preloader
Przejdź do treści.

Menu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych dla dzieci pozbawionych prawidłowej opieki i wychowania przez rodziców biologicznych.

Rodzina zastępcza, to taka rodzina która tymczasowo lub stale opiekuje się i wychowuje dzieci zapewniając im całkowitą opiekę. Zapewnia dzieciom odpowiednie warunki do prawidłowego rozwoju fizycznego i intelektualnego. Dba o zdrowie, ubranie czy wyżywienie. Dogląda rozwoju i postępów w szkole, pogłębia zainteresowania, dba o wypoczynek wakacyjny. Przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej przez małżeństwo czy osobę samotną następuje najczęściej bez zrywania więzi z rodziną biologiczną dziecka i dba o podtrzymywanie tych więzi. Rodzina zastępcza nie jest rodziną adopcyjną – wypełnia obowiązki rodzicielskie bez przyjmowania pełni praw rodzicielskich.

Jesteśmy zainteresowani tworzeniem nowych rodzin zastępczych i zawodowych rodzin zastępczych, które z racji posiadania chęci, predyspozycji i którym los dziecka nie jest obojętny, chcą podjąć się wypełniania funkcji rodzica zastępczego.

Kandydaci na rodziców zastępczych muszą mieć w sobie ogromne pokłady miłości icierpliwości aby stworzyć dom, który jest marzeniem bardzo wielu opuszczonych, samotnych czy zaniedbanych dzieci.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej, niezawodowej, zawodowej, w tym zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowej specjalistycznej) może być powierzone osobom, które:

 1. dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 2. nie są i nigdy nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 3. wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 4. nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
 6. przebywają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
 1. rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
 2. właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
 3. wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Rodzinie zastępczej na każde umieszczone dziecko przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota:

 • 660 zł. miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej tj. u rodzeństwa lub dziadków dziecka
 • 1.000 zł. miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej i rodzinie zastępczej niezawodowej niespokrewnionej).

Formy zawodowej rodziny zastępczej:

 1. zawodowa nie więcej niż 3 dzieci
 2. zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego umieszcza się dziecko nie dłużej niż na okres 12 miesięcy lub do zakończenia postępowania sądowego o powrót dziecka do rodziny, przysposobienie, umieszczenie w rodzinnej pieczy zastępczej)
 3. zawodowa specjalistyczna nie więcej niż 3 dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; oraz dzieci na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich)

Zawodowej rodzinie zastępczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie nie niższe niż 2.000 zł.

Zawodowej rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego przysługuje miesięczne wynagrodzenie nie niższe niż 2.600 zł.

Aby stanowić rodzinę zastępcza zawodową trzeba posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie jako rodzina zastępcza oraz pozytywną opinię koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Zapaszmy mieszkańców Powiatu Elbląskiego zainteresowanych utworzeniem rodzin zastępczych na spotkanie z pracownikami Centrum w Elblągu przy ul. Komeńskiego 40.

Szczegółowych informacji na temat możliwości utworzenia rodziny zastępczej udzielają pracownicy Zespołu ds. Pieczy Zastępczej od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 pokój nr 11 i 12.

Zarządzanie Kryzysowe

Działka na sprzedaż

 

Newsletter

Wydarzenia

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
starosta.neb@powiatypolskie.pl
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 140747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski