Przejdź do treści.

Menu

W dniu 15 lutego 2018r. odbyło się w Starostwie Powiatowym w Elblągu spotkanie z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawem Markiem Brzezinem. Spotkanie poświęcone było funduszom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warminsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

W spotkaniu udział wzięli Wójtowie/Burmistrzowie oraz przedstawiciele gmin z terenu powiatu elbląskiego, Kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej, przedstawiciele jednostek organizacyjnych powiatu elbląskiego, a także lokalni przedsiębiorcy, którzy mieli bezpośrednią możliwość skorzystania z  konsultacji u przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego oraz Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozowju Regionalnego w Olsztynie S.A.

W obecnej perspektywie RPO WiM 2014–2020 na dofinansowanie projektów przeznaczonych jest 1,7 mld euro. Największa kwota – ponad 320 mln euro (czyli blisko 20% całej alokacji) przypada na oś 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur i to właśnie ona skierowana jest pośrednio lub bezpośrednio do przedsiębiorców.

W harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2018 rok zaplanowano 58 konkursów na kwotę ponad 336 mln euro.

Aby te fundusze efektywnie przekazać regionowi wprowadzono szereg usprawnień, które ułatwiają beneficjentom aplikowanie o dotacje z RPO WiM 2014-2020.

Wprowadzone zmiany dotyczą: zmniejszania ilości załączników wymaganych przy składaniu wniosku o dofinansowanie, modyfikacji część kryteriów wyboru projektów umożliwiających beneficjentom spełnianie wymogów niezbędnych do uzyskania wsparcia, zwiększenia poziomu dofinansowania we wszystkich poddziałaniach skierowanych do przedsiębiorców, realizowanych przez WMARR S.A., uproszczeń systemu komunikacji z wnioskodawcami poprzez wykorzystanie do kontaktu poczty elektronicznej, co pozwala na szybsze rozstrzygnięcia konkursów.

Ponadto IZ wychodząc naprzeciw postulatom przedsiębiorców podniosło pułap wartości dofinansowania, od którego niezbędne jest ustanowienie drugiego (tzw. twardego) zabezpieczenia.

Przedsiębiorcy, którzy są zainteresowani funduszami unijnymi w pierwszej kolejności powinni kierować się do Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Olsztynie. WMARR S.A. od 2017 r. podpisała 203 umowy.

Każdy mikro, mały i średni przedsiębiorca może skorzystać ze środków na szkolenia i otrzymać nawet 80% dofinansowania na usługi szkoleniowe dla siebie i swoich pracowników. W województwie warmińsko-mazurskim działa od ponad 1,5 roku Warmińsko- Mazurski System Finansowania Usług Rozwojowych dla Przedsiębiorstw. System nie wymaga od przedsiębiorców składania wniosków o dofinansowanie, zaś po zrealizowanej usłudze następuje szybka refundacja środków. Jak dotąd z dofinansowania na usługi rozwojowe skorzystało ponad 1150 przedsiębiorstw, które zrealizowało blisko 2500 usług na łączną kwotę prawie 10 mln zł.

Z kolei Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie wdraża fundusze na aktywizację społeczną i zawodową osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym (oś 11). Projekty powinny skutkować zdobywaniem wiedzy i kompetencji, wzrostem zatrudnienia, większą dostępnością do usług społecznych i zdrowotnych, a także rozwojem ekonomii społecznej.

Do grona korzystających ze środków przewidzianych w osi 11 mogą należeć całe rodziny, ich sąsiedzi i środowisko lokalne dotknięte, np. problemami wychowawczymi, korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, osoby bezdomne, czy zagrożone ubóstwem. W tym roku w ramach Osi priorytetowej 11 oraz Działania 10.7 zaplanowano 18 konkursów.

W ramach Działania 10.7 zaplanowano 4 konkursy na kwotę prawie 8 mln zł, natomiast w ramach Osi priorytetowej 11 – 14 konkursów na kwotę ok. 192 mln zł. Do tej pory ROPS podpisał 160 umów o dofinansowanie projektów na kwotę 175 mln zł.

Gospodarka wodno-ściekowa jest jednym ze strumieni finansowych, który został objęty wspomnianymi wcześniej ułatwieniami. Do katalogu podmiotów, które mogą z nich skorzystać należą: przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego. Dofinansowanie mogą uzyskać projekty, których efektem będzie przede wszystkim lepsza jakość wody, większa ilości oczyszczonych ścieków i wzrost odsetka ludności korzystającej z nowoczesnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

 

DSC00038

 

 

Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Działka na sprzedaż

Newsletter

Wydarzenia

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski