Przejdź do treści.


logotypy po ryby


PROJEKT 1

Europejski Fundusz Morski i Rybacki

Program Operacyjny Rybactwo i Morze

Priorytet 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Numer projektu 00037-6523.2-SW1410013/17/18

Nazwa projektu ,, Wyposażenie Małej Ogólnodostępnej Infrastruktury Turystycznej „Stanica Wodna” w Nadbrzeżu w sprzęt służący podniesieniu atrakcyjności obiektu’’

Beneficjent: Powiat Elbląski

Termin realizacji operacji: do 30 listopada 2018 r.

 Koszty całkowite realizacji operacji 307.455,32 PLN

Koszty kwalifikowalne realizacji operacji 236.740,60 PLN

Wkład Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 171.044,65 PLN

Celem operacji było wzmocnienie wizerunku i atrakcyjności Stanicy Wodnej w Nadbrzeżu, jako turystycznego obiektu użyteczności publicznej. Dzięki temu sprzętowi poprawi się możliwość uprawiania turystyki wodnej, rekreacji, wędkarstwa oraz wzrosną możliwości poznawania walorów Zalewu Wiślanego jak i jego okolic. Zakupiony w ramach operacji sprzęt to łódź motorowa klasy III Parker Weekend 770 o długości 7 metrów, przeznaczona do celów turystycznych. Konstrukcja zapewnia możliwość zabrania na pokład do 7 osób i możliwość pływania w dzień jak i w nocy po wodach morskich i śródlądowych przy sile wiatru do 6°B.

Zakup łodzi został zrealizowany w ramach operacji pn. „Wyposażenie Małej Ogólnodostępnej Infrastruktury Turystycznej „Stanica Wodna” w Nadbrzeżu w sprzęt służący podniesieniu atrakcyjności obiektu. Operacja została zrealizowana w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, działanie „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczności”. Beneficjentem operacji jest Powiat Elbląski. Zakup łodzi motorowej był możliwy dzięki wsparciu finansowemu realizowanemu za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz środków własnych.


PROJEKT 2

Europejski Fundusz Morski i Rybacki

Program Operacyjny Rybactwo i Morze

Priorytet 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Numer projektu 00100-6523.2-SW1410060/18/19

Nazwa projektu ,,Wyposażenie Stanicy Wodnej w Nadbrzeżu w sprzęt rekreacyjny zwiększający potencjał i atrakcyjność obiektu’’

Beneficjent: Powiat Elbląski

Termin realizacji operacji: do 30 listopada 2019 r.

 

Koszty całkowite realizacji operacji 74.997,00 PLN

Koszty kwalifikowalne realizacji operacji 60.973,07 PLN

Wkład Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 42.500,00 PLN

Wkład krajowy z Budżetu Państwa 7.500,00 PLN

Wkład własny Powiatu Elbląskiego 24.997,00 PLN 

    W wyniku realizacji projektu zakupiono 8 rowerów wodnych wraz z wózkiem slipowym, by osiągnąć cel, którym było rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w Stanicy Wodnej w Nadbrzeżu. Zakup rowerów wodnych współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego poszerzył spektrum osób mogących uprawiać turystykę i rekreację na Zalewie Wiślanym oraz zwiększył ilość osób korzystających z rowerów wodnych i odwiedzających Stanicę Wodną w Nadbrzeżu.

     Zakupione w ramach realizacji projektu rowery wodne są ogólnodostępne w Stanicy Wodnej w Nabrzeżu dla potencjalnych turystów z obszaru działania Lokalnej Grupy Rybackiej oraz na użytek obsługi organizowanych na terenie Stanicy Wodnej spotkań i pikników plenerowych zarówno grup zorganizowanych jak i osób indywidualnych.

Bez tytułu


PROJEKT 3

Europejski Fundusz Morski i Rybacki

Program Operacyjny Rybactwo i Morze

Priorytet 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Numer projektu 00147-6523.2-SW1410061/19/20

Nazwa projektu ,,Elektroniczno-wizyjny system rejestracji korzystających ze Stanicy Wodnej w Nadbrzeżu’’

Beneficjent: Powiat Elbląski

Termin realizacji operacji: do 30 listopada 2020 r.

 

Koszty całkowite realizacji operacji 109.470 PLN

Koszty kwalifikowalne realizacji operacji 89.000 PLN

Wkład Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 41.454,50 PLN

Wkład krajowy z Budżetu Państwa 7.315,50 PLN

Wkład własny Powiatu Elbląskiego 40.230 PLN 

 

   W wyniku realizacji projektu nastąpi usprawnienie jakości proponowanych usług oraz zapewnienie w większym stopniu bezpieczeństwa osób korzystających ze Stanicy Wodnej w Nadbrzeżu. W ramach operacji przewidywana jest instalacja elektroniczno-wizyjnego systemu rejestracji korzystających ze Stanicy Wodnej w Nadbrzeżu. System składa się z dwóch niezależnych bramek wejściowych wyposażonych w kołowrotek liczący połączony z systemem komputerowym pozwalającym na raportowanie ilości odwiedzających turystów. Stanica Wodna w Nadbrzeżu, dodatkowo dla utrzymania możliwości korzystania ze swoich atrakcji zapewni swobodną możliwość poruszania się po terenie oraz okolicach, w tym celu będą bramki wyjściowe dla opuszczających stanicę jak i dla osób wychodzących czasowo. Aby nadzorować osoby, które zakupiły bilet wejściowy i czasowo chcą opuścić teren stanicy wprowadza się opaski na nadgarstek – system kolorów, który będzie oznaczał turystę do prawa korzystania z infrastruktury stanicy oraz dający możliwość czasowego opuszczania terenu jak również w szybkim czasie pozwoli zlokalizować na terenie osoby nie uprawnione (bez opaski).

    Do rejestracji oraz nadzoru ilości przebywających oraz kontroli pracowników wprowadza się nadzór wizyjny, który podwyższy standard bezpieczeństwa przebywających rejestrując wszelkie zdarzenia, wyeliminuje możliwość pobytu osób bez zakupionego biletu oraz pobytu osób postronnych, jednocześnie podwyższy standard zarządzania i nadzoru.

   System rejestracji wizyjnej pozwoli skorelować i sprawdzić ilość przebywających z ilością sprzedanych wejściówek.

 

PROJEKT NR 1

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”
Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”
poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
Tytuł projektu: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Śliwica - Barzyna - Rychliki o długości 1,567 km”
Okres realizacji: 2017 rok
Wartość inwestycji: 1.892.911,40zł
wkład powiatu elbląskiego:688.452,40zł
dofinansowanie: 1.204.459,00zł

PROJEKT NR 1
PROGRAM Erasmus+, Sektor Edukacja Szkolna, Akcja K2
TYTUŁ PROJEKTU: Career In Art (Kariera w sztuce)
MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU: obszar UE
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: wrzesień 2014- sierpień 2017r.
OGÓLNA WARTOŚĆ PROJEKTU: 230225.00 euro na wszystkich partnerów
UZYSKANA KWOTA DOFINANSOWANIA: 48250.00 euro dla naszej placówki
LICZBA INSTYTUCJI UCZESTNICZĄCYCH W PROJEKCIE: 6
LICZBA KRAJÓW TWORZĄCYCH KONSORCJUM: Polska, Słowacja, Słowenia, Belgia, Turcja, Rumunia

OPIS PROJEKTU:
Projekt skupia się na przygotowaniu uczniów liceów plastycznych, lub szkół średnich z klasami artystycznymi do zawodu artysty.
Przyszli absolwenci szkół plastycznych w obecnym świecie natkną się na wiele trudności. Mogą one dotyczyć znalezienia pracy, zniesienia krytyki swej twórczości, poradzenie sobie z sukcesem lub po prostu wybraniem właściwej ścieżki zawodowej. Jedno dzieło może dla kogoś być śmieciem a dla innych arcydziełem, dlatego wybranie zawodu artysty łączy się z ryzykiem.
Niemniej jednak, twórczość naszych absolwentów musi „umieć się sprzedać", aby byli w stanie zarobić na swoje utrzymanie. Nasi uczniowie muszą rozwijać swoją pasję, jednakże, muszą rozumieć potrzeby , wymagania i zasady rządzące obecnym rynkiem pracy.
Nasz projekt traktuje rozwój artystyczny uczniów jako sposób na wskazanie im przyszłej kariery i drogi życiowej.
Dzięki projektowi uczniowie rozwijali umiejętność komunikacji w językach obcych, poznawali inne kultury oraz stawać się bardziej otwartymi na inne sposoby myślenia. Nauczyciele, poprzez wymianę doświadczeń z zagranicznymi partnerami, mieli okazję nauczyć się nowych metod prowadzenia zajęć, spojrzeć z dystansu na własne sposoby nauczania i zastosować nowe metody we własnej pracy.
Uczniowie wzięli udział w serii wykładów i lekcji dotyczących życia zawodowego, budowania własnej marki, reklamy, tworzenia własnego portfolio, oraz przydatnych lekcji jak poprawnie napisać CV lub list motywacyjny. Poznawali różne techniki artystyczne i twórców w ich atelier, którzy opowiadali im o trudnościach w danym zawodzie.
Poznali również architekturę i historię sztuki szkół partnerskich i ich krajów. W ramach projektu odbyło się 50 wyjazdów zagranicznych uczniów i nauczycieli. W marcu 2015 partnerzy odwiedzili Polskę, gdzie odbyły się między innymi warsztaty z sitodruku, fotografii, animacji i historii sztuki w naszym regionie.
Wielkim sukcesem i wyróżnieniem okazało się zaproszenie do zaprezentowania naszego projektu i jego rezultatów podczas konferencji, które miało miejsce 17-19 maja 2017 roku, w Bonn. Projekt Career In Art został zaliczony do grona najlepszych projektów Erasmus + (Presentations of Erasmus+ Success Stories: Best practice results from Erasmus. A European conference on Dissemination and Impact in the School Sector, 17th – 19th May 2017 in Bonn, Gustav-Stresemann-Institut). Projekt znalazł się także w kompendium 130 najlepszych projektów i ich rezultatów w Europie.


PROJEKT NR 2
PROGRAM Erasmus+, Sektor Edukacja Szkolna, Akcja K1 Mobilność Edukacyjna
TYTUŁ PROJEKTU: Nauczyciel-menadżer w innowacyjnej szkole
MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU: obszar UE
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: czerwiec 2017- maj 2018
OGÓLNA WARTOŚĆ PROJEKTU:
UZYSKANA KWOTA DOFINANSOWANIA:
LICZBA INSTYTUCJI UCZESTNICZĄCYCH W PROJEKCIE: 1
LICZBA KRAJÓW TWORZĄCYCH KONSORCJUM: Polska

OPIS PROJEKTU:
Projekt "Nauczyciel-menadżer w innowacyjnej szkole" ma na celu podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym, co będzie miało bezpośrednie przełożenie na jakość pracy szkoły i kluczowe umiejętności, jakie nabywają uczniowie w toku procesu edukacyjnego. W działaniach bezpośrednio wezmą udział trzy osoby - dyrektor szkoły, nauczyciel języka polskiego i rewalidator, nauczyciel języka angielskiego i koordynator projektów międzynarodowych . Pośrednio odbiorcami projektu będą wszyscy pedagogiczni pracownicy szkoły, gdyż w założeniu projektu jest przeprowadzenie szeregu szkoleń rad pedagogicznych i wdrożenie zdobytych umiejętności w plan pracy szkoły.
Podstawowe cele projektu to:
- podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli,
- udoskonalenie procesu współpracy i synergii w szkole, organizacja czasu pracy,
- utrzymanie wysokiej jakości nauczania ogólnokształcącego i artystycznego,
- praca nowoczesnymi metodami nauczania i zapewnienie atrakcyjności nauczania,
- wymiana doświadczeń zawodowych z nauczycielami z innych krajów Europy, przygotowanie organizacji do podejmowania sie zadań o zasięgu międzynarodowym,
- wdrożenie w proces edukacyjny pracy nad umiejętnościami miękkimi uczniów poprzez zmodyfikowanie programów wychowawczych oraz programów rewalidacji indywidualnej dla uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi,
- pełnienie roli ważnego ośrodka kulturotwórczego i utrzymanie wysokiej jakości działań pozaszkolnych dla młodzieży,
- zmodyfikowanie i unowocześnienie narzędzi ewaluacji prowadzące do poprawy jakości pracy placówki,
- umiejętna weryfikacja działań które szkoła będzie się podejmować tak aby zapewnić atrakcyjność i jakość nauczania i wychowania,
- doskonalenie procesu komunikacji na wielu płaszczyznach: N-N, N-U, N-R oraz komunikacja z innymi szkołami i instytucjami kultury i biznesu.

 


PROJEKT NR 3
PROGRAM Erasmus+
Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego
Tytuł projektu: „Otwarci na wiedzę- otwarci na Europę”
Miejsce realizacji projektu: Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
Okres realizacji projektu: 01.06.2016 r. -31.05.2018 r.
Wartość projektu: 48.113,00 Euro.
Opis projektu: Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów w dziedzinie gastronomii. 25 uczestników projektu podczas praktyk w Rimini we Włoszech poznaje środowisko zawodowe, organizację i kulturę pracy w kraju partnerskim oraz sprawdza swoje umiejętności dotyczące znajomości języka obcego (w tym fachowej terminologii).
Uczniowie biorący udział w projekcie przygotowywać się będą do wyjazdu poprzez cykl spotkań. Będą to zajęcia z języka włoskiego (20h), a także zajęcia kulturoznawcze (6h) mające na celu lepsze poznanie kultury, tradycji i obyczajów Włoch, zajęcia doradztwa zawodowego (6h).
W tym roku szkolnym w stażach wzięło już udział 13 uczestników, w r.sz. 2017/18 kolejna grupa 12 uczniów będzie przygotowywać się do wyjazdu na dwutygodniowe praktyki zaplanowane na maj 2018 r.

 


PROJEKT NR 4
Program: PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Tytuł projektu: „Aktywni zawodowo w Europie”
Miejsce realizacji projektu: Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
Okres realizacji projektu: 01.08.2017 r. -31.07.2019 r.
Wartość projektu: 56.418,00 Euro (242 964,12 PLN)

Opis projektu:
Projekt skierowany do grupy 30 najlepszych uczniów technikum agrobiznesu i technikum przetwórstwa mleczarskiego, którzy chcieliby podszkolić swoje umiejętności zawodowe, zdobyć nowe doświadczenia oraz rozwinąć się językowo poprzez uczestnictwo w dwutygodniowych praktykach zawodowych w Rimini we Włoszech. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, społecznych i nabycie konkretnych umiejętności preferowanych przez pracodawców na rynku pracy, zarówno lokalnym, regionalnym, krajowym czy też europejskim. Zdobyte doświadczenie zawodowe i osobiste pomoże im w promowaniu własnej osoby, planowaniu dalszej ścieżki kariery oraz poszerzaniu kompetencji poszukiwanych przez pracodawców na rynku pracy. Dzięki zdobyciu dokumentu Europass Mobilność oraz dokumentom potwierdzającym znajomość języka obcego uczestnicy projektu będą bardziej mobilni na europejskim rynku pracy. Nabyte kompetencje społeczno-personalne w sytuacji braku możliwości zatrudnienia w miejscu zamieszkania sprawią, że uczniowie będą w stanie bez obaw i strachu podjąć poszukiwania pracy w innym regionie, województwie, a nawet państwie.
Wyjazd poprzedzony jest cyklem warsztatów, które mają przygotować młodzież do zagranicznego pobytu i odbycia praktyk. Zajęcia przygotowawcze to m.in. zajęcia z treningu personalnego, które rozwijają umiejętności interpersonalne ułatwiające uczestnikom projektu zaaklimatyzowanie się w nowym środowisku, wzmocnią poczucie wartości, zniwelują "lęk przed nieznanym".
Warsztaty z doradztwa zawodowego w formie grupowej i indywidualnej pozwolą na zdiagnozowaniu predyspozycji uczestników i przygotować dokumenty aplikacyjne, a zajęcia z języka włoskiego oraz zajęcia kulturoznawcze przybliżą włoski język, włoską kulturę, tradycje i obyczaje. 


PROJEKT NR 5
PROGRAM Erasmus+, Sektor Edukacja Szkolna, Akcja K2
TYTUŁ PROJEKTU: Promoting Art (ProArt) – promowanie sztuki
MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU: obszar UE
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01 wrzesień 2017- 31 sierpień 2019r.
OGÓLNA WARTOŚĆ PROJEKTU: 148 310.00 Euro euro na wszystkich partnerów
UZYSKANA KWOTA DOFINANSOWANIA: 32260.00 euro dla naszej placówki
LICZBA INSTYTUCJI UCZESTNICZĄCYCH W PROJEKCIE: 6
LICZBA KRAJÓW TWORZĄCYCH KONSORCJUM: Polska, Słowacja, Łotwa, Estonia, Portugalia, Bułgaria.

OPIS PROJEKTU:
Promoting Art to projekt współpracy partnerskiej, opracowany przez sześć europejskich szkół uczących sztuki, które wierzą, że sztuka jest integralną częścią naszej kultury i jest ważna w codziennym życiu, ponieważ zapewnia nam głębsze zrozumienie emocji, samoświadomości, przynosi kolor i piękno. Nauczyciele i uczniowie z Polski, Estonii, Bułgarii, Słowacji, Portugalii i Łotwy podzielą się wiedzą z dziedziny kultury, tradycjami i umiejętnościami mając do dyspozycji sztukę jako wspólny język.
Każde państwo partnerskie jest odpowiedzialne za zorganizowanie 2 wizyt dla zagranicznych nauczycieli i studentów, aby zapoznać gości z regionalną kulturą i tradycjami, ale także nauczyć i poeksperymentować z nowymi technikami artystycznymi, co rozszerzy myślenie i zrozumienie świata. Po każdym spotkaniu uczestnicy będą rozpowszechniać projekt, wprowadzać go w swoich krajach, dzielić się doświadczeniami i wiedzą z lokalnymi społecznościami organizując działania takie jak warsztaty, festiwale sztuki i wystawy. Uczniowie staną się nauczycielami i opracują warsztaty dla uczniów szkół podstawowych.
Projekt poprawi umiejętności artystyczne uczniów i przyczyni się do zwiększenia kwalifikacji i przyszłej kariery.
Celem projektu jest promocja sztuki również w Internecie, za pośrednictwem strony internetowej projektu i upowszechnianie działań związanych z projektem, poprzez pisanie artykułów prasowych i plakatów informujących o wydarzeniach takich jak festiwale sztuki i wystawy Projekt Promoting Art pozwoli uczniom i nauczycielom:

-     lepiej zrozumieć i pozytywnie reagować na różnorodność społeczną, językową i kulturową,

-     zwiększyć nasze doświadczenie we współpracy z europejskimi placówkami,

-     rozwinąć zdolność pracy w zespole, kreatywność i pewność siebie,

-     zwiększyć motywację i zainteresowanie zagraniczną sztuką i dziełami artystycznymi lub karierą artystyczną wśród absolwentów;

-     zwiększyć zaangażowanie lokalnych i regionalnych władz publicznych w jakościowy rozwój edukacji artystycznej i promocję wydarzeń artystycznych;

-     zwiększyć kompetencje uczniów, którzy będą musieli zmierzyć się z trudnościami w organizowaniu wydarzeń artystycznych, przezwyciężyć stres związany z przeprowadzaniem imprez lub warsztatów. W ten sposób staną się organizatorami i przedsiębiorcami - poznają rzeczywiste sytuacje, w których nigdy wcześniej nie byli.


PROJEKT NR 6

Tytuł projektu: "Doskonalenie procesów uczenia się i nauczania w szkole z Erasmus+".
Nazwa programu: POWERSE - konkurs wniosków Erasmus+ edukacja szkolna 2018 akcja 1 Mobilność edukacyjna.
Nr wniosku: 2018-1-PL01-KA101-048504.

Wartość projektu: 5 340.00 euro/23027,15 zł 
Liczba uczestników:
3 nauczycieli

Termin realizacji: 01.09.2018 – 31.08.2019
Jednostka realizująca projekt:Zespół Szkół w Pasłęku; 14-400 Pasłęk, ul. Zwycięstwa 28
Projekt został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej"
Projekt miał na celu podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia w Zespole Szkół w Pasłęku poprzez udział jej pracowników – dwóch nauczycieli języków obcych w mobilnościach zagranicznych (Piran - Słowenia, Graz - Austria). W trakcie szkoleń nauczyciele podnieśli swoje umiejętności i kompetencje zawodowe, mieli możliwość poznawania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania oraz pogłębienia współpracy międzynarodowej. Nawiązane przez nauczycieli kontakty międzynarodowe zaowocowały wymianą doświadczeń zawodowych, także dotyczących nowych rozwiązań stosownych w nauczaniu, w tym metoda open space, programowanie neurolingwistyczne, oraz wymiany spostrzeżeń na temat systemów edukacji w krajach pozostałych uczestników, czyli Niemcy, Austria, Węgry, Estonia, Łotwa i Chorwacja.

Tematyka zajęć obejmowała następujące obszary nauczania języka obcego:
• metoda „open space” - zastosowanie w środowisku szkolnym,
• metody nauczania umiejętności receptywnych (czytanie i pisanie),
• zasoby pracy w klasie z wykorzystaniem nowych technologii, CLIL,
• szczęście jako przedmiot szkolny,
• opowieści i metafory oraz ich wykorzystanie w klasie,
• efektywne techniki komunikacyjne,
• programowanie neurolingwistyczne NLP + VAKOG,
• praca z zasobami i kotwiczenie, metagramy,
• psychologia uczenia się, która pozwala sprostać wymaganiom i pokonywać stres związany z uczeniem się w możliwie najlepszy sposób oraz kształcenie pewnych siebie, kompetentnych społecznie i europejskich obywateli.
Wykaz mobilności:
Słowenia (Piran) - 23.09-29.09.2018
Austria (Graz) - 22.10-26.10.2018
Austria (Graz) - 25.02-01.03.2019

 


PROJEKT NR 7

Akcja 1: Mobilność Edukacyjna. Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego
Tytuł projektu: „W POSZUKIWANIU SMAKÓW EUROPY” 
Miejsce realizacji projektu: Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
Okres realizacji projektu: 01.08.2018 r. -31.07.2020 r.
Wartość projektu:
48.832,00 € Euro.
W ZSEiT w Pasłęku realizowany jest projekt programu Erasmus+  „W poszukiwaniu smaków Europy” na lata 2018/20, który kierowany jest do grupy 24 uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych, którzy docelowo po miesiącach warsztatów m.in. z doradztwa zawodowego, treningu personalnego, kulturoznawczych oraz językowych mają możliwość odbycia dwutygodniowych praktyk w Hiszpanii, w Maladze w zakładach gastronomicznych.

Celami projektu są: wsparcie młodzieży w nabywaniu kompetencji transwersalnych (przedsiębiorczość, wielojęzyczność); poznawanie nowej kultury; wspieranie uczniów w nabywaniu kompetencji zawodowych w celu poszerzania ich możliwości rozwoju zawodowego i zwiększenie szansy na zatrudnienie na krajowym i europejskim rynku pracy; uatrakcyjnienie procesu kształcenia zawodowego; pogłębienie umiejętności posługiwania się językiem obcym wśród uczestników zarówno w sferze zawodowej jak też prywatnej;  możliwość rozwinięcia umiejętności osobistych takich jak: adaptacja w nowym środowisku i w pracy w krajach europejskich; poprawa stopnia przejrzystości i uznawania kompetencji zdobytych podczas okresu nauki zagranicą.

Decyzją FRSE Agencji Narodowej ERASMUS+ realizacja projektu została przedłużona do 31.07.2021 r. z powodu epidemii COVID-19.

 


PROJEKT NR 8

Program: PO WER na zasadach projektu Erasmus +
Sektor: Edukacja szkolna w ramach projektu: ,,Ponadwymiarowa mobilność kadry edukacji szkolnej’’
Tytuł projektu: ,,Skuteczni w pracy z agresywnymi i uzależnionymi”
Miejsce realizacji: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim
Okres realizacji: (16 miesięcy), od 01.09.2018 r. do 31.12.2019 r.
Wartość projektu: 24 578 euro ( 05 985,25 zł)
Ilość uczestników: 13

Opis projektu:
Głównym celem projektu było przeszkolenie pracowników placówki w zakresie radzenia sobie z agresywnymi zachowaniami młodzieży, która często jest uzależniona od używek.
W ramach projektu 13 nauczycieli i wychowawców uczestniczyło w dwóch kursach zorganizowanych przez profesjonalne ośrodki szkoleniowe w Wielkiej Brytanii oraz w Hiszpanii.
Potrzeba takiego szkolenia wyniknęła z resocjalizacyjnego charakteru placówki. W ośrodku przebywają i uczą się chłopcy z różnych środowisk, z terenu całej Polski, którzy często eksperymentowali ze środkami odurzającymi, alkoholem, itp. W szkole nie mają tu dostępu do używek, z tego powodu przeżywają frustracje i zdarza się, że w sytuacjach stresowych reagują agresją-słowną lub fizyczną.

 


PROJEKT NR 9

PROGRAM Erasmus+. Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego
Tytuł projektu: „Nowe umiejętności = nowe możliwości”
Miejsce realizacji projektu: Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
Okres realizacji projektu: 01.09.2020 r. -31.08.2022 r.
Wartość projektu: 72.804,00 Euro.

Opis projektu:
Uczestnikami projektu będzie 40 uczniów ZSEiT w Pasłęku z klas kształcących w zawodach technik ekonomista (10 uczniów), technik agrobiznesu (14 uczniów), technik żywienia i usług gastronomicznych (16 uczniów).
Celem głównym projektu jest umożliwienie uczestnikom odbycia dwutygodniowych zagranicznych staży w Rimini we Włoszech, w wyniku których uczniowie podniosą swoje umiejętności i kompetencje zawodowe, praktycznie wykorzystają zdobytą wiedzę z zakresu kształcenia zawodowego w kontekście rynku UE, zapoznają się z nowymi tendencjami w obrębie danej branży zawodowej oraz nabędą podstawowych umiejętności posługiwania się j. włoskim w życiu zawodowym i codziennym, co ułatwi młodym ludziom poruszanie się po krajowym i europejskim rynku.
Realizacja projektu pomoże w wykształceniu w pełni samodzielnego, pewnego siebie absolwenta, komunikatywnego, otwartego na świat, konkurencyjnego na rynku pracy, gotowego profesjonalnie wykonywać obowiązki zawodowe, pobudzi ciekawość i aktywność w określonych sferach, umożliwi kontakt ze specjalistami w danych branżach, ukaże celowość dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego, stworzy perspektywy wykorzystania swoich mocnych stron i planowania dalszego rozwoju osobistego.

 


PROJEKT Nr 10

PROGRAM Projektu Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
Tytuł projektu: 
Międzynarodowi nauczyciele w międzynarodowej szkole" International teachers for international school
Numer projektu:
2020-1-PL01-KA101-078276
Miejsce realizacji projektu:
 Liceum Sztuk plastycznych w Gronowie Górnym
Okres realizacji projektu:
18 miesięcy,  2020-10-01 do 2022-03-31
Wartość projektu: 
14.016,00 EUR
Opis projektu:
Beneficjentami projektu, w liczbie 8 osób, będą nauczyciele i kadra kierownicza zainteresowana: rozwojem umiejętności planowania i zarządzania projektami , rozwojem współpracy w zakresie nauczania i uczenia się ,kadra psycho-pedagogiczna realizująca programy wychowawcze wzmacniające indywidualność uczniów, nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i artystycznych chcący w pracy wykorzystywać nowoczesne technologie, krytyczne myślenie, nowatorskie podejście do zajęć, interdyscyplinarność i korelację ich przedmiotów z językiem angielskim.
Celem głównym projektu jest umożliwienie uczestnikom podniesienia swoich umiejętności językowych z zakresu języka angielskiego oraz kompetencji zawodowych poprzez udział w szkoleniach  zarówno w kraju, jaki i za granicą. Realizacja poprzednich 5 projektów EU z udziałem partnerów zagranicznych pokazała znaczenie zaspokojenia tej potrzeby dla rozwoju placówki. Jest to wyzwanie dla szkoły Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym, która mimo różnorodności potrzeb cały czas dąży do rozwoju mając świadomość, że wysokie kompetencje niosą za sobą wysoką skuteczność oddziaływań. Ponadto podniesienie kompetencji językowych, będzie czynnikiem utrzymującym aktywne włączanie się w edukację nauczycieli, posłuży zwiększaniu zdolności adaptacyjnych pracowników oraz będzie inwestycją w kapitał ludzki zgodnie z założeniami UE, co poprawi system edukacyjny placówki.
Tygodniową mobilność zagraniczną pracowników szkoły planujemy wykorzystać na kursy językowe Developing 21st century skills in the classroom: CRITICAL THINKING oraz Improving your English w wykwalifikowanym Maksima Teacher Training Centre w Chorwacji - centrum z 30-letnią tradycją i wysokimi osiągnięciami w nauczaniu języków obcych.
Zakładamy, że na 10 miesięcy przed i po powrocie ze szkolenia wszyscy nauczyciele samodzielnie podnosić będą swoje kompetencje językowe.
Uczestnictwo naszej kadry w szkoleniu językowym da możliwość zapoznania się z europejskimi standardami pracy, umożliwi poznanie nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania, przełamie niepokój i dyskomfort związany z dysproporcją pomiędzy znajomością języka obcego u uczniów a ich nauczycieli. Projekt przyczyni się do poprawy pod względem jakościowym naszej pracy oraz wzmocni kompetencje nauczycieli. Pozwoli na bardziej samodzielne poruszanie się w obszarze języka wiodącego w UE. Ponadto szkołą wzmocni swoją pozycję w środowisku lokalnym jako placówka, która prócz realizacji programu edukacyjnego, stale podnosi wiedzę i umiejętności kadry, dostrzega znaczenie kompetencji językowych w edukacji oraz dostarcza nauczycielom konkretnych narzędzi dla ich indywidualnego rozwoju.

 


PROJEKT NR 11

Program Erasmus+ w sektorze Kształcenie i Szkolenie Zawodowe, Akcja 1
Tytuł projektu: „Zagraniczne doświadczenie kluczem do sukcesu 
Miejsce realizacji projektu: Zespół Szkół w Pasłęku
Okres realizacji projektu: 01.09.2021 r. - 30.11.2022 r.
Wartość projektu: 
60 371,00 Euro.
W ZS w Pasłęku realizowano projekt programu Erasmus+  „Zagraniczne doświadczenie kluczem do sukcesu, skierowany do grupy 30 uczniów technikum z klas kształcących w zawodach: technik hotelarz, technik logistyk, technik reklamy, a także 6-osobowej grupy nauczycieli, którzy uczestniczyli w działaniach typu job-shadowing oraz kursy i szkolenia.

Projekt zakładał realizację dwutygodniowych praktyk zawodowych dla trzech 10-osobowych grup uczniów w Portugalii, Hiszpanii i w Grecji, w zagranicznych firmach i hotelach oraz 5-dniowe szkolenia językowe i jobshadowing dla nauczycieli. Podczas mobilności praktykanci uczyli się pracy w lokalnych zakładach pracy oraz poszerzali swoją wiedzę zawodową o technikach i procesach stosowanych w zawodzie. Odbyli szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz otrzymali Certyfikat Mobilności Europass i certyfikat od organizacji przyjmującej. Przed mobilnościami odbyły się zajęcia integracyjne, zajęcia z przygotowania językowego, kulturowego i zawodowego, przygotowujące podwzględem kulturowym, zapoznające uczestników z kulturą, tradycjami i stylem życia w krajach stażu.

Cele projektu: wsparcie młodzieży i kadry w nabywaniu kompetencji transwersalnych (przedsiębiorczość, wielojęzyczność); poznawanie nowej kultury; wspieranie uczniów w nabywaniu kompetencji zawodowych w celu poszerzania ich możliwości rozwoju zawodowego i zwiększenie szansy na zatrudnienie na krajowym i europejskim rynku pracy poprzez zdobyte europejskie certyfikaty EuroPass; uatrakcyjnienie procesu kształcenia zawodowego; wzmacnianie kompetencji kluczowych i umiejętności ogólnych, szczególnie podniesienie kompetencji językowych  w zakresie znajomości języka branżowego; wspieranie rozwoju specjalistycznych umiejętności wymaganych dla danego zawodu na rynku pracy, możliwość rozwinięcia umiejętności interpersonalnych, osobistych takich jak: adaptacja w nowym środowisku i w pracy w krajach europejskich; poprawa stopnia przejrzystości i uznawania kompetencji zdobytych podczas okresu nauki zagranicą.

 


 PROJEKT NR 12

Program Akredytacja Erasmus+. Akcja 1 Mobilność edukacyjna. Kształcenie i szkolenie zawodowe
Tytuł projektu: „Pracuję, doświadczam i uczę się Europy”
Okres realizacji projektu: 01.09.2021 -30.11.2022
Liczba uczestników: 29 uczniów + 4 opiekunów
Wartość projektu: 56.474,00 Euro
Projekt skierowany był do 29 uczniów ZSEiT kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik agrobiznesu, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, którzy odbyli dwutygodniowe staże zagraniczne w Niemczech, Włoszech i Hiszpanii oraz uczestniczyli w warsztatach przygotowawczych do wyjazdu: językowe (odpowiednio: z języka niemieckiego, włoskiego i hiszpańskiego), kulturoznawcze, spotkania grupowe i indywidualne z doradztwa zawodowego oraz warsztaty rozwoju osobistego połączone z integracją grupy.
Cele projektu:
- zdobycie doświadczenia zawodowego przez uczniów będących na wstępnym etapie kształcenia zawodowego potwierdzone dokumentacja ECVET w trakcie 2 tygodniowych praktyk w kraju europejskim (Niemcy, Włochy, Hiszpania),
- aktywowanie młodzieży oraz umożliwienie uczniom rozwoju zawodowego, osobistego oraz kompetencji społecznych, w tym łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi,
- zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów na krajowym i europejskim rynku pracy, poprzez zdobyte europejskie certyfikaty - ECVET i EuroPass,
- podniesienie świadomości językowej uczniów w zakresie znajomości języka branżowego oraz bliższe poznanie tradycji i kultury kraju goszczącego.


PROJEKT NR 13

Program Akredytacja Erasmus+. Akcja 1 Mobilność edukacyjna. Kształcenie i szkolenie zawodowe
Tytuł projektu: „Europejskie staże drogą do profesjonalizmu” – w realizacji
Okres realizacji projektu: 01.06.2022 -31.08.2023
Liczba uczestników: 25 uczniów + 3 nauczycieli (szkolenie job shadowing) + 3 opiekunów
Wartość projektu: 54.992,00 Euro
Projekt skierowany jest do 25 uczniów ZSEiT kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik agrobiznesu, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, którzy odbywać będą dwutygodniowe staże zagraniczne w Niemczech, Włoszech i Portugalii. Przed wyjazdem młodzież uczestniczyć będzie w warsztatach przygotowawczych do wyjazdu: w zajęciach językowych (odpowiednio: z języka niemieckiego, włoskiego i hiszpańskiego), kulturoznawczych, w spotkaniach grupowych i indywidualnych z doradztwa zawodowego oraz w warsztatach rozwoju osobistego połączonych z integracją grupy.3 nauczycieli uczestniczyć będą w 5 dniowym szkoleniu typu job shadowing.
Cele projektu:
- zdobycie doświadczenia zawodowego przez uczniów będących na wstępnym etapie kształcenia zawodowego potwierdzone dokumentacja ECVET w trakcie 2 tygodniowych praktyk w kraju europejskim (Niemcy, Włochy, Portugalia),
- aktywowanie młodzieży oraz umożliwienie uczniom rozwoju zawodowego, osobistego oraz kompetencji społecznych, w tym łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi,
- zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów na krajowym i europejskim rynku pracy, poprzez zdobyte europejskie certyfikaty - ECVET i EuroPass,
- podniesienie świadomości językowej uczniów w zakresie znajomości języka branżowego oraz bliższe poznanie tradycji i kultury kraju goszczącego,
- podniesienie kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego i poziomu jakości nauczania poprzez 5 dniowe mobilności zawodowe kadry - job shadowin.


PROJEKT NR 14

Program Erasmus+, KA122-SCH - Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej
Numer projektu: 2021-1-PL01-KA122-SCH-000015242
Miejsce realizacji projektu: Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym
Data rozpoczęcia projektu: 01-12-2021
Data zakończenia projektu: 30-11-2022
Kwota dofinansowania: 22 458,00 €
Tytuł projektu: Odkrywamy Nowe (Discovering New)

ŁĄCZNA ilość mobilności:
12 uczniów
4 nauczycieli opiekunów
1 nauczyciel na job shadowing
5 nauczycieli na szkolenia
2 nauczycieli na wizytę przygotowawczą

Opis projektu:
Projekt Odkrywamy Nowe powstał, aby umożliwić uczniom i nauczycielom podniesienie swoich umiejętności i kompetencji, aby mogli stanowić konkurencję na trudnym rynku pracy. Jego głównymi założeniami było podniesienie kompetencji językowych z j. angielskiego wszystkich uczestników, zwiększenie umiejętności artystycznych uczniów podczas warsztatów zagranicznych oraz job shadowing nauczyciela projektowania multimedialnego, podniesienie kompetencji nauczycieli poprzez udział w specjalistycznych kursach z zakresu cyfryzacji oraz wdrożenie ich w szkole, edukacja medialna i krytyczne myślenie, kształcenie umiejętności interpretacji i analizy w kontakcie z przekazem medialnym.

Realizując projekt nasi uczniowie i nauczyciele rozwinęli się na polu zawodowym. Mogli usprawnić swój warsztat pracy i nabyć nowe umiejętności, poznać dobre praktyki i wymienić się doświadczeniami, co następnie wpłynęło na podniesienie jakości pracy w placówce oraz nadanie jej bardziej nowoczesnego, europejskiego wymiaru. Wszystkie zakładane cele udało się nam osiągnąć: Cel 1 Doradztwo zawodowe - zwiększenie umiejętności artystycznych i językowych uczniów biorących udział w warsztatach zagranicznych oraz job shadowing nauczyciela projektowania multimedialnego. Cel 2 Podniesienie kompetencji nauczycieli poprzez udział w specjalistycznych kursach z zakresu cyfryzacji- dogłębna znajomość programów na platformie Microsoft for Education oraz wdrożenie ich w szkole. Cel 3 Media Literacy and Critical Thinking: Read between the Lines - Edukacja medialna i krytyczne myślenie: czytanie między wierszami - umiejętność krytycznej analizy języka medialnego i rozpoznania fake newsów Cel 4 Wzrost kompetencji językowych z języka angielskiego wszystkich uczestników- płynność i słownictwo Projekt zakładał wielopłaszczyznowe,ale komplementarne, spójne działania z zakresu: grupowej mobilności uczniów, job shadowing oraz specjalistycznych kursów.

Realizacja: Jakie działania zostały zrealizowane w projekcie.
Zrealizowaliśmy 2 grupowe mobilności uczniów -2 grupy po 6 uczniów i 2 opiekunów na Słowację i na Łotwę, wyjazd 1 nauczyciela na job shadowing w szkole partnerskiej na Łotwie na wydziale.

Multimediów oraz specjalistyczne kursy dla 5 nauczycieli w europejskich centrach szkoleniowych we Włoszech i Irlandii. Wszystkie te działania pomogły nam osiągnąć cele projektu, podnieść jakość kształcenia w naszej placówce, zapewnić jakość nauczania zgodną z europejskimi standardami. Działania zostały zaplanowane w taki sposób, aby odziaływanie nie było jednostkowe - zarówno uczniowie biorący udział w warsztatach, jak i n-le biorący udział w kursach podzielili się zdobytą wiedzą z całą społecznością szkolną organizując 2 warsztaty dla pozostałych uczniów i rady szkoleniowe. Był to sprawdzian przyswojonej wiedzy i motywacja do dalszego zgłębienia technik plastycznych i edukacyjnych. Powstały ankiety ewaluacyjne po każdej z mobilności, by ocenić stopień zadowolenia z odbytych podróży, stopień nabytych umiejętności. Wyniki zostały zebrane i omówione przez grono pedagogiczne. Nauczyciele i uczniowie wdrażali nowe umiejętności do swojej pracy.


PROJEKT NR 15

Program Erasmus+, Sektor Edukacja szkolna
Typ akcji: KA120-SCH - Akredytacja Erasmusa w sektorze edukacji szkolnej
Nr wniosku: 2021-1-PL01-KA120-SCH-000044363
W ramach przyznanej Akredytacji złożyliśmy wniosek o płatność -Umowa finansowa nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000063388 w ramach Programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób
Miejsce realizacji projektu: Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym
Data rozpoczęcia projektu: 01-06-2022
Data zakończenia projektu: do 31.08.2023 r. z możliwym wydłużeniem do 24-05-2024
Kwota dofinansowania po skorygowaniu budżetu: 23758,00 €

Wsparcie obejmowało szeroki zakres działań, w tym warsztaty, wykłady i kursy doskonalenia zawodowego kadry, grupową mobilność dla uczniów, oraz inne działania. Wszystkie działania przyczyniły się do rozwoju placówki, pomogły nabyć uczniom i nauczycielom nowe kompetencje. Projekt zakładał spełnienie następujących celów
1. Podniesienie kompetencji językowych z języka angielskiego wszystkich uczestników- uczniowie i nauczyciele
2. Zwiększenie umiejętności artystycznych uczniów biorących udział w kursach lub warsztatach zagranicznych
3. Nowe umiejętności i kompetencje kadry pedagogicznej w obszarach zgodnych z potrzebami placówki i nauczycieli
4. Zwiększenie wymiaru międzynarodowego w procesie nauczania i wychowania

W terminie od 17 do 21 lipca 2023 – 3 nauczycieli wzięło udział w szkoleniu o tytule „Modern and contemporary art in Paris”. Kurs pomógł uczestnikom poprawić swój warsztat pracy- nauczyli się jak zintegrować sztukę współczesną z praktyczną lekcją, rozwijać umiejętności wizualne, aby zrozumieć, jak artyści i projektanci reagują na wyzwania kulturowe i społeczne swoich czasów. Rozwinęli umiejętności krytycznego myślenia w celu analizowania i kontekstualizowania głównych dzieł artystycznych w nurtach sztuki nowoczesnej i współczesnej. 

W terminie 19-26 sierpnia 2023 – 5 nauczycieli wzięło udział w szkoleniu o tytule „Student Centred Classroom – teachers as promoters of active learning”. Kurs ten został stworzony dla nauczycieli, którzy chcieli dowiedzieć się więcej  na temat zarządzania efektywną i nowoczesną klasą, która zachęca do uczestnictwa i zaangażowanej nauki przy użyciu najnowszych technik cyfrowych i metodycznych. Dodatkowo wprowadzał treści z zakresu kompetencji kluczowych i myślenia krytycznego.

W ramach projektu uczniowie wyjechali na warsztaty w szkole partnerskiej w miejscowości Overpelt w Belgii w terminie 9-13 października 2023.  W czasie licznych warsztatów artystycznych uczniowie podnosili kompetencje artystyczne służące ich rozwojowi i prawdopodobnej przyszłej ścieżce kariery.  

Uczestnicy wzięli udział w warsztatach • Media cyfrowe, • Techniki szkicowania i ilustracji, • Projektowanie przestrzenne, • Warsztaty fotograficzne – zdjęcia natury, • Projektowanie, • Edukacja wizualna, • Projekt graficzny, • Ilustracja.  Zapoznali się także  z różnymi artystami ich twórczością w muzeach: Glasshouse w Lommel, Antwerpen-Centraal i KMSKA w Antwerpii, Labiomista i C-mine w Genk, Muzeum Mody oraz Z33 i Villa wyobraźni w Hasselt.

logotypy

PROJEKT NR 1

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020

Osi priorytetowa: Kadry dla gospodarki
Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego
Poddziałanie: 2.4.2 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty ZIT Elbląg
Tytuł projektu:„Wiem jak i pracuję – staże zawodowe uczniów Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym drogą do szybkiego zatrudnienia”
Miejsce realizacji projektu: Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym
Okres realizacji projektu: 05.2017 r. - 31.10.2018 r.
Ogólna wartość projektu: 308.850,00 zł
Wkład własny powiatu elbląskiego: 31.250,00 zł.|
Opis projektu: Priorytetem projektu ,,Wiem i jak pracuje’’ jest lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy. Celem jest podniesienie u uczniów Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym kompetencji zawodowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz zwiększenie zatrudnienia uczniów poprzez poprawę jakości kształcenia zawodowego.
Dzięki realizacji projektu 48 uczniów którzy mają ukończone 18 lat będzie mogło odbyć staże zawodowe u 6 pracodawców, których profil działalności jest zgodny z zawodem plastyka w okresie miesięcy wakacyjnych w 2017 r. i 2018 r. Staż u pracodawcy będzie wynosił 150 godzin. Dodatkowym celem projektu będzie doskonalenie zawodowe 7 nauczycieli przedmiotów artystycznych pozwalające na zdobycie umiejętności wymaganych na współczesnym rynku pracy. Nauczyciele będą uczestniczyć w szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych. Dzięki udziałowi w projekcie poznają nowoczesne programy, uzupełnia swoją wiedzę i pogłębią swoje umiejętności.

 logotypy

PROJEKT NR 2

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020.

Oś priorytrtowa: RPWM 11.00.00. Włączenie społeczne
Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym
Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym
Tytuł projektu: "Aktywny start w przyszłość"
Okres realizacji projektu: 01.07.2017 - 30.11.2018
Miejsce realizacji projektu: Województwo Warmińsko-Mazurskie w obrębie Powiatu Elbląskiego
Wkład własny wynosi 8,00%, dofinansowanie natomiast 92%.
Lider: świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych
Partnerzy: zasiłki okresowe i celowe
Opis: Projektu polega na:
-
zwiększeniu dostępu do usług społecznych i wzrostu liczby osób objętych usługami społecznymi, które zagrożone są ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego,
- objęciem usługami wsparcia w okresie 01.07.2017 - 30.11.2018 rodzin zamieszkałych w powiecie elbląskim korzystających ze wsparcia pomocy społecznej.

 logotypy

PROJEKT NR 3

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020.

Tytuł projektu: Nowoczesny staż - mobilny uczeń RPWM.02.04.01-28-0010/17
Osi priorytetowa: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki;

Działanie: RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego;
Poddziałanie: RPWM.02.04.01 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe;
Okres realizacji: 01.09.2017 r-31.08.2019 r.
Wartość projektu ogółem: 513 610,13 zł
dofinansowanie 455 852,13 zł;
wkład powiatu elbląskiego 57 758 zł
Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół w Pasłęku; 14-400 Pasłęk, ul. Zwycięstwa 28
Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół w Pasłęku wśród 40 uczniów w zawodzie technik hotelarstwa i technik logistyk. Wsparcie skierowane do uczniów dotyczy indywidualnego poradnictwa edukacyjno-zawodowego, organizacji kursów i staży we współpracy z lokalnymi pracodawcami, ponadto 8 nauczycieli podniesie umiejętności i kwalifikacje zawodowe poprzez realizację studiów podyplomowych i staży u pracodawców. Szeroki zakres wsparcia ma na celu przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry średniego szczebla do pracy w sektorze turystyki - przedsiębiorczych, kreatywnych, mobilnych absolwentów szkoły. Nastąpi zacieśnienie, stałej i sformalizowanej współpracy Zespołu Szkół w Pasłęku z lokalnymi pracodawcami w zakresie kształcenia zawodowego.

 logotypy

PROJEKT NR 4

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo - Sierpin – Przezmark - Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie

Wartość projektu:                      13.211.665,35 zł

Wydatki kwalifikowalne:       13.009.545,60 zł

Wartość dofinansowania:       7.036.863,22 zł

Projekt jest realizowany w ramach poddziałania RPWM.07.02.02 Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 (RPO WiM).

Planowany termin realizacji: 2018-2019 r.

Lp. Kategorie kosztu  
 
1 Roboty budowlane  
2 Nadzór w projekcie  
3 Studium wykonalności  
4 Dokumentacja projektowa  
5 Promocja projektu  
6 Wniosek aplikacyjny, załącznik OOŚ  

Zakres robót obejmuje:

-  rozbudowę i przebudowę drogi dł. 7,75 km o pow. 50580m2 z poszerzeniem jezdni do 6m, wzmocnieniem konstrukcji dla obciążenia ruchem KR3 o nośności 100kN i korektą geometrii trasy,
- 
budowę 5 zatok autobusowych o pow. 520m2 i 125m2 miejsc parkingowych oraz 3450 m2 chodników w miejsc,
- 
budowę oraz przebudowę zjazdów do posesji (5560m2 bitumicznych i 1350m2 z kostki brukowej),
- 
budowę 620m przepustów pod zjazdami oraz 72,5m pod koroną drogi,
- 
budowę w ramach odwodnienia, sieci kanalizacji deszczowej Ø315 - 330,5 m i Ø250 383,5 w miejsc. Przezmark oraz odtworzenie lub remont rowów spławnych bądź rozsączająco - odparowujących na całym odcinku,
- 
budowę 7 kpl. doświetlenia (przejść dla pieszych oraz zatok autobusowych),
- 
wykonanie 2100m2 oznakowania poziom. i 120 szt. nowego oznakowania pion. drogi,
- 
wykonanie poboczy o pow. 12500m2,
- 
wykonanie 100m barier sprężystych i 110m barier wygrodzeniowych,
- 
wykonanie trawnika - konstrukcja warstwa ziemi urodzajnej 10cm,
- 
przebudowę skrzyżowania dr. woj. DW 509 (włączenie drogi powiatowej 1140N)

Głównym celem projektu jest rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo- Sierpin – Przezmark - Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona, na odcinku DW 509- Komorowo Żuławskie.

Cele szczegółowe projektu:

1. uzyskanie dogodnego, nowego jakościowo i o większej przepustowości połączenia drogowego drogi powiatowej nr 1140N;
2. zwiększenie bezpieczeństwa;
3. zwiększenie trwałości konstrukcji jezdni;
4. ujednolicenie przekroju drogi;
5. poprawa warunków pieszych,
6. poprawa warunków odwodnienia;
7. skrócenie czasu przejazdu;
8. polepszenie warunków ruchu i stanu bezpieczeństwa ruchu;
9. zwiększenie dostępności poszczególnych miejscowości do dużych miast regionu;
10. wzmocnienie konkurencyjności regionu;
11. sprzyjanie rozwojowi gospodarczemu w perspektywie wieloletniej, a także spójności ekonomicznej, społecznej oraz terytorialnej;
12. zapewnienia realizacji zrównoważonego, harmonijnego oraz trwałego rozwoju regionu.

Projekt wpisuje się także w oczekiwane w ramach RPO WiM 2014-2020 efekty, które można wyrazić wskaźnikami produktu i rezultatu, zgodnymi z SzOOP 7 osi priorytetowej - Infrastruktura transportowa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020:

Produkty Realizacji Projektu:

1. długość przebudowanych dróg powiatowych: 5,95km
2. długość wybudowanych dróg powiatowych:   1,80km
3. Liczba projektów w zakresie poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, kolejowego, morskiego i śródlądowego: 1 szt.

Rezultaty Realizacji Projektu:

1.skrócenie czasu przejazdu: 967282,00min.


W dniu 16 kwietnia 2019 r. Powiat Elbląski zawarł porozumienie z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie rozwiązania umowy Nr RPWM.07.02.02-28-0002/17-00 z dnia 25 kwietnia 2018 r. o dofinansowanie projektu "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 – Wilkowo - Sierpin – Przezmark - Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona, na odcinku DW 509- Komorowo Żuławskie" w ramach poddziałania RPWM.07.02.02 Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 (RPO WiM).

 

 logotypy

PROJEKT NR 5

Tytuł projektu: Remont infrastruktury szkolnej placówek oświatowych Powiatu Elbląskiego wraz z wyposażeniem w sprzęt specjalistyczny i materiały dydaktyczne RPWM.09.03.04-28-0013/17
Osi priorytetowa: RPWM.09.00.00 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych;

Działanie: RPWM. 09.03.00 Infrastruktura edukacyjna;
Poddziałanie: RPWM. 09.03.04 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej;
Okres realizacji: 12.04.2017 r. – 30.11.2018 r.
Wartość projektu ogółem: 837.179,46 zł
dofinansowanie 443.382,06 zł;
Jednostka realizująca projekt: Powiat Elbląski
Celem projektu jest poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej wspierającej umiejętności kluczowe uczniów placówek oświatowych, dla których Powiat elbląski jest organem prowadzącym, tj.

 • Zespół Szkół w Pasłęku (ZS),
 • Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku (ZSEiT),
 • Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym (LP),
 • Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim (MOW).

W ramach realizacji zadania przewidziano następujące działania:

 1. Remont dachu sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Pasłęku oraz zakup wyposażania, materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych.
 2. Remont (adaptacja) pomieszczeń siłowni i pracowni zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacyjnych oraz zakup wyposażania, materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych na potrzeby zajęć w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku.
 3. Instalację sieci komputerowej na budynkach szkolnych Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym oraz zakup niezbędnego wyposażenia komputerowego .
 4. Zakup sprzętu komputerowego, teleinformatycznego oraz wyposażenia, materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim

 logotypy

PROJEKT NR 6

Osi priorytetowa 4 – efektywność energetyczna
Działanie 4.3 kompleksowa modernizacja energetyczna budynków,
Poddziałanie 4.3.1 efektywność energetyczna w budynkach publicznych,
Tytuł projektu – Przebudowa istniejącego budynku na mieszkanie dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej
Okres realizacji – 2018r.
Ogólna wartość projektu – 876 049,87 zł
Uzyskana kwota dofinansowania – 516 991,59 zł

Opis projektu - Projekt obejmuje głęboką termomodernizację wraz z instalacją OZE oraz wymianę oświetlania i przebudowy obiektu w zakresie nie związanym z efektywnością energetyczną z pozostawieniem funkcji publicznej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z przeznaczeniem na funkcje zabezpieczenia potrzeb bytowych wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej. Budynek zlokalizowany jest w Zielonce Pasłęckiej (gm. Rychliki) na działce nr 672 ob. 0048 Zielonka Pasłęcka. Wybudowany w 1960 w starych technologiach, niespełniający na dzień dzisiejszy norm efektywności energetycznej właściwych dla obiektów publicznych. Budynek nie posiada żadnych izolacji termicznych. Przewiduję się modernizację: przegrody stropu zewnętrznego, systemu ciepłej wody użytkowej, przegrody stropu wewnętrznego, przegrody Stropu zewnętrznego (wiatrołap), przegrody podłoga na gruncie, ściany - typ 2 (północno-zachodnia), ściany - typ 1 (płn-wsch., pd-wsch., pd-zachd), grupy przegród "Drzwi", "Okna", instalacji cwu wraz z pompą ciepła, instalacji grzewczej wraz z pompą ciepła, oświetlenia oraz zakup i montaż tablicy informacyjnej i pamiątkowej. Zakres niekwalifikowany: - wymiana stolarki drzwiowej - wykonanie podłogi w piwnicy - roboty murowe, w zakresie konstrukcji - wyp. obiektu, w tym sanitarne - inst. elektryczne wewnętrzne, gniazda wtykowe - demontaż instalacji istniejących i montaż nowych w branży kanalizacji sanitarnej deszczowej - kominek, instalacja odgromowa Projekt wpisuje się w SzOOP RPO WiM dla osi IV Efektywność energetyczna, podd. 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych poprzez realizację celu szczegółowego tj. zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Realizacja projektu przyczynia się do osiągnięcia wskaźników tj. zmniejszenia rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych, wzrostu ilości zaoszczędzonej energii elektrycznej, wzrostu ilości zaoszczędzonej energii cieplnej.

 

logotypy                     

PROJEKT Nr 7

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramachRegionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 2014-2020
Oś priorytetowa:
III Cyfrowy Region
Działanie: 3.1.
Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych
Tytuł projektu:
"Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej powiatu elbląskiego"
Miejsce realizacji projektu:
powiat elbląski
Okres realizacji projektu:
30.11.2017 r. – 30.08.2019 r.
Ogólna wartość projektu:
6 399 112,03 zł
Wkład własny Powiatu Elbląskiego
: 1 299 112,03 zł
Dofinansowanie z EFRR:
5 100 000 zł
Opis projektu
: Projekt polega na zwiększeniu cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego poprzez przetworzenie do postaci cyfrowej dokumentacji Państwowego Zasobu Geodezyjnego     i Kartograficznego, budowę i modernizację baz danych geoprzestrzennych oraz wdrożenie e-usług publicznych. W ramach projektu zakupiony zostanie również nowoczesny sprzęt komputerowy, w tym serwery obsługujące wdrożone e-usługi oraz dane geoprzestrzenne. Dzięki realizacji projektu wdrożonych zostanie 20 e-usług publicznych. W efekcie wdrożenie projektu pozwoli na budowę zintegrowanej i uporządkowanej informacji geodezyjno-kartograficznej powiatu elbląskiego dostostosowanej do wymogów prawnych i standardów udostępniania i przekazywania Informacji Sektora Publicznego. Projekt poprawi jakość i dostępność zasobów sektora publicznego i usprawni funkcjonowanie administracji, zwiększając podaż usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz zwiększy zakres udostępnianych Informacji Sektora Publicznego w sieci.

Celem projektu jest:

 • skrócenie procesów administracyjnych w Starostwie poprzez ich informatyzację i automatyzację,
 • rozszerzenie możliwości dostępu do danych geoprzestrzennych poza godzinami pracy urzędu,
 • zapewnienie bezpiecznego i płynnego udostępniania danych geoprzestrzennych   w formie teleinformatycznej,
 • zwiększenie zasobów informacji sektora publicznego z zakresu kartografii i geodezji, poprzez przetworzenie do postaci elektronicznej dokumentacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) oraz utworzenie bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (SOG), bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz bazy danych obiektów topograficznych (BDOT),
 • modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków (EGiB) i aktualizacja tej bazy danych,
 • dostosowanie możliwości udostępniania informacji sektora publicznego z zakresu kartografii i geodezji do poziomu wynikającego z przepisów prawa w tym zakresie.

Wdrożone zostaną następujące rodzaje e-usług publicznych:

 1. Usługa geokodowania adresu
 2. Usługa pozyskiwania danych o adresie nieruchomości
 3. Zamówienie zbioru danych EGIB
 4. Usługa generowania licencji i wydania zbioru danych EGIB
 5. Zamówienie rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, zestawień tworzonych w bazie danych EGIB
 6. Usługa generowania licencji i wydania rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, zestawień tworzonych w bazie danych EGIB
 7. Zamówienie mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej
 8. Usługa generowania licencji i wydania mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej
 9. Zamówienie zbioru danych GESUT
 10. Usługa generowania licencji i wydania zbioru danych GESUT
 11. Zamówienie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z EGIB
 12. Usługa wydania wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z EGIB
 13. Zamówienie mapy w oparciu a bazę danych GESUT
 14. Usługa generowania licencji i wydania mapy w oparciu o bazę danych GESUT
 15. Zamówienie mapy w oparciu a bazę danych BDOT500
 16. Usługa generowania licencji i wydania mapy w oparciu o bazę danych BDOT500
 17. Usługa potwierdzająca istnienie określonej osoby w bazie EGIB
 18. Usługa przeglądania danych z bazy RCIWN
 19. Zamówienie zbioru danych RCIWN
 20. Usługa generowania Licencji i wydania zbioru danych RCiWN

                                                                logotypy

PROJEKT NR 8

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020.
Tytuł projektu:
Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika-Edycja II RPWM.02.04.01-28-0013/19   
Osi priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki;
Działanie 02.04: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego.
Poddziałanie 02.04.01: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe;
Kwota projektu: 479.318 zł,
w tym dofinasowanie Powiatu Elbląskiego: 72.000 zł
.
Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
Celem projektu jest podniesienie i nabycie nowych kwalifikacji i umiejętności poprzez kursy kwalifikacyjne, warsztaty rozwoju osobistego oraz praktyki i staże u pracodawców.
P
rojekt planowany dla 42 uczniów klas technikalnych i zawodowych i 5 nauczycieli
Plan zajęć w projekcie:

 • Październik 2019 diagnoza zawodowa
 • Listopad, Grudzień 2019 warsztaty rozwoju osobistego i rozwój kompetencji społecznych
 • Od stycznia do czerwca 2020 kursy zawodowe takie jak:
 • Dla branży gastronomicznej: Kurs Kelner Barman, Kurs carvingu, Kurs baristy
 • Dla branży przetwórstwa spożywczego: Wózki widłowe, szkolenie z obsługi programów komputerowych gospodarki magazynowej
 • Dla branży agrobiznes: kurs operatora kombajnów zbożowych, kurs spawania MIG MAG
 • Dla branży ekonomicznej: Szkolenie Exel-poziom średnio-zaawansowany, Język angielski w biznesie, Profesjonalna obsługa klienta

W okresie wakacji od czerwca do końca sierpnia uczniowie będą odbywać płatne staże 5 tygodniowe dla klas technikalnych i 4 tygodniowe dla klas zawodowych.
Staże odbywać się będą: Hotel Krasicki 6 os., Hotel Anders Stare Jabłonki 6 os., Spółdzielnia Mleczarska SpoMlek 5 os., Tymbark 4 os., RSY SA Iława - 6os., Agrimasz sp z o.o. - 3 os., Gospodarstwo Rolne Cieszymowo 3 os., Fricke sp z o.o. - 2 os., Kram SA -6 os., Crep -4 os.

Staże płatne 2541zł (5tyg), 1906 zł (4tyg)

logotypy

PROJEKT NR 9

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020.
Tytuł projektu:
Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika RPWM.02.04.01-28-0068/18
Osi priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki;
Działanie 02.04: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego.
Poddziałanie 02.04.01: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe;
Kwota projektu: 321 256 zł,
dofinansowanie Powiatu Elbląskiego: 48.400 zł.

Jednostka realizująca projekt:
Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
Celem projektu jest podniesienie i nabycie nowych kwalifikacji i umiejętności poprzez kursy kwalifikacyjne, warsztaty rozwoju osobistego oraz praktyki i staże u pracodawców.
Do projektu przystąpiło 34 uczniów klas technikalnych i zawodowych.
Plan zajęć w projekcie:

 • Październik 2018 diagnoza zawodowa
 • Listopad, Grudzień 2018 warsztaty rozwoju osobistego i rozwój kompetencji społecznych
 • Od stycznia do czerwca 2019 kursy zawodowe takie jak:
 • Dla branży gastronomicznej: Kurs Kelner Barman (I-II. 2019)
  • Dla branży przetwórstwa spożywczego: Wózki widłowe (I-II.2019), szkolenie z obsługi programów komputerowych gospodarki magazynowej (VI.2019)
  • Dla branży agrobiznes: kurs operatora kombajnów zbożowych maj-czerwiec 2019

W okresie wakacji od czerwca do końca sierpnia uczniowie będą odbywać płatne staże 5 tygodniowe dla klas technikalnych i 4 tygodniowe dla klas zawodowych. Praktyki odbywać się będą: Hotel Krasicki 6 os., Hotel Anders Stare Jabłonki 6 os., Kram Pasłęk 5 os., ICC Sery Pasłęk 4 os., Spółdzielnia Mleczarska SpoMlek 5 os., Kruszewski Roman Kruszewski - 3 os., Agrimasz sp z o.o. - 3 os., Fricke sp z o.o. - 2 os.

Staże płatne 2541zł (5tyg), 1906 zł (4tyg)
Dla nauczycieli odbyły się: Studia mechatroniki, szkolenie z obsługi programów komputerowych gospodarki magazynowej
W okresie wakacji odbędą się praktyki: Hotel Krasicki, ICC Sery, Spóldzielnia Mleczarska SpoMlek

logotypy

PROJEKT NR 10

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020
Oś priorytetowa
9 – Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych
Działanie 9.2 Infrastruktura socjalna
Tytuł projektu – Przebudowa istniejącego budynku na mieszkanie dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej
Okres realizacji – 2019 r.
Ogólna wartość projektu – 1 182 639,23 zł
Uzyskana kwota dofinansowania – 398 021,35 zł
Opis projektu - Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i skuteczności usług Powiatu Elbląskiego w zakresie włączenia społecznego wychowanków ośrodka opiekuńczo-wychowawczego. Zdiagnozowane potrzeby interesariuszy determinują realizację następujących celów:

 1. Zabezpieczenie właściwych warunków bytowych postaw prospołecznych oraz zapobiegających wykluczeniu społecznemu poprzez umożliwienie powrotu wychowanków do rodziców biologicznych /opiekunów prawnych,
 2. Przystosowanie pomieszczeń do realizacji zadań Powiatu w zakresie pieczy zastępczej w formie małych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży,
 3. Zwiększenie wykorzystania możliwości podejścia zindywidualizowanego do wychowanków dzięki zmniejszeniu zagęszczenia wychowanków i podejściu zindywidualizowanym,
 4. Przystosowanie infrastruktury do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania,
 5. Zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 6. Zmniejszenie kosztów funkcjonowania ośrodka dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań energooszczędnych.

logotypy

PROJEKT NR 11

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo - Sierpin – Przezmark - Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona, na odcinku DW 509 Komorowo Żuławskie.
Etap I od km 4+140,00 do km 7+750

Wartość projektu:                     6.433.853,52 zł
Wydatki kwalifikowalne:         6.269.430,24 zł
Wartość dofinansowania:       5.266.948,34 zł

Projekt zrealizowany w ramach poddziałania RPWM.07.02.02 Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 (RPO WiM).

Termin realizacji: 2019-2020 r.

Lp. Kategorie kosztu  
 
1 Roboty budowlane  
2 Nadzór w projekcie  
3 Studium wykonalności  
4 Dokumentacja projektowa  
5 Promocja projektu  
6 Wniosek aplikacyjny, załącznik OOŚ  

Zakres robót:

 • rozbudowa i przebudowa drogi dł. 3,61 km o pow. 22200m2 z poszerzeniem jezdni do 6m, wzmocnieniem konstrukcji dla obciążenia ruchem KR3 o nośności 100kN i korektą geometrii trasy,
 • budowa 1 zatoki autobusowej o pow. 125m2 i 125m2 miejsc parkingowych oraz 2000 m2 chodników,
 • budowa oraz przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych (2197m2 bitumicznych i 703,70m2 z kostki brukowej),
 • budowa 365m przepustów pod zjazdami oraz 25m pod koroną drogi,
 • budowa w ramach odwodnienia, sieci kanalizacji deszczowej Ø315 – 330,5 m i Ø250 - 383,5m w miejscowości Przezmark oraz odtworzenie lub remont rowów spławnych bądź rozsączająco – odparowujących na całym odcinku,
 • budowa 6 kpl doświetlenia (przejść dla pieszych oraz zatoki autobusowej),
 • wykonanie 820m2 oznakowania poziom. i 74 szt. nowego oznakowania pionowego drogi,
 • wykonanie poboczy o pow. 5400m2,
 • wykonanie 65m barier wygrodzeniowych.
 • wykonanie trawnika - konstrukcja warstwa ziemi urodzajnej o grub. 10cm.

Główny cel projektu to rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo- Sierpin – Przezmark – Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona, na odcinku Komorowo Żuławskie - Przezmark.

Cele szczegółowe projektu:
1. uzyskanie dogodnego, nowego jakościowo i o większej przepustowości połączenia drogowego drogi powiatowej nr 1140N;
2. zwiększenie bezpieczeństwa;
3. zwiększenie trwałości konstrukcji jezdni;
4. ujednolicenie przekroju drogi;
5. poprawa warunków pieszych,
6. poprawa warunków odwodnienia;
7. skrócenie czasu przejazdu;
8. polepszenie warunków ruchu i stanu bezpieczeństwa ruchu;
9. zwiększenie dostępności poszczególnych miejscowości do dużych miast regionu;
10. wzmocnienie konkurencyjności regionu;
11. sprzyjanie rozwojowi gospodarczemu w perspektywie wieloletniej, a także spójności ekonomicznej, społecznej oraz terytorialnej;
12. zapewnienia realizacji zrównoważonego, harmonijnego oraz trwałego rozwoju regionu.

Projekt wpisuje się także w oczekiwane w ramach RPO WiM 2014-2020 efekty, które można wyrazić wskaźnikami produktu i rezultatu, zgodnymi z SzOOP 7 osi priorytetowej - Infrastruktura transportowa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020:

Produkty Realizacji Projektu:
1. długość przebudowanych dróg powiatowych: 3,11km
2. długość wybudowanych dróg powiatowych:   0,50km
3. Liczba projektów w zakresie poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, kolejowego, morskiego i śródlądowego: 1 szt.

Rezultaty Realizacji Projektu:
1.skrócenie czasu przejazdu: 401242.20 min.


logotypy

PROJEKT NR 12

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020

Tytuł projektu: Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu RPWM.02.02.01-28-0018/17
Osi priorytetowa: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki;

Działanie: RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów;
Poddziałanie: RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe;
Okres realizacji:
01.09.2018 - 30.06.2020.
Wartość projektu ogółem:806 500,80 zł,
dofinansowanie: 751 438,80 zł;
wkład powiatu elbląskiego:55 062,00zł.
Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół w Pasłęku; 14-400 Pasłęk, ul. Zwycięstwa 28

Celem projektu jestpodniesienie kompetencji matematyczno-przyrodniczych, językowych, ICT, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy wśród 216 uczniów (127K, 89M) I Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół w Pasłęku oraz zwiększenie kompetencji 25 nauczycieli (21K, 4M) w zakresie wspierania u uczniów kompetencji kluczowych i 22 rodziców (16K, 6M) w zakresie pobudzania motywacji dziecka do nauki, wspierania go w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej oraz wsparcie I LO w zakresie zakupu wyposażenia dydaktycznego.

Podniesienie kompetencji kluczowych poprzez udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz z j. obcego z wykorzystaniem ICT. Położony nacisk na kształtowanie umiejętności praktycznych z wykorzystaniem środowiska przyrodniczego i otoczenia oraz na innowacyjne metody nauczania (metoda projektowa). Zawiązana ścisła współpraca z organizacjami/instytucjami działającymi w Powiecie Elbląskim w organizacji warsztatów, wykładów, wyjazdów edukacyjnych, konkursów. Wsparciem objęci również rodzice w zakresie wiedzy i umiejętności dotyczących wspierania dzieci w wyborze kariery zawodowej. Nauczyciele podnoszą swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach nt. skutecznej komunikacji, informacji zwrotnej, rozwiązywania konfliktów oraz nauczyciel couch/trener.

I. ŚWIADOMY WYBÓR – doradztwo zawodowe

BLOK 1: MOJE ATUTY
a) indywidualne spotkania z doradcą zawodowym
b) kreatywny rozwój umiejętności miękkich- 2 dniowe warsztaty wyjazdowe
c) zadbaj o swój wizerunek-zajęcia z przedsiębiorczości

Blok 2- SZUKAM PRACY
a) spotkania z przedstawicielami PUP i lokalnych zakładów pracy
b) wyjazdy edukacyjno-zawodowe
c) świadomy rodzic/opiekun

II. CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE – metoda projektowa

1. PASŁĘK – nasza mała ojczyzna

1. Gra miejska

2. Mniejszości narodowe w Pasłęku

3. Atrakcje turystyczne Pasłęka

4. Życie społeczne i kulturalne Pasłęka

2. Praktyczne zastosowanie j. obcych w turystyce i na rynku pracy pow. elbląskiego

1. Język obcy w turystyce

2. J. obcy na rynku pracy

3. Różnorodność wód powierzchniowych pow. elbl., ich ochrona i turystyczne wykorzystanie
4. Bioróżnorodność i jej ochrona na terenie powiatu elbląskiego
5. Badania fizykochemiczne wód powiatu elbląskiego

III. KROK NAPRZÓD
1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
2. Zajęcia rozwijające.          

IV. NAUCZYCIEL-INNOWATOR
1. Tik w praktyce szkolnej.
2. Innowacyjne nauczanie.

Szeroki zakres wsparcia ma na celu podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów, na kształtowanie umiejętności praktycznych z wykorzystaniem środowiska przyrodniczego i otoczenia oraz na innowacyjne metody nauczania (metoda projektowa).


logotypy

PROJEKT NR 13

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020
Tytuł projektu: „Fundamenty zawodowca – kursy, szkolenia, staże” RPWM.02.02.01-28-0041/19
Numer projektu: RPWM.02.04.01-28-0041/19
Tytuł projektu:Fundamenty zawodowca – kursy, szkolenia, staże;
Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki;
Działanie 2.4: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego;
Poddziałanie 2.4.1: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe;
Okres realizacji:01.09.2019 - 31.12.2020
Wartość projektu ogółem:482 852,37 zł
Dofinansowanie:432 141,37 zł;
Wkład powiatu elbląskiego:50 711,00zł.
Jednostka realizująca projekt:Zespół Szkół w Pasłęku; 14-400 Pasłęk, ul. Zwycięstwa 28

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół w Pasłęku wśród 40 uczniów w zawodach: technik hotelarstwa, technik logistyk, technik organizacji reklamy poprzez diagnozowanie uczniów, podniesienie umiejętności uniwersalnych i kompetencji kluczowych (matematycznych, językowych, przedsiębiorczości z ICT). Zdobycie kwalifikacji zawodowych poprzez organizację kursów, staży we współpracy z lokalnymi pracodawcami oraz podniesienie umiejętności uniwersalnych i kwalifikacji zawodowych wśród 6 nauczycieli poprzez realizację staży, kursów, szkoleń w okresie 01.09.2019 - 31.12.2020.

Szeroki zakres wsparcia ma na celu przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry średniego szczebla do pracy w sektorze turystyki - przedsiębiorczych, kreatywnych, mobilnych absolwentów szkoły. Nastąpi zacieśnienie, stałej i sformalizowanej współpracy Zespołu Szkół w Pasłęku z lokalnymi pracodawcami w zakresie kształcenia zawodowego.


logotypy

PROJEKT NR 14

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Osi priorytetowa: Kadry dla gospodarki
Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego
Poddziałanie: 2.4.2 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty ZIT Elbląg
Tytuł projektu: „Jestem wartościowym pracownikiem - staże i szkolenia uczniów Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym dodatkową wartością na rynku pracy”
Miejsce realizacji projektu:
 Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym
Okres realizacji projektu:
 2019-01-02 do: 2020-09-30
Ogólna wartość projektu: 399 887,50 zł
Wkład własny powiatu elbląskiego: 40 000 zł.
Opis projektu:  Celem projektu było podniesienie u 48 uczniów Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym kompetencji zawodowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz zwiększenie zatrudnienia uczniów poprzez poprawę jakości kształcenia zawodowego Projekt realizowany był przez 2 lata. Uczestniczyło w nim 48 uczniów oraz 7 nauczycieli. W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w szkoleniach twardych (design thinking) i miękkich (komunikacja interpersonalna) a w okresie wakacyjnym odbyli miesięczne staże zawodowe u 6 elbląskich pracodawców.Za odbyty staż otrzymali stypendia stażowe. Dodatkowym celem projektu było doskonalenie zawodowe 7 nauczycieli przedmiotów artystycznych pozwalające na zdobycie umiejętności wymaganych na współczesnym rynku pracy. Nauczyciele uczestniczyli w warsztatach z technik malarskich, dwie nauczycielki ukończyły studia podyplomowe z zarządzania produkcją filmową oraz z rynku dzieł sztuki, również uczestniczyli w stażach zawodowych u pracodawców. Dzięki udziałowi w projekcie poznali nowoczesne programy, uzupełnili swoją wiedzę i pogłębili swoje kompetencje i umiejętności.


logotypy

PROJEKT NR 15

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020.
Tytuł projektu:
Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika-Edycja III RPWM.02.04.01-28-0041/20  
Osi priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki;
Działanie 02.04: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego.
Poddziałanie 02.04.01: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe;
Kwota projektu: 4
56 467,70 zł
w tym dofinasowanie Powiatu Elbląskiego: 68 500,00 zł
.
Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
Celem projektu 
Zwiększenie zatrudnialności uczniów ZSEiT w Pasłęku poprzez podniesienie i nabycie nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych u 54 uczniów i 8 nauczycieli ZSEiT w Pasłęku poprzez kursy kwalifikacyjne oraz praktyki i staże u pracodawców w okresie 4.01.2021-30.09.2021

Plan zajęć w projekcie:

 • Styczeń 2021 diagnoza zawodowa
 • Od stycznia do czerwca 2021 kursy zawodowe takie jak:
 • Dla branży gastronomicznej: Kurs Kelner Barman, Kurs baristy, szkolenie kulinarne
 • Dla branży agrobiznes: kurs operatora ładowarek teleskopowych, kurs operator suwnic, szkolenie energetyczne do 1KV, kurs z obsługi programów e-dopłat, szkolenie z diagnostyki urzadzeń rolniczych , kurs spawania metodą TIG
 • Dla branży ekonomicznej: Szkolenie Exel-poziom średnio i zaawansowany, kurs z obsługi programu Symfonia
 • Dla branży samochodowej: szkolenie PDR

W okresie wakacji od czerwca do końca sierpnia uczniowie będą odbywać płatne staże 4 tygodniowe dla klas technikalnych i dla klas zawodowych.
Staże odbywać się będą: Hotel radisson Blu Gdańsk 4 os., Hotel Anders Stare Jabłonki 10 os., restauracja Amore Mio Elbląg 4 os Spółdzielnia Mleczarska SpoMlek 4 os, Agrimasz sp z o.o. - 4 os., Gospodarstwo Rolne Cieszymowo 6 os., Fricke sp z o.o. - 4 os., Crep -4 os., Zakład Produkcji Opakowań i Tektury A.Cebula 4 os
(4os), Entc Dairy Solutions Sp. z o.o. Pasłęk (4 os), Agrimasz Sp z oo O/Fidszewo (4os), Fricke sp z oo(4os), Bosh Elbląg 3 os, Fiat Elblag 3 os.

Staże płatne 2.322 zł (4tyg) plus refundacja kosztów dojazdów i wyżywienia.


logotypy

PROJEKT NR 16

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo - Sierpin – Przezmark- Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona, na odcinku DW 509 Komorowo Żuławskie. Etap IIA

Wartość projektu:                    2.200.141,52 zł
Wydatki kwalifikowalne:        2.187.381,52 zł
Wartość dofinansowania:      1.593.288,70 zł

Projekt jest realizowany w ramach poddziałania RPWM.07.02.02 Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 (RPO WiM).
Planowany termin realizacji: 2020-2021 r., termin robót budowlanych do 22.12.2021r.

Lp. Kategorie kosztu  
 
1 Roboty budowlane  
2 Nadzór w projekcie  
3 Studium wykonalności  
4 Promocja projektu  
5 Wniosek aplikacyjny, załącznik OOŚ  

Zakres robót dla przedmiotowej inwestycji obejmuje między innymi:

- przebudowę drogi o dł. 1,0 km o pow. 6250m2 z poszerzeniem jezdni do 6m; wzmocnieniem konstrukcji dla obciążenia ruchem KR3, o nośności 115kN i korektą geometrii trasy;
- budowę dwóch zatok autobusowych o łącznej pow. 240m2;
- budowę chodników o łącznej pow. 350m2;
- budowę oraz przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych (705m2 bitumicznych i 80m2 z kostki brukowej);
- wykonanie doświetlenia (1 kpl. przejścia dla pieszych, 2 kpl. zatok autobusowych);
- wykonanie 250m2 oznakowania poziomego i 11 szt. nowego oznakowania pionowego drogi;
- wykonanie 37m barier energochłonnych;
- wykonanie poboczy gruntowych o pow. 1550m2;
- budowa przepustów o łącznej długości 125,5 m;
- wykonanie trawnika – na przygotowanej warstwie ziemi urodzajnej o gr. 10 cm. i pow. 2800 m2;
- wycinkę 44 drzew i krzewów oraz nasadzenie 36 nowych drzew.

Celem głównym projektu jest poprawa zewnętrznej dostępności i wewnętrznej spójności transportowej miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 1140N DW 509-Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona, na odcinku DW 509 – Komorowo Żuławskie od km 3+140,00 do km 4+140,00.
Projekt wpisuje się także w oczekiwane w ramach RPO WiM 2014-2020 efekty, które można wyrazić wskaźnikami produktu i rezultatu, zgodnymi z SzOOP 7 osi priorytetowej - Infrastruktura transportowa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020:

Produkty Realizacji Projektu:

1. długość przebudowanych dróg powiatowych: 1,00 km
2. Liczba projektów w zakresie poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, kolejowego, morskiego i śródlądowego: 1 szt.

Rezultaty Realizacji Projektu:

1.skrócenie czasu przejazdu: 140552.40min.


logotypy

PROJEKT NR 17

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Doposażenie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku w nowoczesne pomoce dydaktyczne i w narzędzia TIK”
Osi priorytetowa: RPWM.09.00.00 „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych”.
Działanie: RPWM. 09.03.00
Infrastruktura edukacyjna;
Poddziałanie: RPWM. 09.03.0
1Infrastruktura kształcenia zawodowego”;
Okres realizacji:
01.02.2023 r. – 29.12.2023 r.
Wartość projektu ogółem:
178.104,51
dofinansowanie 147.808,93 zł;
Jednostka realizująca projekt: Powiat Elbląski
Celem projektu jest
doposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK Technikum nr2 oraz BSI nr2 w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Elbląski. W zakres projektu wchodzi wyposaż. pracowni w nowoczesne śr. dydaktyczne oraz oprogr. komput., a także sprzęt rolniczy, które posłużą jako wsparcie bazy technolog.-dydaktycznej szkolnictwa w zawodach nauczanych w ZSEiT. Wyposaż. pracowni wpłynie na podwyższenie kwalifikacji i kompetencji uczniów, lepsze przygotowanie do egzaminów praktycznych, a tym samym wzmocni pozycję absolwentów na rynku pracy, oraz wpłynie na rozwój i poprawę umiejętności nauczycieli.

 


PROJEKT NR 1
Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

Oś priorytetowa: 4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa
Środek: 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa
Operacja: 4.1.a Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
Tytuł projektu: Remont małej, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej – Stanica Wodna w Nadbrzeżu.
Miejsce realizacji projektu: Stanica Wodna w Nadbrzeżu
Okres realizacji projektu: 05.09.2012 r. – 06.12.2013 r.
Ogólna wartość projektu: 831620,71 zł
Uzyskana kwota dofinansowania: 634144,04 zł
Opis projektu: Celem projektu była poprawa bazy turystycznej w rejonie Zalewu Wiślanego poprzez stworzenie nowego obiektu - Stanicy Wodnej w Nadbrzeżu. W tym celu przeprowadzono adaptację i remont budynku głównego - bosmanki, budynków sanitariatów, czterech domków letniskowych, dwóch wiat rekreacyjnych, a także zagospodarowano teren wokół obiektów zieleń, plac zabaw wykonano też pomost wraz z rampą slipową oraz przyłącze kanalizacyjne do sieci gminnej.

PROJEKT NR 2
Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

Oś priorytetowa: 4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa
Środek: 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa
Operacja: 4.1.d Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej

Tytuł projektu: Wzmocnienie potencjału technicznego służb ratowniczych w zakresie podejmowania działań związanych z zagrożeniem powodziowym obszarów zalewowych, w tym obszarów objętych szczególną formą ochrony przyrody NATURA 2000.
Miejsce realizacji projektu: Powiat Elbląski
Okres realizacji projektu: 19.03.2013 r. – 30.06.2013 r.
Ogólna wartość projektu: 66238,50 zł
Uzyskana kwota dofinansowania: 45774,57 zł
Opis projektu: Projekt dotyczył zakupu używanego samochodu terenowego oraz 10 kompletów zapór przeciwpowodziowych napełnianych wodą 1 komplet stanowi 10 m zapory) na potrzeby służb zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego w Elblągu.

PROJEKT NR 3
Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

Oś priorytetowa: 4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa
Środek: 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa
Operacja: 4.1.a Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
Tytuł projektu: Wyposażenie małej, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w sprzęt żeglarski, bojerowy, asekuracyjno-ratowniczy - Stanica Wodna w Nadbrzeżu.

Miejsce realizacji projektu: Stanica Wodna w Nadbrzeżu
Okres realizacji projektu: 09.09.2013 r. – 31.01.2014 r.
Ogólna wartość projektu: 553 954,99 zł
Uzyskana kwota dofinansowania: 382813,93 zł
Opis projektu: Celem projektu była poprawa bazy turystycznej w rejonie Zalewu Wiślanego poprzez zakup sprzętu żeglarskiego, bojerowego i asekuracyjno-ratowniczego dla nowo powstałego obiektu - Stanicy Wodnej w Nadbrzeżu. W ramach projektu zakupiony został następujący sprzęt żeglarski: 1 jacht kabinowy MAXUS 24, 10 łodzi szkoleniowych typu OPTIMIST, 1 jacht regatowy klasy LASER wesja XD 1 jacht otwartopokładowy NEXO, 3 zestawy do windsurfingu, 3 zestawy do kitesurfingu, 10 kajaków dwuosobowych, 5 kajaków jednoosobowych ; sprzęt bojerowy: 5 bojerów klasy DN, 1 bojer klasy ICE – OPTI, 1 bojer klasy MONOTYP XV; sprzęt asekuracyjno-ratowniczy: 1 łódź asekuracyjna typu RIB USTKA 520, 1 QUAD KYMCO 450 MXU, 1 sanie lodowe.

PROJEKT NR 1
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
Oś: 4 Leader
Działanie: 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju małe projekty)
Tytuł projektu: „Balony nad Krainą Kanału Elbląskiego – 150 lat i jeden rok dłużej”.
Miejsce realizacji projektu: Powiat Elbląski
Okres realizacji projektu: 17.12.2010 – 27.09.2011 r.
Ogólna wartość projektu: 39 016,50 zł
Uzyskana kwota dofinansowania: 23 760,80 zł
Opis projektu: Celem operacji była promocja Krainy Kanału Elbląskiego jako dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego, poprzez organizację zawodów balonowych stanowiących kontynuację imprez okolicznościowych z okazji 150 rocznicy uruchomienia Kanału Elbląskiego.

 

PROJEKT NR 2
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
Oś: 4 Leader
Działanie: 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju małe projekty)
Tytuł projektu: „Plecak pełen kultury Powiatu Elbląskiego”.
Miejsce realizacji projektu: Powiat Elbląski
Okres realizacji projektu: 22.12.2010 – 28.11.2011 r.
Ogólna wartość projektu: 25 322,99 zł
Uzyskana kwota dofinansowania: 16 024,96 zł
Opis projektu: Celem operacji było czynne propagowanie kultury ludowej, kształtowanie świadomości regionalnej mieszkańców powiatu elbląskiego oraz promocja lokalnej twórczości poprzez stworzenie oferty dodatkowych zajęć warsztatowych adresowanych do dzieci i młodzieży.

 

PROJEKT NR 3
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
Oś: 4 Leader
Działanie: 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju małe projekty)
Tytuł projektu: „Kanału Elbląski z lotu ptaka i poziomu ssaka”.
Miejsce realizacji projektu: Powiat Elbląski
Okres realizacji projektu: 17.05.2012 – 30.01.2013 r.
Ogólna wartość projektu: 36 162,15 zł
Uzyskana kwota dofinansowania: 25 000,00 zł
Opis projektu: Celem operacji była promocja obszaru Krainy Kanału Elbląskiego, głównie tej części, która znajduje się w powiecie elbląskim. Cel ten został zrealizowany poprzez: przeprowadzenie konkursu fotograficzno-plastycznego dotyczącego KKE, zorganizowanie i zrealizowanie imprezy balonowej i promocję rzemiosła artystycznego artystów ludowych.

 

PROJEKT NR 4
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
Oś: 4 Leader
Działanie: 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju małe projekty)
Tytuł projektu: „Wariacje artystyczne Powiatu Elbląskiego”.
Miejsce realizacji projektu: Powiat Elbląski
Okres realizacji projektu: 01.01.2013 – 31.12.2013 r.
Ogólna wartość projektu: 24 142,08 zł
Uzyskana kwota dofinansowania: 17 720,00 zł
Opis projektu: Celem operacji jest podniesienie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR poprzez organizację warsztatów dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich o charakterze edukacyjno-kulturowym pod nazwą „Wariacje artystyczne Powiatu Elbląskiego”.

 

PROJEKT NR 5
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
Oś: 4 Leader
Działanie: 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju małe projekty
Tytuł projektu: „Balony z wizytą w Krainie Kanału Elbląskiego”.
Miejsce realizacji projektu: Powiat Elbląski
Okres realizacji projektu: 03.06.2013 – 31.10.2014 r.
Ogólna wartość projektu: 30 957,53 zł
Uzyskana kwota dofinansowania: 21 135,04 zł
Opis projektu: Celem operacji było podniesienie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR poprzez zorganizowanie imprezy balonowej latem 2013 r. oraz przeprowadzenie konkursu na fotoreportaż o obiektach dziedzictwa historycznego Krainy Kanału Elbląskiego.

 

PROJEKT NR 6
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
Oś: 4 Leader
Działanie: 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju małe projekty
Tytuł projektu: „Poznajemy Wysoczyznę i Zalew Wiślany”.
Miejsce realizacji projektu: Powiat Elbląski
Okres realizacji projektu: 17.02.2014 – 31.12.2014 r.
Ogólna wartość projektu: 44 493,82 zł
Uzyskana kwota dofinansowania: 34 383,62 zł
Opis projektu: Celem operacji było podniesienie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR poprzez
organizację dwóch tygodniowych warsztatów o charakterze sportowo-edukacyjnym, dedykowanych dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, a także integracja uczestników poprzez zorganizowanie festynów rodzinnych na zakończenie warsztatów oraz promocja walorów turystycznych obszaru LGD Wysoczyzna Elbląska poprzez wydanie ulotki informacyjnej o Stanicy Wodnej w Nadbrzeżu.

 

PROJEKT NR 7
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
Oś: 4 Leader
Działanie: 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju małe projekty
Tytuł projektu: „Dziedzictwo kulinarne Żuław”.
Miejsce realizacji projektu: Powiat Elbląski
Okres realizacji projektu: 03.06.2013 – 30.03.2015 r.
Ogólna wartość projektu: 19 534,90 zł
Uzyskana kwota dofinansowania: 13 999,83 zł
Opis projektu:
Celem operacji było podniesienie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR i promowanie lokalnego dziedzictwa kulturalnego poprzez organizację warsztatów kulinarnych dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich powiatu elbląskiego oraz wydanie książki kucharskiej i kalendarza.

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski