preloader
Przejdź do treści.

Menu

Elbląg, 15.03.2018 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert Zarządu Powiatu na zadania z zakresu:

sport, kultura i turystyka w 2018 r.

Organizacje pozarządowe, którym Zarząd Powiatu w Elblągu udzielił wsparcia finansowego powinny przygotować i jak najszybciej dostarczyć do Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu ul. Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg:

- w przypadku niższej kwoty dotacji niż oczekiwana:

1. zaktualizowaną kalkulację przewidywanych kosztów (tabela przedmiotowa, tabela przewidywane źródła finansowania zadania publicznego),

2. zweryfikowany i zaktualizowany harmonogram,

3. zweryfikowany i zaktualizowany opis poszczególnych działań,

- numer konta bankowego organizacji,

- imiona, nazwiska, funkcje, PESEL osób, które będą podpisywały umowę (zgodnie ze statutem i zapisami w KRS lub innym rejestrze),

- odpis KRS potwierdzonego za zgodność z oryginałem, podpisany przez osoby upoważnione (winno być: funkcja, czytelnie imię i nazwisko, pieczątki, data).

Załączniki te są niezbędne do sporządzenia umów na realizację zadań, które uzyskały dofinansowanie.

Wykaz zadań, które otrzymały wsparcie finansowe Zarządu Powiatu w Elblągu w ramach otwartego konkursu ofert dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych w 2018 r. z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i turystyki i krajoznawstwa: 

http://powiat.elblag.pl/pl/organizacje-pozarzadowe/organizacje-pozarzadowe


Elbląg, 2018-02-19

Wykaz ofert podlegających procedurze uzupełnień oceny formalnej w otwartym konkursie ofert Zarządu Powiatu w Elblągu dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych w 2018:

 1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 3. turystyki i krajoznawstwa.

pdf 19 02 2018r Braki w ofertach Wykaz ofert podlegających procedurze uzupełnień oceny formalnej (362 KB)


Elbląg, 2018-01-29

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Wykaz zadań, które otrzymały wsparcie finansowe Zarządu Powiatu w Elblągu w ramach otwartego konkursu ofert dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych w 2018 r. z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania:


I. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

1. Tytuł zadania publicznego: Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim:
- Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim – Elbląski Szkolny Związek Sportowy – 32.000 zł,
2. Tytuł zadania publicznego: Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych:
- Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych – Elbląski Szkolny Związek Sportowy – 3.000 zł.


II. z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

1. Tytuł zadania publicznego: Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z powiatu elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej:
- Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z powiatu elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej – Fundacja Elbląg - Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego – 3.000 zł.Elbląg, 2018-01-15

 Wykaz ofert podlegających procedurze uzupełnień oceny formalnej w otwartym konkursie ofert Zarządu Powiatu w Elblągu dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych w 2018:

 1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 2. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

  pdf Braki w ofertach Wykaz ofert podlegających procedurze uzupełnień oceny formalnej (436 KB)


Elbląg, 2018-01-10

Zarząd Powiatu w Elblągu

 ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych w 2018 r.

I. Rodzaj zadania:

 a) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 80.000 zł:
Tytuł zadania publicznego:

1.  Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych – 15.000 zł,
2.  Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu – 35.000 zł,
3.  Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim – 10.000 zł,
4. Zorganizowanie Pikniku Organizacji Pozarządowych Powiatu Elbląskiego – 5.000 zł,
5.  Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego – 10.000 zł,
6.  Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu – 5.000 zł.

 b)   wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 45.000 zł:
Tytuł zadania publicznego:

1.  Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego – 40.000 zł,
2.  Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych – 5.000 zł.

c) turystyki i krajoznawstwa – 10.000 zł:
Tytuł zadania publicznego

1.    Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego – 10.000 zł.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2018 r. objętych ogłoszonym konkursem wynosi ogółem z poszczególnych zakresów:
1.    kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 80.000 zł,
2.   
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 45.000 zł,
3.   
turystyki i krajoznawstwa – 10.000 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji:
1.
Podstawą prawną ogłoszenia konkursu jest Uchwała Nr XXVII/81/2017 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 27 października 2017 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
2. W otwartym konkursie ofert uczestniczą organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).
3. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) i winna zawierać dane na temat podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulacje przewidzianych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania. Wzór oferty można pobrać pod adresem internetowym: www.powiat.elblag.pl w zakładce Organizacje Pozarządowe, w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Organizacje Pozarządowe – współpraca lub osobiście u koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Wydziale Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Elblągu.

document Oferta realizacji zadania publicznego 1 rok (94 KB)

4. Środki przyznane organizacji pozarządowej w ramach współpracy nie mogą być wykorzystane na:
1)      budowę, inwestycje i remonty z wyjątkiem, gdy remont stanowią warunek konieczny do realizacji zleconego zadania, w szczególności gdy obiekt, w którym ma być ono prowadzone jest własnością powiatu elbląskiego,
2)     
zakup budynków, zakup gruntów,
3)     
działalność gospodarczą,
4)     
na pokrycie deficytu działalności organizacyjnej, wsteczne finansowanie projektów,
5)     
pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji (chyba, że stanowi koszt związany z bezpośrednią realizacją projektu),
6)     
działalność polityczną i religijną.

5. Do oferty należy dołączyć:
1.    Kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany.
Nie dotyczy organizacji znajdujących się w ewidencji Klubów Sportowych i Uczniowskich Klubów Sportowych Starostwa Powiatowego w Elblągu.
2.   
Obowiązujący statut organizacji podpisany przez osoby reprezentujące organizację.
3.   
W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów).
Przy składaniu kilku ofert organizacja składa jeden komplet dokumentów, bez względu na liczbę składanych ofert.
Wszystkie kopie złożonych dokumentów powinny zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z zapisem w statucie.

6. Wnioskowana kwota dofinansowania nie może przekraczać 50% wartości całego przedsięwzięcia. Na pozostałe 50% winno się składać minimum 15% własnego wkładu finansowego lub z innych źródeł, a pozostałą wielkość stanowić może wkład osobowy (w tym praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy) wyceniony adekwatnie do rodzaju i nakładów pracy.

Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne, nie mogą przekroczyć 20% wnioskowanej dotacji.

7. Zarząd Powiatu w Elblągu może odmówić podmiotom wyłonionym w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

8. Osoby do kontaktu:
1)   W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – Marek Murdzia – Wydział Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, tel. 55 239 49 63, powiat@powiat.elblag.pl;
2)   W zakresie przygotowania wniosków aplikacyjnych – Karina Ulewska – Wydział Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, tel. 55 239 49 62, kulewska@powiat.elblag.pl.

IV. Terminy i warunki realizacji zadań:
Składane oferty powinny prezentować konkretne przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia złożenia oferty w ramach niniejszego konkursu i zakończy się najpóźniej do 15 listopada 2018 r. według warunków zawartych w umowie.
Koszty poniesione w związku z realizacją zadania będą uznawane za kwalifikowalne od dnia zawarcia umowy.

V. Składanie ofert:
Kompletne, wypełnione komputerowo wnioski wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie od dnia 10.01.2018 r. do dnia 01.02.2018 r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Elblągu ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg.

VI. Tryby i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz terminy dokonania wyboru ofert:
1.
Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15.03.2018 r.
Zarząd Powiatu w Elblągu zastrzega sobie prawo odwołania otwartego konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

2. Wyniki konkursu są publikowane na stronie internetowej powiatu w zakładce Organizacje Pozarządowe, w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Organizacje Pozarządowe – współpraca oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego niezwłocznie po wyborze ofert.
3. Oferty będą oceniane w dwóch etapach:
I.    
Etap I oceny – zgodność oferty z wymogami formalnymi. Oceny dokonują pracownicy Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, którzy mogą wezwać organizację do usunięcia lub uzupełnienia braków formalnych lub innych wad oferty w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia listy ofert zawierających braki formalne na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu oraz na stronie internetowej www.powiat.elblag.pl zakładka organizacje pozarządowe – „Otwarty konkurs ofert”. Oferta, która nie zostanie uzupełniona nie jest rozpatrywana.
Kryterium formalne:
a)    złożenie oferty i załączników bez podpisów osób upoważnionych;
b)  
niewłaściwe wypełnienie wszystkich pól wniosku zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300);
c)   
złożenie oferty bez wymaganych załączników;
d)  
dołączenie do oferty kopii dokumentów bez potwierdzenia zgodności z oryginałem przez osoby upoważnione;
e)   
złożenie oferty zawierającej błędy rachunkowe w przewidywanych kosztach realizacji zadania;
f)   
brak umowy partnerskiej lub oświadczenia partnera w przypadku wskazania w ofercie partnera przy realizacji zadania.
Złożone oferty po terminie, na niewłaściwym formularzu, przez podmiot nieuprawniony oraz złożone przez organizację, która według statutu nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem nie będą rozpatrywane.
II. Etap II oceny – do etapu II dopuszczone zostaną oferty, które spełniają wszystkie kryteria formalne. Oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Elblągu.
Kryteria II etapu oceny (0 - 65 pkt):
1.   
Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez wnioskodawcę-ocena 0-10 pkt,
2.   
Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania - ocena 0-10 pkt,
1) wydatki są realne, konieczne i uzasadnione,
2) budżet jest czytelny, jasny, pozycje budżetu są dostatecznie opisane,
3) kosztorys jest spójny z harmonogramem,
4) budżet nie zawiera błędów rachunkowych.
3.   
Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których wnioskodawca będzie realizował zadania - ocena 0-5 pkt,
4.   
Zadeklarowany udział środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania - ocena 0-10 pkt,
5.   
Zadeklarowany przez wnioskodawcę wkład rzeczowy, osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków - ocena 0-5 pkt,
6.   
Analiza i ocena wykonania zadań zleconych wnioskodawcy w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków - ocena 0-10 pkt (organizacje, które składają wniosek po raz pierwszy otrzymują 5 pkt).
7.   
Realizacja zadania jest uzasadniona i celowa - ocena 0-15 pkt,
1) odpowiada na potrzeby odbiorców,
2) cele są jasno określone, mierzalne i realne,
3) zostały wymienione efekty jakościowe i ilościowe włącznie z podaniem wartości liczbowych; są one spójne z celami,
4) w zależności od rodzaju zadania: przewidywany efekt jest trwały; wykonanie zadania będzie miało wpływ na poprawę /zmianę sytuacji odbiorców.

4. Przy rozpatrywaniu ofert uwzględniona będzie analiza i ocena realizacji przez wnioskodawcę w latach poprzednich zadań zleconych, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. Mimo pozytywnej oceny oferty może ona nie otrzymać dofinansowania w szczególnych przypadkach nierzetelności, nieterminowości oraz nieprawidłowości rozliczenia zadań przez organizację w latach poprzednich.
5. W przypadku zadeklarowania w ofercie zamiaru pobierania wpłat i opłat od uczestników zadania organizacja pozarządowa jest zobowiązana wskazać dokument, z którego wynika zakres prowadzonej działalności odpłatnej pożytku publicznego. Brak podstaw prawnych prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego będzie skutkował odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
6.
Do dofinansowania zostaną zaproponowane oferty według kolejności wynikającej z otrzymanej liczby punktów, odrębnie dla każdego rodzaju zadania.
7. Oferty, które otrzymają mniej niż 35 pkt nie zostaną zaproponowane do dofinansowania.
8. Decyzję ostateczną o wyborze ofert wyłonionych przez Komisję i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej. Od decyzji Zarządu Powiatu nie przysługuje odwołanie.
9. Poszczególnej organizacji może być przyznana więcej niż jedna dotacja.
10. Konkurs zostanie rozstrzygnięty, jeżeli zostanie zgłoszona przynajmniej jedna oferta.
11. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku organizacja może zmniejszyć wkład własny przy zachowaniu proporcji procentowych lub wycofać swoją ofertę.
12. Wspólną ofertę w konkursie może złożyć dwie lub więcej organizacji działających wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).
13. Przyznanie dotacji organizacji pozarządowej jest jednoznaczne z przyznaniem Patronatu Starosty.

VII. Informacja nt. zrealizowanych przez Powiat Elbląski w 2017 r. zadań publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – łącznie 97.369,34 zł,
w tym:

a) Dofinansowanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – łącznie 21.211 zł:
1. Tytuł zadania publicznego:
Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego16.211 zł (5 zadań zleconych).
2. Tytuł zadania publicznego: Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych – 5.000 zł (1 zadanie zlecone).

b) Dofinansowanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – łącznie 66.707,34 zł:
1. Tytuł zadania publicznego:
Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych na terenie powiatu elbląskiego – 15.000 zł (2 zadania zlecone),
2. Tytuł zadania publicznego:
Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu elbląskiego – 39.407,34 zł (6 zadań zleconych),
3.
Tytuł zadania publicznego Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego – 9.000 zł (1 zadanie zlecone),
4. Tytuł zadania publicznego: Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu elbląskiego
– 3.300 zł (1 zadanie zlecone).

c) Dofinansowanie z zakresu turystyki i krajoznawstwa – łącznie 9.451 zł:
1. Tytuł zadania publicznego: Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego – 9.451 zł (3 zadania zlecone).

 


Elbląg, 2017-12-20

Zarząd Powiatu w Elblągu

ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych w 2018 r.

 1. I.Rodzaj zadania:

 a) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 35.000 zł:

Tytuł zadania publicznego:

1.  Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim – 32.000 zł,

2.  Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych – 3.000 zł.

b) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania – 3.000 zł:

Tytuł zadania publicznego:

1.  Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z powiatu elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2018 r. objętych ogłoszonym konkursem wynosi ogółem z poszczególnych zakresów:

 1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 35.000 zł,
 2. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania – 3.000 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji:

1. Podstawą prawną ogłoszenia konkursu jest Uchwała Nr XVIII/96/2016 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

2. W otwartym konkursie ofert uczestniczą organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

3. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) i winna zawierać dane na temat podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulacje przewidzianych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania. Wzór oferty można pobrać pod adresem internetowym: www.powiat.elblag.pl w zakładce Organizacje Pozarządowe, w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Organizacje Pozarządowe – współpraca lub osobiście u koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Wydziale Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Elblągu. document Oferta realizacji zadania publicznego 1 rok (94 KB)

4. Środki przyznane organizacji pozarządowej w ramach współpracy nie mogą być wykorzystane na:

 1. budowę, inwestycje i remonty z wyjątkiem, gdy remont stanowią warunek konieczny do realizacji zleconego zadania, w szczególności gdy obiekt, w którym ma być ono prowadzone jest własnością powiatu elbląskiego,
 2. zakup budynków, zakup gruntów,
 3. działalność gospodarczą,
 4. na pokrycie deficytu działalności organizacyjnej, wsteczne finansowanie projektów,
 5. pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji (chyba, że stanowi koszt związany z bezpośrednią realizacją projektu),
 6. działalność polityczną i religijną.

5. Do oferty należy dołączyć:

 1. Kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany.
  Nie dotyczy organizacji znajdujących się w ewidencji Klubów Sportowych i Uczniowskich Klubów Sportowych Starostwa Powiatowego w Elblągu.
 2. Obowiązujący statut organizacji podpisany przez osoby reprezentujące organizację.
 3. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów).
  Przy składaniu kilku ofert organizacja składa jeden komplet dokumentów, bez względu na liczbę składanych ofert.
  Wszystkie kopie złożonych dokumentów powinny zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z zapisem w statucie.

6. Wnioskowana kwota dofinansowania nie może przekraczać 50% wartości całego przedsięwzięcia. Na pozostałe 50% winno się składać minimum 15% własnego wkładu finansowego lub z innych źródeł, a pozostałą wielkość stanowić może wkład osobowy (w tym praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy) wyceniony adekwatnie do rodzaju i nakładów pracy.

Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne, nie mogą przekroczyć 20% wnioskowanej dotacji.

7. Zarząd Powiatu w Elblągu może odmówić podmiotom wyłonionym w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

8. Osoby do kontaktu:

 1. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – Marek Murdzia – Wydział Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, tel. 55 239 49 63, powiat@powiat.elblag.pl;
 2. W zakresie przygotowania wniosków aplikacyjnych – Karina Ulewska – Wydział Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, tel. 55 239 49 62, kulewska@powiat.elblag.pl.

IV. Terminy i warunki realizacji zadań:

Składane oferty powinny prezentować konkretne przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia 01-01-2018 r. i zakończy się najpóźniej do 30 listopada 2018 r. według warunków zawartych w umowie.
Koszty poniesione w związku z realizacją zadania będą uznawane za kwalifikowalne od dnia zawarcia umowy.

V. Składanie ofert:

Kompletne, wypełnione komputerowo wnioski wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie od dnia 20.12.2017 r. do dnia 10.01.2018 r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Elblągu ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg.

VI. Tryby i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz terminy dokonania wyboru ofert:

1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.01.2018 r.

Zarząd Powiatu w Elblągu zastrzega sobie prawo odwołania otwartego konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

2. Wyniki konkursu są publikowane na stronie internetowej powiatu w zakładce Organizacje Pozarządowe, w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Organizacje Pozarządowe – współpraca oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego niezwłocznie po wyborze ofert.

3. Oferty będą oceniane w dwóch etapach:

 1. Etap I oceny – zgodność oferty z wymogami formalnymi. Oceny dokonują pracownicy Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, którzy mogą wezwać organizację do usunięcia lub uzupełnienia braków formalnych lub innych wad oferty w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia listy ofert zawierających braki formalne na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu oraz na stronie internetowej www.powiat.elblag.pl zakładka organizacje pozarządowe – „Otwarty konkurs ofert”. Oferta, która nie zostanie uzupełniona nie jest rozpatrywana.

Kryterium formalne:

 1. złożenie oferty i załączników bez podpisów osób upoważnionych;
 2. niewłaściwe wypełnienie wszystkich pól wniosku zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300);
 3. złożenie oferty bez wymaganych załączników;
 4. dołączenie do oferty kopii dokumentów bez potwierdzenia zgodności z oryginałem przez osoby upoważnione;
 5. złożenie oferty zawierającej błędy rachunkowe w przewidywanych kosztach realizacji zadania;
 6. brak umowy partnerskiej lub oświadczenia partnera w przypadku wskazania w ofercie partnera przy realizacji zadania.

Złożone oferty po terminie, na niewłaściwym formularzu, przez podmiot nieuprawniony oraz złożone przez organizację, która według statutu nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem nie będą rozpatrywane.

II. Etap II oceny – do etapu II dopuszczone zostaną oferty, które spełniają wszystkie kryteria formalne. Oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Elblągu.

Kryteria II etapu oceny (0 - 65 pkt):
1.   
Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez wnioskodawcę-ocena 0-10 pkt,
2.   
Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania - ocena 0-10 pkt,
1) wydatki są realne, konieczne i uzasadnione,
3) budżet jest czytelny, jasny, pozycje budżetu są dostatecznie opisane,
4) kosztorys jest spójny z harmonogramem,
5) budżet nie zawiera błędów rachunkowych.
3.   
Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których wnioskodawca będzie realizował zadania - ocena 0-5 pkt,
4.   
Zadeklarowany udział środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania - ocena 0-10 pkt,
5.   
Zadeklarowany przez wnioskodawcę wkład rzeczowy, osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków - ocena 0-5 pkt,
6.   
Analiza i ocena wykonania zadań zleconych wnioskodawcy w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków - ocena 0-10 pkt (organizacje, które składają wniosek po raz pierwszy otrzymują 5 pkt).
7.   
Realizacja zadania jest uzasadniona i celowa - ocena 0-15 pkt,
1) odpowiada na potrzeby odbiorców,
2) cele są jasno określone, mierzalne i realne,
3) zostały wymienione efekty jakościowe i ilościowe włącznie z podaniem wartości liczbowych; są one spójne z celami,
4) w zależności od rodzaju zadania: przewidywany efekt jest trwały; wykonanie zadania będzie miało wpływ na poprawę /zmianę sytuacji odbiorców.

 

4. Przy rozpatrywaniu ofert uwzględniona będzie analiza i ocena realizacji przez wnioskodawcę w latach poprzednich zadań zleconych, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. Mimo pozytywnej oceny oferty może ona nie otrzymać dofinansowania w szczególnych przypadkach nierzetelności, nieterminowości oraz nieprawidłowości rozliczenia zadań przez organizację w latach poprzednich.

5. W przypadku zadeklarowania w ofercie zamiaru pobierania wpłat i opłat od uczestników zadania organizacja pozarządowa jest zobowiązana wskazać dokument, z którego wynika zakres prowadzonej działalności odpłatnej pożytku publicznego. Brak podstaw prawnych prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego będzie skutkował odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.

6. Do dofinansowania zostaną zaproponowane oferty według kolejności wynikającej z otrzymanej liczby punktów, odrębnie dla każdego rodzaju zadania.

7. Oferty, które otrzymają mniej niż 35 pkt nie zostaną zaproponowane do dofinansowania.

8. Decyzję ostateczną o wyborze ofert wyłonionych przez Komisję i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej. Od decyzji Zarządu Powiatu nie przysługuje odwołanie.

9. Poszczególnej organizacji może być przyznana więcej niż jedna dotacja.

10. Konkurs zostanie rozstrzygnięty, jeżeli zostanie zgłoszona przynajmniej jedna oferta.

11. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku organizacja może zmniejszyć wkład własny przy zachowaniu proporcji procentowych lub wycofać swoją ofertę.

12. Wspólną ofertę w konkursie może złożyć dwie lub więcej organizacji działających wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

13. Przyznanie dotacji organizacji pozarządowej jest jednoznaczne z przyznaniem Patronatu Starosty.

 

VII. Informacja nt. zrealizowanych przez Powiat Elbląski w 2017 r. i 2016 r. zadań publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – łącznie 76.000 zł, w tym:

 a) 2017 r. - dofinansowanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – łącznie:

1. Tytuł zadania publicznego: Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim – brak konkursu;

2. Tytuł zadania publicznego: Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych w powiecie elbląskim – brak konkursu;

b) 2016 r. - dofinansowanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

1. Tytuł zadania publicznego: Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i gólnopolskim:

Konkurs 1 – styczeń 2016 r. do realizacji w 2016 r. – 32.000 zł (1 zadanie zlecone);

Konkurs 2 – grudzień 2016 r. do realizacji w 2017 r. – 32.000 zł (1 zadanie zlecone);

2. Tytuł zadania publicznego: Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych:

Konkurs 1 – styczeń 2016 r. do realizacji w 2016 r. – 3.000 zł (1 zadanie zlecone);

Konkurs 2 – grudzień 2016 r. do realizacji w 2017 r. – 3.000 zł (1 zadanie zlecone);

c) 2017 r. - dofinansowanie z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania:

1. Tytuł zadania publicznego: Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z powiatu elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej – brak konkursu;

d) 2016 r. - dofinansowanie z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania:

1. Tytuł zadania publicznego: Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z powiatu elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialne:

Konkurs 1 – styczeń 2016 r. do realizacji w 2016 r. – 3.000 zł (1 zadanie zlecone);

Konkurs 2 – grudzień 2016 r. do realizacji w 2017 r. – 3.000 zł (1 zadanie zlecone).


Elbląg, 2017-11-17

Zarząd Powiatu w Elblągu

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego w miejscowości Pasłęk ul. Wojska Polskiego 14.

 

Podmiot wyłoniony w otwartym konkursie ofert: Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej w Elblągu

Termin realizacji zadania: 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Kwota dotacji: 60.725,88 zł.

 

Elbląg, 2017-10-13

  pdf Braki formalne złożonych ofert (87 KB)

 Elbląg, 2017-09-15

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego w miejscowości Pasłęk ul. Wojska Polskiego 14.

Na podstawie art. 11 ust.2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U z 2015, poz. 1255) i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Elblągu ogłasza konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego w zakresie prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

I. Rodzaj zadania objętego konkursem:

Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Nieodpłatna pomoc prawna ma być udzielana w wymiarze 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 4 godziny dziennie w budynku powiatu elbląskiego zlokalizowanym w Pasłęku na ul. Wojska Polskiego 14 (Starostwo Powiatowe w Elblągu, Stanowisko Zamiejscowe w Pasłęku ) poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 9 00 – 13 00, środa w godz. 13 00- 17 00.

 II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Na realizację zadania w 2018 r. zamierza się przeznaczyć kwotę 60 725,88 zł brutto (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych, osiemdziesiąt osiem groszy) na rzecz wyłonionej organizacji pozarządowej.

III. Podmioty uprawnione do składania ofert:

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tejże ustawy.

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie i zasady przygotowania oferty:

1. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej może ubiegać się organizacja pozarządowa w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;

2) przedstawi zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;

3) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania:

a) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,

b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.

2. Nieopłatnej pomocy prawnej w punkcie nieopłatnej pomocy prawnej powierzonej do prowadzenia organizacji pozarządowej może udzielać także:

1) doradca podatkowy – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

2) osoba, która:

a) ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,

b) posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,

c) korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,

d) nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

3. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert:

1) nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego,

2) wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania,

3) organizacja pozarządowa, z którą starosta rozwiązał umowę.

Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

4. Ofertę realizacji zadania należy sporządzić w formie papierowej według wzoru, stanowiącego zał. nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

document Oferta realizacji zadania publicznego 1 rok (94 KB)

Do oferty należy załączyć następujące dokumenty i oświadczenia (w przypadku kopii każda ze stron powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby reprezentujące dany podmiot):

1) aktualny statut podmiotu,

2) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

3) w przypadku gdy organizacja nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – statut, sprawozdania za rok ubiegły: merytoryczne z prowadzonej działalności i finansowe,

4) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta,

5) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa),

6) zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, na okres co najmniej od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., ustalające zakres pracy w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie.

7) oświadczenia organizacji, że nie zachodzą przesłanki wykluczające możliwość ubiegania się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. O których nowa w art. 11 ust. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,

8) a także oświadczenia dotyczące:

a) okresu posiadanego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;

b) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,

c) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.

Kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

 1. Z organizacją wyłonioną w konkursie zostanie podpisana umowa, w której zostaną określone szczegółowe warunki prowadzenia zadania oraz sposób finansowania i rozliczania się z przyznanej dotacji.
 2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania publicznego otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.

 V. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty wraz z załącznikami mogą być składane osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Elblągu – 82 – 300 Elbląg, ul. Saperów 14A, w godzinach pracy Urzędu lub przesłane pocztą na w/w adres (liczy się data wpływu do Urzędu) w dniach 15.09.2017 r. – 06.10.2017 r. (włącznie) do godz. 14 00.

VI Kryteria i tryb stosowany przy dokonywaniu wyboru oferty:

1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

2. Złożone oferty będą podlegały ocenie formalnej i ocenie merytorycznej.

3. Złożone oferty przed przekazaniem do opinii Komisji Konkursowej, podlegają wstępnej ocenie formalnej przeprowadzonej przez pracownika Wydziału Organizacyjnego i koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Wydziale Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu.

4. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w ofercie, dopuszcza się możliwość wezwania oferentów do ich usunięcia w terminie 5 dni roboczych.

Lista ofert zawierająca braki formalne wraz z wezwaniem do ich usunięcia zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu oraz na stronie www.powiat.elblag.pl zakładka organizacje pozarządowe - „Otwarty konkurs ofert”. Przewidywany termin upublicznienia listy – 13.10.2017 r.

Uzupełnieniu mogą podlegać wyłącznie następujące braki formalne:

1) Niewypełnione wymagane pola formularza ofertowego,

2) Niewykreślone lub niewypełnione pola Oświadczenia w części końcowej oferty,

3) Brak wymaganych załączników,

4) Dołączone dokumenty są nieczytelne lub budzą wątpliwości,

5) Brak podpisów osób uprawnionych do reprezentowania oferenta

5. Do ostatecznej oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w ogłoszonym konkursie powołuje się uchwałą Zarządu Powiatu w Elblągu Komisję Konkursową. Szczegółowe zasady jej działania zostaną określone w regulaminie pracy Komisji.

6. Odrzuceniu podlegają oferty:

a) złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu,

b) dotyczące zadania nieujętego w niniejszym ogłoszeniu konkursowym,

c) złożone po terminie,

d) których termin realizacji zadania jest inny niż w ogłoszeniu,

e) dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę,

f) złożone przez podmiot nieuprawniony,

g) nie dotyczące pod względem merytorycznym zadania wskazanego w ogłoszeniu,

h) podpisane przez osoby nieupoważnione,

     i) oferty nie posiadające kompletu wymaganych załączników określonych w dziale IV, mimo wezwania do uzupełnienia.

7. Ocena merytoryczna obejmuje następujące kryteria:

a) merytoryczne (stopień, w jakim oferta odpowiada warunkom realizacji zadania) – ocena do 15 pkt,

b) organizacyjne (posiadanie odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego) – ocena do10 pkt,

c) dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu – ocena do 5 pkt,

d) ocena dotychczasowej współpracy z administracją publiczną, rzetelne oraz terminowe wykonywanie i rozliczanie zadań zleconych w ubiegłych latach – ocena do 5 pkt.

e) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania – ocena do 5 pkt.

Po zsumowaniu punktów Komisja może wybrać więcej niż jedną ofertę. Ze swoich prac Komisja sporządza protokół, który przedkładany jest Zarządowi Powiatu w Elblągu.

Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 17.11.2017 r.

 VII Wybór ofert:

Ostateczną decyzję o wyborze oferty i przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji podejmuje Zarząd Powiatu w Elblągu, po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej.

Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone niezwłocznie na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Elblągu. Dodatkowo podmioty zgłaszające oferty zostaną pisemnie powiadomione o decyzji Zarządu.

Od uchwały Zarządu Powiatu w Elblągu w sprawie wyboru oferty odwołanie nie przysługuje.

VIII Warunki realizacji zadania (umowa i przekazanie środków):

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy sporządzonej według wzoru stanowiącego zał. nr 3 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

W przypadku, gdy oferent chce wprowadzić zmiany w umowie, w tym wprowadzić nową pozycję do kosztorysu finansowanej z dotacji, konieczna jest pisemna zgoda w formie aneksu do umowy.

Przekazanie środków finansowych na numer rachunku bankowego podany w umowie następuje po podpisaniu jej przez obie strony we wskazanym w umowie terminie.

Zleceniobiorca musi być jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego oraz zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowej i ewidencji księgowej dotyczącej realizowanego zadania, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1047 z późn. zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

 IX Dodatkowe informacje:

1. Zarząd Powiatu może unieważnić otwarty konkurs ofert w przypadku nie złożenia żadnej oferty lub gdy wszystkie oferty nie będą spełniały wymogów zawartych w ogłoszeniu.

2. Informacja o unieważnieniu konkursu ofert upubliczniona zostanie w Biuletynie informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Elblągu, jak również na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu.

X. Postanowienia końcowe.

Zarząd Powiatu w Elblągu informuje, że Powiat Elbląski realizuje zadanie publiczne polegające na powierzeniu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej wyłonionej w trybie otwartego konkursu ofert przeznaczając na powyższe zadanie dotacje w 2017 r. w wysokości 60 725,88 zł, w 2016 r. w wysokości 59 946 zł.


Elbląg, 08.03.2017 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert Zarządu Powiatu na zadania z zakresu:

sport, kultura i turystyka w 2017 r.

Organizacje pozarządowe, którym Zarząd Powiatu w Elblągu udzieli wsparcia finansowego powinny przygotować i jak najszybciej dostarczyć do Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu ul. Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg:

- w przypadku niższej kwoty dotacji niż oczekiwana:

1. zaktualizowaną kalkulację przewidywanych kosztów,

2. zweryfikowane i zaktualizowane przewidywane źródła finansowania zadania publicznego,

3. zweryfikowany i zaktualizowany harmonogram,

4. zweryfikowany i zaktualizowany opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego,

- numer konta bankowego organizacji,

- imiona, nazwiska, funkcje, numer i serię dowodu osobistego osób, które będą podpisywały umowę (zgodnie ze statutem i zapisami w KRS lub innym rejestrze),

- odpis KRS potwierdzonego za zgodność z oryginałem, podpisany przez osoby upoważnione (winno być: funkcja, czytelnie imię i nazwisko, pieczątki, data).

Załączniki te są niezbędne do sporządzenia umów na realizację zadań, które uzyskały dofinansowanie.

Termin podpisania umów będzie podany w odrębnym piśmie przesłanym na adres organizacji.

Wykaz zadań, które otrzymały wsparcie finansowe Zarządu Powiatu w Elblągu w ramach otwartego konkursu ofert dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych w 2017 r. z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i turystyki i krajoznawstwa: http://powiat.elblag.pl/pl/organizacje-pozarzadowe/organizacje-pozarzadowe.


Elbląg, 2017-02-15

Lista braków formalnych złożonych ofert na ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. z zakresu (załącznik poniżej):

 1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 3. turystyki i krajoznawstwa.

  pdf Konkurs styczen 2017 - braki w ofertach - do uzupelnienia (287 KB)


Elbląg, 2017-01-19

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Wykaz zadań, które otrzymały wsparcie finansowe Zarządu Powiatu w Elblągu w ramach otwartego konkursu ofert dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych
i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych w 2017 r. z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty
i wychowania:

I.z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

1.Tytuł zadania publicznego: Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim:

- Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim – Elbląski Szkolny Związek Sportowy – 32.000 zł,

2.Tytuł zadania publicznego: Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych:

- Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych – Elbląski Szkolny Związek Sportowy – 3.000 zł.

II.z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

1.Tytuł zadania publicznego: Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z powiatu elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej:

- Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z powiatu elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej – Fundacja Elbląg - Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego – 3.000 zł.

 


Elbląg, 2017-01-04

Lista braków formalnych złożonych ofert na ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. z zakresu (załącznik poniżej):

 1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 2. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

pdf Konkurs grudzien 2016 - braki w ofertach -do uzupełnienia. (198 KB)


2017-01-02

Zarząd Powiatu w Elblągu

ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych w 2017 r.

 

I. Rodzaj zadania:

 

a) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 80.000 zł:

Tytuł zadania publicznego

1.  Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych – 15.000 zł,

2.  Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu – 35.000 zł,

3.  Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim – 10.000 zł,

4. Zorganizowanie Pikniku Organizacji Pozarządowych Powiatu Elbląskiego – 5.000 zł,

5.  Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego – 10.000 zł,

6.  Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu – 5.000 zł.

b)Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 40.000 zł:

Tytuł zadania publicznego:

1.  Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego – 35.000 zł,

2.  Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych – 5.000 zł.

c) turystyki i krajoznawstwa – 10.000 zł:

Tytuł zadania publicznego

 1. Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego – 10.000 zł

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2017 r. objętych ogłoszonym konkursem wynosi ogółem z poszczególnych zakresów:

 1. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 80.000 zł,
 2. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 40.000 zł,
 3. Turystyki i krajoznawstwa – 10.000 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji:

1. Podstawą prawną ogłoszenia konkursu jest Uchwała Nr XVIII/96/2016 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

2. W otwartym konkursie ofert uczestniczą organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817).

3. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) i winna zawierać dane na temat podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulacje przewidzianych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania. Wzór oferty można pobrać pod adresem internetowym: www.powiat.elblag.pl w zakładce Organizacje Pozarządowe, w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Organizacje Pozarządowe – współpraca lub osobiście u koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Wydziale Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego
w Elblągu.

document Oferta realizacji zadania publicznego 1 rok (94 KB)

4. Środki przyznane organizacji pozarządowej w ramach współpracy nie mogą być wykorzystane na:

 1. budowę, inwestycje i remonty z wyjątkiem, gdy remont stanowią warunek konieczny do realizacji zleconego zadania, w szczególności gdy obiekt, w którym ma być ono prowadzone jest własnością powiatu elbląskiego,
 2. zakup budynków, zakup gruntów,
 3. działalność gospodarczą,
 4. na pokrycie deficytu działalności organizacyjnej, wsteczne finansowanie projektów,
 5. pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji (chyba, że stanowi koszt związany z bezpośrednią realizacją projektu),
 6. działalność polityczną i religijną.

5. Do oferty należy dołączyć:

 1. Kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany.
  Nie dotyczy organizacji znajdujących się w ewidencji Klubów Sportowych i Uczniowskich Klubów Sportowych Starostwa Powiatowego w Elblągu.
 2. Obowiązujący statut organizacji podpisany przez osoby reprezentujące organizację.
 3. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów).
  Przy składaniu kilku ofert organizacja składa jeden komplet dokumentów, bez względu na liczbę składanych ofert.
  Wszystkie kopie złożonych dokumentów powinny zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z zapisem w statucie.

6. Wnioskowana kwota dofinansowania nie może przekraczać 50% wartości całego przedsięwzięcia. Na pozostałe 50% winno się składać minimum 15% własnego wkładu finansowego lub z innych źródeł, a pozostałą wielkość stanowić może wkład osobowy (w tym praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy) wyceniony adekwatnie do rodzaju i nakładów pracy.

Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne, nie mogą przekroczyć 20% wnioskowanej dotacji.

7. Zarząd Powiatu w Elblągu może odmówić podmiotom wyłonionym w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

8. Osoby do kontaktu:

 1. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – Marek Murdzia – Wydział Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, tel. 55 239 49 63, powiat@powiat.elblag.pl;
 2. W zakresie przygotowania wniosków aplikacyjnych – Karina Ulewska – Wydział Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, tel. 55 239 49 62, kulewska@powiat.elblag.pl.

IV. Terminy i warunki realizacji zadań:

Składane oferty powinny prezentować konkretne przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia złożenia oferty w ramach niniejszego konkursu i zakończy się najpóźniej do 15 listopada 2017 r. według warunków zawartych w umowie.

Koszty poniesione w związku z realizacją zadania będą uznawane za kwalifikowalne od dnia zawarcia umowy.

V. Składanie ofert:

Kompletne, wypełnione komputerowo wnioski wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie od dnia 03.01.2017 r. do dnia 31.01.2017 r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Elblągu ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg.

VI. Tryby i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz terminy dokonania wyboru ofert:

1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 08.03.2017 r.

Zarząd Powiatu w Elblągu zastrzega sobie prawo odwołania otwartego konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

2. Wyniki konkursu są publikowane na stronie internetowej powiatu w zakładce Organizacje Pozarządowe, w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Organizacje Pozarządowe – współpraca oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego niezwłocznie po wyborze ofert.

3. Oferty będą oceniane w dwóch etapach:

 1. Etap I oceny – zgodność oferty z wymogami formalnymi. Oceny dokonują pracownicy Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, którzy mogą wezwać organizację do usunięcia lub uzupełnienia braków formalnych lub innych wad oferty w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia listy ofert zawierających braki formalne na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu oraz na stronie internetowej www.powiat.elblag.pl zakładka organizacje pozarządowe – „Otwarty konkurs ofert”. Oferta, która nie zostanie uzupełniona nie jest rozpatrywana.

Kryterium formalne:

 1. złożenie oferty i załączników bez podpisów osób upoważnionych;
 2. niewłaściwe wypełnienie wszystkich pól wniosku zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300);
 3. złożenie oferty bez wymaganych załączników;
 4. dołączenie do oferty kopii dokumentów bez potwierdzenia zgodności z oryginałem przez osoby upoważnione;
 5. złożenie oferty zawierającej błędy rachunkowe w przewidywanych kosztach realizacji zadania;
 6. brak umowy partnerskiej lub oświadczenia partnera w przypadku wskazania w ofercie partnera przy realizacji zadania.

Złożone oferty po terminie, na niewłaściwym formularzu, przez podmiot nieuprawniony oraz złożone przez organizację, która według statutu nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem nie będą rozpatrywane.

II. Etap II oceny – do etapu II dopuszczone zostaną oferty, które spełniają wszystkie kryteria formalne. Oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Elblągu.

Kryteria II etapu oceny (0 - 65 pkt):

1. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez wnioskodawcę-ocena 0-10 pkt,

2. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania - ocena 0-10 pkt,

1) wydatki są realne, konieczne i uzasadnione,

3) budżet jest czytelny, jasny, pozycje budżetu są dostatecznie opisane,

4) kosztorys jest spójny z harmonogramem,

5) budżet nie zawiera błędów rachunkowych.

3.Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których wnioskodawca będzie realizował zadania - ocena 0-5 pkt,

4. Zadeklarowany udział środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania - ocena 0-10 pkt,

5. Zadeklarowany przez wnioskodawcę wkład rzeczowy, osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków - ocena 0-5 pkt,

6. Analiza i ocena wykonania zadań zleconych wnioskodawcy w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków - ocena 0-10 pkt (organizacje, które składają wniosek po raz pierwszy otrzymują 5 pkt).

7. Realizacja zadania jest uzasadniona i celowa - ocena 0-15 pkt,

1) odpowiada na potrzeby odbiorców,

2) cele są jasno określone, mierzalne i realne,

3) zostały wymienione efekty jakościowe i ilościowe włącznie z podaniem wartości liczbowych; są one spójne z celami,

4) w zależności od rodzaju zadania: przewidywany efekt jest trwały; wykonanie zadania będzie miało wpływ na poprawę /zmianę sytuacji odbiorców.

4. Przy rozpatrywaniu ofert uwzględniona będzie analiza i ocena realizacji przez wnioskodawcę w latach poprzednich zadań zleconych, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. Mimo pozytywnej oceny oferty może ona nie otrzymać dofinansowania w szczególnych przypadkach nierzetelności, nieterminowości oraz nieprawidłowości rozliczenia zadań przez organizację w latach poprzednich.

5. W przypadku zadeklarowania w ofercie zamiaru pobierania wpłat i opłat od uczestników zadania organizacja pozarządowa jest zobowiązana wskazać dokument, z którego wynika zakres prowadzonej działalności odpłatnej pożytku publicznego. Brak podstaw prawnych prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego będzie skutkował odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.

6. Do dofinansowania zostaną zaproponowane oferty według kolejności wynikającej z otrzymanej liczby punktów, odrębnie dla każdego rodzaju zadania.

7. Oferty, które otrzymają mniej niż 35 pkt nie zostaną zaproponowane do dofinansowania.

8. Decyzję ostateczną o wyborze ofert wyłonionych przez Komisję i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej. Od decyzji Zarządu Powiatu nie przysługuje odwołanie.

9. Poszczególnej organizacji może być przyznana więcej niż jedna dotacja.

10. Konkurs zostanie rozstrzygnięty, jeżeli zostanie zgłoszona przynajmniej jedna oferta.

11. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku organizacja może zmniejszyć wkład własny przy zachowaniu proporcji procentowych lub wycofać swoją ofertę.

12. Wspólną ofertę w konkursie może złożyć dwie lub więcej organizacji działających wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817).

13. Przyznanie dotacji organizacji pozarządowej jest jednoznaczne z przyznaniem Patronatu Starosty.

VII. Informacja nt. zrealizowanych przez Powiat Elbląski w 2016 r. zadań publicznych będących konkursu i związanych z nimi kosztami - ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – łącznie 104.257,50 zł, w tym:

a) Dofinansowanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – łącznie 26.820 zł:

1. Tytuł zadania publicznego: Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego – 24.320 zł (7 zadań zleconych).

2. Tytuł zadania publicznego: Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych – 2.500 zł (1 zadanie zlecone).

b) Dofinansowanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – łącznie 73.100 zł:

1. Tytuł zadania publicznego: Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych na terenie powiatu elbląskiego – 22.000 zł (3 zadania zlecone),

2. Tytuł zadania publicznego: Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu elbląskiego– 42.800 zł (10 zadań zleconych),

3. Tytuł zadania publicznego: Zorganizowanie Pikniku Organizacji Pozarządowych Powiatu Elbląskiego – 5.000 zł (1 zadanie zlecone),

4. Tytuł zadania publicznego: Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu elbląskiego – 3.300 zł (1 zadanie zlecone).

c) Dofinansowanie z zakresu turystyki i krajoznawstwa – łącznie 4.337,50 zł:

1. Tytuł zadania publicznego: Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego – 4.337,50 zł (2 zadania zlecone).

 


Elbląg, 2016-11-30

Zarząd Powiatu w Elblągu

ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych w 2017 r.

 

I.Rodzaj zadania:

     a) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 35.000 zł:

Tytuł zadania publicznego:

1.  Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim,

2.  Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych.

b) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania – 3.000 zł:

Tytuł zadania publicznego:

1.  Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z powiatu elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2017 r. objętych ogłoszonym konkursem wynosi ogółem z poszczególnych zakresów:

 1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 35.000 zł,
 2. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania – 3.000 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji:

1. Podstawą prawną ogłoszenia konkursu jest Uchwała Nr XI/92/2015 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

2. W otwartym konkursie ofert uczestniczą organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (j.t. Dz. U z 2016, poz. 239 z póżn. zm.).

3. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) i winna zawierać dane na temat podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulacje przewidzianych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania. Wzór oferty można pobrać pod adresem internetowym: www.powiat.elblag.pl w zakładce Organizacje Pozarządowe, w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Organizacje Pozarządowe – współpraca lub osobiście u koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Wydziale Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Elblągu.

document Oferta realizacji zadania publicznego 1 rok (94 KB)

4. Środki przyznane organizacji pozarządowej w ramach współpracy nie mogą być wykorzystane na:

 1. budowę, inwestycje i remonty z wyjątkiem, gdy remont stanowią warunek konieczny do realizacji zleconego zadania, w szczególności gdy obiekt, w którym ma być ono prowadzone jest własnością powiatu elbląskiego,
 2. zakup budynków, zakup gruntów,
 3. działalność gospodarczą,
 4. na pokrycie deficytu działalności organizacyjnej, wsteczne finansowanie projektów,
 5. pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji (chyba, że stanowi koszt związany z bezpośrednią realizacją projektu),
 6. działalność polityczną i religijną.

5. Do oferty należy dołączyć:

1. Kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany.

Nie dotyczy organizacji znajdujących się w ewidencji Klubów Sportowych i Uczniowskich Klubów Sportowych Starostwa Powiatowego w Elblągu.

2. Obowiązujący statut organizacji podpisany przez osoby reprezentujące organizację.

3. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów).

Przy składaniu kilku ofert organizacja składa jeden komplet dokumentów, bez względu na liczbę składanych ofert.

Wszystkie kopie złożonych dokumentów powinny zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z zapisem w statucie.

6. Wnioskowana kwota dofinansowania nie może przekraczać 50% wartości całego przedsięwzięcia. Na pozostałe 50% winno się składać minimum 15% własnego wkładu finansowego lub z innych źródeł, a pozostałą wielkość stanowić może wkład osobowy (w tym praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy) wyceniony adekwatnie do rodzaju i nakładów pracy.

7. Zarząd Powiatu w Elblągu może odmówić podmiotom wyłonionym w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

8. Osoby do kontaktu:

 1. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – Marek Murdzia – Wydział Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, tel. 55 239 49 63, powiat@powiat.elblag.pl;
 2. W zakresie przygotowania wniosków aplikacyjnych – Karina Ulewska – Wydział Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, tel. 55 239 49 62, kulewska@powiat.elblag.pl.

IV. Terminy i warunki realizacji zadań:

Składane oferty powinny prezentować konkretne przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia 01-01-2017 r. i zakończy się najpóźniej do 30 listopada 2017 r. według warunków zawartych w umowie.

Koszty poniesione w związku z realizacją zadania będą uznawane za kwalifikowalne od dnia zawarcia umowy.

 V. Składanie ofert:

Kompletne, wypełnione komputerowo wnioski wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie od dnia 30.11.2016 r. do dnia 30.12.2016 r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Elblągu ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg.

 VI. Tryby i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz terminy dokonania wyboru ofert:

1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 25.01.2017 r.

Zarząd Powiatu w Elblągu zastrzega sobie prawo odwołania otwartego konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

2. Wyniki konkursu są publikowane na stronie internetowej powiatu w zakładce Organizacje Pozarządowe, w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Organizacje Pozarządowe – współpraca oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego niezwłocznie po wyborze ofert.

3. Oferty będą oceniane w dwóch etapach:

 1. Etap I oceny – zgodność oferty z wymogami formalnymi. Oceny dokonują pracownicy Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, którzy mogą wezwać organizację do usunięcia lub uzupełnienia braków formalnych lub innych wad oferty w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia listy ofert zawierających braki formalne na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu oraz na stronie internetowej www.powiat.elblag.pl zakładka organizacje pozarządowe – „Otwarty konkurs ofert”. Oferta, która nie zostanie uzupełniona nie jest rozpatrywana.

Kryterium formalne:

 1. złożenie oferty i załączników bez podpisów osób upoważnionych;
 2. niewłaściwe wypełnienie wszystkich pól wniosku zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz.U. z 2011 Nr 6, poz. 25);
 3. złożenie oferty bez wymaganych załączników;
 4. dołączenie do oferty kopii dokumentów bez potwierdzenia zgodności z oryginałem przez osoby upoważnione;
 5. złożenie oferty zawierającej błędy rachunkowe w przewidywanych kosztach realizacji zadania;
 6. brak umowy partnerskiej lub oświadczenia partnera w przypadku wskazania w ofercie partnera przy realizacji zadania.

Złożone oferty po terminie, na niewłaściwym formularzu, przez podmiot nieuprawniony oraz złożone przez organizację, która według statutu nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem nie będą rozpatrywane.

II. Etap II oceny – do etapu II dopuszczone zostaną oferty, które spełniają wszystkie kryteria formalne. Oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Elblągu.

Kryteria II etapu oceny (0 - 65 pkt):

    1. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez wnioskodawcę-ocena 0-10 pkt,

2. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania - ocena 0-10 pkt,

1) wydatki są realne, konieczne i uzasadnione,

3) budżet jest czytelny, jasny, pozycje budżetu są dostatecznie opisane,

4) kosztorys jest spójny z harmonogramem,

5) budżet nie zawiera błędów rachunkowych.

3. Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których wnioskodawca będzie realizował zadania - ocena 0-5 pkt,

4. Zadeklarowany udział środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania - ocena 0-10 pkt,

5. Zadeklarowany przez wnioskodawcę wkład rzeczowy, osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków - ocena 0-5 pkt,

6. Analiza i ocena wykonania zadań zleconych wnioskodawcy w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków - ocena 0-10 pkt (organizacje, które składają wniosek po raz pierwszy otrzymują 5 pkt).

7. Realizacja zadania jest uzasadniona i celowa - ocena 0-15 pkt,

1) odpowiada na potrzeby odbiorców,

2) cele są jasno określone, mierzalne i realne,

3) zostały wymienione efekty jakościowe i ilościowe włącznie z podaniem wartości liczbowych; są one spójne z celami,

4) w zależności od rodzaju zadania: przewidywany efekt jest trwały; wykonanie zadania będzie miało wpływ na poprawę /zmianę sytuacji odbiorców.

4. Przy rozpatrywaniu ofert uwzględniona będzie analiza i ocena realizacji przez wnioskodawcę w latach poprzednich zadań zleconych, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. Mimo pozytywnej oceny oferty może ona nie otrzymać dofinansowania w szczególnych przypadkach nierzetelności, nieterminowości oraz nieprawidłowości rozliczenia zadań przez organizację w latach poprzednich.

5. W przypadku zadeklarowania w ofercie zamiaru pobierania wpłat i opłat od uczestników zadania organizacja pozarządowa jest zobowiązana wskazać dokument, z którego wynika zakres prowadzonej działalności odpłatnej pożytku publicznego. Brak podstaw prawnych prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego będzie skutkował odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.

6. Do dofinansowania zostaną zaproponowane oferty według kolejności wynikającej z otrzymanej liczby punktów, odrębnie dla każdego rodzaju zadania.

7. Oferty, które otrzymają mniej niż 35 pkt nie zostaną zaproponowane do dofinansowania.

8. Decyzję ostateczną o wyborze ofert wyłonionych przez Komisję i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej. Od decyzji Zarządu Powiatu nie przysługuje odwołanie.

9. Poszczególnej organizacji może być przyznana więcej niż jedna dotacja.

10. Konkurs zostanie rozstrzygnięty, jeżeli zostanie zgłoszona przynajmniej jedna oferta.

11. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku organizacja może zmniejszyć wkład własny przy zachowaniu proporcji procentowych lub wycofać swoją ofertę.

12. Wspólną ofertę w konkursie może złożyć dwie lub więcej organizacji działających wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U z 2016, poz. 239 z póżn.zm.).

13. Przyznanie dotacji organizacji pozarządowej jest jednoznaczne z przyznaniem Patronatu Starosty.

VII. Informacja nt. zrealizowanych przez Powiat Elbląski w 2016 r. i 2015 r. zadań publicznych będących konkursu i związanych z nimi kosztami - ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – łącznie 76.000 zł, w tym:

a) 2015 r. - dofinansowanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – łącznie 35.000 zł:

1. Tytuł zadania publicznego: Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim – 32.000 zł (1 zadanie zlecone),

2. Tytuł zadania publicznego: Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych w powiecie elbląskim – 3.000 zł (1 zadanie zlecone);

b) 2016 r. - dofinansowanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – łącznie 35.000 zł:

1. Tytuł zadania publicznego: Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim – 32.000 zł (1 zadanie zlecone),

2. Tytuł zadania publicznego: Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych – 3.000 zł (1 zadanie zlecone).

c) 2015 r. - dofinansowanie z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania – łącznie 3.000 zł:

1. Tytuł zadania publicznego: Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z powiatu elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej – 3.000 zł (1 zadanie zlecone).

d) 2016 r. - dofinansowanie z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania – łącznie 3.000 zł:

1. Tytuł zadania publicznego: Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z powiatu elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej – 3.000 zł (1 zadanie zlecone).


 Elbląg, 2016-11-16

Zarząd Powiatu w Elblągu

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego w miejscowości Pasłęk ul. Wojska Polskiego 14.

 

Podmiot wyłoniony w otwartym konkursie ofert: Elbląskie Centrum Mediacji
i Aktywizacji Społecznej w Elblągu

Termin realizacji zadania: 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

Kwota dotacji: 60.725,88 zł.

 


Elbląg, 2016-10-26

Lista braków formalnych złożonych ofert na ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej - załącznik poniżej.

pdf Braki formalne złożonych ofert na nieodpłatną pomoc prawną 2017 (665 KB)

 


Elbląg, 2016-09-22

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznegow zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego w miejscowości Pasłęk ul. Wojska Polskiego 14. 
pdf Uchwala ZP w Elblagu w spr otwartego konkursu ofert pomoc prawna (2.90 MB)

Na podstawie art. 11 ust.2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U z 2015, poz. 1255) i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U z 2016, poz. 239 z póżn.zm.) Zarząd Powiatu w Elblągu ogłasza konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego w zakresie prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

I. Rodzaj zadania objętego konkursem:

Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

Nieodpłatna pomoc prawna ma być udzielana w wymiarze 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 4 godziny dziennie w budynku powiatu elbląskiego zlokalizowanym w Pasłęku na ul. Wojska Polskiego 14 (Starostwo Powiatowe w Elblągu, Stanowisko Zamiejscowe w Pasłęku ) od poniedziałku do piątku w godz. 9 00 – 13 00.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Na realizację zadania w 2017 r. zamierza się przeznaczyć kwotę 60 725,88 zł brutto (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych, osiemdziesiąt osiem groszy) na rzecz wyłonionej organizacji pozarządowej.

III. Podmioty uprawnione do składania ofert:

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U z 2016, poz. 239 z póżn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tejże ustawy.

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie i zasady przygotowania oferty:

1. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej może ubiegać się organizacja pozarządowa w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;

2) przedstawi zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;

3) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania:

a) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,

b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.

2. Nieopłatnej pomocy prawnej w punkcie nieopłatnej pomocy prawnej powierzonej do prowadzenia organizacji pozarządowej może udzielać także:

1) doradca podatkowy – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

2) osoba, która:

a) ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,

b) posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,

c) korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,

d) nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

3. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert:

1) nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego,

2) wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania,

3) organizacja pozarządowa, z którą starosta rozwiązał umowę.

Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

4. Ofertę realizacji zadania należy sporządzić w formie papierowej według wzoru, stanowiącego zał. nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U.z 2016 r., poz. 1300).

Do oferty należy załączyć następujące dokumenty i oświadczenia (w przypadku kopii każda ze stron powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby reprezentujące dany podmiot):

1) aktualny statut podmiotu,

2) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

3) w przypadku gdy organizacja nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – statut, sprawozdania za rok ubiegły: merytoryczne z prowadzonej działalności i finansowe,

4) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta,

5) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa),

6) zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, na okres co najmniej od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., ustalające zakres pracy w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie.

7) oświadczenia organizacji, że nie zachodzą przesłanki wykluczające możliwość ubiegania się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. O których nowa w art. 11 ust. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,

8) a także oświadczenia dotyczące:

a) okresu posiadanego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;

b) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,

c) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.

Kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem.

9) Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według  obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

10) Z organizacją wyłonioną w konkursie zostanie podpisana umowa, w której zostaną  określone szczegółowe warunki prowadzenia zadania oraz sposób finansowania i rozliczania się z przyznanej dotacji.

11) Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania publicznego otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.

 V. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty wraz z załącznikami mogą być składane osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Elblągu – 82 – 300 Elbląg, ul. Saperów 14A, w godzinach pracy Urzędu lub przesłane pocztą na w/w adres (liczy się data wpływu do Urzędu) w dniach 28.09.2016 r. – 20.10.2016 r.(włącznie) do godz. 15 30.

VI Kryteria i tryb stosowany przy dokonywaniu wyboru oferty:

1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

2. Złożone oferty będą podlegały ocenie formalnej i ocenie merytorycznej.

3. Złożone oferty przed przekazaniem do opinii Komisji Konkursowej, podlegają wstępnej ocenie formalnej przeprowadzonej przez pracownika Wydziału Organizacyjnego i koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Wydziale Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu.

4. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w ofercie, dopuszcza się możliwość wezwania oferentów do ich usunięcia w terminie 5 dni roboczych.

Lista ofert zawierająca braki formalne wraz z wezwaniem do ich usunięcia zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu oraz na stronie www.powiat.elblag.pl zakładka organizacje pozarządowe - „Otwarty konkurs ofert”. Przewidywany termin upublicznienia listy – 26.X.2016 r.

       Uzupełnieniu mogą podlegać wyłącznie następujące braki formalne:

1) Niewypełnione wymagane pola formularza ofertowego,

2) Niewykreślone lub niewypełnione pola Oświadczenia w części końcowej oferty,

3) Brak wymaganych załączników,

4) Dołączone dokumenty są nieczytelne lub budzą wątpliwości,

5) Brak podpisów osób uprawnionych do reprezentowania oferenta

5. Do ostatecznej oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w ogłoszonym konkursie powołuje się uchwałą Zarządu Powiatu w Elblągu Komisję Konkursową. Szczegółowe zasady jej działania zostaną określone w regulaminie pracy Komisji.

6. Odrzuceniu podlegają oferty:

a) złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu,

b) dotyczące zadania nieujętego w niniejszym ogłoszeniu konkursowym,

c) złożone po terminie,

d) których termin realizacji zadania jest inny niż w ogłoszeniu,

e) dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę,

f) złożone przez podmiot nieuprawniony,

g) nie dotyczące pod względem merytorycznym zadania wskazanego w ogłoszeniu,

h) podpisane przez osoby nieupoważnione,

i) oferty nie posiadające kompletu wymaganych załączników określonych w dziale IV, mimo wezwania do uzupełnienia.

7. Ocena merytoryczna obejmuje następujące kryteria:

a) merytoryczne (stopień, w jakim oferta odpowiada warunkom realizacji zadania) – ocena do 10 pkt,

b) organizacyjne (posiadanie odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego) – ocena do10 pkt,

c) dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu – ocena do 5 pkt,

d) ocena dotychczasowej współpracy z administracją publiczną, rzetelne oraz terminowe wykonywanie i rozliczanie zadań zleconych w ubiegłych latach – ocena do 3 pkt.

e) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania – ocena do 5 pkt.

Po zsumowaniu punktów Komisja może wybrać więcej niż jedną ofertę. Ze swoich prac Komisja sporządza protokół, który przedkładany jest Zarządowi Powiatu w Elblągu.

Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 16 listopada 2016 r.

 

VII Wybór ofert:

Ostateczną decyzję o wyborze oferty i przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji podejmuje Zarząd Powiatu w Elblągu, po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej.

Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone niezwłocznie na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Elblągu. Dodatkowo podmioty zgłaszające oferty zostaną pisemnie powiadomione o decyzji Zarządu.

Od uchwały Zarządu Powiatu w Elblągu w sprawie wyboru oferty odwołanie nie przysługuje.

VIII Warunki realizacji zadania (umowa i przekazanie środków):

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy sporządzonej według wzoru stanowiącego zał. nr 3 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

W przypadku, gdy oferent chce wprowadzić zmiany w umowie, w tym wprowadzić nową pozycję do kosztorysu finansowanej z dotacji, konieczna jest pisemna zgoda w formie aneksu do umowy.

Przekazanie środków finansowych na numer rachunku bankowego podany w umowie następuje po podpisaniu jej przez obie strony we wskazanym w umowie terminie.

Zleceniobiorca musi być jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego oraz zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowej i ewidencji księgowej dotyczącej realizowanego zadania, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 330 z późn. zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

 

IX Dodatkowe informacje:

1. Zarząd Powiatu może unieważnić otwarty konkurs ofert w przypadku nie złożenia żadnej oferty lub gdy wszystkie oferty nie będą spełniały wymogów zawartych w ogłoszeniu.

2. Informacja o unieważnieniu konkursu ofert upubliczniona zostanie w Biuletynie informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Elblągu, jak również na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu.

X. Postanowienia końcowe.

Zarząd Powiatu w Elblągu informuje, że w 2016 r. Powiat Elbląski realizuje zadanie publiczne polegające na powierzeniu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej wyłonionej w trybie otwartego konkursu ofert przeznaczając na powyższe zadanie dotacje w wysokości 59 946 zł.


Załączniki:

Formularz oferty realizacji zadania publicznego.doc ( załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (poz.1300)). document OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO (86 KB)

Ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego oraz umowy o realizację zadania publicznego na podstawie ofert wspólnej, o której mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy, stanowiący załącznik Nr 3 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (poz.1300).
document UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO (69 KB)

Wydarzenia

Newsletter

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
starosta.neb@powiatypolskie.pl
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 140747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski