Przejdź do treści.

 

 

Regulamin

określający zasady i tryb przyznawania stypendiów Starosty Elbląskiego
dla uzdolnionych uczniów szkół,
dla których organem prowadzącym jest Powiat Elbląski

§ 1.

Ilekroć jest mowa w regulaminie o:

 1. regulaminie – należy przez to rozumieć „Regulamin określający zasady i tryb przyznawania stypendiów Starosty Elbląskiego dla uzdolnionych uczniów szkół,
  dla których organem prowadzącym jest Powiat Elbląski;
 2. stypendium – należy przez to rozumieć stypendium Starosty Elbląskiego
  dla uczniów osiągających znaczące sukcesy w nauce oraz na płaszczyźnie artystycznej;
 3. organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Powiat Elbląski;
 4. uczniu – należy przez to rozumieć ucznia i absolwenta pobierającego naukę
  w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Elbląski, niezależnie
  od miejsca jego zamieszkania, tj. na terenie powiatu elbląskiego, ale również w innych miejscowościach w Polsce;
 5. „Najlepszym Uczniu” – należy przez to rozumieć ucznia nagrodzonego za najlepsze wyniki w nauce i w zachowaniu;
 6. „Uczniu z pasją i z talentem” - należy przez to rozumieć ucznia nagrodzonego
  za osiągnięcia w olimpiadach, konkursach przedmiotowych lub artystycznych
  i osiągającego wysokie wyniki w
  nauce oraz w zachowaniu;
 7. „Prymusie Szkoły” – należy przez to rozumieć nagrodzonego ucznia, który osiągnął
  za cały okres edukacji w szkole najwyższe wyniki w nauce (najwyższa średnia ocen);
 8. Komisji Stypendialnej – należy przez to rozumieć komisję powołaną przez Zarząd Powiatu w Elblągu, która opiniuje złożone wnioski o przyznanie stypendium;
 9. wnioskodawcy – należy przez to rozumieć dyrektora szkoły danego typu, dla której organem prowadzącym jest Powiat Elbląski.

   § 2.

 1. Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla uczniów, którzy mogą poszczycić się znaczącymi osiągnięciami w nauce oraz są laureatami konkursów, olimpiad przedmiotowych lub artystycznych na szczeblu:
  1. wojewódzkim – dotyczy konkursów przedmiotowych, których organizatorem
   jest kurator oświaty lub wojewódzkich konkursów wiedzy i umiejętności z danej dziedziny, które kurator oświaty objął patronatem;
  2. ogólnopolskim lub międzynarodowym – dotyczy konkursów artystycznych, turniejów związanych z przygotowaniem do podjęcia pracy zawodowej, konkursów przedmiotowych organizowanych przez podmioty do tego uprawnione.  
 2. Stypendium może być przyznane w trzech kategoriach:
  1. kategoria pierwsza - „Najlepszy Uczeń”;
  2. kategoria druga - „Uczeń z pasją i talentem”;
  3. kategoria trzecia - „Prymus Szkoły”.
 3. W kategorii „Najlepszy Uczeń” stypendium może otrzymać uczeń osiągający
  wysokie wyniki w nauce.
 4. W kategorii „Uczeń z pasją i talentem” stypendium może otrzymać uczeń za wybitne osiągnięcia naukowe w konkursach przedmiotowych lub artystycznych,
  w szczególności:
  1. laureaci olimpiad i konkursów przedmiotowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej;
  2. laureaci ogólnopolskich lub międzynarodowych konkursów artystycznych;
  3. laureaci turnieju centralnego związanego z przygotowaniem do podjęcia pracy zawodowej.
 5. W kategorii „Prymus Szkoły” stypendium może otrzymać najlepszy absolwent szkoły danego typu, który osiągnął za cały okres edukacji najwyższą średnią ocen w szkole.

    § 3.

 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium, występuje dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń.
 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 należy sporządzić na formularzu, który stanowi załącznik   do niniejszego regulaminu.
 3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1-2 należy załączyć:
  1. kserokopię świadectwa promocyjnego, potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę - dotyczy kategorii:
   1. „Najlepszy Uczeń”,
   2. „Uczeń z pasją i talentem”,
  2. zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający średnią ocen za cały okres edukacyjny – dotyczy kategorii:
   1. „Prymus Szkoły”
   2. „Uczeń z pasją i talentem” - jeśli uczeń jest absolwentem szkoły

                  2a. zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający średnia ocen, uzyskaną przez ucznia w klasie programowo najwyższej – dotyczy kategorii „Najlepszy Uczeń”;

                  3. pozytywną opinię rady pedagogicznej szkoły, do której uczęszcza uczeń;

               4. kserokopię zaświadczenia, dyplomu lub innego dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata oraz osiągnięć określonych w § 2 ust. 4, potwierdzonych przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem i opatrzonych datą.

  

4. Stwierdzono nieważność

5. Stypendium przyznawane jest raz w danym roku szkolnym i wręczane jest w terminie ustalonym przez Starostę Elbląskiego w uzgodnieniu z wnioskodawcą.

5a. Uchylony

6.Uchylony.

7. Uczeń może otrzymać stypendium nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego roku nauki w szkole, a absolwent - po zakończeniu nauki w szkole.

8. W danym roku szkolnym uczeń może otrzymać stypendium tylko w jednej kategorii, o której mowa w § 2 ust.2.

 

§ 4.

 1. Wysokość stypendium nie może być wyższa niż:
  1. 1.000,00 zł - w kategorii „Najlepszy Uczeń”;
  2. 1.800,00 zł - w kategorii „Prymus Szkoły”;
  3. 1.500,00 zł - w kategorii „Uczeń z pasją i talentem”.
 2. Wysokość oraz liczbę stypendiów w odniesieniu do każdej kategorii, o której mowa
  w ust. 1 ustala Zarząd Powiatu;
 3. Zarząd Powiatu dokonując ustalenia liczby przyznanych stypendiów uwzględnia:
  1. liczbę złożonych wniosków o przyznanie stypendium w poszczególnych kategoriach, o których mowa w ust. 1;
  2. średnią ocen uczniów na świadectwie szkolnym dokumentującym promocję
   do klasy programowo wyższej lub na świadectwie ukończenia szkoły;
  3. osiągnięcia uczniów w konkursach przedmiotowych i artystycznych;
  4. uchylony;
  5. opinię rady pedagogicznej dotyczącą uczniów wytypowanych do stypendium;
  6. wysokość środków przeznaczonych w budżecie powiatu na stypendia w danym roku kalendarzowym.
 4. Stypendium przyznane w kategorii „Uczeń z pasją i talentem”, w przypadku osiągnięć ucznia na szczeblu międzynarodowym, może być przyznane w wyższej kwocie niż wskazano w ust.1 pkt 3. O przyznaniu stypendium w wyższej kwocie decyduje Zarząd Powiatu.

§ 5.

 1. Stypendium w kategorii „Najlepszy Uczeń” może być przyznane uczniowi, który na świadectwie szkolnym uzyskał średnią ocen minimum
  1.  5,47 - w liceum ogólnokształcącym, technikum i liceum sztuk plastycznych;
  2. 5,25 - w szkole branżowej I stopnia.

 2. Stypendium w kategorii, „Uczeń z pasją i z talentem” może być przyznane uczniowi za wysokie osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, turniejach przedmiotowych oraz artystycznych oraz średniej ocen co najmniej 4,80 i spełnienie przynajmniej jednego z następujących kryteriów:

1. uzyskanie tytułu laureata wojewódzkiej, krajowej lub międzynarodowej olimpiady przedmiotowej, konkursu artystycznego, wystawy, festiwalu, biennale;

2. uzyskanie tytułu laureata turnieju centralnego związanego z przygotowaniem
do podjęcia pracy zawodowej, ogłoszonego przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kuratorium Oświaty, bądź pod ich patronatem;

3. dokonanie przez ucznia lub uczniów indywidualnego albo zespołowego, ważnego odkrycia naukowego bądź wynalazku, potwierdzonego przez specjalistów wyższej uczelni, opracowanie w tym zakresie stosownego projektu lub uzyskanie innego równoważnego osiągnięcia badawczo-naukowego.


3. Stypendium w kategorii „Prymus Szkoły” może być przyznane absolwentowi szkoły danego typu, który uzyskał na świadectwie ukończenia szkoły najwyższą średnią ocen, przy czym średnia ocen nie może być niższa niż:

 1. 5,47 - w liceum ogólnokształcącym, technikum i liceum sztuk plastycznych;
 2. 5,25 - w szkole branżowej I stopnia.
 1. Uchylony

 § 6.

 1. Uchylony
 2. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Zarząd Powiatu w oparciu o propozycje przedstawione przez Komisję Stypendialną.
 3. Decyzja Zarządu Powiatu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 7.

 1. Zgłoszenia kandydatów do Stypendium Starosty Elbląskiego, poprzez złożenie wniosku               o przyznanie stypendium, należy dokonać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Elblągu przy ul. Saperów 14 A (decyduje data wpływu wniosku
  do sekretariatu Starostwa) w terminie:

1) do 25 kwietnia w przypadku absolwentów liceum ogólnokształcącego, technikum                          

i liceum sztuk plastycznych, z zastrzeżeniem pkt.3;

2) do 10 lipca - w przypadku absolwentów szkoły branżowej oraz pozostałych

uczniów szkoły, z zastrzeżeniem pkt.3;

3) innym ustalonym przez Starostę Elbląskiego, w szczególności w przypadku :

a) wprowadzenia przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zmian w terminach dotyczących organizacji roku szkolnego,

b) uzasadnionym nadzwyczajnymi okolicznościami określonymi w art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

2. Uchylony

3. Wnioskodawca decyduje, do której kategorii stypendium zgłasza ucznia.

 

§ 8.

 1. Starostwo Powiatowe w Elblągu przekazuje prowadzonym szkołom środki finansowe
  na stypendia dla uczniów.
 2. Szkoła dokonuje jednorazowo wypłaty stypendium na wskazany rachunek bankowy rodzica lub opiekuna prawnego albo pełnoletniego ucznia.
 3. W szczególnych przypadkach dopuszcza się wypłatę stypendium w formie gotówkowej.

Aktualizacja wg stanu na dzień 06.05.2024

 

Uchwała Nr XI.80/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 23 sierpnia 2019 r. z uwzględnieniem Rozstrzygnięcia Nadzorczego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 1 października 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania stypendiów Starosty Elbląskiego dla uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Elbląski:

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/legalact/2019/4753/

Uchwała Nr XXIII/48/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania stypendiów Starosty Elbląskiego dla uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Elbląski:

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/legalact/2020/2859/

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.236.2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 czerwca 2020 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XXIII/48/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 maja 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania stypendiów Starosty Elbląskiego dla uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Elbląski:

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/legalact/2020/2860/

Uchwała Nr XXXVI/54/2021 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 20 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania stypendiów Starosty Elbląskiego dla uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Elbląski:

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/legalact/2021/3361/

chwała Nr LXII/91/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania stypendiów Starosty Elbląskiego dla uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Elbląski:

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/legalact/2023/6006/

 

document Wniosek o przyznanie stypendium (19 KB)

 

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski