Przejdź do treści.

Menu

27 września z okazji Światowego Dnia Turystyki w Brukseli odbyły się dwie konferencje dotyczące rozwoju przemysłu turystycznego w Europie. Podczas Konferencji Przedstawiciele Komisji Europejskiej poinformowali zebranych, że w kolejnej perspektywie finansowej w ramach funduszy strukturalnych będzie specjalna koperta dedykowana  turystyce. Prelegenci obu wydarzeń podkreślali, że Europa jest nadal wiodącym kierunkiem turystycznym, jednak prognozy są spadkowe.

Podczas Konferencji poruszono zagadnienia związanych z sektorem turystycznym jak:

- inwestycje w tym sektorze czy kształcenie zgodnie z oczekiwaniami rynku, w tym korzystanie z programu Erasmus Pro (praktyki długoterminowe),

- innowacje technologiczne w turystyce, jak np. efektywność energetyczna w sektorze hotelarstwa,

- obniżenie stawki VAT dla tego sektora,

- zagrożenia takie jak np. terroryzm ,

- fundusze na rzecz turystyki.

W chwili obecnej dostępne są następujące możliwości finansowania projektów związanych z turystyką z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz innych źródeł finansowania UE:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) .Działania, które mogą kwalifikować się do wsparcia z EFRR obejmują między innymi badania naukowe w dziedzinie turystyki, innowacje technologiczne, klastry, opracowywanie programów ICT, tworzenie produktów o dużej wartości dodanej odnoszących się do rynków niszowych (np. ekoturystyki, turystyki zdrowotnej, kulturowej, gastronomicznej czy sportowej), łączenie regionów przybrzeżnych z obszarami położonymi w głębi lądu, infrastrukturę zrównoważonej turystyki na niewielką skalę, promowanie przedsiębiorczości i szkoleń zawodowych.

Fundusz Spójności  dotyczy przede wszystkim infrastruktury transportowej i środowiskowej. W zakresie transportu wspierać może transeuropejską sieć transportową (TEN-T ) lub inne projekty, które UE uznała za priorytetowe dla Europy. Można z niego dofinansowywać także projekty infrastrukturalne. W dziedzinie środowiska do wsparcia z Funduszu Spójności kwalifikują się również projekty związane z energią (np. wykorzystanie energii odnawialnej) lub transportem (takie jak rozwój transportu kolejowego lub polepszanie transportu publicznego).

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW ) jest skierowany do obszarów wiejskich i ma na celu między innymi przyczyniać się do dywersyfikacji gospodarstw rolnych w kierunku działalności innej niż rolna, do rozwoju pozarolniczych MŚP na obszarach wiejskich, do wspierania zrównoważonej i odpowiedzialnej turystyki oraz do odbudowy i regeneracji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wiosek i obszarów wiejskich.

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) może być wykorzystywany do wspierania szkoleń pracowniczych w przypadku restrukturyzacji przedsiębiorstw lub braku wykwalifikowanej siły roboczej. Środki z funduszu można przeznaczać też na szkolenia osób w trudnej sytuacji i osób z grup defaworyzowanych, aby umożliwić im zdobycie lepszych umiejętności i pracy. Fundusz może też ułatwiać wzajemne uczenie się, tworzenie sieci kontaktów oraz rozpowszechnianie i promowanie dobrych praktyk i metod w dziedzinie innowacji społecznych.

Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) służy promowaniu wzrostu gospodarczego, włączenia społecznego i tworzenia miejsc pracy. Wspiera również mobilności pracowników w społecznościach nadbrzeżnych i dywersyfikację działalności w sektorze rybołówstwa, a także jej rozszerzanie w kierunku innych sektorów gospodarki morskiej. Ponadto może stanowić źródło środków na badania, konferencje i tworzenie sieci kontaktów, a także nabywanie nowych umiejętności zawodowych umożliwiających pracownikom sektora rybołówstwa rozpoczęcie działalności turystycznej lub prowadzenie działalności uzupełniającej w dziedzinie turystyki.

Program działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE ) wspiera projekty związane z ochroną środowiska i przyrody w całej UE, co może w efekcie zwiększyć atrakcyjność turystyczną Europy. Priorytetami jego podprogramu działań na rzecz środowiska są: ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami, przyroda i różnorodność biologiczna, zarządzanie w zakresie środowiska. Do wsparcia w ramach programu LIFE mogą kwalifikować się również obszary o szczególnym znaczeniu ekologicznym.

Program „Kreatywna Europa” ma trzy komponenty: podprogram „Kultura” – skierowany do sektora kultury i sektora kreatywnego; podprogram „Media”– skierowany do branży audiowizualnej; podprogram międzysektorowy – przeznaczony na projekty realizowane wspólnie przez sektory kulturalno-kreatywny i audiowizualny. Program ma zachęcać do opracowywania międzynarodowych projektów i rozwijania sieci współpracy. Jego częścią jest także inicjatywa Europejskie Stolice Kultury.

Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS ) i pozostałe źródła finansowania. EFIS wspiera MŚP oraz spółki o średniej kapitalizacji, służby użyteczności publicznej, podmioty sektora publicznego, banki i fundusze inwestycyjne. Można rozważyć wykorzystywanie go także do finansowania przedsiębiorstw związanych z turystyką.

Sektor turystyczny może także korzystać z szeregu innych programów. Między innymi program COSME promuje przedsiębiorczość, zwłaszcza dzięki programowi wymiany „Erasmus dla młodych przedsiębiorców”  Działania edukacyjne związane z turystyką mogą otrzymać wsparcie z programu Erasmus + , którego celem jest zwiększanie umiejętności i szans na zatrudnienie oraz modernizacja kształcenia i szkoleń. Erasmus + pomaga również w organizacji europejskich imprez sportowych. Projekty badawcze związane z turystyką mogą być realizowane w ramach programu „Horyzont 2020”. 

Przydatny może okazać się również nowy program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych EaSI  .

Aby ułatwić beneficjentom dostęp do funduszy UE, EPRS przygotował Przewodnik po funduszach UE na lata 2014 – 2020 http://www.europarl.europa.eu/EPRS/Funding_Guide.pdf , obejmujących główne źródła finansowania UE z podziałem na sektory.

Powyższe informacje dot. finansowania są dostępne na stronie: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/607296/EPRS_ATA(2017)607296_PL.pdf 

Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Działka na sprzedaż

Newsletter

Wydarzenia

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski