Przejdź do treści.

Menu

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA OGŁASZA KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORAZ PODMIOTY WYMIENIONE W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE W ZAKRESIE ROZWOJU SEKTORA POZARZĄDOWEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W ROKU 2018.

Zadania wybrane do realizacji mogą być wykonywane przez organizacje pozarządowe w ramach działalności odpłatnej lub nieodpłatnej pożytku publicznego.

Zadanie publiczne nie może być realizowane w ramach prowadzonej przez organizację pozarządową działalności gospodarczej. Konkurs ofert obejmuje wsparcie realizacji zadań publicznych samorządu województwa warmińsko-mazurskiego wymienionych w § 3 w przypadku, gdy organizacja pozarządowa wniesie do jego realizacji wkład własny finansowy lub powierzenie realizacji zadań publicznych samorządu województwa, w przypadku gdy wkład własny organizacji pozarządowej będzie wniesiony jedynie w formie wkładu osobowego.

W konkursie będą wybrane oferty w zakresie rozwoju sektora pozarządowego województw w następujących zadaniach szczegółowych:

1) Edukacja organizacji pozarządowych w zakresie: a) pozyskiwania środków na działalność, głównie w sposób inny niż z dotacji, czyli np. od sponsorów, darowizny osób fizycznych i prawnych, tworzenie i wdrażanie planów fundrisingowych. (zadanie ma być skierowane do przedstawicieli min. 10 organizacji z min. 2 powiatów); b) tematyki realizowanych przez organizacje pozarządowe zadań publicznych oraz funkcjonowania organizacji – organizacja konferencji i szkoleń merytorycznych mających wpływ na jakość realizowanych zadań i funkcjonowanie organizacji (zadanie ma być skierowane do przedstawicieli organizacji z min. 3 powiatów).

2) Edukacja obywatelska w szkołach, w szczególności: promocja i wzmocnienie działalności społecznej i obywatelskiej uczniów oraz rozwój współpracy szkół z organizacjami pozarządowymi, poprzez partnerską współpracę organizacji pozarządowych ze szkołami, np. w realizacji wspólnych przedsięwzięć, kampanii z udziałem uczniów, inicjatyw zwiększających ich wiedzę na temat sektora pozarządowego. Rekomendowane jest wykorzystanie nowoczesnych form przekazu i włączenie działań innowacyjnych, w tym autorstwa młodzieży.

3) Edukacja obywatelska w kontekście Roku Praw Kobiet, w setną rocznicę przyznania Polkom praw wyborczych.

4) Rozwój wolontariatu w województwie warmińsko-mazurskim przez: 1) Wsparcie organizatorów wolontariatu poprzez np. szkolenia, organizację spotkań regionalnych. 2) Promowanie postaw wolontariackich m.in. poprzez organizację obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. 3) Organizacja praktyk wolontariackich dla młodzieży.

5) Wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji zadań samorządu województwa warmińsko-mazurskiego mających znaczenie dla rozwoju kapitału społecznego regionu poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, tj. spoza województwa warmińsko - mazurskiego, w tym w szczególności z szeroko rozumianego zakresu rozwoju sektora pozarządowego, rozwoju wolontariatu i rozwoju aktywności społecznej i obywatelskiej młodzieży. Zadania nie dotyczą obszaru rozwoju kultury fizycznej. UWAGA: Składająca ofertę organizacja w zakresie określonym w pkt. 5. zobowiązana jest do podania nazwy zewnętrznego funduszu/konkursu/programu, w ramach którego uzyskała dofinansowanie (wraz z linkiem do zasad funduszu/konkursu/programu) oraz opisać w jaki sposób realizowane zadanie będzie miało wpływ na rozwój kapitału społecznego regionu.

Zadanie powinno rozpocząć się nie wcześniej niż 1 września 2018 roku i zakończyć nie później niż do 31 grudnia 2018 roku. Zgłoszenia przyjmowane są do 3 sierpnia 2018 roku.

Oferty wraz z załącznikami należy składać w wersji papierowej w jednym egzemplarzu do Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ul. Głowackiego 17 - pok. nr 3). Można je przesyłać również za pomocą poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. Emilii Plater 1 10-562 Olsztyn Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego.

WIĘCEJ INFORMACJI:https://bip.warmia.mazury.pl/955/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-samorzadu-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-przez-organizacje-pozarzadowe-oraz-podmioty-wymienione-w-art.-3-ust.-3-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-w-zakresie-rozwoju-sektora-pozarzadowego-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-w-roku-2018.html 

źródło: warmia.mazury.pl

Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Działka na sprzedaż

Newsletter

Wydarzenia

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski