Przejdź do treści.

Menu

logotypy

 

Wartość projektu:                   13.211.665,35 zł

Wydatki kwalifikowalne:        13.009.545,60 zł

Wartość dofinansowania:        6.823.506,67 zł

Projekt jest realizowany w ramach poddziałania RPWM.07.02.02 Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 (RPO WiM).

Planowany termin realizacji: 2018-2019 r.

Lp. Kategorie kosztu  
 
1 Roboty budowlane  
2 Nadzór w projekcie  
3 Studium wykonalności  
4 Dokumentacja projektowa  
5 Promocja projektu  
6 Wniosek aplikacyjny, załącznik OOŚ  

Zakres robót obejmuje:

-  rozbudowę i przebudowę drogi dł. 7,75 km o pow. 50580 m2 z poszerzeniem jezdni do 6 m, wzmocnieniem konstrukcji dla obciążenia ruchem KR3 o nośności 100 kN i korektą geometrii trasy

-  budowę 5 zatok autobusowych o pow. 520 m2 i 125 m2 miejsc parkingowych oraz 3450 m2 chodników w miejsc.

-  budowę oraz przebudowę zjazdów do posesji (5560 m2 bitumicznych i 1350 m2 z kostki brukowej)

-  budowę 620 m przepustów pod zjazdami oraz 72,5 m pod koroną drogi

-  budowę w ramach odwodnienia, sieci kanalizacji deszczowej Ø315 - 330,5 m i Ø250 383,5 w miejsc. Przezmark oraz odtworzenie lub remont rowów spławnych bądź rozsączająco - odparowujących na całym odcinku,

-  budowę 7 kpl. doświetlenia (przejść dla pieszych oraz zatok autobusowych)

-  wykonanie 2100 m2 oznakowania poziom. i 120 szt. nowego oznakowania pion. drogi

-  wykonanie poboczy o pow. 12500 m2

-  wykonanie 100 m barier sprężystych i 110 m barier wygrodzeniowych

-  wykonanie trawnika - konstrukcja warstwa ziemi urodzajnej 10 cm

-  przebudowę skrzyżowania dr. woj. DW 509 (włączenie drogi powiatowej 1140N)

Głównym celem projektu jest rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo- Sierpin – Przezmark - Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona, na odcinku DW 509- Komorowo Żuławskie.

Cele szczegółowe projektu:

1. uzyskanie dogodnego, nowego jakościowo i o większej przepustowości połączenia drogowego drogi powiatowej nr 1140N;

2. zwiększenie bezpieczeństwa;

3. zwiększenie trwałości konstrukcji jezdni;

4. ujednolicenie przekroju drogi;

5. poprawa warunków pieszych,

6. poprawa warunków odwodnienia;

7. skrócenie czasu przejazdu;

8. polepszenie warunków ruchu i stanu bezpieczeństwa ruchu;

9. zwiększenie dostępności poszczególnych miejscowości do dużych miast regionu;

10. wzmocnienie konkurencyjności regionu;

11. sprzyjanie rozwojowi gospodarczemu w perspektywie wieloletniej, a także spójności ekonomicznej, społecznej oraz terytorialnej;

12. zapewnienia realizacji zrównoważonego, harmonijnego oraz trwałego rozwoju regionu.

Projekt wpisuje się także w oczekiwane w ramach RPO WiM 2014-2020 efekty, które można wyrazić wskaźnikami produktu i rezultatu, zgodnymi z SzOOP 7 osi priorytetowej - Infrastruktura transportowa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020:

Produkty Realizacji Projektu:

1. długość przebudowanych dróg powiatowych: 5,95km

2. długość wybudowanych dróg powiatowych:   1,80km

3. Liczba projektów w zakresie poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, kolejowego, morskiego i śródlądowego: 1 szt.

Rezultaty Realizacji Projektu:

1.skrócenie czasu przejazdu: 967282,00 min.

Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Działka na sprzedaż

Newsletter

Wydarzenia

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski