Elbląg: Ochrona ubezpieczeniow mienia i odpowiedzialności cywilnej dla potrzeb grupy jednostek z teren Powiatu Elbląskiego
Numer ogłoszenia: 330688 - 2015; data zamieszczenia: 04.12.2015

<>

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy:--

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Elblągu , ul. Saper� w 14 A, 82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 055 2394900, 239493 , faks 055 2324226.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAII.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochro a ubezpieczeniowa mienia i odpowiedzialności cywilnej dla potrzeb grup jednostek z terenu Powiatu Elbląskiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakre u zamówienia: Ochrona ubezpieczeniowa mienia i odpowiedzialnoś i cywilnej dla potrzeb grupy jednostek z terenu Powiatu Elbląskiego Starostwo Powiatowe w Elblągu, mienie należące do Skarbu Państwa zarzą zane przez Starostwo Powiatowe w Elblągu, Centrum Administracyjne do Obsłu i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Marwicy, Placó ko Opiekuńczo-Wychowawcza Samodzielne Mieszkanie w Pasłęku, Plac� wka Opiekuńczo-Wychowawcza Orle Gniazdo w Marwicy, Dom Pomocy Społeczn j Krokuswe Władysławowie, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kam onku Wielkim, Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku, espół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, Dom Pomocy Społe znej w Rangórach, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku, Dom Pom cy Społecznej w Tolkmicku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elbląg , Zespół Szkół w Pasłęku, Zespół Szkół Zawodowych w Pasł �ku, Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym, Zakład Aktywności Zawodowe w Kamionku Wielkim, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Elblągu Zakres ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Zamawiające o obejmuje: ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzęt elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia odpowiedzialnośc cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadan go mienia,ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadk w. Zakres ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdów Zamawiającego obejmuj obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazd �w mechanicznych, ubezpieczenie autocasco, ubezpieczenie następst nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów poj zdów mechanicznych,ubezpieczenia assistance Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w punkcie III SIWZ.. p>

II.1.5)

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
tr>
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.0 -8, 66.51.50.00-3, 66.51.60.00-0, 66.51.21.00-3, 66.51.41.10-0, 66.51.61.00-1, 66.51.20.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, l czba części: 2.II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:< b> nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesieni wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWAN A OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności ub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiąze ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeż li Wykonawca przedłoży kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie upraw ień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej we wszystkich grupach ry yk objętych przedmiotowym zamówieniem zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2 03 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz.U. 2010 r. Nr 1 , poz. 66 z późn. zm.).

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeż li Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udzi łu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 ustawy.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeż li Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udzi łu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 ustawy.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeż li Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udzi łu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 ustawy.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeż li Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udzi łu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 ustawy.

 • III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ � DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIA� U W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełni niu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:<>

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: p>