lub uzupełnienia braków formalnych lub innych wad oferty w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia listy ofert zawierających braki formalne na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu oraz na stronie internetowej www.powiat.elblag.pl zakładka organizacje pozarządowe – „Otwarty konkurs ofert”. Oferta, która nie zostanie uzupełniona nie jest rozpatrywana.
Kryterium formalne:
 1. złożenie oferty i załączników bez podpisów osób upoważnionych;
 2. niewłaściwe wypełnienie wszystkich pól wniosku zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300);
 3. złożenie oferty bez wymaganych załączników;
 4. dołączenie do oferty kopii dokumentów bez potwierdzenia zgodności z oryginałem przez osoby upoważnione;
 5. złożenie oferty zawierającej błędy rachunkowe w przewidywanych kosztach realizacji zadania;
 6. brak umowy partnerskiej lub oświadczenia partnera w przypadku wskazania w ofercie partnera przy realizacji zadania.
Złożone oferty po terminie, na niewłaściwym formularzu, przez podmiot nieuprawniony oraz złożone przez organizację, która według statutu nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem nie będą rozpatrywane.
 
II. Etap II oceny – do etapu II dopuszczone zostaną oferty, które spełniają wszystkie kryteria formalne. Oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Elblągu.
Kryteria II etapu oceny (0 - 65 pkt):
 1. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez wnioskodawcę-ocena 0-10 pkt,
 2. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania - ocena 0-10 pkt,
1) wydatki są realne, konieczne i uzasadnione,
2) budżet jest czytelny, jasny, pozycje budżetu są dostatecznie opisane,
3) kosztorys jest spójny z harmonogramem,
4) budżet nie zawiera błędów rachunkowych.
 1. Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których wnioskodawca będzie realizował zadania - ocena 0-5 pkt,
 2. Zadeklarowany udział środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania - ocena 0-10 pkt,
 3. Zadeklarowany przez wnioskodawcę wkład rzeczowy, osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków - ocena 0-5 pkt,
 4. Analiza i ocena wykonania zadań zleconych wnioskodawcy w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków - ocena 0-10 pkt (organizacje, które składają wniosek po raz pierwszy otrzymują 5 pkt).
 5. Realizacja zadania jest uzasadniona i celowa - ocena 0-15 pkt,
1) odpowiada na potrzeby odbiorców,
2) cele są jasno określone, mierzalne i realne,
3) zostały wymienione efekty jakościowe i ilościowe włącznie z podaniem wartości liczbowych; są one spójne z celami,
4) w zależności od rodzaju zadania: przewidywany efekt jest trwały; wykonanie zadania będzie miało wpływ na poprawę /zmianę sytuacji odbiorców.
 
4. Przy rozpatrywaniu ofert uwzględniona będzie analiza i ocena realizacji przez wnioskodawcę w latach poprzednich zadań zleconych, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. Mimo pozytywnej oceny oferty może ona nie otrzymać dofinansowania w szczególnych przypadkach nierzetelności, nieterminowości oraz nieprawidłowości rozliczenia zadań przez organizację w latach poprzednich.
5. W przypadku zadeklarowania w ofercie zamiaru pobierania wpłat i opłat od uczestników zadania organizacja pozarządowa jest zobowiązana wskazać dokument, z którego wynika zakres prowadzonej działalności odpłatnej pożytku publicznego. Brak podstaw prawnych prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego będzie skutkował odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
6. Do dofinansowania zostaną zaproponowane oferty według kolejności wynikającej z otrzymanej liczby punktów, odrębnie dla każdego rodzaju zadania.
7. Oferty, które otrzymają mniej niż 35 pkt nie zostaną zaproponowane do dofinansowania.
8. Decyzję ostateczną o wyborze ofert wyłonionych przez Komisję i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej. Od decyzji Zarządu Powiatu nie przysługuje odwołanie.
9. Poszczególnej organizacji może być przyznana więcej niż jedna dotacja.
10. Konkurs zostanie rozstrzygnięty, jeżeli zostanie zgłoszona przynajmniej jedna oferta.
11. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku organizacja może zmniejszyć wkład własny przy zachowaniu proporcji procentowych lub wycofać swoją ofertę.
12. Wspólną ofertę w konkursie może złożyć dwie lub więcej organizacji działających wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).
13. Przyznanie dotacji organizacji pozarządowej jest jednoznaczne z przyznaniem Patronatu Starosty.
 
VII. Informacja nt. zrealizowanych przez Powiat Elbląski w 2017 r. zadań publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – łącznie 97.369,34 zł, w tym:
 
a) Dofinansowanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – łącznie 21.211 zł:
1. Tytuł zadania publicznego: Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego – 16.211 zł (5 zadań zleconych).
2. Tytuł zadania publicznego: Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych – 5.000 zł (1 zadanie zlecone).
 
b) Dofinansowanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – łącznie 66.707,34 zł:
1. Tytuł zadania publicznego: Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych na terenie powiatu elbląskiego – 15.000 zł (2 zadania zlecone),
2. Tytuł zadania publicznego: Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu elbląskiego – 39.407,34 zł (6 zadań zleconych),
3. Tytuł zadania publicznego Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego – 9.000 zł (1 zadanie zlecone),
4. Tytuł zadania publicznego: Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu elbląskiego – 3.300 zł (1 zadanie zlecone).
 
c) Dofinansowanie z zakresu turystyki i krajoznawstwa – łącznie 9.451 zł:
1. Tytuł zadania publicznego: Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego – 9.451 zł (3 zadania zlecone).
 

W roku 2022 w związku z epidemią (COVID-19) organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, zobowiązane są, w toku realizacji zadań przestrzegać wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i postanowień zawartych w aktach prawnych wyższego rzędu dotyczących COVID-19.

8. W formularzu oferty należy uzupełnić punkt 6 „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego” działu III - uznaje się wykonanie w przypadku osiągnięcia min. 80% rezultatów (dla każdego osobno).

9. Wnioskowana kwota dofinansowania nie może przekraczać 50% wartości całego przedsięwzięcia. Na pozostałe 50% winno się składać minimum 15% własnego wkładu finansowego lub z innych źródeł, a pozostałą wielkość stanowić może wkład osobowy (w tym praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy) wyceniony adekwatnie do rodzaju i nakładów pracy.