Przejdź do treści.

R E G U L A M I N

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznej nagrody Starosty Elbląskiego w dziedzinie wolontariatu o nazwie „Wolontariusz Powiatu Elbląskiego”.

§ 1.

 1. Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinie wolontariatu. Jest formą podziękowania za bezinteresowną i nieodpłatną działalność na rzecz potrzebujących na terenie Powiatu Elbląskiego.
 2. Ze względu na szerokie znaczenie pojęcia „wolontariatu” ustala się, iż nagroda będzie przyznawana za działalność charytatywną na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, ubogich, pokrzywdzonych, a także na rzecz bezdomnych i cierpiących zwierząt.
 3. Nagroda, o której mowa w ust.1 przyznawana jest jeden raz w roku:

             - osobie fizycznej lub osobie prawnej lub jednostce nieposiadającej osobowości prawnej mającej szczególne osiągnięcia w pracy wolontariackiej.


 1. Ustala się, że prawo do ponownego nominowania laureata do nagrody Starosty Elbląskiego upływa po 4 latach.

§ 2.

Nagroda może być przyznana tylko raz za to samo przedsięwzięcie.

§ 3.

Przyznanie nagrody może nastąpić na wniosek:

1/ radnych Rady Powiatu w Elblągu,
2/ związków wyznaniowych i kościołów,

3/ Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
4/ dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu elbląskiego,
5/ organizacji pozarządowych, działających na terenie powiatu elbląskiego.

§ 4.

 1. Nominacje do Nagrody odbywają się poprzez złożenie wniosku, stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
 2. Każda nominacja musi zostać złożona w formie pisemnej, odrębnej dla każdego podmiotu.
 3. Wniosek o przyznanie tytułu „Wolontariusz Powiatu Elbląskiego” składa się na obowiązującym formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu, dostępnym na stronie internetowej Powiatu w zakładce organizacje pozarządowe.
 4. Wypełnione wnioski można składać osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Elblągu lub wysyłać pocztą na adres 82-300 Elbląg ul. Saperów 14A w terminie do dnia 15 listopada każdego roku kalendarzowego z dopiskiem na kopercie „Wolontariusz Powiatu Elbląskiego.
 5. Można zgłosić więcej niż jednego kandydata, przy czym dla każdego z nich należy wypełnić osobny wniosek.

§ 5.

 1. Ostateczną decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Zarząd Powiatu w Elblągu, po zasięgnięciu opinii Kapituły Nagrody Wolontariatu, która jest organem opiniodawczo-doradczym w zakresie oceny złożonych wniosków.
 2. Nagroda nosi nazwę „Wolontariusz Powiatu Elbląskiego”.
 3. Kapitułę Nagrody Wolontariatu, zwaną w dalszej części Kapitułą tworzą:


1/ Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki – Przewodniczący Kapituły,
2/ członek Zarządu Powiatu – Zastępca Przewodniczącego Kapituły,
3/ Naczelnik Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu – Sekretarz Kapituły,

4/ Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu,

5/ członek Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej.

Określa się następujący tryb pracy Kapituły:

1/      Kapituła przedkłada Zarządowi Powiatu w Elblągu propozycję do nagrody Starosty Elbląskiego wypracowaną podczas posiedzenia zwoływanego przez Przewodniczącego, ustalając na podstawie złożonych wniosków propozycje kolejności nominacji do nagrody.

2/      Zaproszenia do członków Kapituły wysyłane są pisemnie, jednocześnie powiadomienie o terminie i miejscu posiedzenia może nastąpić telefonicznie lub
w formie elektronicznej poprzez e-mail wysyłany do wszystkich członków lub sms.

3/      Pracami Kapituły kieruje Przewodniczący, a w czasie jego nieobecności Z-ca Przewodniczącego.

4/      Podczas posiedzenia omawiane są propozycje kandydatur, które w wyznaczonym terminie wypłynęły w formie określonej w § 4.

5/      Posiedzenie jest ważne jeśli uczestniczy w nim co najmniej trzech członków Kapituły.

6/      Kapituła podejmuje decyzje kolegialnie, dążąc w swoich pracach do osiągnięcia konsensusu.

7/      Jeżeli konsensus, o którym mowa w ust. 6 jest niemożliwy do osiągnięcia, Kapituła podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.              

8/      Ustalenia Kapituły mają formę pisemnego protokołu, sporządzonego po zakończeniu posiedzenia.

 1. Nagroda będzie uroczyście wręczona podczas sesji Rady Powiatu.
 2. Nagroda składa się z dyplomu i nagrody pieniężnej w wysokości jednokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (brutto) określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów na rok przyznawania nagrody.

Informacja o przyznanej nagrodzie podawana jest do publicznej wiadomości a w szczególności w Międzynarodowym Dniu Wolontariusza, czyli dnia 5 grudnia każdego roku kalendarzowego.

 

pdf Uchwała Rady Powiatu wolontariat (531 KB)

document Formularz zgłoszeniowy kandydatury do dorocznych nagród (21 KB) document
(21 KB)

Jakie dane zbieramy?
Podczas wizyty na stronie automatycznie zbierane są dane dotyczące odwiedzin. Znamy datę i czas nadejścia zapytania, adres IP, informacje o przeglądarce, protokole wykorzystywanym do komunikacji oraz błędach, które wystąpiły.

Korzystamy również z dodatkowych narzędzi do analizy zachowań użytkowników.

W jaki sposób wykorzystujemy dane?
Dane zebrane podczas wizyty są wykorzystywane do celów związanych z administrowaniem strony. Informacje uzyskane z narzędzi do analizy zachowań użytkowników dają nam wiedzę o tym w jakim kierunku się rozwijać.

Wykorzystanie ciasteczek
Podczas wizyty na stronie serwer zapisuje na dysku użytkownika krótkie pliki tekstowe zwane ciasteczkami. Ciasteczka nie zawierają danych osobowych oraz nie ingerują w działanie komputera. Służą do identyfikacji przeglądarki i są wymagane do korzystania z niektórych funkcji dostępnych na stronie.

Jak wyłączyć ciasteczka?

W przypadku naruszenia prawa lub kontroli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dane mogą zostać udostępnione osobom do tego uprawnionym. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności do powyższego zapisu zostaną wprowadzone odpowiednie poprawki.

Przetarg nieograniczony - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie e-usług publicznych w ramach projektu „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej powiatu elbląskiego”  z możliwością składania ofert częściowych na poszczególne zadania:

Część 1 zamówienia: Wykonanie e-usług publicznych w ramach projektu „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej powiatu elbląskiego”

Część 2 zamówienia: Dostawa sprzętu teleinformatycznego w ramach projektu „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej powiatu elbląskiego”

Data publikacji 7.04.2018

pdf Ogłoszenie (1020 KB)

archive Espd request (89 KB)

document SIWZ (3 MB)

pdf SIWZ pdf (2.12 MB)

pdf Zał 1 OPZ cz1 Projekt modernizacji Godkowo (611 KB)

pdf Zał 2 OPZ cz1 projekt modernizacji gmina Elbląg (597 KB)

pdf Zał 3 OPZ cz1 projekt modernizacji gmina Markusy (568 KB)

pdf Zał 4 OPZ cz1 projekt modernizacji gmina Milejewo (530 KB)

pdf Zał 5 OPZ cz1 projekt modernizacji gmina Tolkmicko (516 KB)

pdf Zał 6 OPZ cz1 projekt modernizacji miasto Młynary (500 KB) pdf Zał 7 OPZ cz1 projekt modernizacji miasto Pasłęk (530 KB) pdf Zał 8 OPZ cz1 projekt modernizacji miasto Tolkmicko (494 KB) pdf Zał 9 OPZ cz1 projekt aktualizacji gm Gronowo Elbląskie (452 KB) pdf Zał 10 OPZ cz1 opis procesów i usług (1.93 MB) pdf Załącznik nr 13 Elbląg (409 KB) pdf Załącznik nr 13 Pasłęk (385 KB) pdf Załącznik nr 6 do projektu umowy dla części 1 stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ – Studium wykonalności (1.44 MB)

data zmiany 30.04.2018r.

pdf Zmiana treści siwz i przedłużenie terminu (378 KB)

pdf Załącznik A do ZMIANY TREŚCI SIWZ NR 1 ZAŁĄCZNIK NR 12 DO SIWZ (5.87 MB)

pdf Pytania i odpowiedzi 1 (5.77 MB)

data zmiany 02.05.2018r.

pdf Ogłoszenie o zmianie (660 KB)

data zmiany 08.05.2018r.

pdf Zmiana nr 2 na BIP (926 KB)

pdf Załącznik A do ZMIANY TREŚCI SIWZ NR 2 (5.98 MB)

document Załącznik B do ZMIANY TREŚCI SIWZ NR 2 (003) (97 KB)

pdf Pytania i odpowiedzi nr 2 (1.70 MB)

Data zmiany 12.05.2018

pdf Ogłoszenie (701 KB)

Data zmiany 18.05.2018

pdf Zmiana na BIP nr 3 (418 KB)

pdf Załącznik A do ZMIANY TREŚCI SIWZ NR 3 (6.00 MB)

pdf Pytania i odpowiedzi nr 3 (741 KB)

Data zmiany 23.05.2018:

pdf Ogłoszenie o zmianie (1.02 MB)

Data 04.06.2018r

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

pdf Informacja z otwarcia ofert (385 KB)

Data 29.06.2018r.

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA Nr GN.272.2.1.1.2018.GN

pdf Informacja o wyborze (743 KB)

Data 20.07.2018r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (3.12 MB)

Zaproszenie do udziału w rozeznaniu rynkowym

                W związku z realizacją projektu pn.: "Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej powiatu elbląskiego" dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 2014-2020 Oś priorytetowa III Cyfrowy Region, działania 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość  e-usług publicznych oraz przygotowywaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usług związanych z realizacją Projektu tj. Części II zamówienia obejmującą dostawę, montaż, uruchomienie i oznakowanie oraz zapewnienie serwisu w okresie gwarancji dla sprzętu teleinformatycznego niezbędnego do rozbudowy systemu informacji przestrzennej oraz wdrożenia związanych z nim e-usług - zwracam się z uprzejmą prośbą o wycenę wartości zamówienia zgodnie z załączonym Opisem Przedmiotu Zamówienia,  w celu dokonania oszacowania  jego wartości.

Niniejsza prośba nie stanowi zapytania  ofertowego w myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i służy rozpoznaniu rynku.

Uprzejmie proszę o odpowiedź w terminie do 30 marca 2018r do godz. 12.00 na adres e-mail: geodezja@powiat.elblag.pl

pdf Zaproszenie do udziału w rozeznaniu rynkowym (6.32 MB)

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski