Przejdź do treści.

I Lovhjemmel for distrikts selvstyre.

Distrikter ble reaktivert som selvstyreenheter i Republikken Polen den 1. januar 1999. Modellet for lokalt selvstyre pa distriktsniva ble skapt av folgende rettsakter:
1) lov av 16. juli 1998 , Kommunal, distrikts- og voivodskapsvalgordning Lovtidende fra 2003 Nr. 159, lopenr. 1547 med senere endringer
2) lov av 24. juli 1998 om ikraftredelse av lov om distriktsselvstyre, lov om voivodskapsselvstyre og lov om statens forvaltning i voivodskap Lovtidende Nr. 99 lopenr. 631
3)lov av 5. juni 1998 om distriktsselvstyre,
4)lov av 13. oktober 1998 Gjennomforingsbestemmelser til lov om reformering av offentlig forvaltning
5)forordning fra Ministerradet av 7. august 1998 om etablering av distrikter

I henhold til lovens av 13. oktober 1998 Gjennomforingsbestemmelser til lov om reformering av offentlig forvaltning art. 14 ble distriktskontorene i distriktsnivabyer omdannet 1. januar 1999 fra enheter kalt for “urząd rejonowy” til “starostwo powiatowe” for distrikter som har setene til sine myndighetene i vedkommende byer. Som distriktskontor “starostwo powiatowe”) i distriktsnivabyer gjelder bykontor.
I henhold til forordning fra Ministerradet om etablering av distrikter Del XIV Ermlandsmasuriske voivodskap) oppstod Elbląg distrikt med myndighetenes sete i Elbląg. Distriktet omfatter folgende kommuner: og byen Elbląg ble en distriktsnivaby som utover distriktsfunksjoner i byen Elbląg sitt virkeomrade.
Hele arbeidet med implementering av reform av den offentlige forvaltning ble ledet av Regjeringens Delegater, utnevnt av Statsministeren, fungerende pa voivodsniva, handlende med hjelp av en bistandsmyndighet.
Forst konsentrerte seg arbeidet i Elbląg distriktskontor om forberedelse av kontoret til utforelse av lovpalagte offentlige oppgaver. Som setet til de nykonstituerte selvstyremyndighetene og forvaltningen brukte man bygningen etter tidligere distriktskontor fra tiden for reformen. Pa grunn av vanskelige lokalforhold forsokte distriktstyrets formannskap a skaffe en ny bygning som skulle bli til distriktskontorets sete. I juli 1999 sluttet det med suksess fordi voivoden for Ermlandsmasuriske voivodskap ga Elbląg distriktkontor en eiendom i Elbląg, adresse: ul. Saperów 14A. Fra august til desember 1999 ble det gjennomfort intens oppussing og innredning. I forste kvartal 1999 ble det utarbeidet og vedtatt Elbląg distriktets vedtekter og distriktskontorets i Elbląg organisasjonsreglement. Det ble avtalt ansettelse i enkelte interne enheter og stillingskvoter for hele enheten. Man laget ogsa alle andre reglementer og andre rettlig-organisasjonelle dokumenter som var nodvendige for distriktkontorets riktige og effektive arbeid. Lopende ble det holdt tilsyn med utarbeidelse av organisasjonsreglementer og vedtekter for distriktets organisasjonsenheter.


II Sammensetning av distriktsstyret i Elbląg, valg av starost og varastarost

I henhold til lov Kommunal, distrikts- og voivodskapsvalgordning og tilhorende forskrifter, etter felles valgkalender for kommunale selvstyremyndigheter pa alle nivaer, fant det sted forste distriktstyrevalg 11. oktober 1998
Distriktstyrets apningsmote fant sted den 9. november 1998. I motet ble det truffet et vedtak om valg av lederen. Witold Władysław Żak ble valgt til leder for forste valgperiode. I andre mote som ogsa fant sted den 9. november 1998 ble det truffet et vedtak om valg av starosten og varastarosten. Stanisław Jezierski ble valgt til starost og og har utovd denne funksjonen fram til i dag. Jerzy Konarzycki ble varastarost.
I forste valgperiode 1998 , 2002 hadde distriktsstyret 25 moter og traff 271 vedtak. Distriktstyret bestod av 25 medlemmer og hadde folgende sammensetning:
2.Donat Dębowski
3.Urszula Gajewska
4.Czesław Handrowski
5.Genowefa Kwoczek
6.Stanisław Kalinowski
7.Roman Kogut
8.Ryszard Monkiewicz
9.Marian Matuszczak
10.Roman Najmoła
11.Andrzej Filip Orłoś
12.Eugeniusz Paluch
13.Stanisław Paździor
14.Kazimierz Pielech
15.Wiktor Sadowski
16.Stanisław Sudoł
17.Ryszard Stolarowicz
18.Józef Szymczuk
19.Stanisław Słomski
20.Sławomir Śnigucki
21.Ryszard Wroński
22.Bożena Anna Wojnarowicz
23.Ryszard Zagalski
24.Zbigniew Zasada
25.Witold Władysław Żak

I andre valgperiode 2002-2006 hadde distriktsstyret 30 moter og traff 326 vedtak. Ryszard Zagalski ble valgt til leder og har utovd denne funksjonen fram til i dag. Maciej Romanowski ble varastarost og har utovd denne funksjonen fram til i dag. Elbląg distriktsstyre bestod av 17 medlemmer og hadde folgende sammensetning:
1.Marek Bardzik
2.Tomasz Błaut
3.Antoni Bramowicz
4.Halina Chabowska
5.Donat Dębowski
6.Mieczysław Filipowicz
7.Genowefa Kwoczek
8.Kazimierz Pielech
9.Maciej Romanowski
10.Sławomir Sadowski do 27.10.2005 r. /od 30.12.2005 r. Jan Kochanowski/
11.Stanisław Słomski
12.Józef Szymczuk
13. Ryszard Wroński
14.Ryszard Zagalski
15.Marek Zamojcin
16.Zbigniew Zasada
17.Witold Władysław Żak

I tredje valgperiode 2006-2010 hadde distriktsstyret 34 moter fram til na og traff 300 vedtak. Elbląg distriktstyre bestod av 17 medlemmer og hadde folgende sammensetning:

1.Halina Chabowska - Pędrak
2.Donat Dębowski
3.Krzysztof Gago
4.Piotr Hajdukonis
5.Tomasz Marcinkowski
6.Joanna Bożena Naspińska
7.Jerzy Romanowski
8.Maciej Romanowski
9.Zbigniew Rutkowski
10.Stanisław Słomski
11.Stanisław Sudoł
12.Sławomir Śnigucki
13.Józef Szymczuk
14.Ryszard Wroński
15.Ryszard Zagalski
16.Ryszard Zając
17.Marek Zamojcin

III Elblag distrikts tidligere og navarende organisasjonsenheter
I henhold til Elbląg distrikts vedtekter som ble vedtatt med Elbląg distriktstyres vedtak Nr. V/28/99 av den 26. mars 1999 hadde Elbląg distrikt opprinnelig folgende organisasjonsenheter:
- Distriktsfamiliesenter i Elbląg
- Omsorgssenter i Rangóry
- Omsorgssenter i Tolkmicko
- Omsorgssenter i „Krokus” i Władysławowo
- Selvstendig offentlig helseforetak i Pasłęk
- Skolekompleks i Pasłęk
- Skolekompleks for voksne i Pasłęk
- Barnehjem „Orle Gniazdo“ i Marwica
- Forbedringsanstalt for ungdom i Kamienica Elbląska
- Psykologisk og pedagogisk radgivningssenter i Pasłęk
- Landbruksskolekompleks i Gronowo Górne
- Landbruksskolekompleks i Pasłęk
- Hagebruksskolekompleks i Połoniny
- Forvaltning av distriktsveier i Elbląg med sete i Pasłęk
- Distriktsgruppe for fastsetting av uforegrad i Elbląg
- Distriktsarbeidskontor

Vedtatte endringer av Elbląg distriktets vedtekter ang. fungering av noen av distriktets organisasjonsenheter forte forst og fremst til endring av navnene pa enheter, avvikling, overtakelse av byen Elbląg sitt selvstyre, avklaring av enhetenes rettstilstand og omdannelse for privatiseringsformal i distriktseid selskap.

Navnene som ble endret:
1) „Landbruksskolekompleks i Gronowo Górne” til „Skolekompleks i Gronowo Górne”
2) „Landbruksskolekompleks i Pasłęk” til „Det okonomisk-tekniske skolekompleks i Pasłęk”
3) „Skolekompleks for voksne i Pasłęk” til „Yrkesskolekompleks i Pasłęk”
I henhold til avtale mellom relevante selvstyremyndigheter har Distriktsarbeidskontor i Elbląg vart fra den 1. januar 2007 en organisasjonsenhet av byen Elbląg, direkte underordnet Elblągs bypresident.
01.01.2010 ble Selvstendig offentlig helseforetak i Pasłęk omdannet til et handelsselskap med begrenset ansvar hvor Elbląg distrikt har 100% andeler, under navnet „Szpital Powiatowy Spółka z
o.o . w Pasłęku”.Distrikssykehuset i Pasłęk)


I henhold til Elbląg distriktstyres vedtak N.r XXXII/28/10 av 30.04.2010. om endringer i Elbląg distrikts vedtekter har distriktet folgende organisasjonsenheter:

- Distriktskontoret i Elbląg
- Distriktsfamiliesenter i Elbląg
- Omsorgssenter i Rangóry
- Omsorgssenter i Tolkmicko
- Omsorgssenter i „Krokus” i Władysławowo
- Skolekompleks i Pasłęk
- Yrkesskolekompleks i Pasłęk
- Barnehjem „Orle Gniazdo“ i Marwica
- Forbedringsanstalt for ungdom i Kamionek Wielki
- Psykologisk og pedagogisk radgivningssenter i Pasłęk
- Skolekompleks i Gronowo Górne
- Det okonomisk-tekniske skolekompleks i Pasłęk
- Forvaltning av distriktsveier i Elbląg med sete i Pasłęk
- Senter for krisehjelp i Tolkmicko
- Enhet for yrkesrettet attforing i Kamionek Wielki
- Forvaltning av statens geodetiske og kartografiske ressurser i Elbląg
- Bistandsvirksomhet Pólko , ved Det okonomisk-tekniske skolekompleks i Pasłęk
- Distriktets juridiske person er Szpital Powiatowy Spółka z o.o. Distrikssykehuset) i Pasłęk

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski