Przejdź do treści.

P O R Z Ą D E K O B R A D
XXX Sesji Rady Powiatu w Elblągu

w dniu 26 lutego 2021 r. o godz. 10.00,
w trybie wideokonferencji

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
3. Składanie na piśmie interpelacji i zapytań Radnych.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Elblągu za okres od 22 grudnia 2020 r. do 26 lutego 2021 r.
5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Elbląski poniesionych w roku 2020.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Elbląskiego w 2020 roku.
7. Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Powiatu w Elblągu w 2020 roku.
8. Projekty uchwał Rady Powiatu w Elblągu:
8.1 projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2021-2030.
8.2 projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2021.
8.3 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Rychliki.
8.4 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rychliki.
8.5 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Elbląskiego w 2021 roku.
8.6 projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII/80/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, obowiązujących w roku 2021 (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko Mazurskiego z 2020 r., poz. 5536).
8.7 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych należących do kompetencji samorządu powiatowego oraz wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2021 na realizację tych zadań.
8.8 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie, na rzecz Powiatu Elbląskiego nieruchomości, położonych w obrębach ewidencyjnych Nowe Dolno i Stankowo, gm. Markusy.
8.9 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/46/2015 Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” zmienionej uchwałą Nr XXIII/43/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 maja 2020 r.
8.10 w sprawie złożenia wniosku do Ministra Obrony Narodowej o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w II Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. Stanisława Mikołajczyka w Pasłęku.
8.11 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej sposobu wykonywania zadań przez dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim.
8.12 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Elbląg na 2021 rok.
8.13 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Elblągu na 2021 r.
9. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach Radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie Sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Elblągu
Genowefa Kwoczek

Herb Powiat Elb. 1

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski