preloader
Przejdź do treści.

logotypy

PROJEKT NR 1

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020

Osi priorytetowa: Kadry dla gospodarki
Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego
Poddziałanie: 2.4.2 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty ZIT Elbląg
Tytuł projektu:„Wiem jak i pracuję – staże zawodowe uczniów Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym drogą do szybkiego zatrudnienia”
Miejsce realizacji projektu: Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym
Okres realizacji projektu: 05.2017 r. - 31.10.2018 r.
Ogólna wartość projektu: 308.850,00 zł
Wkład własny powiatu elbląskiego: 31.250,00 zł.|
Opis projektu: Priorytetem projektu ,,Wiem i jak pracuje’’ jest lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy. Celem jest podniesienie u uczniów Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym kompetencji zawodowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz zwiększenie zatrudnienia uczniów poprzez poprawę jakości kształcenia zawodowego.
Dzięki realizacji projektu 48 uczniów którzy mają ukończone 18 lat będzie mogło odbyć staże zawodowe u 6 pracodawców, których profil działalności jest zgodny z zawodem plastyka w okresie miesięcy wakacyjnych w 2017 r. i 2018 r. Staż u pracodawcy będzie wynosił 150 godzin. Dodatkowym celem projektu będzie doskonalenie zawodowe 7 nauczycieli przedmiotów artystycznych pozwalające na zdobycie umiejętności wymaganych na współczesnym rynku pracy. Nauczyciele będą uczestniczyć w szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych. Dzięki udziałowi w projekcie poznają nowoczesne programy, uzupełnia swoją wiedzę i pogłębią swoje umiejętności.

 logotypy

PROJEKT NR 2

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020.

Oś priorytrtowa: RPWM 11.00.00. Włączenie społeczne
Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym
Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym
Tytuł projektu: "Aktywny start w przyszłość"
Okres realizacji projektu: 01.07.2017 - 30.11.2018
Miejsce realizacji projektu: Województwo Warmińsko-Mazurskie w obrębie Powiatu Elbląskiego
Wkład własny wynosi 8,00%, dofinansowanie natomiast 92%.
Lider: świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych
Partnerzy: zasiłki okresowe i celowe
Opis: Projektu polega na:
-
zwiększeniu dostępu do usług społecznych i wzrostu liczby osób objętych usługami społecznymi, które zagrożone są ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego,
- objęciem usługami wsparcia w okresie 01.07.2017 - 30.11.2018 rodzin zamieszkałych w powiecie elbląskim korzystających ze wsparcia pomocy społecznej.

 logotypy

PROJEKT NR 3

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020.

Tytuł projektu: Nowoczesny staż - mobilny uczeń RPWM.02.04.01-28-0010/17
Osi priorytetowa: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki;

Działanie: RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego;
Poddziałanie: RPWM.02.04.01 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe;
Okres realizacji: 01.09.2017 r-31.08.2019 r.
Wartość projektu ogółem: 513 610,13 zł
dofinansowanie 455 852,13 zł;
wkład powiatu elbląskiego 57 758 zł
Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół w Pasłęku; 14-400 Pasłęk, ul. Zwycięstwa 28
Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół w Pasłęku wśród 40 uczniów w zawodzie technik hotelarstwa i technik logistyk. Wsparcie skierowane do uczniów dotyczy indywidualnego poradnictwa edukacyjno-zawodowego, organizacji kursów i staży we współpracy z lokalnymi pracodawcami, ponadto 8 nauczycieli podniesie umiejętności i kwalifikacje zawodowe poprzez realizację studiów podyplomowych i staży u pracodawców. Szeroki zakres wsparcia ma na celu przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry średniego szczebla do pracy w sektorze turystyki - przedsiębiorczych, kreatywnych, mobilnych absolwentów szkoły. Nastąpi zacieśnienie, stałej i sformalizowanej współpracy Zespołu Szkół w Pasłęku z lokalnymi pracodawcami w zakresie kształcenia zawodowego.

 logotypy

PROJEKT NR 4

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo - Sierpin – Przezmark - Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie

Wartość projektu:                      13.211.665,35 zł

Wydatki kwalifikowalne:       13.009.545,60 zł

Wartość dofinansowania:       7.036.863,22 zł

Projekt jest realizowany w ramach poddziałania RPWM.07.02.02 Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 (RPO WiM).

Planowany termin realizacji: 2018-2019 r.

Lp. Kategorie kosztu  
 
1 Roboty budowlane  
2 Nadzór w projekcie  
3 Studium wykonalności  
4 Dokumentacja projektowa  
5 Promocja projektu  
6 Wniosek aplikacyjny, załącznik OOŚ  

Zakres robót obejmuje:

-  rozbudowę i przebudowę drogi dł. 7,75 km o pow. 50580m2 z poszerzeniem jezdni do 6m, wzmocnieniem konstrukcji dla obciążenia ruchem KR3 o nośności 100kN i korektą geometrii trasy,
- 
budowę 5 zatok autobusowych o pow. 520m2 i 125m2 miejsc parkingowych oraz 3450 m2 chodników w miejsc,
- 
budowę oraz przebudowę zjazdów do posesji (5560m2 bitumicznych i 1350m2 z kostki brukowej),
- 
budowę 620m przepustów pod zjazdami oraz 72,5m pod koroną drogi,
- 
budowę w ramach odwodnienia, sieci kanalizacji deszczowej Ø315 - 330,5 m i Ø250 383,5 w miejsc. Przezmark oraz odtworzenie lub remont rowów spławnych bądź rozsączająco - odparowujących na całym odcinku,
- 
budowę 7 kpl. doświetlenia (przejść dla pieszych oraz zatok autobusowych),
- 
wykonanie 2100m2 oznakowania poziom. i 120 szt. nowego oznakowania pion. drogi,
- 
wykonanie poboczy o pow. 12500m2,
- 
wykonanie 100m barier sprężystych i 110m barier wygrodzeniowych,
- 
wykonanie trawnika - konstrukcja warstwa ziemi urodzajnej 10cm,
- 
przebudowę skrzyżowania dr. woj. DW 509 (włączenie drogi powiatowej 1140N)

Głównym celem projektu jest rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo- Sierpin – Przezmark - Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona, na odcinku DW 509- Komorowo Żuławskie.

Cele szczegółowe projektu:

1. uzyskanie dogodnego, nowego jakościowo i o większej przepustowości połączenia drogowego drogi powiatowej nr 1140N;
2. zwiększenie bezpieczeństwa;
3. zwiększenie trwałości konstrukcji jezdni;
4. ujednolicenie przekroju drogi;
5. poprawa warunków pieszych,
6. poprawa warunków odwodnienia;
7. skrócenie czasu przejazdu;
8. polepszenie warunków ruchu i stanu bezpieczeństwa ruchu;
9. zwiększenie dostępności poszczególnych miejscowości do dużych miast regionu;
10. wzmocnienie konkurencyjności regionu;
11. sprzyjanie rozwojowi gospodarczemu w perspektywie wieloletniej, a także spójności ekonomicznej, społecznej oraz terytorialnej;
12. zapewnienia realizacji zrównoważonego, harmonijnego oraz trwałego rozwoju regionu.

Projekt wpisuje się także w oczekiwane w ramach RPO WiM 2014-2020 efekty, które można wyrazić wskaźnikami produktu i rezultatu, zgodnymi z SzOOP 7 osi priorytetowej - Infrastruktura transportowa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020:

Produkty Realizacji Projektu:

1. długość przebudowanych dróg powiatowych: 5,95km
2. długość wybudowanych dróg powiatowych:   1,80km
3. Liczba projektów w zakresie poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, kolejowego, morskiego i śródlądowego: 1 szt.

Rezultaty Realizacji Projektu:

1.skrócenie czasu przejazdu: 967282,00min.

 

 logotypy

PROJEKT NR 5

Tytuł projektu: Remont infrastruktury szkolnej placówek oświatowych Powiatu Elbląskiego wraz z wyposażeniem w sprzęt specjalistyczny i materiały dydaktyczne RPWM.09.03.04-28-0013/17
Osi priorytetowa: RPWM.09.00.00 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych;

Działanie: RPWM. 09.03.00 Infrastruktura edukacyjna;
Poddziałanie: RPWM. 09.03.04 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej;
Okres realizacji: 12.04.2017 r. – 30.11.2018 r.
Wartość projektu ogółem: 837.179,46 zł
dofinansowanie 443.382,06 zł;
Jednostka realizująca projekt: Powiat Elbląski
Celem projektu jest poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej wspierającej umiejętności kluczowe uczniów placówek oświatowych, dla których Powiat elbląski jest organem prowadzącym, tj.

  • Zespół Szkół w Pasłęku (ZS),
  • Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku (ZSEiT),
  • Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym (LP),
  • Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim (MOW).

W ramach realizacji zadania przewidziano następujące działania:

  1. Remont dachu sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Pasłęku oraz zakup wyposażania, materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych.
  2. Remont (adaptacja) pomieszczeń siłowni i pracowni zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacyjnych oraz zakup wyposażania, materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych na potrzeby zajęć w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku.
  3. Instalację sieci komputerowej na budynkach szkolnych Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym oraz zakup niezbędnego wyposażenia komputerowego .
  4. Zakup sprzętu komputerowego, teleinformatycznego oraz wyposażenia, materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim

 logotypy

PROJEKT NR 6

Osi priorytetowa 4 – efektywność energetyczna
Działanie 4.3 kompleksowa modernizacja energetyczna budynków,
Poddziałanie 4.3.1 efektywność energetyczna w budynkach publicznych,
Tytuł projektu – Przebudowa istniejącego budynku na mieszkanie dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej
Okres realizacji – 2018r.
Ogólna wartość projektu – 876 049,87 zł
Uzyskana kwota dofinansowania – 516 991,59 zł

Opis projektu - Projekt obejmuje głęboką termomodernizację wraz z instalacją OZE oraz wymianę oświetlania i przebudowy obiektu w zakresie nie związanym z efektywnością energetyczną z pozostawieniem funkcji publicznej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z przeznaczeniem na funkcje zabezpieczenia potrzeb bytowych wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej. Budynek zlokalizowany jest w Zielonce Pasłęckiej (gm. Rychliki) na działce nr 672 ob. 0048 Zielonka Pasłęcka. Wybudowany w 1960 w starych technologiach, niespełniający na dzień dzisiejszy norm efektywności energetycznej właściwych dla obiektów publicznych. Budynek nie posiada żadnych izolacji termicznych. Przewiduję się modernizację: przegrody stropu zewnętrznego, systemu ciepłej wody użytkowej, przegrody stropu wewnętrznego, przegrody Stropu zewnętrznego (wiatrołap), przegrody podłoga na gruncie, ściany - typ 2 (północno-zachodnia), ściany - typ 1 (płn-wsch., pd-wsch., pd-zachd), grupy przegród "Drzwi", "Okna", instalacji cwu wraz z pompą ciepła, instalacji grzewczej wraz z pompą ciepła, oświetlenia oraz zakup i montaż tablicy informacyjnej i pamiątkowej. Zakres niekwalifikowany: - wymiana stolarki drzwiowej - wykonanie podłogi w piwnicy - roboty murowe, w zakresie konstrukcji - wyp. obiektu, w tym sanitarne - inst. elektryczne wewnętrzne, gniazda wtykowe - demontaż instalacji istniejących i montaż nowych w branży kanalizacji sanitarnej deszczowej - kominek, instalacja odgromowa Projekt wpisuje się w SzOOP RPO WiM dla osi IV Efektywność energetyczna, podd. 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych poprzez realizację celu szczegółowego tj. zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Realizacja projektu przyczynia się do osiągnięcia wskaźników tj. zmniejszenia rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych, wzrostu ilości zaoszczędzonej energii elektrycznej, wzrostu ilości zaoszczędzonej energii cieplnej.

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
starosta.neb@powiatypolskie.pl
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 140747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski