Elbląg: Powiat Elbląski. Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb grupy jednostek z terenu Powiatu Elbląskiego.
Numer ogłoszenia: 320246 - 2015; data zamieszczenia: 26.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Elblągu , ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 055 2394900, 2394939, faks 055 2324226.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Powiat Elbląski. Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb grupy jednostek z terenu Powiatu Elbląskiego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb następujących jednostek organizacyjnych powiatu elbląskiego: Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku, Dom Pomocy Społecznej Krokus we Władysławowie, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim, Samorządowy Zakład Budżetowy pn. Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim, Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku o łącznej szacowanej ilości 226 000 litrów w okresie od dnia 01.01.2016r. do 31.12.2016r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w punkcie IV SIWZ..

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.3.2)

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy według wzoru załącznika nr 1 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie: 1) zmiany terminów realizacji i płatności - w przypadku, gdy o taką zmianę wystąpi Zamawiający lub zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty, 2) zmiany osób lub podmiotów odpowiedzialnych za wykonanie zadania ze strony Wykonawcy lub Zamawiającego - jeżeli taka zmiana nie wpłynie na pozostałe warunki realizacji umowy. 2. Zamawiający dopuszcza także możliwość zmian umowy w następujących przypadkach: 1) gdy zaistnieją okoliczności niezależne od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pod warunkiem, że zmiana ta sprzyjać będzie optymalnemu wykonaniu zamówienia, jak również oszczędnemu, celowemu i gospodarnemu wydatkowaniu środków finansowych; 2) gdy wystąpią zdarzenia losowe wywołane przez czynniki zewnętrzne, których nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażające życiu lub zdrowi ludzi lub grożące powstaniem szkody o znacznych rozmiarach, pozostające w zwykłym związku przyczynowo-skutkowym z wykonywaniem przedmiotu umowy. 3. Warunki zmian: 1) inicjowanie zmian - na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, 2) uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych oraz okoliczności, o których mowa w pkt. 1) i 2); 3) zgodność zmian z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, 4) forma zmian - aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.elblag.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Elblągu, ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg, pokój 205 (Wydział Organizacyjny)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.12.2015 godzina 10:30, miejsce: Starostwo Powiatowe w Elblągu 82-300 Elbląg ul. Saperów 14 A w pokoju 106..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie