preloader
Przejdź do treści.

PROJEKT NR 1
PROGRAM Erasmus+, Sektor Edukacja Szkolna, Akcja K2
TYTUŁ PROJEKTU: Career In Art (Kariera w sztuce)
MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU: obszar UE
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: wrzesień 2014- sierpień 2017r.
OGÓLNA WARTOŚĆ PROJEKTU: 230225.00 euro na wszystkich partnerów
UZYSKANA KWOTA DOFINANSOWANIA: 48250.00 euro dla naszej placówki
LICZBA INSTYTUCJI UCZESTNICZĄCYCH W PROJEKCIE: 6
LICZBA KRAJÓW TWORZĄCYCH KONSORCJUM: Polska, Słowacja, Słowenia, Belgia, Turcja, Rumunia

OPIS PROJEKTU:
Projekt skupia się na przygotowaniu uczniów liceów plastycznych, lub szkół średnich z klasami artystycznymi do zawodu artysty.
Przyszli absolwenci szkół plastycznych w obecnym świecie natkną się na wiele trudności. Mogą one dotyczyć znalezienia pracy, zniesienia krytyki swej twórczości, poradzenie sobie z sukcesem lub po prostu wybraniem właściwej ścieżki zawodowej. Jedno dzieło może dla kogoś być śmieciem a dla innych arcydziełem, dlatego wybranie zawodu artysty łączy się z ryzykiem.
Niemniej jednak, twórczość naszych absolwentów musi „umieć się sprzedać", aby byli w stanie zarobić na swoje utrzymanie. Nasi uczniowie muszą rozwijać swoją pasję, jednakże, muszą rozumieć potrzeby , wymagania i zasady rządzące obecnym rynkiem pracy.
Nasz projekt traktuje rozwój artystyczny uczniów jako sposób na wskazanie im przyszłej kariery i drogi życiowej.
Dzięki projektowi uczniowie rozwijali umiejętność komunikacji w językach obcych, poznawali inne kultury oraz stawać się bardziej otwartymi na inne sposoby myślenia. Nauczyciele, poprzez wymianę doświadczeń z zagranicznymi partnerami, mieli okazję nauczyć się nowych metod prowadzenia zajęć, spojrzeć z dystansu na własne sposoby nauczania i zastosować nowe metody we własnej pracy.
Uczniowie wzięli udział w serii wykładów i lekcji dotyczących życia zawodowego, budowania własnej marki, reklamy, tworzenia własnego portfolio, oraz przydatnych lekcji jak poprawnie napisać CV lub list motywacyjny. Poznawali różne techniki artystyczne i twórców w ich atelier, którzy opowiadali im o trudnościach w danym zawodzie.
Poznali również architekturę i historię sztuki szkół partnerskich i ich krajów. W ramach projektu odbyło się 50 wyjazdów zagranicznych uczniów i nauczycieli. W marcu 2015 partnerzy odwiedzili Polskę, gdzie odbyły się między innymi warsztaty z sitodruku, fotografii, animacji i historii sztuki w naszym regionie.
Wielkim sukcesem i wyróżnieniem okazało się zaproszenie do zaprezentowania naszego projektu i jego rezultatów podczas konferencji, które miało miejsce 17-19 maja 2017 roku, w Bonn. Projekt Career In Art został zaliczony do grona najlepszych projektów Erasmus + (Presentations of Erasmus+ Success Stories: Best practice results from Erasmus. A European conference on Dissemination and Impact in the School Sector, 17th – 19th May 2017 in Bonn, Gustav-Stresemann-Institut). Projekt znalazł się także w kompendium 130 najlepszych projektów i ich rezultatów w Europie.

 

PROJEKT NR 2
PROGRAM Erasmus+, Sektor Edukacja Szkolna, Akcja K1 Mobilność Edukacyjna
TYTUŁ PROJEKTU: Nauczyciel-menadżer w innowacyjnej szkole
MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU: obszar UE
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: czerwiec 2017- maj 2018
OGÓLNA WARTOŚĆ PROJEKTU:
UZYSKANA KWOTA DOFINANSOWANIA:
LICZBA INSTYTUCJI UCZESTNICZĄCYCH W PROJEKCIE: 1
LICZBA KRAJÓW TWORZĄCYCH KONSORCJUM: Polska

OPIS PROJEKTU:
Projekt "Nauczyciel-menadżer w innowacyjnej szkole" ma na celu podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym, co będzie miało bezpośrednie przełożenie na jakość pracy szkoły i kluczowe umiejętności, jakie nabywają uczniowie w toku procesu edukacyjnego. W działaniach bezpośrednio wezmą udział trzy osoby - dyrektor szkoły, nauczyciel języka polskiego i rewalidator, nauczyciel języka angielskiego i koordynator projektów międzynarodowych . Pośrednio odbiorcami projektu będą wszyscy pedagogiczni pracownicy szkoły, gdyż w założeniu projektu jest przeprowadzenie szeregu szkoleń rad pedagogicznych i wdrożenie zdobytych umiejętności w plan pracy szkoły.
Podstawowe cele projektu to:
- podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli,
- udoskonalenie procesu współpracy i synergii w szkole, organizacja czasu pracy,
- utrzymanie wysokiej jakości nauczania ogólnokształcącego i artystycznego,
- praca nowoczesnymi metodami nauczania i zapewnienie atrakcyjności nauczania,
- wymiana doświadczeń zawodowych z nauczycielami z innych krajów Europy, przygotowanie organizacji do podejmowania sie zadań o zasięgu międzynarodowym,
- wdrożenie w proces edukacyjny pracy nad umiejętnościami miękkimi uczniów poprzez zmodyfikowanie programów wychowawczych oraz programów rewalidacji indywidualnej dla uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi,
- pełnienie roli ważnego ośrodka kulturotwórczego i utrzymanie wysokiej jakości działań pozaszkolnych dla młodzieży,
- zmodyfikowanie i unowocześnienie narzędzi ewaluacji prowadzące do poprawy jakości pracy placówki,
- umiejętna weryfikacja działań które szkoła będzie się podejmować tak aby zapewnić atrakcyjność i jakość nauczania i wychowania,
- doskonalenie procesu komunikacji na wielu płaszczyznach: N-N, N-U, N-R oraz komunikacja z innymi szkołami i instytucjami kultury i biznesu.

 

PROJEKT NR 3
PROGRAM Erasmus+
Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego
Tytuł projektu: „Otwarci na wiedzę- otwarci na Europę”
Miejsce realizacji projektu: Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
Okres realizacji projektu: 01.06.2016 r. -31.05.2018 r.
Wartość projektu: 48.113,00 Euro.
Opis projektu: Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów w dziedzinie gastronomii. 25 uczestników projektu podczas praktyk w Rimini we Włoszech poznaje środowisko zawodowe, organizację i kulturę pracy w kraju partnerskim oraz sprawdza swoje umiejętności dotyczące znajomości języka obcego (w tym fachowej terminologii).
Uczniowie biorący udział w projekcie przygotowywać się będą do wyjazdu poprzez cykl spotkań. Będą to zajęcia z języka włoskiego (20h), a także zajęcia kulturoznawcze (6h) mające na celu lepsze poznanie kultury, tradycji i obyczajów Włoch, zajęcia doradztwa zawodowego (6h).
W tym roku szkolnym w stażach wzięło już udział 13 uczestników, w r.sz. 2017/18 kolejna grupa 12 uczniów będzie przygotowywać się do wyjazdu na dwutygodniowe praktyki zaplanowane na maj 2018 r.

 

PROJEKT NR 4
Program: PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”
Tytuł projektu: „Aktywni zawodowo w Europie”
Miejsce realizacji projektu: Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
Okres realizacji projektu: 01.08.2017 r. -31.07.2019 r.
Wartość projektu: 56.418,00 Euro (242 964,12 PLN)

Opis projektu:
Projekt skierowany do grupy 30 najlepszych uczniów technikum agrobiznesu i technikum przetwórstwa mleczarskiego, którzy chcieliby podszkolić swoje umiejętności zawodowe, zdobyć nowe doświadczenia oraz rozwinąć się językowo poprzez uczestnictwo w dwutygodniowych praktykach zawodowych w Rimini we Włoszech. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, społecznych i nabycie konkretnych umiejętności preferowanych przez pracodawców na rynku pracy, zarówno lokalnym, regionalnym, krajowym czy też europejskim. Zdobyte doświadczenie zawodowe i osobiste pomoże im w promowaniu własnej osoby, planowaniu dalszej ścieżki kariery oraz poszerzaniu kompetencji poszukiwanych przez pracodawców na rynku pracy. Dzięki zdobyciu dokumentu Europass Mobilność oraz dokumentom potwierdzającym znajomość języka obcego uczestnicy projektu będą bardziej mobilni na europejskim rynku pracy. Nabyte kompetencje społeczno-personalne w sytuacji braku możliwości zatrudnienia w miejscu zamieszkania sprawią, że uczniowie będą w stanie bez obaw i strachu podjąć poszukiwania pracy w innym regionie, województwie, a nawet państwie. 

Wyjazd poprzedzony jest cyklem warsztatów, które mają przygotować młodzież do zagranicznego pobytu i odbycia praktyk. Zajęcia przygotowawcze to m.in. zajęcia z treningu personalnego, które rozwijają umiejętności interpersonalne ułatwiające uczestnikom projektu zaaklimatyzowanie się w nowym środowisku, wzmocnią poczucie wartości, zniwelują "lęk przed nieznanym".

Warsztaty z doradztwa zawodowego w formie grupowej i indywidualnej pozwolą na zdiagnozowaniu predyspozycji uczestników i przygotować dokumenty aplikacyjne, a zajęcia z języka włoskiego oraz zajęcia kulturoznawcze przybliżą włoski język, włoską kulturę, tradycje i obyczaje. 

 

PROJEKT NR 5
PROGRAM Erasmus+, Sektor Edukacja Szkolna, Akcja K2
TYTUŁ PROJEKTU: Promoting Art (ProArt) – promowanie sztuki
MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU: obszar UE
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01 wrzesień 2017- 31 sierpień 2019r.
OGÓLNA WARTOŚĆ PROJEKTU:
148 310.00 Euro euro na wszystkich partnerów
UZYSKANA KWOTA DOFINANSOWANIA: 32260.00 euro dla naszej placówki
LICZBA INSTYTUCJI UCZESTNICZĄCYCH W PROJEKCIE: 6
LICZBA KRAJÓW TWORZĄCYCH KONSORCJUM: Polska, Słowacja,
Łotwa, Estonia, Portugalia, Bułgaria.

OPIS PROJEKTU:
Promoting Art to projekt współpracy partnerskiej, opracowany przez sześć europejskich szkół uczących sztuki, które wierzą, że sztuka jest integralną częścią naszej kultury i jest ważna w codziennym życiu, ponieważ zapewnia nam głębsze zrozumienie emocji, samoświadomości, przynosi kolor i piękno. Nauczyciele i uczniowie z Polski, Estonii, Bułgarii, Słowacji, Portugalii i Łotwy podzielą się wiedzą z dziedziny kultury, tradycjami i umiejętnościami mając do dyspozycji sztukę jako wspólny język.

Każde państwo partnerskie jest odpowiedzialne za zorganizowanie 2 wizyt dla zagranicznych nauczycieli i studentów, aby zapoznać gości z regionalną kulturą i tradycjami, ale także nauczyć i poeksperymentować z nowymi technikami artystycznymi, co rozszerzy myślenie i zrozumienie świata. Po każdym spotkaniu uczestnicy będą rozpowszechniać projekt, wprowadzać go w swoich krajach, dzielić się doświadczeniami i wiedzą z lokalnymi społecznościami organizując działania takie jak warsztaty, festiwale sztuki i wystawy. Uczniowie staną się nauczycielami i opracują warsztaty dla uczniów szkół podstawowych.

Projekt poprawi umiejętności artystyczne uczniów i przyczyni się do zwiększenia kwalifikacji i przyszłej kariery.

Celem projektu jest promocja sztuki również w Internecie, za pośrednictwem strony internetowej projektu i upowszechnianie działań związanych z projektem, poprzez pisanie artykułów prasowych i plakatów informujących o wydarzeniach takich jak festiwale sztuki i wystawy Projekt Promoting Art pozwoli uczniom i nauczycielom:

-     lepiej zrozumieć i pozytywnie reagować na różnorodność społeczną, językową i kulturową,

-     zwiększyć nasze doświadczenie we współpracy z europejskimi placówkami,

-     rozwinąć zdolność pracy w zespole, kreatywność i pewność siebie,

-     zwiększyć motywację i zainteresowanie zagraniczną sztuką i dziełami artystycznymi lub karierą artystyczną wśród absolwentów;

-     zwiększyć zaangażowanie lokalnych i regionalnych władz publicznych w jakościowy rozwój edukacji artystycznej i promocję wydarzeń artystycznych;

-     zwiększyć kompetencje uczniów, którzy będą musieli zmierzyć się z trudnościami w organizowaniu wydarzeń artystycznych, przezwyciężyć stres związany z przeprowadzaniem imprez lub warsztatów. W ten sposób staną się organizatorami i przedsiębiorcami - poznają rzeczywiste sytuacje, w których nigdy wcześniej nie byli.

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
starosta.neb@powiatypolskie.pl
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 140747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski