Przejdź do treści.

HISTORIA POWIATU ELBLĄSKIEGO


I. Podstawy prawne funkcjonowania samorządu powiatowego.

Samorządowe powiaty w Rzeczypospolitej Polskiej reaktywowano z dniem 1 stycznia 1999 r. Model samorządu terytorialnego szczebla powiatowego ukształtowały następujące akty prawne:
1) ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. , Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.
2) ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wejściu w życie ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o administracji rządowej w województwie Dz. U. Nr 99, poz. 631
3) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.
4) ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną Dz. U. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.
5) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów Dz. U. Nr 103, poz. 652, z późn. zm.).

Zgodnie z treścią art. 14 ustawy z dnia 13 października 1998 r. zawierającej przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną z dniem 1 stycznia 1999 r. istniejące dotychczas „urzędy rejonowe” w miastach na prawach powiatu stały się starostwami powiatowymi powiatów mających siedziby swoich władz w tych miastach. Funkcję starostwa powiatowego w miastach na prawach powiatu pełni urząd miasta.
Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia powiatów część XIV. Województwo Warmińsko-Mazurskie, poz. 4) powstał powiat elbląski z siedzibą władz w Elblągu obejmujący gminy: Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie, Markusy, Milejewo, Młynary, Pasłęk, Rychliki i Tolkmicko a Miasto Elbląg określono jako miasto na prawach powiatu, wykonujące funkcje Starostwa Powiatowego na terenie działania miasta Elbląg.

Całokształtem prac związanych z wdrożeniem reformy administracji publicznej w województwie kierowali powołani przez Prezesa Rady Ministrów Delegaci Rządu, funkcjonujący na szczeblu wojewodów i działający przy pomocy organu pomocniczego.
W pierwszym okresie istnienia Powiatu Elbląskiego praca w Starostwie Powiatowym w Elblągu koncentrowała się na przygotowaniu Urzędu do wykonywania ustawowych zadań publicznych. Siedzibą nowo ukonstytuowanych władz samorządowych oraz administracji był budynek po byłym Urzędzie Rejonowym w Elblągu. Z uwagi na trudne warunki lokalowe Zarząd Powiatu czynił starania o nowy obiekt z przeznaczeniem na siedzibę Starostwa. Wysiłki te zakończyły się sukcesem w lipcu 1999 roku, kiedy to Wojewoda Warmińsko , Mazurski przekazał na własność Powiatu Elbląskiego nieruchomość zabudowaną położoną w Elblągu, przy ul. Saperów 14A. Od sierpnia do grudnia 1999 roku trwały w budynku intensywne prace remontowo , adaptacyjne. W I kwartale 1999 roku opracowano i przyjęto uchwałami Statut Powiatu Elbląskiego i Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Elblągu. Ustalono obsadę etatową dla poszczególnych komórek wewnętrznych oraz limit etatów dla całej jednostki. Opracowane zostały również wszystkie pozostałe regulaminy i inne dokumenty organizacyjno , prawne, niezbędne do zapewnienia prawidłowego i sprawnego funkcjonowania Starostwa. Na bieżąco sprawowano nadzór nad opracowywaniem regulaminów organizacyjnych i statutów powiatowych jednostek organizacyjnych.

II. Skład osobowy Rady Powiatu w Elblągu oraz wybory starosty i wicestarosty

Stosownie do przepisów ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i aktów wykonawczych do tejże ustawy, według wspólnego kalendarza wyborczego do wszystkich szczebli samorządu terytorialnego, w dniu 11 października 1998 roku odbyły się pierwsze wybory do rad powiatów.
Pierwsza Sesja inauguracyjna Rady Powiatu w Elblągu odbyła się w dniu 9 listopada 1998 r. podczas której podjęto uchwałę o wyborze Przewodniczącego Rady Powiatu. Przewodniczącym Rady I Kadencji został Pan Witold Władysław Żak. Podczas II Sesji Rady Powiatu także w dniu 9 listopada 1998 r. została podjęta uchwała Rady Powiatu o wyborze Starosty Elbląskiego oraz o wyborze Wicestarosty. Starostą Powiatu został Pan Sławomir Jezierski i funkcję tę pełni do chwili obecnej. Wicestarostą został Pan Jerzy Konarzycki.
I Kadencja Rady Powiatu 1998 , 2002 obradowała na 27 Sesjach podejmując 271 uchwał. Rada Powiatu składała się z 25 radnych, a skład osobowy przedstawiał się następująco:


2.Donat Dębowski
3.Urszula Gajewska
4.Czesław Handrowski
5.Genowefa Kwoczek
6.Stanisław Kalinowski
7.Roman Kogut
8.Ryszard Monkiewicz
9.Marian Matuszczak
10.Roman Najmoła
11.Andrzej Filip Orłoś
12.Eugeniusz Paluch
13.Stanisław Paździor
14.Kazimierz Pielech
15.Wiktor Sadowski
16.Stanisław Sudoł
17.Ryszard Stolarowicz
18.Józef Szymczuk
19.Stanisław Słomski
20.Sławomir Śnigucki
21.Ryszard Wroński
22.Bożena Anna Wojnarowicz
23.Ryszard Zagalski
24.Zbigniew Zasada
25.Witold Władysław Żak

II Kadencja Rady Powiatu w Elblągu 2002-2006 obradowała na 30 Sesjach, podczas których pojętych zostało 326 uchwał. Przewodniczącym Rady Powiatu został Pan Ryszard Zagalski i funkcję tę pełni do chwili obecnej. Wicestarostą Elbląskim został Pan Maciej Romanowski i funkcję tę pełni nadal. Rada Powiatu w Elblągu liczyła 17 radnych, której skład osobowy przedkładam poniżej:

1.Marek Bardzik
2.Tomasz Błaut
3.Antoni Bramowicz
4.Halina Chabowska
5.Donat Dębowski
6.Mieczysław Filipowicz
7.Genowefa Kwoczek
8.Kazimierz Pielech
9.Maciej Romanowski
10.Sławomir Sadowski do 27.10.2005 r. /od 30.12.2005 r. Jan Kochanowski/
11.Stanisław Słomski
12.Józef Szymczuk
13. Ryszard Wroński
14.Ryszard Zagalski
15.Marek Zamojcin
16.Zbigniew Zasada
17.Witold Władysław Żak

III Kadencja 2006-2010 obradowała do dnia dzisiejszego na 34 Sesjach podejmując 300 uchwał. Rada Powiatu w Elblągu liczy 17 radnych, według następującego składu osobowego:

1.Halina Chabowska - Pędrak
2.Donat Dębowski
3.Krzysztof Gago
4.Piotr Hajdukonis
5.Tomasz Marcinkowski
6.Joanna Bożena Naspińska
7.Jerzy Romanowski
8.Maciej Romanowski
9.Zbigniew Rutkowski
10.Stanisław Słomski
11.Stanisław Sudoł
12.Sławomir Śnigucki
13.Józef Szymczuk
14.Ryszard Wroński
15.Ryszard Zagalski
16.Ryszard Zając
17.Marek Zamojcin

III. Byłe i obecne powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne

Zgodnie ze Statutem Powiatu Elbląskiego, przyjętym uchwałą Nr V/28/99 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 26 marca 1999 roku, pierwotnie do jednostek organizacyjnych powiatu elbląskiego należały:
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
- Dom Pomocy Społecznej w Rangórach,
- Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku,
- Dom Pomocy Społecznej „Krokus” we Władysławowie,
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pasłęku,
- Zespół Szkół w Pasłęku,
- Zespół Szkół dla Dorosłych w Pasłęku,
- Dom Dziecka „Orle Gniazdo” w Marwicy,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamiennicy Elbląskiej,
- Poradnia Psychologiczno , Pedagogiczna w Pasłęku,
- Zespół Szkół Rolniczych w Gronowie Górnym,
- Zespół Szkół Rolniczych w Pasłęku,
- Zespół Szkół Ogrodniczych w Połoninach,
- Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z/s w Pasłęku,
- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Elblągu
- Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu.

Przyjęte zmiany do statutu Powiatu Elbląskiego w zakresie funkcjonowania niektórych powiatowych jednostek organizacyjnych wiązały się przede wszystkim ze zmianami nazw istniejących jednostek, likwidacją, przejęciem przez samorząd Miasta Elbląg, uporządkowaniem stanu prawnego jednostek oraz przekształceniem w celu prywatyzacji na rzecz spółki powiatowej.

Zmiany nazwy dotyczyły jednostek:
1) „Zespół Szkół Rolniczych w Gronowie Górnym” otrzymał nazwę Zespół Szkół w Gronowie Górnym,
2) „Zespół Szkół Rolniczych w Pasłęku” otrzymał nazwę Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku,
3) „Zespół Szkół dla Dorosłych w Pasłęku” otrzymał nazwę Zespół Szkół Zawodowych w Pasłęku.
Na mocy porozumienia między właściwymi samorządami - Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu od 1 stycznia 2007 roku stał się jednostką organizacyjną miasta Elbląg, podlegającą bezpośrednio pod Prezydenta Miasta Elbląg.
Od 01.01.2010r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pasłęku zostaje przekształcony w spółkę prawa handlowego z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% udziałem Powiatu Elbląskiego pn. „Szpital Powiatowy Spółka z o.o . w Pasłęku”.

Na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XXXII/28/10 z dnia 30.04.2010 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Elbląskiego aktualnymi jednostkami organizacyjnymi powiatu są:
- Starostwo Powiatowe w Elblągu,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu,
- Dom Pomocy Społecznej w Rangórach,
- Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku,
- Dom Pomocy Społecznej „Krokus” we Władysławowie,
- Zespół Szkół w Pasłęku,
- Zespół Szkół Zawodowych w Pasłęku,
- Dom Dziecka „Orle Gniazdo” w Marwicy,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim,
- Poradnia Psychologiczno , Pedagogiczna w Pasłęku,
- Zespół Szkół w Gronowie Górnym,
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku,
- Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z/s w Pasłęku,
- Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tolkmicku,
- Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim,
- Zakład Obsługi Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Elblągu,
-Gospodarstwo Pomocnicze Pólko przy Zespole Szkół Ekonomicznych
i Technicznych w Pasłęku,
- Powiatową osobą prawną jest Szpital Powiatowy Spółka z o.o . w Pasłęku

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski