Przejdź do treści.

Zamknij

 paac za p ceny

 

  • slajd - Statek
  • slajd - Statki
  • slajd - Konie

Menu

Z pewnością należy powiedzieć, że wielkim wyróżnieniem jest wizyta ministra w szkole. Ten szczególny dzień zarówno nauczyciele, jak i uczniowie zapamiętają na długi czas. 22 lutego Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym zaszczycił swoją obecnością wiceminister kultury Piotr Żuchowski. Wizyta zaplanowan…

Czytaj więcej: Wizyta Ministra Kultury w Liceum Plastycznym

Rozpoczęły się zapisy do X Turnieju Piłki Nożnej „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”. Najlepsze drużyny chłopców i dziewcząt, które zdobędą Puchar Tymbarku oraz tytuł Mistrzów Polski w kategorii U-10, w nagrodę spełnią swoje marzenia i wyjadą na legendarny stadion San Siro…

Czytaj więcej: Turniej Piłki Nożnej „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” czyli Mistrzostwa Polski w kategorii U-10

Na swoim pierwszym posiedzeniu spotkała się w dniu 11 lutego Powiatowa Rada Sportu w Elblągu. Rada Sportu jest organem o charakterze opiniodawczym i konsultacyjnym. Powołany został zespół, który ma stworzyć w powiecie elbląskim wspólną platformę współpracy środowisk realizujących zadania w zakresie…

Czytaj więcej: Powiatowa Rada Sportu

W tym tygodniu w Gimnazjum w Gronowie Górnym przebywa grupa uczniów i nauczycieli z Danii i Austrii w ramach realizacji projektu pod nazwą „Making a Difference” finansowanego z unijnego programu Comenius.

Wszystko zaczęło się podczas międzynarodowej konferencji „Ludzkie…

Czytaj więcej: Międzynarodowe spotkanie w Gronowie Górnym

Dnia 5 lutego 2010 r. odbyła się XXVIII sesja Rady Powiatu w Elblągu. Zgodnie z ustalonym porządkiem obrad radni przyjęli protokół z poprzedniej sesji, zapoznali się ze sprawozdaniami z działalności: Zarządu Powiatu za okres od 30 grudnia 2009 r. do 5 lutego 2010 r., z działalności komisji stałych R…

Czytaj więcej: XXVIII sesja Rady Powiatu

W drugim tygodniu ferii zimowych w Zespole Szkół w Pasłęku odbyły się zajęcia rekreacyjno-sportowe w ramach realizowanego projektu unijnego pt.: „Sukces maturalny młodzieży powiatu elbląskiego z przedmiotów matematyczno , przyrodniczych szansą zrealizowania planów życiowych”. Cel…

Czytaj więcej: Sportowe ferie w Zespole Szkół w Pasłęku

Pani Monika Niedbalska , młodszy referent w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, pracująca na zamiejscowym stanowisku ds. ewidencji gruntów i budynków w Pasłęku, zakończyła służbę przygotowawczą i złożyła ślubowanie urzędnicze w dniu 2 lutego 2010 r. Uroczystość miała miejsce po…

Czytaj więcej: Kolejne ślubowanie w Starostwie Powiatowym

Do zakończenia ferii zimowych zostało jeszcze kilka dni, podczas których dzieci i młodzież z powiatu elbląskiego aktywnie spędzają czas na zawodach sportowych w ramach tegorocznej edycji cyklu pod hasłem „Puchar Ferii 2010”. Organizatorem, tradycyjnie już od wielu lat, jest Elblą…

Czytaj więcej: Puchar Ferii 2010

Panie Sylwia Cieciora, naczelnik Wydziału Organizacyjnego, oraz Marta Jechna, podinspektor w Wydziale Finansowym, ukończyły służbę przygotowawczą i z pozytywnym wynikiem zdały egzamin końcowy. W związku z tym, starosta elbląski Sławomir Jezierski podczas posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 19 styczni…

Czytaj więcej: Ślubowanie urzędnicze w Starostwie Powiatowym

Dnia 15.01.2010 r. odbyło się uroczyste otwarcie pracowni artystycznych w Liceum Plastycznym w Zespole Szkól w Gronowie Górnym. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Starosta Elbląski Sławomir Jezierski oraz Dyrektor Liceum Plastycznego Krystyna Binkiewicz.
Realizacja projektu „Adapta…

Czytaj więcej: Uroczyste otwarcie pracowni artystycznych w Liceum Plastycznym

W dniu 13 stycznia 2010 r. w Starostwie Powiatowym w Elblągu odbyło się spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych powiatu elbląskiego i powiatu braniewskiego na temat obowiązujących przepisów prawnych oraz zasad przygotowywania arkuszy organizacyjnych roku szkolnego.

Temat ten poprowadziła Grażyn…

Czytaj więcej: Spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych powiatów elbląskiego i braniewskiego

Zarząd Powiatu w Elblągu
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych
w 2010 r.:
- z zakresu kultury

LP.
Nazwa zadania
Przewidywane dofinansowanie
1
10000 zł
2
Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu
20000 zł
3
Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim
15000 zł
4
Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego
15000 zł
5
Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu
10000 zł
70000 zł

- z zakresu sportu

LP.
Nazwa zadania
Przewidywane dofinansowanie
1
Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim
35000 zł
2
Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych
3000 zł
3
Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z UKS powiatu elbląskiego
10000 zł
4
Edukacja młodzieży z zakresu ratownictwa wodnego i bezpieczeństwa nad akwenami
2000 zł
5
Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego
17000 zł
6
Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych
3000 zł
70000 zł

- z zakresu turystyki

Lp.
Nazwa zadania
Przewidywane dofinansowanie
1.
Zlot ekologiczny "Powitanie wiosny"
1000 zł
1000 zł

- z zakresu edukacji

Lp.
Nazwa zadania
Przewidywane dofinansowanie
1.
Aktywizowanie społeczności lokalnej powiatu elbląskiego poprzez wspieranie organizacji pozarządowych z terenu powiatu
13500 zł
2.
Walka z patologiami realizacja programu „Bezpieczna szkoła
5000 zł
18500 zł

1. Termin składania wniosków mija dnia 13 lutego 2010 r.
Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 17 marca 2010 r.
Składane oferty powinny prezentować konkretne przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 13 stycznia 2010 r. i zakończy się najpóźniej do
15 listopada 2010 r.
2. Podstawa prawna
Podstawą prawną ogłoszenia konkursu jest Uchwała Nr XXV/58/09 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 23 października 2009 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2010.
Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania Dz. U. Nr 264, poz. 2207)
i winna zawierać dane na temat podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulacje przewidzianych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania. Wzór oferty można pobrać pod adresem internetowym: www.powiat.elblag.pl lub osobiście
u koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Wydziale Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Elblągu.
Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
3. Dotacje nie mogą być przyznane na:
- Budowę, inwestycje i remonty z wyjątkiem, gdy remont stanowi warunek konieczny do realizacji zleconego zadania, w szczególności gdy obiekt, w którym ma być ono prowadzone jest własnością powiatu elbląskiego,
- Zakup budynków, zakup gruntów,
- Działalność gospodarczą,
- Na pokrycie deficytu działalności organizacyjnej, wsteczne finansowanie projektów,
- Pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji chyba, że stanowi niezbędny element realizacji projektu
- Działalność polityczną i religijną.
4. Do oferty należy dołączyć:
- Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ubiegły rok
w przypadku dotychczasowej krótkiej działalności , za okres tej działalności
- Aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru,
- Obowiązujący statut organizacji podpisany przez osoby reprezentujące organizację.
Przy składaniu kilku ofert organizacja składa jeden komplet dokumentów, bez względu na ilość składanych ofert.
5. Przy wyborze będą brane pod uwagę następujące kryteria:
a) Przedstawioną kalkulację kosztów,
b) Ocenę możliwości realizacji zadania przez składającego ofertę,
c) Ocenę wykonania zadań zleconych wnioskodawcy w poprzednim okresie, w zakresie rzetelności i terminowości ich realizacji oraz rozliczenia przeznaczonych na ten cel środków,
d) Doświadczenie wnioskodawcy w dotychczasowej realizacji zadań.
Zarząd Powiatu w Elblągu, na podstawie opinii Zespołu Doradczo-Inicjatywnego dokona wyboru ofert podmiotów, którym zostaną udzielone dotacje.
Dotacje wspierające mogą być przyznane kilku podmiotom. Poszczególnej organizacji może być przyznana więcej niż jedna dotacja.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty, jeżeli zostanie zgłoszona przynajmniej jedna oferta.
Oferty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Elblągu.
6. Wartość dotacji na realizację zadań na 2010 r. objętych ogłoszonym konkursem wynosi z zakresu:
, kultury - 70.000 zł,
, sportu - 70.000 zł,
, turystyki - 1.000 zł,
, edukacji - 18.500 zł.
WNIOSKOWANA KWOTA DOFINANSOWANIA NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ 50% WARTOŚCI CAŁEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA.
Kwoty przewidywane na realizację poszczególnych zadań mogą ulec zmniejszeniu
w przypadku stwierdzenia, że dane zadanie można realizować mniejszym kosztem lub gdy zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu powiatu w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
W przypadku, gdy do wykonania zadania są niezbędne umiejętności i narzędzia specjalistyczne np. wydruk banerów, skład drukarski, wydruk folderów itp. których organizacja nie jest w stanie wykonać samodzielnie i we własnym zakresie istnieje możliwość korzystania z podwykonawców.
Zarząd Powiatu w Elblągu może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
7. Kontakt z osobą odpowiedzialną za realizacje zadań:
- w zakresie kultury, sportu i turystyki , Marek Murdzia , Wydział Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, tel. 55239 49 63, powiat@powiat.elblag.pl;
- w zakresie edukacji , Karina Ulewska , Wydział Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury
i Sportu, tel. 55239 49 62.
W celach pomocniczych na stronie internetowej powiatu www.powiat.elblag.pl
w zakładce Organizacje Pozarządowe umieszczona jest prezentacja „Techniczne aspekty składania ofert”.
Zarząd Powiatu w Elblągu zawiadomi zainteresowane podmioty o wynikach przeprowadzonego postępowania, tj. o przyjętych zadaniach i kwotach dotacji na ich realizację, w terminie 30 dni od zakończenia postępowania konkursowego.
Elbląg, 12.01.2010 r.

Czytaj więcej: Otwarty konkurs ofert

Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Działka na sprzedaż

Połącz się z tłumaczem

Film Promocyjny

Newsletter

Wydarzenia

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski