Przejdź do treści.

Menu

STYPENDIA STUDENCKIE ZA ROK AKADEMICKI 2008/2009
W RAMACH DZIAŁANIA 2.2.
WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH POPRZEZ PROGRAMY STYPENDIALNE, ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO ZPORR)
Studencie/ Studentko pojawiła się możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych na stypendia studenckie za rok akademicki 2008/2009.
W ramach programu stypendialnego można uzyskać wsparcie finansowe w wysokości 3 150,00 zł za okres 9 miesięcy trwającego roku akademickiego.
Stypendia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa.
Stypendium przysługiwać będzie studentom, którzy spełnią łącznie następujące kryteria:
a) Studium na uczelniach publicznych i niepublicznych rok akademicki 2008/2009).
b) Posiadają stałe zameldowanie w przypadku braku możliwości zameldowania stałego zameldowanie czasowe) na obszarach zmarginalizowanych w Województwie Warmińsko-Mazurskim. Za obszary zmarginalizowane uznaje się obszary wiejskie tereny poza granicami administracyjnymi miast miasta do 20 tyś. mieszkańców, obszary podlegające restrukturyzacji, zdegradowane dzielnice miast i obszary poprzemysłowe i powojskowe wyznaczone w Lokalnym Programem Rewitalizacji.
c) Pochodzą z rodzin o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się oraz dochodzie studenta samodzielnego finansowo, nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych określona na podstawie art. 5 ust. 1-7. ust.Sa - 9 oraz ust. 11 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - Dz. U. 2003 r. Nr 228, póz.. 2255 z późń. zm. tj. nie wyższym niż 504 zł lub 583 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności).
Wnioski będzie można składać do sekretariatu Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego ul. E. Plater lw Olsztynie). Nabór wniosków odbędzie się na początku maja br. w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o naborze wniosków). Do wniosku należy przede wszystkim dołączyć:
a)zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach wszystkich członków rodziny, prowadzących wspólne gospodarstwo domowe 2007 rok
b) zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,
c)zaświadczenie z właściwego urzędu gminy o zameldowaniu,
d) zaświadczenie z uczelni o kontynuowaniu studiów w danym roku akademickim.
e) szczegółowy wykaz wymaganych dokumentów, określa zał. nr l do regulaminu stypendialnego w zależności od indywidualnej sytuacji wnioskodawcy od dn. 28.04.2009 r. regulamin będzie dostępny na stronie www.efs.warmia.mazury.pl).
Od dnia 28 kwietnia 2009 roku wszelkie informacje na temat pomocy stypendialnej zostaną umieszczone na stronie internetowej www.efs.warmia.mazury.pl.
Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Urszula Pasławska

Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Działka na sprzedaż

Newsletter

Wydarzenia

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski