preloader
Przejdź do treści.

Menu

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Elblągu

ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze – starszy referent w Zespole ds. Pieczy Zastępczej

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu

przy ul. Komeńskiego 40.

 1. Wymagania niezbędne:

wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku)

 1. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
 2. znajomość aktów prawnych: Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wraz z aktami wykonawczymi;
 3. znajomość obsługi komputera z dostępem do Internetu, umiejętność redagowania pism, przyswajanie i umiejętność posługiwania się obowiązującymi aktami prawnymi na danym stanowisku pracy;
 4. obywatelstwo polskie lub Unii Europejskiej;
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 7. nieposzlakowana opinia.

 1. Wymagania dodatkowe:

pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku)

 1. odporność na stres, umiejętność samodzielnego organizowania pracy, dyspozycyjność, sumienność, rzetelność;
 2. posiadanie wiedzy i doświadczenia z zakresu zadań realizowanych przez jednostkę samorządową;
 3. staż pracy w administracji publicznej min. rok;
 4. wykształcenie: pedagogiczne, psychologiczne, administracyjne, resocjalizacyjne, socjologiczne;
 5. posiadanie prawa jazdy kat. B.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie spraw związanych z usamodzielnieniem wychowanków pieczy zastępczej;
 2. prowadzenie spraw związanych z wytaczaniem na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej powództw o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych;
 3. udział w konsultacjach dot. oceny sytuacji dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych,
 4. przygotowanie porozumień w sprawie ponoszenia kosztów na utrzymanie dziecka z terenu innego powiatu umieszczonego w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej;
 5. miesięczne sporządzanie wykazów, not księgowych za pobyt dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej;
 6. sporządzenie aktualizacji w zakresie wypłacanych świadczeń;
 7. przygotowanie umów z zawodowymi rodzinami zastępczymi w tym o charakterze pogotowia rodzinnego i z rodzinami pomocowymi;
 8. wszczynanie postępowań w sprawach umieszczenia dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej, w tym:
 • kompletowanie dokumentacji we współpracy z właściwym tops, w tym przeprowadzenia niezbędnych badań lekarskich;
 • ustalanie przysługujących świadczeń pieniężnych rodzinom zastępczym;
 • ustalanie opłat rodzicom za pobyt dziecka w pieczy zastępczej;
 1. przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji, o której mowa w art. 193 ust. 8. zaległości powstałe w wyniku nie wnoszenia przez rodziców opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

4. Warunki pracy na stanowisku:

 • stanowisko – starszy referent
 • miejsce wykonywania pracy – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu, ul. Komeńskiego 40,

 • wymiar czasu pracy – pełny;
 • system czasu pracy – jednozmianowy;
 • przewidywany termin rozpoczęcia pracy – 24 czerwca 2013 roku

5. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • curriculum vitae z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie potwierdzające okres zatrudnienia dla osoby pozostającej w zatrudnieniu,
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • ewentualnie posiadane referencje,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • zaświadczenie lekarskie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu, pokój nr 6 lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu, ul. Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze starszego referenta w Zespole ds. Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu w terminie do dnia 04.06.2013 r. do godziny 15.00.

Aplikacje, które wpłyną do Centrum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.pcpr.bip.powiat.elblag.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu przy ul. Komeńskiego 40.

Ww. wymagane dokumenty aplikacyjne, tj.: list motywacyjny, szczegółowe CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej muszą być opatrzone klauzulą: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz. U z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn.zm.)” i podpisane przez kandydata na stanowisko urzędnicze.

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Elblągu

Tomasz Domżalski

Zarządzanie Kryzysowe

Działka na sprzedaż

 

Newsletter

Wydarzenia

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
starosta.neb@powiatypolskie.pl
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 140747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski