Przejdź do treści.

W dniu 2 lipca 2024 r. odbyły się Powiatowe dni Pola w powiecie elbląskim zorganizowane przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą
w Olsztynie.

            Celem IV Warmińsko-Mazurskich Dni Pola było umożliwienie rolnikom porównania w warunkach lokalnych, czyli zbliżonych do występujących w ich gospodarstwach, potencjału odmian roślin uprawnych, systemów ochrony roślin i nawożenia.

            W programie spotkania uwzględniono zarówno część teoretyczną jak i sesje praktyczne z udziałem ekspertów na demonstracjach roślinnych (poletkach uprawowych), co umożliwiło uczestnikom bezpośrednie zaangażowanie się i eksperymentowanie z różnymi technologiami i praktykami. Charakter wydarzenia umożliwia bezpośredni kontakt rolnik-naukowiec-doradca rolniczy, a samo spotkanie stanowi doskonałą okazję do wymiany doświadczeń między uczestnikami.

            Część teoretyczna spotkania objęła wykład przedstawicieli nauki o tematyce dotyczącej technologii produkcji w kontekście założeń strategii rozwoju Unii Europejskiej.
W tegorocznej edycji udział wzięli przedstawiciele nauki z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Pani prof. dr hab. inż. Bożena Kordan, Kierownik Katedry Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W czasie spotkań polowych uczestnicy mieli możliwość konsultacji oraz wysłuchania ciekawych nowinek technologicznych ekspertów dziedzin rolniczych z Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego  w Olsztynie  do wpłat z tytułu należności i opłat rocznych za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych:
22 1090 2718 0000 0001 4649 4451

W 2020 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego podjęło prace nad utworzeniem lokalnych partnerstw na rzecz wody (LPW), których zadanie polegało na zainicjowaniu, a następnie zacieśnianiu współpracy oraz stworzeniu sieci kontaktów pomiędzy lokalnym społeczeństwem a instytucjami i urzędami w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa. Zdecydowano, że partnerstwa powstawać będą na poziomie powiatu, jako struktury obejmującej wystarczająco duże obszary geograficzne do podejmowania działań strategicznych, mających szansę realnego oddziaływania na procesy współpracy pomiędzy zaangażowanymi w projekt stronami. Działania te mają prowadzić do poprawy efektywności zarządzania wodą na obszarach wiejskich.

Członkami LPW mogą być wszelkie osoby/podmioty zaangażowane w gospodarkę wodną na terenie danego powiatu – w szczególności: rolnicy, przedstawiciele spółek wodnych, samorządu (gminnego, powiatowego, wojewódzkiego), przedstawiciele terenowych organów PGW WP, Lasów Państwowych, organizacji pozarządowych. Preferowaną formą zawiązywania się Lokalnych Partnerstw ds. Wody jest list intencyjny bądź wewnętrzny regulamin.

Głównym celem funkcjonowania LPW jest poprawa gospodarki wodnej na terenie powiatu. Sprawnie funkcjonujące LPW może identyfikować problemy i podejmować inicjatywy prawne w zakresie niezbędnych zmian – zgłaszać do ministra właściwego ds. gospodarki wodnej, aktywizowanie i umacnianie współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami,

Partnerstwa powinny zajmować się także diagnozowaniem sytuacji w zakresie zarządzania zasobami wody, wypracowaniem wspólnych rozwiązań (współdecydowanie) na rzecz poprawy szeroko pojętej gospodarki wodnej, opiniowaniem i wypracowaniem planów inwestycyjnych (wskazywanie priorytetów), a także działaniami promocyjnymi i edukacyjnymi na rzecz racjonalnej gospodarki wodą wśród mieszkańców danego powiatu.

Wieloletni Plan Działania LPW został zamieszczony poniżej w formacie PDF. Dokument ten zawierają m.in. diagnozę powiatu pod względem posiadanych zasobów wodnych, analizę SWOT oraz identyfikację głównych problemów związanych z gospodarką wodną, jak również  katalog potrzeb i zadań naprawczych.

Wieloletni Plan Działania LPW Powiat elbląski

Autorzy opracowania: Zbigniew Brodziński, Ireneusz Cymes, Ewa Dragańska, Monika Borawska, Katarzyna Brodzińska, Aneta Janikowska-Kiśluk, Piotr Linkowski

Materiały

Woda w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 

 

Dlaczego zamiast spalać, lepiej segregować odpady?

pdf Ulotka Czyste cieplo w moim domu z paliw stalych (165 KB) pdf Informator Czyste cieplo w moim domu z paliw stalych (309 KB) pdf Poradnik Czyste cieplo w moim domu z paliw stalych (2.45 MB)

Filmy o tematyce proekologicznej w tym ochrony powietrza i poprawy jego jakości dostępne są w poniższym linku:

https://www.telewizjaolsztyn.pl/wiadomosci/200/ekologia

 

Informacje szczegółowe-  Karina Licznerska - Główny specjalista Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi

Realizując obowiązek wynikający z art. 101d ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, Starosta Elbląski dokonuje identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

Przez historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi rozumie się zanieczyszczenie powierzchni ziemi, które zaistniało przed dniem 30 kwietnia 2007 r. lub wynika z działalności, która została zakończona przed dniem 30 kwietnia 2007 r., a także szkodę w środowisku w powierzchni ziemi w rozumieniu art. 6 pkt 11 lit. c ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, która została spowodowana przez emisję lub zdarzenie, od którego upłynęło więcej niż 30 lat.

Rejestr historycznych zanieczyszczeń oraz rejestr bezpośrednich zagrożeń i szkód w środowisku, które wystąpiły na terenie kraju, jest prowadzony przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Prowadzenie i nadzorowanie spraw dotyczących działań remediacyjnych (naprawczych) powierzono Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska.

Starosta dokonuje identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz sporządza wykaz takich potencjalnych zanieczyszczeń.

Każdy, kto stwierdził potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, może ten fakt zgłosić właściwemu staroście.

Zakwalifikowanie gruntu do terenów o zanieczyszczonej powierzchni ziemi będzie miało istotne skutki dla władających powierzchnią ziemi (z obowiązkiem przeprowadzenia remediacji włącznie).

Rodzaje działalności mogących z dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, wraz ze wskazaniem przykładowych dla tych działalności zanieczyszczeń, określone zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016r.  w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

Na podstawie uzyskanych danych, sporządzony zostanie przez Starostę Elbląskiego wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, który następnie zostanie przekazany Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Olsztynie.

Zgodnie z ar. 101e ust. 1 i 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska, władający powierzchnią ziemi, który stwierdził historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi na terenie będącym w jego władaniu, jest obowiązany niezwłocznie zgłosić ten fakt Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska.

Zgłoszenie, winno zawierać:

  1. imię i nazwisko albo nazwę podmiotu zgłaszającego oraz adres jego zamieszkania lub siedziby;
  2. adres i numer działki ewidencyjnej;
  3. informacje na temat czasu wystąpienia zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym, w miarę możliwości, dokumenty uprawdopodobniające, że zgłoszenie dotyczy historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi;
  4. dokumentację potwierdzającą wystąpienie zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym nazwy substancji powodujących ryzyko oraz wyniki badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami, wykonanych przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ww. ustawy.

Zgodnie z art. 101e ust. 3 i 4 ww. ustawy, każdy, kto stwierdził potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, może ten fakt zgłosić właściwemu staroście.

Zgłoszenie winno zawierać:

  1. imię i nazwisko albo nazwę podmiotu zgłaszającego oraz adres jego zamieszkania lub siedziby;
  2. wskazanie miejsca, w miarę możliwości poprzez podanie adresu lub numeru działki ewidencyjnej;
  3. informacje na temat czasu wystąpienia zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym, w miarę możliwości, dokumenty uprawdopodobniające, że zgłoszenie dotyczy historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi;
  4. opis stwierdzonej sytuacji wskazującej na występowanie potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, dokumentację, która uprawdopodobni jej wystąpienie, w tym, w miarę możliwości, nazwy substancji powodujących ryzyko oraz wyniki badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami, wykonanych przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ww. ustawy. 

Do ww. zgłoszeń, składanych w postaci elektronicznej dołącza się zeskanowane dokumenty lub dokumentację, o których mowa powyżej.

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski